Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 05/02/2008

  • Número del document GOV/0022/2008

  • Número de control 08023015

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
  • Número 5069

  • Data 13/02/2008

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 11434

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/22/2008, de 5 de febrer, de modificació parcial de l'Acord del Govern d'11 de novembre de 1997, relatiu a la delegació de la competència per a l'aprovació dels manuals d'organització en els consellers dels respectius departaments que conformen l'Administració de la Generalitat de Catalunya.


La disposició addicional cinquena del Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 123/1997, de 13 de maig, estableix que correspon al Govern de la Generalitat l'aprovació dels manuals d'organització dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat, i faculta el Govern per delegar en la Comissió Tècnica de la Funció Pública o en els propis departaments l'aprovació i les modificacions dels manuals d'organització respectius.

D'acord amb això, el Govern de la Generalitat, en data 11 de novembre de 1997, va acordar delegar en els titulars dels diferents departaments l'aprovació i modificació dels manuals d'organització respectius.

En l'actualitat el titular del Departament de la Presidència és el president de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l'article 1 del Decret 423/2006, de 28 de novembre, pel qual es nomenen els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya. Aquesta circumstància aconsella delegar les aprovacions i modificacions dels manuals d'organització del Departament esmentat en la persona titular de la seva Secretaria General.

En conseqüència, a proposta dels titulars dels departaments de la Presidència i de Governació i Administracions Públiques, el Govern

Acorda:

.1 Revocar la delegació de competències per a l'aprovació dels manuals d'organització, conferida mitjançant l'Acord del Govern d'11 de novembre de 1997, tan sols pel que fa referència al Departament de la Presidència, i mentre el titular d'aquest Departament sigui el president o presidenta de la Generalitat.

.2 Delegar en la persona titular de la Secretaria General de la Presidència l'aprovació i modificació dels manuals d'organització dels llocs de treball del personal al servei del Departament de la Presidència.

.3 Aquesta delegació en la persona titular de la Secretaria General de la Presidència quedarà automàticament sense efecte en el cas que sigui nomenat un conseller o consellera del Departament de la Presidència, supòsit en el qual serà d'aplicació a l'esmentat Departament l'establert per a la resta de departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en l'Acord del Govern d'11 de novembre de 1997.

.4 Aquest Acord s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 5 de febrer de 2008

Laia Bonet Rull

Secretària del Govern

(08.023.015)

 

Amunt