Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 06/11/2007

  • Número del document GOV/0134/2007

  • Número de control 07313150

  • Organisme emissor Departament de Governació i Administracions Públiques

Dades del DOGC
  • Número 5010

  • Data 16/11/2007

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 47052

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/134/2007, de 6 de novembre, sobre el desenvolupament i l'aplicació del punt 5.5 del III Acord general de condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2005-2008, relatiu als serveis prestats.


El punt 5.5 del III Acord general de condicions de treball, aprovat per acord del Govern de data 8 de novembre de 2005, i publicat al DOGC núm. 4517, de 24 de novembre, estableix que el personal interí de l'àmbit d'administració i tècnic, amb tres anys ininterromputs d'antiguitat en la mateixa vinculació i que s'han presentat a procediments d'accés en els darrers 5 anys, pugui percebre retribucions vinculades als anys de serveis prestats en aquesta administració, amb la finalitat que, d'acord amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, puguin tenir efectes econòmics a partir del dia 1 de gener de 2007. Aquests criteris s'hauran de concretar a la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic. Aquest dret s'abonarà mitjançant el pagament d'una quantitat equivalent a la que estableix la Llei de pressupostos de l'Estat per a la retribució d'aquest concepte, i tindrà caràcter fix, independentment de la durada dels serveis prestats.

La Mesa sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic en la seva reunió del dia 19 de març de 2007, en compliment del que preveu el punt 5.5 del III Acord general de condicions de treball, va concretar els criteris que s'hauran de complir per poder gaudir del dret a percebre retribucions vinculades als anys de serveis prestats, d'acord amb el text següent:

Pel que fa als tres anys d'antiguitat ininterromputs, va determinar que es considerarà com a continuïtat les interrupcions entre vinculacions no superiors a 20 dies, com passa amb el personal laboral respecte del reconeixement de triennis.

Pel que fa al manteniment de la mateixa vinculació, va determinar que per al gaudiment del dret serà necessari estar vinculat funcionarialment amb l'Administració de la Generalitat mitjançant la pertinença a qualsevol cos o escala.

Pel que fa a la presentació a procediments d'accés en els darrers 5 anys, va determinar que es requerirà una actuació activa per part del personal interí, de forma que serà necessari que s'hagi realitzat almenys el primer exercici de les proves d'algun procés selectiu funcionarial per accedir a algun dels cossos o escales de l'Administració de la Generalitat que hagi tingut lloc en els darrers 5 anys, tenint en compte la data de reconeixement del gaudiment d'aquest dret, llevat que no s'hagi publicat, pel que fa als cossos especials de l'Administració de la Generalitat, cap convocatòria de procés selectiu per accedir a cap dels cossos o escales respecte dels quals la persona que sol·liciti el reconeixement del dret hagi estat nomenada interina durant aquest període de temps dels darrers 5 anys.

La percepció de retribucions vinculades als anys de serveis prestats per part del personal interí del sector d'administració i tècnic és un dret reconegut convencionalment que, des d'un punt de vista jurídic, té el caràcter de norma pactada per determinar les condicions de treball d'aquest personal, amb els corresponents drets i obligacions per a totes les parts afectades; i que l'Administració de la Generalitat compleix mitjançant l'acord de la mesa sectorial de negociació del personal d'administració i tècnic, i el present Acord del Govern.

En conseqüència, a proposta del conseller de Governació i Administracions Públiques, el Govern,

Acorda:

.1 L'abonament, en les termes que preveu el III Acord general de condicions de treball, de retribucions vinculades als anys de serveis prestats a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Té dret a percebre aquestes retribucions el personal interí de l'àmbit d'administració i tècnic, amb tres anys ininterromputs d'antiguitat en la mateixa vinculació i que s'hagi presentat a procediments d'accés en els darrers 5 anys, de conformitat amb la concreció que la Mesa Sectorial de Negociació d'Administració i Tècnic va fer d'aquests criteris en la seva sessió del dia 19 de març de 2007.

.2 Els efectes econòmics de l'abonament d'aquestes retribucions seran a partir del dia 1 de gener de 2007 per aquell personal que tingui dret a percebre-les des d'aquesta data perquè complia els requisits que justifiquen el naixement d'aquest dret, o des del primer dia del mes següent a la data en què es compleixin pel cas que aquesta sigui posterior al dia 1 de gener de 2007, i fins a l'entrada en vigor de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic que preveu a l'article 25.2 el reconeixement de triennis al personal interí, el qual comportarà la finalització del dret a percebre cap retribució vinculada a serveis prestats atès que queda subsumit en el reconeixement del trienni.

.3 La quantitat a abonar serà equivalent a l'import establert a la Llei de pressupostos de l'Estat per a l'any 2007 en concepte de trienni, en funció del grup al que estigui adscrit l'interí que tingui dret a percebre-la. Aquesta quantitat tindrà caràcter fix, independentment de la durada dels serveis prestats, es percebrà en concepte de la totalitat dels serveis prestats mitjançant un import unitari que s'ha de mantenir durant tot el període de gaudiment.

.4 Els secretaris generals dels departaments de l'Administració de la Generalitat reconeixeran el dret a percebre aquesta retribució vinculada als anys de serveis prestats, tot determinant la data d'efectes i la quantia de l'import a abonar, en funció de la sol·licitud individual que amb aquesta finalitat haurà de presentar el personal interí de l'àmbit d'administració i tècnic que tingui dret a la percepció d'aquesta retribució, manifestant que s'acompleixen els requisits i concretant els processos de selecció en què han participat presentant-se a la realització, com a mínim, d'una prova selectiva en els darrers 5 anys, anteriors al dia 1 de gener de 2007 o de la data de perfeccionament del dret si és posterior a aquest dia, tot declarant que les manifestacions i les dades que consten a la seva sol·licitud són certes; sense perjudici que per part dels responsables departamentals de recursos humans s'adoptin les mesures adequades per comprovar-ne la seva veracitat, i que es dedueixin les corresponents conseqüències administratives en cas que resultin falses.

.5 Autoritzar els departaments de Governació i Administracions Públiques i d'Economia i Finances a donar les instruccions necessàries per a l'aplicació d'aquest Acord.

.6 Aquest Acord es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 6 de novembre de 2007

Laia Bonet Rull

Secretària del Govern

(07.313.150)

 

Amunt