Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 24/03/2009

  • Número del document GOV/0054/2009

  • Número de control 09079011

  • Organisme emissor Departament de Governació i Administracions Públiques

Dades del DOGC
  • Número 5355

  • Data 07/04/2009

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 29177

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/54/2009, de 24 de març, pel qual es crea l'àmbit funcional d'execució penal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.


El Decret 202/2008, de 14 d'octubre, pel qual es regulen els àmbits funcionals en l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix el concepte d'àmbit funcional, els criteris per a la seva configuració, el procediment per a la seva creació, modificació i supressió, així com la seva incidència en els processos de selecció i mobilitat.

La creació d'un àmbit funcional, tal com es recull en el text del Decret, ha de respondre a una estratègia organitzativa que, sota criteris de transversalitat, impacte quantitatiu i identificació de perfils de competències professionals específics, s'orienti a una millor adequació de les persones als llocs de treball que s'ocupen i a les funcions dels serveis.

D'acord amb els treballs tècnics elaborats per la comissió constituïda a l'efecte, s'agrupen en aquest àmbit els llocs de treball que, de manera exclusiva, actuen amb persones implicades en processos de tipus penal sobre les quals s'hagi sol·licitat una intervenció o s'hagi imposat qualsevol tipus de mesura sigui en medi comunitari o en centres d'internament. Hi ha, per tant, una coincidència en funcions de tipus genèric amb l'objectiu fonamental de la integració, recuperació i reinserció social de persones sotmeses a mesures d'internament o que es troben en medi obert, mitjançant l'aplicació de programes, bàsicament d'intervenció educativa i de tractament en programes de caire individualitzat, sense oblidar el tractament que se'n deriva en l'atenció a les víctimes.

La finalitat de creació d'aquest àmbit funcional obeeix a la necessitat de donar resposta a les necessitats ja expressades com objectius essencials al Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del serveis d'execució penal a Catalunya, en el sentit d'adequar els processos de selecció i provisió a les necessitats d'aquest àmbit de responsabilitat, per tal que s'actuï sota criteris de màxima qualitat i eficiència en l'exercici de les funcions que té encomanades. En un primer terme es pretén incidir en la millora del servei en el marc de l'execució penal, a partir d'una gestió més eficaç i flexible dels recursos humans a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, en segon lloc, i en el mateix rang d'importància, millorar les expectatives dels seus empleats/ades pel que fa al seu desenvolupament professional i reconeixement de la seva expertesa.

La naturalesa de la missió i de les funcions encomanades als llocs de treball que s'agrupen en aquest àmbit funcional requereix d'unes competències professionals concretes que impliquen uns coneixements específics dins de cada cos i especialitat, vinculats a la matèria penal i criminològica i unes destreses i actituds relacionades amb les capacitats relacionals i de control personal.

D'acord amb l'article 4.1 del Decret 202/2008, de 14 d'octubre, pel qual es regulen els àmbits funcionals en l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Governació i Administracions Públiques, el Govern

Acorda:

.1 Creació i definició de l'àmbit funcional d'execució penal

1.1 Es crea l'àmbit funcional d'execució penal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que comprèn els llocs de treball, la provisió dels quals és reservada a personal funcionari dels grups de classificació A, subgrups A1 i A2, i C, subgrup C1.

1.2 En l'àmbit funcional d'execució penal s'agrupen els llocs de treball que, de manera exclusiva, actuen amb persones implicades en processos penals sobre les quals l'autoritat judicial o el ministeri fiscal ha sol·licitat una intervenció o ha imposat una mesura o condemna, ja sigui en medi comunitari o en centres d'internament.

Concretament, s'agrupen en l'àmbit funcional d'execució penal els llocs de treball que, en el marc d'un procés penal, desenvolupen funcions de custòdia, de control de l'execució de penes i mesures i d'avaluació de les persones sotmeses a aquestes, de suport a la reinserció, d'intervenció en processos de mediació penal, d'emissió d'informes, resolucions i propostes i d'execució o disseny de programes de rehabilitació, o educatius en l'àmbit de la justícia juvenil.

1.3 Dins l'àmbit d'execució penal es reconeix la singularitat de les funcions a desenvolupar, per una banda, als centres penitenciaris i als centres educatius de justícia juvenil i, per l'altre, a les unitats que en el marc del procediment penal, desenvolupen funcions de suport a la reinserció, emissió d'informes i propostes i execució de programes educatius i de rehabilitació. Les bases de les diverses convocatòries d'accés i provisió s'adaptaran en el seu contingut a la singularitat de les funcions a desenvolupar.

.2 Funcions genèriques de l'àmbit funcional d'execució penal

2.1 Són funcions genèriques dels llocs de treball de l'àmbit funcional d'execució penal la provisió dels quals és reservada a personal funcionari del grup de classificació A, subgrups A1 i A2:

a) Planificar i avaluar els programes d'intervenció de l'àmbit penal, així com individualitzar i dur a terme la seva execució efectiva d'acord amb les circumstàncies i evolució personal de l'usuari, actuant de manera coordinada i amb una orientació multidisciplinar.

b) Garantir la seguretat, el bon ordre i la convivència dels centres d'internament, així com dur a terme les actuacions que calgui per assegurar que es presten els serveis necessaris per garantir els drets de les persones internades i per exigir-los les seves obligacions, d'acord amb el que disposa la legislació.

c) Realitzar la gestió dels expedients i dels procediments propis de l'execució penal, mitjançant la redacció de les propostes i resolucions que se'n deriven, incloent la comprovació, control i custòdia de la documentació, així com donar informació i atendre les persones interessades.

d) Elaborar els informes propis de la seva disciplina a demanda de l'autoritat judicial, del ministeri fiscal o del Departament competent en matèria d'execució penal en relació amb les persones implicades en el procés penal.

2.2 Són funcions genèriques dels llocs de treball de l'àmbit funcional d'execució penal la provisió dels quals és reservada a personal funcionari del grup de classificació C, subgrup C1:

a) Atendre les necessitats individuals dels usuaris, informar-los i derivar les seves demandes cap al conjunt dels equips multidisciplinaris.

b) Garantir la seguretat, el bon ordre i la convivència dels centres d'internament, així com dur a terme les actuacions que calgui per assegurar que es presten els serveis necessaris per garantir els drets de les persones internades i per exigir-los les seves obligacions, d'acord amb el que disposa la legislació.

c) Realitzar la gestió dels expedients i dels procediments propis de l'execució penal, mitjançant la redacció de les propostes i la comprovació, control i custòdia de la documentació, així com donar informació i atendre les persones interessades.

d) Tramitar la documentació pròpia del seu àmbit de responsabilitats.

.3 Competències de l'àmbit funcional d'execució penal

Les competències professionals de l'àmbit funcional d'execució penal són les de caràcter tècnic, pròpies del fet d'interactuar amb persones implicades en processos penals, i les de caràcter transversal, que es relacionen amb la tolerància a la pressió, la gestió i resolució de conflictes, la gestió de la informació, la resolució de problemes i presa de decisions, la flexibilitat i adaptació i la iniciativa, l'autonomia i la proactivitat.

.4 Funcions específiques de les diferents titulacions que hi concorren

4.1 En l'àmbit funcional d'execució penal s'agrupen llocs que requereixen per al seu acompliment disposar de titulacions específiques que habiliten per a l'exercici professional, la qual cosa s'ha d'especificar a la relació de llocs de treball.

4.2 Són funcions específiques dels llocs de treball de l'àmbit funcional d'execució penal que requereixen disposar de la titulació de dret:

a) Estudiar tota la informació penal, processal i penitenciària rebuda sobre cada una de les persones assignades i fer la valoració criminològica necessària de cara al diagnòstic i a la programació de tractament, així com el seguiment en l'evolució i canvis que es puguin anar succeint.

b) Elaborar, executar i fer el seguiment dels protocols de seguretat dels centres d'internament.

c) Informar les persones assignades sobre la seva situació penal, processal o penitenciària així com assessorar-los i donar-los informació sobre peticions, recursos i queixes.

d) Assessorament jurídic en general en les unitats en les que es desenvolupa la seva tasca.

4.3 Són funcions específiques dels llocs de treball de l'àmbit funcional d'execució penal que requereixen disposar de la titulació de psicologia:

a) Diagnosi psicològica de les persones assignades.

b) Elaboració, execució i avaluació de l'impacte de programes d'intervenció terapèutica i tractament psicològic de persones implicades en processos penals, en medi comunitari o en centres d'internament.

c) Atenció personalitzada i integral de les persones assignades, siguin infractors o víctimes.

4.4 Són funcions específiques dels llocs de treball de l'àmbit funcional d'execució penal que requereixen disposar de la titulació d'educació social:

a) Detectar les necessitats socioeducatives de les persones que tenen assignades.

b) Dissenyar i executar programes d'intervenció socioeducativa que responguin a les necessitats i situacions detectades, sempre des de la perspectiva de la recuperació i rehabilitació de les persones.

c) Fer el seguiment i l'avaluació dels programes d'intervenció socioeducativa que es duen a terme en el seu lloc d'intervenció.

4.5 Són funcions específiques dels llocs de treball de l'àmbit funcional d'execució penal que requereixen disposar de la titulació de treball social:

a) Facilitar l'atenció social de les persones implicades en processos penals, intervenint en el seu entorn relacional, proporcionant assessorament, informació i orientació de cara a la seva recuperació i reinserció tant social com laboral, vinculant la intervenció ja sigui en medi comunitari o en centres d'internament, amb l'entorn social i assistencial extern.

b) Informar la instància judicial, a través del circuit institucional establert, sobre la situació personal, social i familiar de les persones implicades en qualsevol fase del procediment penal per tal de facilitar la presa de decisions judicials.

.5 Aplicació i publicació

5.1 S'autoritza els departaments de Governació i Administracions Públiques i de Justícia a donar les instruccions necessàries per a l'aplicació d'aquest Acord.

5.2 Aquest Acord es publicarà al DOGC.

Barcelona, 24 de març de 2009

Laia Bonet Rull

Secretària del Govern

(09.079.011)

 

Amunt