Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/06/2010

  • Número del document JUS/1998/2010

  • Número de control 10165084

  • Organisme emissor Departament de Justícia

Dades del DOGC
  • Número 5654

  • Data 21/06/2010

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 47317

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/1998/2010, de 15 de juny, de declaració d'utilitat pública de determinades associacions.


Segons iniciativa seva, poden ser declarades d'utilitat pública aquelles associacions que compleixin els requisits de l'article 32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

Un cop instruïts els corresponents expedients relatius a les sol·licituds de declaració d'utilitat pública de diverses associacions competència de la Generalitat de Catalunya, en els quals consten els informes favorables preceptius;

D'acord amb el que estableixen el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions, i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les funcions esmentades,

Resolc:

—1 Declarar d'utilitat pública les següents associacions inscrites en el Registre d'Associacions del Departament de Justícia:

Associació Internacional de Voluntariat -AIV-, inscrita amb el núm. 18.282, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.

África Esperanza, inscrita amb el núm. 32.413, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.

Associació Cedre per la Promoció Social, inscrita amb el núm. 24.099, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.

—2 S'acorda notificar aquesta Resolució a les persones interessades, i fer-los avinent que contra aquesta, que exhaureix la via administrativa, poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes, d'acord amb el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta Resolució a les persones interessades.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se'n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà en què es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 15 de juny de 2010

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera de Justícia

(10.165.084)

 

Amunt