Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/03/2010

  • Número del document JUS/0956/2010

  • Número de control 10078124

  • Organisme emissor Departament de Justícia

Dades del DOGC
  • Número 5602

  • Data 07/04/2010

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 26595

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/956/2010, de 24 de març, de declaració d'utilitat pública d'una associació.


A iniciativa seva, poden ser declarades d'utilitat pública aquelles associacions que reuneixin els requisits que estableix l'article 32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

Instruït el corresponent expedient relatiu a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública d'una associació competència de la Generalitat de Catalunya, en el qual consta l'informe favorable preceptiu;

D'acord amb el que estableixen el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions, i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les funcions esmentades,

Resolc:

—1 Declarar d'utilitat pública la següent associació inscrita en el Registre d'Associacions del Departament de Justícia:

Amnistia Internacional de Catalunya (Amnesty International Catalunya), inscrita amb el núm. 15747, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.

—2 S'acorda notificar aquesta Resolució a les persones interessades, fent-los avinent que contra aquesta, que exhaureix la via administrativa, poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant aquest òrgan en el termini d'un mes, d'acord amb el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta Resolució a les persones interessades.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se'n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà en què es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 24 de març de 2010

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera de Justícia

(10.078.124)

 

Amunt