Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 26/05/2009

  • Número del document GOV/0090/2009

  • Número de control 09140112

  • Organisme emissor Departament de Governació i Administracions Públiques

Dades del DOGC
  • Número 5397

  • Data 10/06/2009

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 46618

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/90/2009, de 26 de maig, pel qual es modifica l'Acord GOV/129/2008, de 8 de juliol, d'atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de funció pública.


A l'empara del Decret 202/2008, de 14 d'octubre, pel qual es regulen els àmbits funcionals en l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Acord GOV/54/2009, de 24 de març, ha creat l'àmbit funcional d'execució penal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el qual agrupa els llocs de treball que, en el marc d'un procés penal, desenvolupen funcions de custòdia, control de l'execució de penes i mesures i d'avaluació de les persones sotmeses a aquestes, de suport a la reinserció, d'intervenció en processos de mediació penal, d'emissió d'informes, resolucions i propostes i d'execució o disseny de programes de rehabilitació, o educatius en l'àmbit de la justícia juvenil.

Vist que el Decret esmentat en els seus articles 6 i 7 regula els efectes que despleguen els àmbits funcionals en el camp de la selecció i la mobilitat del personal, atesa la singularitat de tot el col·lectiu de personal del Departament de Justícia que presta serveis en llocs de treball de l'àmbit d'execució penal i amb la voluntat de procurar una més eficaç adaptació més eficaç dels processos selectius i concursos de provisió per als llocs a proveir, s'ha considerat necessari atribuir les competències relatives a la selecció i provisió al Departament de Justícia respecte del personal no penitenciari que ocupa llocs de treball adscrits a l'àmbit funcional d'execució penal.

D'acord amb l'article 6.3 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, a proposta del conseller de Governació i Administracions Públiques, el Govern

Acorda:

.1 Modificar el punt 2 de l'Acord GOV/129/2008, de 8 de juliol, d'atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, el qual queda redactat de la forma següent:

.-2 Atribuir al Departament de Justícia les competències a què fan referència les lletres a), b) i d) de l'apartat anterior respecte del personal no penitenciari que ocupa llocs de treball adscrits a l'àmbit funcional d'execució penal..

.2 Autoritzar els departaments de Governació i Administracions Públiques i de Justícia per tal que duguin a terme les actuacions necessàries per a l'aplicació i execució d'aquest Acord.

.3 Aquest Acord es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de maig de 2009

Laia Bonet Rull

Secretària del Govern

(09.140.112)

 

Amunt