Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 04/02/2009

  • Número del document EDU/0031/2009

  • Número de control 09027014

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 5317

  • Data 12/02/2009

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 10998

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE EDU/31/2009, de 4 de febrer, per la qual s'estableix l'organització de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música.


D'acord amb el que disposen la Llei 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i el Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés, el Departament d'Educació ha de fer pública la convocatòria i organitzar la prova específica d'accés a tots els cursos de grau professional per valorar, en el moment de ser superada, la maduresa, els coneixements, les aptituds i les habilitats específiques de les persones aspirants a seguir estudis de grau professional.

Amb aquesta finalitat i per tal d'organitzar les proves específiques d'accés als sis cursos del grau professional dels ensenyaments de música,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Organitzar les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música d'acord amb el procediment que estableix aquesta ordre.

Article 2

Periodicitat i calendari

La direcció general competent, mitjançant resolució publicada al DOGC, ha de fer pública anualment la convocatòria de les proves específiques d'accés als sis cursos del grau professional dels ensenyaments de música i ha d'establir el calendari de les actuacions principals.

Article 3

Finalitat de les proves

Aquestes proves tenen com a finalitat la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l'alumnat per iniciar els estudis en aquesta etapa.

Article 4

Sol·licitud d'inscripció

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud d'inscripció corresponent al centre on es vol realitzar la prova dins del període que determini la convocatòria, la qual podrà remetre al que estableix la resolució anual de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres. La sol·licitud ha d'incloure la informació que es detalla a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 5

Organització de les proves

5.1 Correspon als centres educatius que imparteixen els ensenyaments professionals de música dur a terme les proves específiques d'accés mitjançant les comissions avaluadores corresponents.

5.2 Les persones membres de les comissions avaluadores poden comprovar la identitat de cada aspirant.

Article 6

Nomenament, composició i nombre de les comissions avaluadores.

6.1 Les persones components de les comissions avaluadores de la prova específica d'accés seran nomenades pel director o directora general competent en matèria d'ensenyaments de música.

6.2. Cada comissió estarà formada per:

a) Un inspector o inspectora del Departament d'Educació, o bé el director o la directora del centre on es realitza la prova, que presidirà la comissió.

b) Tres professors o professores, designats a proposta de la direcció del centre on es realitza la prova, un dels quals actua com a secretari o secretària, i la resta com a vocals de la comissió.

Per a l'avaluació d'aspirants a places d'especialitats diferents a les de les persones que integren la comissió d'avaluació es requereix la participació, amb caràcter consultiu, d'un titulat o titulada de l'especialitat. A aquest efecte, la direcció del centre on es realitza la prova ha de fer les gestions oportunes que garanteixin la presència del professorat de cada especialitat.

Durant la realització de les proves hauran de ser-hi presents, en tot moment, com a mínim, tres components de la comissió avaluadora.

6.3 Si el nombre elevat d'aspirants així ho aconsella, es podrà nomenar més d'una comissió avaluadora a cada centre.

Article 7

Publicitat de la comissió avaluadora

Amb una antelació no inferior a 15 dies a la realització de la prova es donarà publicitat dels noms de les persones membres de la comissió avaluadora al tauler d'anuncis del centre, als efectes de complir el que disposen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 8

Contingut i qualificació de la prova

8.1 La prova específica d'accés consta de dues parts, una de llenguatge musical i una altra d'instrument. Les parts s'han de qualificar de zero a deu punts i cal una qualificació mínima de cinc punts en cadascuna per a l'establiment de la nota global.

8.2 Les qualificacions s'han de puntuar de zero a deu punts amb un decimal com a màxim.

La qualificació global és la mitjana aritmètica simple de les puntuacions obtingudes en cada part.

8.3 En cas que en el decurs de la realització de les proves d'accés s'apreciï que la persona aspirant pot acreditar un nivell corresponent a un curs diferent per al qual ha sol·licitat la realització de la prova, si el centre disposa de places vacants, li podrà oferir la possibilitat de completar la prova per al curs que correspongui.

Article 9

Prova específica d'accés a primer curs

9.1 Aquesta prova es portarà a terme d'acord amb els criteris establerts per la direcció general competent en el document .Orientacions per a la prova específica d'accés als ensenyaments de grau professional de música. Primer curs., que es comunica a tots els centres.

9.2 Primera part. Llenguatge musical, audició i cant coral.

Inclou tres apartats: el primer referent a l'entonació, el ritme i la lectura; el segon referent a l'educació de l'oïda; i el tercer referent a l'audició, l'anàlisi i la creació.

La direcció general competent en la matèria ha d'elaborar aquest exercici, el qual es realitzarà a tots els centres en el dia i a l'hora que es determini a la convocatòria anual de les proves específiques d'accés.

9.3 Segona part. Instrument.

Consta de dos exercicis:

Primer exercici: interpretar a vista un fragment musical inèdit senzill de vuit compassos.

Segon exercici:

a) Per a totes les especialitats, excepte percussió, interpretar tres estudis/obres d'un repertori format per cinc estudis/obres triats per la persona aspirant, d'acord amb el que s'indiqui al document d'Orientacions per a la prova específica d'accés als ensenyaments de grau professional de música. Primer curs.

b) Per a l'especialitat de percussió, interpretar cinc peces triades per la persona aspirant, d'acord amb el que s'indiqui al document d'Orientacions per a la prova específica d'accés als ensenyaments de grau professional de música. Primer curs.

Article 10

Accés a cursos diferents de primer

10.1 Primera part. Llenguatge musical o harmonia.

Consisteix a respondre preguntes referides als objectius de Llenguatge musical o harmonia que consten al Decret 25/2008, de 29 de gener.

10.2 Segona part. Instrument.

Consta de tres exercicis:

Primer exercici: interpretar a vista un fragment musical inèdit senzill de vuit compassos.

Segon exercici:

a) Per a totes les especialitats, menys la percussió, consisteix a interpretar quatre estudis/obres d'un repertori format per sis estudis/obres triat per la persona aspirant, d'acord amb les indicacions que estableixi cada centre.

b) Per a l'especialitat de percussió, consisteix en interpretar sis estudis/obres d'un repertori triat per la persona aspirant, d'acord amb les indicacions que estableixi cada centre.

Tercer exercici:

a) Per a totes les especialitats, excepte cant, interpretar obres de música de cambra i/o cor, si s'escau, d'acord amb el projecte curricular de cada centre.

b) Per l'especialitat de cant, interpretar obres en algun dels idiomes propis del repertori de l'especialitat de cant.

10.3 Els centres han de fer públics, almenys al seu tauler d'anuncis, les orientacions i els continguts de la prova d'accés a d'altres cursos diferents de primer abans de finalitzar el primer trimestre del curs acadèmic en el qual es convoquen les proves.

10.4 La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats pot establir instruccions per al desenvolupament de les proves específiques d'accés a cursos diferents de primer.

Article 11

Informació de les proves

11.1 Cada centre educatiu ha de fer pública, amb una antelació mínima de 48 hores, la data dels exercicis següents.

11.2 Així mateix, ha de detallar el procés de desenvolupament de la prova, el calendari, els horaris i els espais, el material que ha d'aportar la persona aspirant, les dates de publicació de resultats, els terminis de reclamació, les dates de publicació de resultats definitius i els terminis de matriculació.

Article 12

Publicació de la qualificació global de les proves

Les qualificacions globals de les proves s'han de fer públiques, almenys, al tauler d'anuncis del centre, amb indicació del termini per a la presentació de reclamacions.

Aquestes reclamacions s'han de resoldre en un termini que permeti complir el procediment establert per la resolució anual per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius.

Article 13

Reclamacions

13.1 Les reclamacions contra la qualificació global s'han de presentar, per escrit, al registre del centre on tingui la seu la comissió avaluadora corresponent durant els tres dies hàbils següents al de la publicació del resultat.

L'endemà de la finalització del termini per a la presentació de reclamacions la comissió avaluadora es reunirà per examinar-les i resoldre-les, i en publicarà el resultat el dia hàbil següent, on també s'indicarà el termini i l'òrgan de la direcció general competent davant el qual es podrà reiterar la reclamació.

A aquests únics efectes, el dissabte no es considerarà dia hàbil.

S'ha d'aixecar l'acta corresponent de la reunió, on hi constaran els resultats definitius, i que s'ha d'arxivar al centre.

13.2 La persona interessada disposa d'un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquests resultats, per reiterar la seva reclamació mitjançant un escrit presentat a la direcció del centre.

El director o la directora ha de trametre als serveis territorials, o si s'escau, al Consorci d'Educació de Barcelona, les reclamacions que rebi, juntament amb la còpia de la primera reclamació i la còpia de l'acta de la reunió de la comissió avaluadora on s'hagi estudiat la reclamació, la còpia de les proves realitzades per la persona aspirant i qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a instància de la persona interessada, consideri pertinent d'adjuntar-hi.

Un cop informades per la Inspecció d'Educació, el servei territorial o el Consorci d'Educació de Barcelona, trametrà les reclamacions abans de deu dies a la direcció general competent amb tota la documentació i l'informe de la Inspecció d'Educació, que ha de resoldre abans de deu dies, amb notificació a la persona interessada i al centre educatiu.

Article 14

Certificació

S'expedirà un certificat acreditatiu de superació de la prova segons el model que figura a l'annex 2 d'aquesta ordre.

Article 15

Tramesa d'informació

El centre educatiu ha de trametre abans del 15 de juliol de cada any, a la direcció general competent, les dades que determini per al seguiment dels resultats de les proves específiques d'accés.

Article 16

Validesa de la prova

La prova específica d'accés superada és vàlida per a la matriculació, exclusivament, en el curs acadèmic en què s'ha fet pública la convocatòria.

Article 17

Admissió

L'admissió en un centre educatiu de les persones aspirants que hagin superat la prova específica d'accés en un centre de Catalunya o de la resta de l'Estat s'efectuarà d'acord amb el que preveu la resolució anual de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres.

Article 18

Inspecció d'Educació

La Inspecció d'Educació supervisa i assessora l'execució de les proves específiques d'accés.

Article 19

Conservació de documentació

La direcció del centre on es fa la prova específica d'accés conservarà durant un període de tres mesos la documentació generada durant la seva realització.

Barcelona, 4 de febrer de 2009

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Sol·licitud d'inscripció a la prova específica d'accés

Dades personals i acadèmiques.

Cognoms i nom.

Data de naixement.

Document nacional d'identitat o número de registre del llibre de família.

Adreça, telèfon, localitat, municipi i codi postal.

Cognoms i nom dels progenitors o de les persones titulars de la seva tutela legal.

Curs i centre on rep ensenyaments de règim general.

Especialitat que desitjaria cursar.

Annex 2

Model de certificat acreditatiu de superació de la prova d'accés

Capçalera del centre.

(Nom i cognoms), com a secretari/ària de la comissió avaluadora de la prova específica d'accés al grau professional d'ensenyaments de música regulada pel Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments professionals de música i se'n regula la prova d'accés,

Certifico:

Que l'aspirant (nom i cognoms) ha obtingut la qualificació de (puntuació) en la prova específica d'accés al curs (indiqueu el curs) dels ensenyaments professionals de música, especialitat de (nom de l'especialitat), en la convocatòria de (indiqueu l'any).

La prova específica d'accés superada és vàlida per a la matriculació, exclusivament, en el curs acadèmic en què s'ha fet pública la convocatòria.

I perquè consti, signo aquest certificat a (localitat i data)

El/la secretari/ària

(signatura, nom i cognoms)

Vist i plau del/de la president/a

(signatura, nom i cognoms)

(09.027.014)

 

Amunt