Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/04/2008

  • Número del document EDU/1025/2008

  • Número de control 08091105

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 5108

  • Data 10/04/2008

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 27603

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EDU/1025/2008, d'1 d'abril, per la qual s'autoritza als centres que imparteixen els ensenyaments de dansa de grau professional l'oferta de formació pràctica en empreses.


Mitjançant el Decret 24/2008, de 29 de gener, s'ha establert l'ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de grau professional i se'n regula la prova d'accés. L'article 4.4 d'aquest Decret estableix que, dins de les hores previstes per a les assignatures optatives, en els dos darrers cursos, els centres podran ofertar a l'alumnat major de 16 anys una fase de formació pràctica en empreses, la qual serà voluntària.

D'altra banda, l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats, estableix en l'article 1 l'aplicació als programes formatius organitzats o autoritzats pel Departament d'Educació que incloguin en el seu programa de continguts la realització de la formació pràctica en centres de treball.

Atesa la conveniència de facilitar a l'alumnat de dansa de grau professional el desenvolupament de la formació pràctica en empreses o en companyies de dansa, d'acord amb la disposició addicional 2.c) del Decret abans esmentat, i a proposta a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats,

Resolc:

.1 Autorització

S'autoritza als centres que imparteixen els ensenyaments de dansa de grau professional, que es detallen a l'annex d'aquesta Resolució, l'oferta de formació pràctica en empreses.

.2 Característiques específiques

2.1 Àmbit d'aplicació. Aquesta Resolució és d'aplicació en els centres públics i en els centres privats autoritzats a impartir els ensenyaments de dansa de grau professional.

2.2 Voluntarietat. L'oferiment de la formació pràctica en empreses és potestativa per als centres docents. L'execució de la formació pràctica en empreses és voluntària per a l'alumnat.

2.3 Requisits. Cal que l'alumnat compleixi els dos requisits següents:

a) Tenir complerts 16 anys a la data d'inici de la formació pràctica en empreses.

b) Estar matriculat en algun dels dos darrers cursos dels ensenyaments de dansa de grau professional.

2.4 Durada. La durada màxima de la formació pràctica en empreses és de 130 hores en cada curs acadèmic.

2.5 Qualificació. La formació pràctica en empreses es qualificarà com a .apte/a. o .no apte/a..

.3 Normativa aplicable

En tot allò que no es regula específicament en aquesta Resolució, és d'aplicació l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 1 d'abril de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

Centres

Barcelona I (ciutat)

Denominació: IESA Institut del Teatre

Codi: 08059342

Municipi: Barcelona

Barcelona II (Maresme-Vallès Oriental)

Denominació: Centre privat autoritzat de grau mitjà de dansa Laie

Codi: 08060733

Municipi: Alella

Tarragona

Denominació: Centre autoritzat de grau mitjà de dansa Artemis (Tarragona)

Codi: 43009448

Municipi: Tarragona

(08.091.105)

 

Amunt