Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 29/04/2008

  • Número del document GOV/0079/2008

  • Número de control 08109055

  • Organisme emissor Departament de Governació i Administracions Públiques

Dades del DOGC
  • Número 5131

  • Data 15/05/2008

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 37387

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/79/2008, de 29 d'abril, de modificació parcial de l'Acord del Govern de 19 de febrer de 2008, sobre designació dels representants del Govern en determinats àmbits de la negociació col·lectiva dels empleats públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.


L'Acord de 19 de febrer de 2008 estableix els criteris per a la designació dels representants del Govern en determinats àmbits de la negociació col·lectiva de les condicions de treball del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de garantir la presència de representants amb competència tècnica i coneixements exhaustius dels diferents sectors o àmbits de l'Administració.

Ateses les especificitats dels assumptes que es tracten en el si dels grups de treball de serveis penitenciaris, de bombers i d'agents rurals, dependents de la Mesa Sectorial del Personal d'Administració i Tècnic, es considera convenient modificar la composició que per ells s'estableix a l'Acord de 19 de febrer de 2008, de manera que no els sigui necessàriament extensiva la composició establerta per la Mesa Sectorial i, per altra banda, es garanteixi la presència de representants dels departaments d'Economia i Finances i de Governació i Administracions Públiques. Cal també modificar l'acord esmentat en relació amb les Meses Sectorials de Personal Docent no Universitari i de Personal Estatutari d'Institucions Sanitàries, les quals, hores d'ara, no compten amb grups de treball.

En conseqüència, a proposta del titular del Departament de Governació i Administracions Públiques, el Govern:

Acorda:

.1 Es modifiquen els punts tercer, quart i cinquè de l'Acord del Govern de 19 de febrer de 2008, sobre designació dels representants del Govern en determinats àmbits de la negociació col·lectiva dels empleats públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que queden redactats de la manera següent:

.Tercer. La representació del Govern en la Mesa Sectorial del Personal d'Administració i Tècnic està constituïda per:

.a) La persona titular de la direcció general competent en matèria de funció pública, o la persona que aquesta designi a l'efecte.

.b) Cinc persones designades pel Departament de Governació i Administracions Públiques.

.c) Cinc persones designades pel Departament d'Economia i Finances.

.d) Una persona designada per cadascun dels departaments d'Educació, de Salut, de Justícia i d'Interior, Participació i Relacions Institucionals.

.Els departaments d'Economia i Finances i de Governació i Administracions Públiques tindran, cadascun, almenys un representant en els grups de treball de serveis penitenciaris, de bombers i d'agents rurals, que depenen de la Mesa Sectorial del Personal d'Administració i Tècnic.

.Quart. La representació del Govern en la Mesa Sectorial de Negociació del Personal Docent no Universitari està constituïda per:

.a) La persona titular de la direcció general competent en matèria de personal docent no universitari, o la persona que aquesta designi a l'efecte.

.b) Quatre persones designades pel Departament de Governació i Administracions Públiques.

.c) Quatre persones designades pel Departament d'Economia i Finances.

.d) Sis persones designades pel Departament d'Educació.

.Cinquè. La representació del Govern en la Mesa Sectorial de Negociació del Personal de Sanitat està constituïda per:

.a) La persona titular de la direcció general o òrgan equivalent competent en matèria de personal d'institucions sanitàries, o la persona que aquesta designi a l'efecte.

.b) Quatre persones designades pel Departament de Governació i Administracions Públiques.

.c) Quatre persones designades pel Departament d'Economia i Finances.

.d) Sis persones designades pel Departament de Salut..

.2 Aquest Acord es publicarà al DOGC.

Barcelona, 29 d'abril de 2008

Laia Bonet i Rull

Secretària del Govern

(08.109.055)

 

Amunt