Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/08/2008

  • Número del document GAP/2542/2008

  • Número de control 08212196

  • Organisme emissor Departament de Governació i Administracions Públiques

  • No vigent
Dades del DOGC
  • Número 5193

  • Data 12/08/2008

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 62885

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAP/2542/2008, de 4 d'agost, per la qual s'aprova i es fa públic el temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració de la Generalitat. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5287, pàg. 94602, de 30.12.2008).


NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

 

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, estableix els principis en què s'ha d'inspirar la selecció de personal, entre els quals cal tenir especialment en compte l'adequació del sistema selectiu al contingut dels llocs de treball que s'hagin d'ocupar, amb la finalitat de garantir al màxim que les persones que passin a prestar serveis a l'Administració de la Generalitat tinguin la preparació i els coneixements necessaris per dur a terme adequadament les seves tasques.

Al mateix temps, la normativa sobre funció pública exigeix que una de les dades essencials que han de contenir les bases d'una convocatòria és el programa sobre el qual versaran les proves selectives, o bé la indicació del DOGC en què aquest s'hagi publicat.

És per això que per tal de facilitar als aspirants la preparació dels processos selectius, es considera oportú donar publicitat, de manera anticipada a la convocatòria corresponent, al temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració de la Generalitat.

D'acord amb el que disposa la Resolució GAP/1417/2007, de 25 d'abril (DOGC núm. 4884, de 16.5.2007), correspon a la directora general de Funció Pública la competència per convocar els processos selectius per a funcionaris, sens perjudici del que estableix l'article 6.3 del Decret legislatiu de 31 d'octubre esmentat.

De conformitat amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Aprovar i fer públic el temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració de la Generalitat, que figura a l'Annex d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Funció Pública en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos

Barcelona, 4 d'agost de 2008

P. D. (Resolució GAP/1417/2007, DOGC de 16.5.2007)

Leonor Alonso i González

Directora general de Funció Pública

Annex

Temari

A) Part general

1. Dret constitucional

Tema 1

La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. El Tribunal Constitucional: composició i competències. Processos. El valor de les sentències del Tribunal Constitucional.

Tema 2

La Corona. El Govern: funcions, potestats i composició. Designació i remoció del govern i del president. Relacions amb les Corts Generals. Les Corts Generals. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.

Tema 3

La potestat legislativa. La delegació legislativa a favor del govern. La iniciativa legislativa. Les lleis orgàniques. Les lleis ordinàries. Les lleis marc. Les lleis d'harmonització.

Tema 4

El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El Consell General de Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

2. L'organització política i administrativa de l'Estat

Tema 5

Les estructures administratives a Espanya. L'Administració pública: principis constitucionals informadors. Organització i funcionament de l'Administració general de l'Estat. Òrgans superiors i òrgans directius. Òrgans territorials. Delegats del govern a les comunitats autònomes. L'Administració institucional: les corporacions de dret públic. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Òrgans consultius de l'Administració de l'Estat. El Consell d'Estat.

Tema 6

Les comunitats autònomes. Constitució i competències. Relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes: coordinació i control. Els estatuts d'autonomia de les comunitats autònomes: naturalesa jurídica i contingut. La distribució de competències. Tipologia competencial. Les comunitats autònomes amb dues llengües oficials.

Tema 7

L'Administració local. Ens que la integren. La Llei de bases del règim local. La regulació del règim local a Catalunya. El municipi. Òrgans de representació política i la seva designació. Línies generals de l'organització i competències municipals. Els règims municipals especials. L'organització comarcal de Catalunya. La vegueria.

3. La Unió Europea

Tema 8

La Unió Europea i el dret comunitari. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.

Tema 9

Característiques del l'ordenament jurídic comunitari. Les fonts del dret comunitari. Tractats. Reglaments. Directrius.

Tema 10

Aplicació i eficàcia del dret comunitari europeu. Relació entre el dret comunitari i l'ordenament jurídic dels estats membres. Principis i control. Participació de les comunitats autònomes en la formació i en l'execució del dret comunitari.

Tema 11

Els fonaments de la Unió Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries. La lliure circulació de mercaderies. La lliure circulació de persones i serveis. La lliure circulació de treballadors. La lliure circulació de capitals. El dret d'establiment i lliure prestació de serveis.

4. L'organització política, institucional i administrativa de Catalunya

Tema 12

L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006: estructura i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia. Relacions de la Generalitat amb l'Estat, amb altres comunitats autònomes i amb la Unió Europea. L'acció exterior de la Generalitat.

Tema 13

Les institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Tema 14

L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Organització i prestació de serveis. Principis generals. Òrgans: centrals, territorials, consultius, actius i col·legiats.

Tema 15

El model divisional: les empreses públiques, els organismes autònoms, els consorcis i les fundacions. Criteris generals i classes d'entitats públiques.

Tema 16

El patrimoni públic: el domini públic, sistemes d'utilització. La concessió. Els béns patrimonials.

5. L'Administració pública. El dret administratiu

Tema 17

El concepte de dret administratiu. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Potestats reglades i potestats discrecionals. Tècniques de control de la discrecionalitat administrativa.

Tema 18

La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. Tipologia d'entitats públiques. Capacitat jurídica dels ens públics. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar.

Tema 19

La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa.

Tema 20

El reglament: concepte i fonament. Classes de reglaments. Procediment d'elaboració dels reglaments. El principi d'inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d'impugnació dels reglaments. La qüestió d'il·legalitat.

Tema 21

L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes. Eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. Executivitat de l'acte administratiu. Notificació i publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat. Convalidació.

Tema 22

El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 23

La revisió dels actes en via administrativa. La revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El recurs ordinari i el recurs de revisió. Les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions civils i laborals.

Tema 24

El control jurisdiccional de l'Administració pública: contenciós, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. Actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós. Execució. Recursos. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.

Tema 25

La responsabilitat de les administracions públiques. La responsabilitat patrimonial. L'acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 26

L'activitat negocial de l'Administració pública. El règim jurídic dels contractes i altres negocis jurídics. L'organització administrativa per a la gestió de la contractació.

Tema 27

Les activitats de l'Administració pública. Els principis de l'activitat administrativa. Classificació material: activitat de limitació, de foment i de servei públic. Altres formes d'activitat administrativa: econòmica, arbitral, planificadora i inspectora.

6. Economia espanyola i catalana

Tema 28

El model econòmic espanyol: línies generals. Trets bàsics de l'economia catalana.

Tema 29

Els sectors productius a Catalunya: macromagnituds principals.

Tema 30

La renda nacional: evolució i distribució actual. La balança de pagaments. La balança comercial.

Tema 31

Els fons estructurals de la Unió Europea: el FEDER, l'FSE, el FEOGA-O. Objectius i zones elegibles. El fons de cohesió.

7. Economia del sector públic. La gestió economicofinancera

Tema 32

La dimensió econòmica del sector públic. La despesa pública: evolució i composició; els ingressos públics: evolució i composició; el saldo pressupostari: evolució i composició.

Tema 33

El finançament de les comunitats autònomes. El règim foral i el règim comú. Els ingressos de les comunitats autònomes.

Tema 34

Delimitació del sector públic. El criteri politicoadministratiu. L'organització del sector públic en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Tema 35

El pressupost públic de la Generalitat: concepte, principis pressupostaris, estructura i contingut. El cicle pressupostari: planificació, elaboració, aprovació, execució i control.

Tema 36

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Classificació orgànica, econòmica i per programes. Documentació que acompanya els pressupostos.

Tema 37

El control intern de l'activitat economicofinancera del sector públic. La Intervenció General. El control extern. La comptabilitat com a mitjà de control.

8. Estadística

Tema 38

Definició i conceptes principals. Estadística descriptiva i estadística inferencial. Anàlisi temporal i atemporal. La distribució de freqüències.

Tema 39

Els valors representatius d'una distribució unidimensional: la mitjana aritmètica, la moda, la mediana. Mesures de dispersió d'una distribució unidimensional: el rang, el percentil, la variància i la desviació tipus.

Tema 40

El concepte de probabilitat. La probabilitat condicionada. Concepte de variable aleatòria. Variables aleatòries discretes i contínues. La distribució normal. Concepte de mostra d'una població. Tipus de mostreig.

Tema 41

Estadística i tractament gràfic de les dades. Relació entre els diferents tipus de gràfics i les dades estadístiques. Programes informàtics per al tractament de les dades.

9. Gestió pública

Tema 42

Relació entre política i administració. Les noves orientacions de la gestió pública. L'ètica i els valors a l'Administració pública. Tècniques de direcció gerencial.

Tema 43

Disseny i execució de les polítiques públiques. Teories de la decisió.

Tema 44

L'avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.

Tema 45

La gestió de la qualitat a l'Administració pública: conceptes generals. La gestió de la qualitat a l'Administració de la Generalitat. Tècniques bàsiques per a la qualitat i la millora. La gestió del coneixement.

Tema 46

Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica: pilars i principis. El model d'administració electrònica de Catalunya. El règim jurídic de l'administració electrònica: regulació estatal i de la Generalitat de Catalunya.

Tema 47

El desenvolupament dels serveis electrònics. Serveis de col·laboració interadministrativa. La signatura electrònica i el certificat digital com a eines d'identificació i autenticació.

Tema 48

La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Regulació estatal. Regulació de la Generalitat de Catalunya: els decrets d'aplicació. Bases de dades de legislació i de jurisprudència.

Tema 49

La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Concepte, components i funcionament general d'un sistema informàtic. Els sistemes informàtics. Grans ordinadors. Xarxes locals o miniordinadors. Ordinadors personals. Sistemes corporatius. Tendències actuals d'arquitectures informàtiques per a organitzacions complexes.

Tema 50

El tractament i la gestió de la documentació. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió del documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica. Tipologia i ús dels documents administratius i jurídics més importants.

10. Funció pública

Tema 51

Estructura i ordenació de l'ocupació pública. El règim jurídic de la funció pública espanyola: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública. La plantilla de personal. La relació de llocs de treball. El Registre general de personal.

Tema 52

L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. La selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. La formació i el perfeccionament del personal.

Tema 53

Drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. Retribucions i nòmines. Vacances, llicències i permisos. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d'igualtat d'oportunitat per raó de gènere. La prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.

Tema 54

El règim del personal laboral de l'Administració de la Generalitat. Normativa laboral. Conveni col·lectiu únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat. Contracte de treball: conceptes, subjectes i forma. Contingut del contracte de treball. Modalitats, modificació, suspensió i extinció. Incompatibilitats i responsabilitat.

Tema 55

El sistema espanyol de Seguretat Social. Les entitats gestores de la Seguretat Social a Catalunya. Règim general i règims especials. Afiliació i cotització al sistema de la Seguretat Social. Altes i baixes. Acció protectora: contingències cobertes i prestacions. Assistència sanitària. Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. Jubilació. Mort i supervivència.

11. Polítiques públiques

Tema 56

Polítiques públiques relacionades amb l'economia productiva: en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca; d'empresa, indústria i energia; de comerç, turisme i societat del coneixement; de defensa dels usuaris i consumidors, i de defensa de la competència.

Tema 57

Les polítiques en matèria de medi ambient, de territori, de paisatge i d'urbanisme.

Tema 58

Les polítiques públiques de caràcter social: d'acció social; d'habitatge; de justícia i serveis penitenciaris; de cultura i llengua catalana; de treball i ocupació.

Tema 59

Les polítiques públiques de caràcter prestacional: en matèria de salut; d'educació i universitats; de seguretat i emergències.

Tema 60

Les relacions institucionals i exteriors. La cooperació internacional.

B) Part especifica

a) Àmbit general

1. Funció pública

Tema 1

Gestió de recursos humans. Anàlisi de llocs de treball. Valoració de llocs de treball. Gestió per competències. L'avaluació de l'acompliment. Especificitats de l'Administració pública.

Tema 2

Les relacions laborals i els sistemes de representació a l'Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.

Tema 3

Seguretat i salut en el treball. Normativa reguladora de la prevenció de riscos laborals. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat i salut en el treball. Drets i obligacions. Els serveis de prevenció de riscos de l'Administració de la Generalitat: els delegats de prevenció, el comitè de seguretat i salut laboral.

2. Gestió econòmica

Tema 4

La contractació pública. Àmbit subjectiu d'aplicació de la normativa en matèria de contractes del sector públic. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes: contracte d'obres, contracte de concessió d'obres públiques, contracte de gestió de serveis públics, contracte de subministrament, contracte de serveis, contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, contractes mixtos i contractes subjectes a una regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.

Tema 5

Configuració general de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius. Preparació dels contractes. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. Organització administrativa per a la gestió de la contractació.

Tema 6

L'activitat subvencional: normativa reguladora. Concepte. Subvencions. Ajuts. Transferències. Principis generals. Elements objectius i subjectius. El procediment subvencional. Concessió. Les bases reguladores i la convocatòria. La justificació. El procediment pressupostari. El reintegrament. Les infraccions i les sancions.

3. Polítiques públiques

Tema 7

El pla de govern com a eina de planificació. Planificació estratègica. Planificació operativa. Objectius. Eixos principals.

Tema 8

Llengua i comunicació. Coneixement dels usos lingüístics de la població. Normativa i polítiques d'actuació de la Generalitat. Drets i deures del ciutadà en matèria lingüística. Serveis al ciutadà.

Tema 9

Medi ambient: sostenibilitat i educació ambiental. Recomanacions i bones pràctiques ambientals a la Generalitat.

Tema 10

Economia catalana. Línies estratègiques per a la internalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana.

Tema 11

Estructura social catalana, demografia i sectors. Estratificació. Conflictes i classes socials. El paper de l'Administració.

Tema 12

La perspectiva de gènere a les polítiques públiques. L'avaluació de l'impacte de gènere.

Tema 13

Gestió de la diversitat. Les polítiques d'immigració a Catalunya. Impacte de la immigració en la demografia catalana. El risc d'exclusió social i altres problemàtiques específiques. Polítiques i serveis per a la seva atenció.

Tema 14

La gestió pública orientada als resultats. El control social i la transparència en la gestió pública. La governança i la democràcia participativa. Mètodes quantitatius d'avaluació de la gestió i per a la decisió pública.

Tema 15

Transversalitat. L'administració dotada d'instruments i dinàmiques transversals i participatives. Els organigrames i els programes transversals. Els instruments de la transversalitat. La gestió en xarxa.

4. Noves tecnologies i Administració pública

Tema 16

La gestió del coneixement a les organitzacions. Contribució de la societat de la informació i dels sistemes d'informació en la gestió del coneixement.

Tema 17

L'impacte de les TIC en la societat i en la governabilitat: oportunitats, riscos i perspectives. Conceptes d'e-govern, e-democràcia , e-administració i t-administració, i nivells de servei.

Tema 18

Els principis de l'administració electrònica. Els serveis públics electrònics i el dret de la ciutadania a accedir-hi. La tecnologia al servei de les administracions. La Plataforma d'integració i col·laboració interadministrativa (PICA). Els serveis de col·laboració interadministrativa. Els serveis comuns corporatius d'administració electrònica.

Tema 19

La interoperabilitat. La col·laboració entre administracions. La simplificació documental com a principi bàsic per al desenvolupament de l'administració electrònica.

Tema 20

El model d'atenció ciutadana. Multicanalitat. El portal de serveis i tràmits electrònics.

Tema 21

La seguretat en les transaccions electròniques. Els serveis d'identitat, signatura i perdurabilitat electrònica.

Tema 22

Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Tipologia de fitxers. Creació de fitxers públics. Inscripcions de fitxers. Infraccions i sancions. Els plans d'auditoria i control.

5. Gestió i millora dels serveis públics

Tema 23

Innovació a l'Administració. El concepte d'innovació. El potencial humà i la innovació. Metodologies per desenvolupar-los. Innovar amb l'ús de noves tecnologies i Internet.

Tema 24

La qualitat en els serveis: definició i conceptes bàsics. Característiques diferencials dels serveis. Característiques especials dels serveis públics. La gestió de la qualitat: planificació, assegurament i millora.

Tema 25

Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l'organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.

Tema 26

Auditoria i inspecció. Les auditories organitzatives: determinació de paràmetres i activitats. Metodologia. Informe de resultats. La inspecció: la funció inspectora a l'Administració pública. Tipologia d'inspeccions a l'Administració pública. Normativa i responsabilitats. Fases. El resultat. Les actes.

Tema 27

Gestió per processos. Conceptes bàsics. Sistemes i nivells de representació dels processos. Conceptes bàsics de reenginyeria de processos. La reenginyeria de processos com a principi per al desenvolupament de serveis electrònics.

Tema 28

Gestió de projectes: concepte, classes i principis bàsics dels projectes. Fases. Organització d'un projecte. Planificació. Control i avaluació.

Tema 29

Gestió de projectes: tècniques de diagramació. Anàlisi de xarxes. Diagrama de Gantt. Diagrama PERT; temps i costos.

Tema 30

Indicadors. Construcció i anàlisi d'indicadors. Tipologia d'indicadors i mesures. L'indicador com a eina de planificació.

Tema 31

L'anàlisi de problemes i la presa de decisions. Anàlisi de les causes. Tècniques de decisió. Anàlisi d'alternatives, prioritats, oportunitats i riscos. Anàlisi de solucions. Desenvolupament del pla d'acció.

6. Anàlisi i estudis

Tema 32

Mètodes d'estudi i recerca. Anàlisi quantitativa, anàlisi qualitativa. Anàlisi de dades. Avaluació.

Tema 33

Tècniques per a l'obtenció de la informació. Informació individual, informació massiva. El qüestionari i l'enquesta. Altres mètodes de recollida d'informació.

Tema 34

L'entrevista. Tipologia d'entrevistes. Utilitats de l'entrevista: estudis, selecció, avaluació. Fases. Tècniques.

Tema 35

L'informe tècnic. Gestió i tractament de la informació. Fases de la comunicació escrita.

Tema 36

El servei públic orientat a la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi de la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries.

7. Gestió del potencial humà

Tema 37

Els grups de millora. Metodologia de treball. Fases. Productes.

Tema 38

Direcció d'equips. Els equips de treball. Etapes de desenvolupament d'un equip. Tipus de direcció. El lideratge lateral. Elements i recursos del lideratge lateral. La motivació. La gestió dels conflictes. La direcció per objectius.

Tema 39

Planificació i gestió del temps. Els lladres del temps. Planificació. Les reunions. Procés i fases d'una reunió. Tipus de reunions. Els rols. La direcció de reunions participatives.

Tema 40

La comunicació interpersonal. La comunicació assertiva. L'escolta activa. La persuasió. La negociació. La comunicació dins de l'organització. Elements bàsics de la comunicació. Les barreres comunicatives i la teoria del rumor. Planificació de la comunicació dins l'organització.

b) Àmbit jurídic

1. Dret estatutari

Tema 1

Les competències de la Generalitat de Catalunya en l'Estatut d'Autonomia: les matèries de les competències. Competències de la Generalitat sobre l'Administració de Justícia.

Tema 2

Les relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya. Les relacions amb l'Estat i amb altres comunitats autònomes. La col·laboració amb l'Estat i amb altres comunitats autònomes. La participació en institucions i en procediments de presa de decisió estatals. La Comissió Bilateral Generalitat-Estat. Les relacions amb la Unió Europea. L'acció exterior de la Generalitat.

2. Elaboració i aplicació de les normes

Tema 3

L'ordenament jurídic. Valors superiors. La norma jurídica: naturalesa, característiques, estructura i classes. Aplicació de la norma jurídica: elecció de la norma. Interpretació: concepte, teoria, classes i elements. Integració de la norma jurídica: llacunes de la llei i analogia. Eficàcia de la norma jurídica. Publicació.

Tema 4

Les disposicions normatives de la Generalitat de Catalunya: lleis, decrets lleis, decrets legislatius, reglaments, decrets, ordres, i resolucions. Regulació i elaboració. Acords de Govern: valor normatiu. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: regulació i publicació de les normes. Qualitat normativa.

3. Dret administratiu

Tema 5

La contractació pública. Àmbit subjectiu d'aplicació de la normativa en matèria de contractes del sector públic. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes: contracte d'obres, contracte de concessió d'obres públiques, contracte de gestió de serveis públics, contracte de subministrament, contracte de serveis, contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, contractes mixtos i contractes subjectes a una regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.

Tema 6

Configuració general de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius. Preparació dels contractes. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. Organització administrativa per a la gestió de la contractació.

Tema 7

Activitat de limitació o de policia. Modalitats d'intervenció. L'autorització administrativa.

Tema 8

Activitat de foment. Modalitats de foment. El règim comunitari dels ajuts d'Estat. Els procediments de concessió i de control d'ajuts i subvencions. El reintegrament.

Tema 9

El servei públic. El règim del servei públic tradicional. La relació de prestació. Els usuaris dels serveis públics. Les formes de gestió dels serveis públics. Els serveis d'interès econòmic general. Els serveis públics impropis o activitats privades reglamentades.

Tema 10

La potestat inspectora de l'Administració de la Generalitat. La potestat sancionadora. Principis de la potestat sancionadora i del procediment administratiu sancionador. El procediment sancionador en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat. Concepte, característiques i tipus d'infraccions i sancions.

Tema 11

L'expropiació forçosa: fonament constitucional. Elements de la potestat expropiatòria: subjectes, objecte i causa de l'expropiació. Els procediments expropiatoris. La determinació del preu just. El Jurat d'Expropiació. El dret de reversió. Les garanties jurisdiccionals.

Tema 12

L'activitat arbitral de l'Administració pública. Arbitratge de consum. La intervenció mediadora de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 13

Intervenció en l'activitat econòmica: la planificació. Planificació territorial i activitat econòmica. Les tècniques de l'ordenació territorial. Els plans sectorials. El sector públic econòmic. La reserva al sector públic de recursos o serveis essencials. Liberalització. Privatització d'empreses públiques.

Tema 14

La intervenció administrativa en l'àmbit de les telecomunicacions. Les obligacions de servei públic i l'accés a les infraestructures. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. La intervenció administrativa en la societat de la informació. Els serveis postals.

Tema 15

La intervenció administrativa en l'àmbit dels transports i del sector energètic. El règim jurídic del sector elèctric.

Tema 16

La protecció del medi ambient. El règim d'intervenció integral de l'Administració ambiental. L'avaluació d'impacte ambiental. La protecció del medi ambient atmosfèric i de les aigües. El règim jurídic dels residus. La protecció de les espècies i dels hàbitats.

Tema 17

El dret urbanístic de Catalunya. El règim urbanístic del sòl. El planejament. Execució del planejament. Les valoracions urbanístiques. Control de l'edificació i disciplina urbanística.

4. Dret penal

Tema 18

Dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. La pena: concepte, classes i efectes. La falta. La responsabilitat civil derivada de delictes i faltes. Incompatibilitat i compatibilitat de les sancions penals i les administratives.

Tema 19

El subjecte actiu del delicte: autors i còmplices. Causes que eximeixen de responsabilitat: circumstàncies atenuants i agreujants. Persones responsables civilment. Extensió de la responsabilitat civil i aplicació a l'Administració pública.

Tema 20

Delictes contra l'Administració pública. Examen concret de la prevaricació, la desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics.

Tema 21

Delictes contra la Constitució. Examen concret dels delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties constitucionals. Delictes contra l'Administració de justícia.

Tema 22

Delictes contra la hisenda pública i contra la Seguretat Social. Delictes de falsedat: examen específic de la falsificació de documents. Delictes sobre l'ordenació del territori i sobre la protecció del patrimoni històric i del medi ambient. Delictes contra la salut pública.

5. Dret laboral

Tema 23

El dret del treball: concepte, contingut i objecte. Principis que l'inspiren. Formació del dret del treball. Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria laboral.

Tema 24

Fonts del dret del treball. Tipologia de les normes laborals. L'Estatut dels treballadors: estructura, contingut i valor normatiu. Els convenis col·lectius: concepte, eficàcia i tipologia. El costum laboral. La jurisdicció social.

Tema 25

Drets fonamentals del treballadors. La categoria professional. La jornada laboral: descans i vacances. Protecció legal del salari. Deures: d'obediència, diligència i bona fe. Els poders de l'empresari: de direcció, de disciplina i altres. Infraccions i sancions en l'ordre social. Inspecció de la Generalitat de Catalunya en la matèria social.

Tema 26

Els drets de representació col·lectiva i de reunió dels treballadors: especial referència al cas dels empleats públics. Els conflictes col·lectius. Mediació i arbitratge. El tancament patronal i el dret de vaga.

Tema 27

Seguretat i salut en el treball. Normativa reguladora de la prevenció de riscos laborals. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat i salut en el treball. Drets i obligacions. Els serveis de prevenció de riscos de l'Administració de la Generalitat: els delegats de prevenció; comitè de seguretat i salut laboral.

6. Dret de la hisenda pública

Tema 28

El dret tributari. Fonts. Principis de l'ordenament tributari vigent a Catalunya. Les normes tributàries. La potestat tributària de les comunitats autònomes. La cessió de tributs a les comunitats autònomes. Participació de les comunitats autònomes en els tributs estatals no cedits.

Tema 29

Els tributs: concepte, naturalesa i classes. La relació jurídica tributària. El fet imposable. El subjecte passiu. Els responsables del tribut. L'exempció tributària. La base imposable. La base liquidable. El tipus de gravamen i el deute tributari.

Tema 30

La recaptació dels tributs: procediment en període voluntari i via de constrenyiment. El deute tributari. Pagament. Prescripció. Altres formes d'extinció. Garanties del crèdit tributari. Les infraccions tributàries. Sancions.

Tema 31

La gestió tributària. Òrgans de gestió. El procediment de gestió: les liquidacions i les autoliquidacions. La inspecció tributària de la Generalitat: regulació i competències.

Tema 32

La revisió dels actes tributaris. Procediments especials de revisió. El recurs de reposició. La reclamació economicoadministrativa. Jurisdicció economicoadministrativa.

Tema 33

Els impostos: concepte i principis. Els impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. Els preus públics.

7. Dret civil

Tema 34

El dret civil català. Competències de la Generalitat en matèria de dret civil. Compilació del dret civil de Catalunya i les seves modificacions. Codi civil de Catalunya.

Tema 35

Les fonts del dret: regulació en el Codi civil i en el dret civil català. La llei: requisits. El costum: classes. Els principis generals del dret. La Jurisprudència: valor. La doctrina dels autors. Els tractats internacionals.

Tema 36

Capacitat jurídica i capacitat d'obrar. Les persones jurídiques: naturalesa i classes. Les associacions: regulació en el dret català. Les fundacions: regulació en el dret Català.

Tema 37

La representació en el negoci jurídic. Representació directa i indirecta, voluntària i legal. El poder irrevocable. L'autocontracte. Subsistència del poder extingit. El contracte de mandat.

Tema 38

El temps en la relació jurídica. La prescripció: classes. La prescripció extintiva. La caducitat. La usucapió. Diferències entre el dret català i el dret comú.

Tema 39

El contracte. Capacitat dels contractants. Objecte i forma. Inexistència, nul·litat i anul·labilitat. Rescissió dels contractes.

Tema 40

L'arbitratge privat: règim jurídic. La transacció. Obligacions nascudes de culpa extracontractual. Els danys morals.

c) Àmbit econòmic

1. Economia espanyola i catalana

Tema 1

Economia espanyola i catalana: les fases del desenvolupament econòmic. El desenvolupament dels anys seixanta i la crisi del anys setanta. La recuperació dels anys vuitanta. L'economia des dels anys 90 fins a l'actualitat.

Tema 2

Factors determinants del creixement econòmic. Principals trets del creixement econòmic espanyol i català. Transformacions estructurals. Les fonts del creixement econòmic espanyol i català. El procés de convergència: factors explicatius.

Tema 3

La dimensió regional del creixement econòmic. El creixement espanyol i català des d'una perspectiva regional. Els eixos territorials del creixement econòmic espanyol i català. La situació relativa de les regions espanyoles en el context europeu. L'economia catalana en el context europeu.

Tema 4

El sector exterior. Evolució general del sector exterior. Anàlisi del comerç exterior. Anàlisi de la inversió estrangera.

Tema 5

El mercat de treball. El mercat de treball a Espanya i a Catalunya: trets bàsics. El marc institucional del mercat de treball. Ocupació i atur a l'economia espanyola i catalana.

Tema 6

El sistema financer. Els sistemes financers espanyol i català: trets bàsics. El sistema bancari: concentració i canvi estructural. Els mercats financers.

Tema 7

Anàlisi sectorial. Evolució dels sectors productius. Especialització productiva i comercial. Eficiència productiva. Especial referència als sectors regulats.

2. Economia europea

Tema 8

El procés d'integració econòmica. De la formació de la unió duanera al mercat interior.

Tema 9

La unió monetària. El Banc Central Europeu i la política monetària: la política fiscal i el Pacte d'estabilitat i creixement.

3. Economia del sector públic

Tema 10

El sector públic. Les funcions del sector públic: funció assignativa, funció redistributiva i funció d'estabilització.

Tema 11

Capacitat o necessitat de finançament. Endeutament. L'estabilitat pressupostària en la normativa espanyola i europea.

Tema 12

Formes de producció i provisió de serveis públics. L'externalització. La col·laboració publicoprivada.

Tema 13

Els escenaris pressupostaris a mitjà termini. Estimació de l'escenari d'ingressos i determinació dels límits de despesa. Relació amb la planificació estratègica del Govern.

Tema 14

La contractació pública. Àmbit subjectiu d'aplicació de la normativa en matèria de contractes del sector públic. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes: contracte d'obres, contracte de concessió d'obres públiques, contracte de gestió de serveis públics, contracte de subministrament, contracte de serveis, contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, contractes mixtos i contractes subjectes a una regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.

Tema 15

Configuració general de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius. Preparació dels contractes. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. Organització administrativa per a la gestió de la contractació.

Tema 16

L'activitat subvencional: normativa reguladora. Concepte. Subvencions. Ajuts. Transferències. Principis generals. Elements objectius i subjectius. El procediment subvencional. Concessió. Les bases reguladores i la convocatòria. La justificació. El procediment pressupostari. El reintegrament. Les infraccions i les sancions.

4. Economia d'empresa

Tema 17

La informació financera de les empreses. Mètodes d'anàlisi econòmica i financera. L'empresa i les decisions d'inversió i finançament. Rendibilitat, risc i cost del capital; finançament propi i aliè.

Tema 18

Matemàtica financera. Capitalització simple. Préstecs. Capitalització composta. Rendes constants, variables i emprèstits. Operacions amb valors mobiliaris.

Tema 19

El control intern i extern de l'activitat economicofinancera de les entitats del sector públic. Normes i tècniques d'auditoria del sector públic. Tècniques aplicades en el balanç i en el compte de pèrdues i guanys de l'empresa pública. Especialitats en les despeses de personal de les empreses públiques.

5. Economia quantitativa

Tema 20

Fonts estadístiques a Espanya i Catalunya: característiques i harmonització amb l'àmbit comunitari.

Tema 21

Magnituds macroeconòmiques i comptabilitat nacional. El marc SEC95, el quadre macroeconòmic i les taules input-output.

Tema 22

Models de components no observables: tendència, cicle i estacionalitat. Aplicacions en l'anàlisi de conjuntura.

6. Polítiques econòmiques. Àmbits d'actuació públic

Tema 23

Polítiques de competitivitat. Mesures i actuacions per afavorir el desenvolupament i el creixement econòmic i la competitivitat en un entorn globalitzat.

Tema 24

Polítiques de benestar. Mesures i actuacions per millorar l'equitat, la distribució de la renda i el benestar de la ciutadania.

Tema 25

La promoció i defensa de la competència. Instrucció i resolució d'expedients sancionadors. Control de concentracions empresarials i d'ajuts públics. Anàlisis sectorials de funcionament dels mercats. Sectors regulats i no regulats. Informe sobre les eventuals prescripcions anticompetitives de la normativa. El marc legal i el sistema institucional descentralitzat de promoció i defensa de la competència a Europa, Espanya i Catalunya. Òrgans administratius i judicials.

Tema 26

La defensa de les persones consumidores i usuàries. Polítiques i objectius. Legislació aplicable. Organització i funcions de l'Agència Catalana del Consum. Drets de les persones consumidores i usuàries. Opcions per exercir-los. Instruments: inspecció, procediment sancionador, mediació i arbitratge.

7. Pressupost públic

Tema 27

Tècniques pressupostàries: el pressupost de mitjans, el pressupost per tasques, el pressupost base zero, el pressupost i direcció per objectius i el pressupost per programes.

Tema 28

Els pressupostos orientats a resultats. Conceptes bàsics. Els programes pressupostaris: la missió, objectius, serveis i productes i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats. L'aplicació a la Generalitat de Catalunya dels pressupostos orientats a resultats.

Tema 29

L'execució del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Procediments de les despeses. El reconeixement de les obligacions i la seva extinció. Procediments especials de la despesa. L'execució del pressupost d'ingressos.

Tema 30

El control pressupostari (I). El control intern de l'activitat economicofinancera: la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. Funcions i finalitats. La funció interventora. El control financer. El control de la gestió economicofinancera.

Tema 31

El control pressupostari (II). El control parlamentari. El control extern de l'activitat economicofinancera: la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes estatal.

Tema 32

Mecanismes i tècniques d'avaluació de polítiques públiques. L'anàlisi cost-benefici.

Tema 33

El tresor públic. La política del Tresor de la Generalitat de Catalunya.

Tema 34

La comptabilitat pública: concepte, finalitats i estructura. La comptabilitat de costos.

8. Ingressos i sistema de finançament

Tema 35

Els ingressos públics. Concepte d'ingressos públics i classificació. Els impostos: concepte, elements integrants i classificació. Principis impositius. Translació i incidència dels impostos.

Tema 36

La imposició directa. Els impostos sobre la renda. L'impost sobre el patrimoni. L'impost sobre successions i donacions. La imposició indirecta: l'IVA i els impostos especials. L'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Tema 37

Els principis de federalisme fiscal. Les funcions del sector públic subcentral. Els principis de la imposició subcentral. El procés de descentralització fiscal a Espanya. Evolució de la distribució de les competències entre l'Estat, les comunitats autònomes i les corporacions locals. El sistema de finançament autonòmic. Evolució dels models de finançament. Sistema de finançament actual.

Tema 38

Les subvencions intergovernamentals i els mecanismes d'anivellament de recursos en els diferents models de finançament autonòmic.

Tema 39

Els impostos propis i els tributs cedits a les comunitats autònomes de règim comú. Els tributs cedits totalment i els tributs cedits parcialment.

Tema 40

El finançament de les corporacions locals. Aspectes específics de la distribució territorial a Catalunya.

d) Àmbit de prevenció

1. General

Tema 1

El règim jurídic de la prevenció de riscos laborals: marc jurídic europeu i transposició al dret espanyol. Organització de la prevenció a l'Estat espanyol i competències de l'Administració de la Generalitat en matèria preventiva. Funcions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Col·laboració pericial i tècnica dels funcionaris públics que exerceixin tasques tècniques en matèria de prevenció de riscos laborals. Responsabilitats i sancions: normativa d'aplicació i procediment administratiu especial aplicable al personal civil al servei de les administracions públiques.

Tema 2

Modalitats de l'organització de recursos per a les activitats preventives. Organització de la prevenció de riscos laborals per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat. Auditoria d'eficàcia del sistema de prevenció.

Tema 3

Protecció dels treballadors especialment sensibles a determinats riscos. Adaptació i canvis de llocs de treball. Col·lectius amb regulació específica que pot donar lloc a la situació administrativa de segona activitat.

2. Seguretat en el treball

Tema 4

Conceptes i definició de seguretat. Tècniques de seguretat. Principis de l'acció preventiva. Protecció col·lectiva: tipus i característiques. Protecció individual: tipus i característiques. Normativa aplicable.

Tema 5

Accidents de treball i malalties professionals. Costos dels accidents de treball: persona accidentada, empresa i societat. Índexs de sinistralitat. Anàlisi estadístic dels accidents. Investigació d'accidents de treball. Objectius de la investigació. Metodologia. Característiques de l'informe i de les mesures preventives per a l'eliminació i reducció de riscos. Inspeccions de seguretat. Seguretat viària: tècniques preventives per disminuir els accidents de trànsit.

Tema 6

Normes i senyalització de seguretat. Concepte i objectius. Classificació i contingut de les normes de seguretat. Tipus i característiques de senyalització de seguretat. Normativa aplicable.

Tema 7

Seguretat i salut en els llocs de treball. Condicions generals de seguretat en els llocs de treball. Ordre, neteja i manteniment. Il·luminació dels llocs de treball. Serveis higiènics i llocs de descans. Materials i locals de primers auxilis. Normativa aplicable.

Tema 8

Prevenció i protecció contra incendis. Causes i propagació dels incendis. Productes inflamables i explosius: emmagatzematge. Normativa aplicable. Plans d'emergència i d'autoprotecció. Seguretat contra incendis. Normativa d'edificació. Disposicions específiques aplicables a Catalunya i ordenances municipals. Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. Normativa aplicable.

Tema 9

Utilització d'equips de treball. Normativa aplicable. Disposicions mínimes aplicables als equips de treball. Disposicions mínimes relatives a la utilització dels equips de treball. La prevenció intrínseca. La protecció: tipus i característiques dels resguards i dispositius de protecció. La informació per a un bon ús. Les precaucions suplementàries.

Tema 10

Electricitat. Tipus de contactes elèctrics. Protecció contra contactes elèctrics directes. Protecció contra contactes elèctrics indirectes. Lesions produïdes per l'electricitat en el cos humà. Factors que influeixen en l'efecte elèctric. Normativa aplicable.

Tema 11

Explosions. Concepte d'explosió i d'atmosfera explosiva. Pols inflamables i combustibles. Límits i valors de referència. Emplaçaments perillosos i àrees on poden formar-se atmosferes explosives. Mesures de protecció front a atmosferes potencialment explosives. Normativa aplicable.

Tema 12

Seguretat i salut a les obres de construcció. L'estudi i els plans de seguretat i salut en el treball. El coordinador de seguretat, la direcció facultativa i la propietat. Normativa de referència.

3. Higiene industrial

Tema 13

Conceptes generals d'higiene industrial: medi ambient i medi ambient del treball. Condicions ambientals de treball i salut. Danys derivats del treball: la malaltia professional. Concepte i factors que hi intervenen. Els contaminants: concepte i tipus. Esquema general d'actuació en higiene industrial. L'enquesta higiènica.

Tema 14

Els contaminants químics (I). Formes de presentació al medi ambient de treball i classificació. Tipus d'exposicions. Toxicologia laboral: concepte i efectes dels tòxics. Mecanismes de toxicitat. Toxicocinètica. Toxicodinàmia. Normativa d'aplicació a la classificació, envasat i etiquetatge de substàncies i preparats perillosos. Mecanismes d'informació: l'etiqueta i la fitxa de dades de seguretat. Característiques de perillositat i criteris de classificació de substàncies i preparats perillosos.

Tema 15

Els contaminants químics (II). Criteris de valoració dels agents químics. Límits d'exposició professional a agents químics a l'estat espanyol: valors límit ambientals (VLA) i valors límit biològics (VLB). Altres valors límit internacionals. El control biològic dels treballadors sotmesos a exposició.

Tema 16

Els contaminants químics (III). Sistemes de mostreig i captació. Procediment de presa de mostres i representativitat dels resultats. Mètodes analítics i tipus d'instrumental utilitzats en higiene industrial. Calibració i control de qualitat de l'instrumental. Transport i conservació de les mostres. Avaluació de l'exposició per comparació amb els valors VLA-ED (Valor límit ambiental exposició diària) i VLA-EC (Valor límit ambiental exposició de curta durada).

Tema 17

Els contaminants químics (IV). Control de l'exposició. Accions de control tècniques i organitzatives. Accions sobre el focus contaminant. Accions sobre el medi de propagació: ventilació general i extracció localitzada. Criteris de disseny dels sistemes de ventilació.

Tema 18

Els contaminants químics (V). Normativa sobre riscos relacionats amb els agents químics. L'avaluació de riscos. Mesures de prevenció generals i específiques. La vigilància de la salut. Mesures davant accidents, incidents i emergències. Prohibició d'agents i activitats. Informació i formació als treballadors. Accions sobre el treballador: els equips de protecció individual i la seva classificació.

Tema 19

Els contaminants químics (VI). Agents carcinògens, mutàgens i tòxics per a la reproducció. Mecanismes d'actuació. Avaluació de l'exposició. Normativa sobre protecció dels treballadors davant els riscos relacionats amb l'exposició a aquests agents. Normativa sobre amiant.

Tema 20

Risc d'exposició a plaguicides. Classificació dels plaguicides i efectes sobre la salut. Avaluació i control de l'exposició en col·lectius no exposats professionalment. El control integral de plagues urbanes. Protocols d'aplicació de plaguicides a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 21

Els contaminants físics (I). Tipus. El soroll: conceptes generals de so i soroll. Efectes del soroll. Instruments de mesura. Criteris de valoració, correcció del soroll i protecció davant el soroll. Normativa d'aplicació. Les vibracions: concepte i efectes sobre l'organisme. Instruments de mesura. Vibracions mà-braç i vibracions a tot el cos: criteris de valoració, avaluació de l'exposició i mesures de prevenció. Normativa d'aplicació.

Tema 22

Els contaminants físics (II). Ambient tèrmic: balanç tèrmic. Mecanismes de termoregulació i d'intercanvi de calor entre l'organisme i el medi ambient. Efectes del calor i el fred sobre l'organisme. Mètodes de valoració: índex de sobrecàrrega calòrica (ISC) i índex de temperatura de bulb humit i de globus (WBGT). Control de l'exposició i mesures de prevenció.

Tema 23

Els contaminants físics (III). Radiacions no ionitzants. Classificació i característiques de les radiacions no ionitzants. Col·lectius sotmesos a exposició. Avaluació del risc per exposició. Mesures preventives davant l'exposició a radiacions ultraviolades, infraroges, llum visible, microones i làser. Camps elèctrics i electromagnètics. Normativa d'aplicació a les radiacions no ionitzants.

Tema 24

Els contaminants físics (IV). Radiacions ionitzants: tipus i efectes. Col·lectius sotmesos a exposició. Unitats i magnituds de dosi. Mètodes de detecció i mesura. Protecció radiològica: mesures bàsiques i normativa d'aplicació. Les fonts naturals de radiació. Les instal·lacions nuclears i radioactives i la seva normativa d'aplicació.

Tema 25

Els contaminants biològics. Característiques i classificació. Efectes per a la salut. Activitats de risc. Avaluació del risc: grups de risc de l'agent biològic i grau d'exposició. Metodologia d'avaluació del risc biològic. Mesures preventives: sobre el focus de contaminació, sobre el medi de propagació i sobre la persona exposada. La contenció: concepte i aplicació. Normativa aplicable a la protecció dels treballadors davant els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics.

Tema 26

La síndrome de l'edifici malalt: característiques i factors de risc, contaminants químics, físics i biològics en un edifici malalt. Investigació d'un edifici malalt: inspecció, mostreig i anàlisi dels contaminants. Mètodes i criteris de valoració. Mesures correctores i de prevenció.

4. Ergonomia i psicosociologia aplicada

Tema 27

Ergonomia: conceptes i objectiu. Aspectes que ha de recollir la definició d'ergonomia. Abast de l'ergonomia. Concepte de lloc de treball i classificació. L'estudi ergonòmic del lloc de treball: metodologia d'anàlisi i eines d'investigació.

Tema 28

Àmbit laboral (I). Les condicions ambientals del lloc de treball. El confort tèrmic: relació entre temperatura i nivell d'activitat, mecanismes de regulació de la temperatura corporal, factors de tolerància i indumentària de treball. La temperatura ambiental. La humitat de l'aire. La velocitat de l'aire. L'intercanvi de calor: especial referència a l'equació per al càlcul. Corbes de confort tèrmic: índex de valoració mitjà (IVM). Percentatge de persones insatisfetes (PPI). Normativa aplicable. El confort acústic: conceptes de so i soroll, tipus de soroll i propagació, control del soroll i fisiologia de l'audició. Ambient acústic i activitat laboral. Efectes del soroll en les persones. Criteris de valoració: criteris de confort acústic SIL (Speech Interference Level) i NR (Noise Rating). Normativa aplicable.

Tema 29

Àmbit laboral (II). Les condicions ambientals del lloc de treball. La il·luminació: magnituds i unitats, visió i perímetre visual i relació entre visió i il·luminació. Tipus de lluminàries i formes d'il·luminació. Elecció i/o adaptació dels sistemes d'il·luminació. Normativa aplicable. Altres factors ambientals de consideració: la qualitat de l'aire i la ventilació i climatització. Normativa aplicable.

Tema 30

El disseny físic del lloc de treball. Eines de disseny: l'antropometria i la biomecànica. Metodologia d'actuació. L'ergonometria del lloc de treball: determinació d'espais d'activitat, el pla de treball i la selecció de seients. Utilitat del disseny per a una població mitjana. Disseny per a intervals ajustables i per a extrems. Altres paràmetres: nivells d'il·luminació, reflexos i enlluernaments i selecció de colors. Normativa aplicable. La relació persona-màquina. Dispositius d'informació en el funcionament persona-màquina. Tipus de dispositius, característiques que han de satisfer i emplaçament dels dispositius visuals. Funcions bàsiques dels controls. Tipus de controls. Criteris de selecció. Compatibilitats: espacial, cultural, de moviments i temporal. Identificació dels controls. Les pantalles de visualització de dades. Normativa aplicable

Tema 31

Càrrega física de treball (I). La persona com a sistema i els sistemes funcionals que el componen. La capacitat de treball físic. L'esforç físic. Classificació del treball físic. Determinació de la càrrega física de treball: segons la generació i la despesa d'energia, segons el consum d'oxigen i segons el consum metabòlic. La prevenció dels riscs generats per la càrrega física. Normativa aplicable. Conseqüències del treball físic: efectes sobre l'organisme, la fatiga física i els trastorns músculo-esquelètics. Classificació dels trastorns músculo-esquelètics. Les postures de treball i la prevenció i control dels riscos que se'n deriven. Mètodes d'avaluació postural: mètode OWAS (Owako Working Analysis System).

Tema 32

Càrrega física de treball (II). Manipulació manual de càrregues i mesures correctores. Mètodes d'avaluació de la càrrega física de treball: la guia tècnica de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball i el mètode NIOSH (National Institut for Occupational Safety and Health). Moviments repetitius i mesures preventives. Mètodes d'avaluació dels moviments repetitius: el mètode ERGO-IBV (mètode de l'Institut de Biomecànica de València), el mètode OCRA (Occupational Repetitive Action) i el mètode RULA (Rapid Upper Limb Assessment).

Tema 33

Càrrega mental de treball. Factors determinants de la càrrega mental. Fases que caracteritzen el treball mental. Avaluació de la càrrega mental: factors lligats a la tasca i incidència en la persona. La fatiga mental: concepte i origen, la fatiga sensorial i la fatiga intel·lectual. Mesura de manifestacions psicosomàtiques. Prevenció de la fatiga mental.

Tema 34

Els factors psicosocials. Persona i treball. La humanització del treball. Comportament laboral i rendiment laboral: motivació i factors determinants del comportament. El treball en equip: concepte i característiques, la comunicació, la participació i els conflictes.

Tema 35

La intervenció psicosocial. Àrees d'intervenció psicosocial. L'organització del treball. El comandament: els estils de comandament, la creació i el manteniment d'ambients adequats, la comunicació amb els empleats/ades i la motivació dels empleats/ades. Característiques del lloc de treball: concepte de lloc de treball, unitat d'organització i descripció del lloc de treball. Adaptació al lloc de treball. El temps de treball: l'horari flexible i la setmana reduïda. El treball per torns i el treball nocturn. El ritme de treball. La formació. Tècniques de participació, negociació i resolució de conflictes.

Tema 36

La problemàtica psicosocial. L'estrès: definicions, factors de risc psicosocial que incideixen en l'estrès i símptomes d'estrès. Conseqüències de l'estrès. La síndrome d'esgotament professional (burnout syndrome): factors de predisposició, simptomatologia i conseqüències. L'assetjament psicològic: factors de predisposició, conductes d'assetjament, simptomatologia i conseqüències. El control i la prevenció dels problemes psicosocials.

Tema 37

Avaluació de factors psicosocials. Objectius i funcions de l'avaluació de factors psicosocials. El procés de l'avaluació: enfocament de l'avaluació i fases de l'avaluació. Tècniques generals d'avaluació: la observació, la entrevista i els qüestionaris. Mètodes: F-PSICO de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball i PSQCAT-21. Altres mètodes específics d'anàlisi i avaluació de factors psicosocials.

5. Riscos específics

Tema 38

Disseny de laboratoris. Ventilació dels laboratoris. Avaluació dels riscos i mesures preventives per al personal de laboratori. Emmagatzematge i tractament dels residus químics i biològics en l'àmbit sanitari, assistencial, agrícola i ramader. Normativa d'aplicació.

Tema 39

Riscos específics dels cossos de seguretat, personal de presons i bombers. Riscos químics, físics i biològics. Riscos psicosocials. Riscos específics de seguretat. Equips de treball. Actuacions davant l'exposició a situacions de violència verbal i física. Avaluació del risc i mesures preventives.

Tema 40

Riscos a l'àmbit sanitari i sociosanitari. Riscos químics, físics i biològics. Riscos ergonòmics i psicosocials. Identificació dels riscos, avaluació i proposta de mesures preventives

(08.212.196)

 

Amunt