Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 21/07/2008

  • Número del document IUE/0364/2008

  • Número de control 08200122

  • Organisme emissor Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

Dades del DOGC
  • Número 5183

  • Data 29/07/2008

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 59430

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE IUE/364/2008, de 21 de juliol, per la qual es crea la Facultat d'Economia i Empresa, per fusió de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials, de la Universitat de Barcelona.


Atesa la nova estructura d'ensenyaments universitaris oficials, adaptada a l'espai europeu d'educació superior, la Universitat de Barcelona considera convenient repensar i reorganitzar els ensenyaments universitaris en l'àmbit de l'economia i empresa.

Consegüentment, la Universitat de Barcelona ha sol·licitat la creació de la Facultat d'Economia i Empresa, per fusió de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya; el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la Programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d'implantació d'ensenyaments, amb l'acord del Consell Social, previ informe favorable del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, i a proposta del director general d'Universitats,

Ordeno:

Article 1

Es crea la Facultat d'Economia i Empresa, per fusió de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials, de la Universitat de Barcelona.

Article 2

La Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona impartirà i organitzarà, de manera completa, els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a l'obtenció dels títols de llicenciat o llicenciada en administració i direcció d'empreses, de llicenciat o llicenciada en economia, de llicenciat o llicenciada en sociologia, de llicenciat o llicenciada en ciències actuarials i financeres (segon cicle), de llicenciat o llicenciada en investigació i tècniques de mercat (segon cicle) i de diplomat o diplomada en estadística.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 21 de juliol de 2008

Josep Huguet i Biosca

Conseller d'Innovació, Universitats i Empresa

(08.200.122)

 

Amunt