Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 19/02/2008

  • Número del document GOV/0026/2008

  • Número de control 08051142

  • Organisme emissor Departament de Governació i Administracions Públiques

Dades del DOGC
  • Número 5081

  • Data 29/02/2008

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 16524

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/26/2008, de 19 de febrer, sobre designació dels representants del Govern en determinats àmbits de la negociació col·lectiva dels empleats públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.


La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, és la norma de referència pel que fa a la constitució i composició de les meses de negociació col·lectiva, les quals són constituïdes amb la presència dels representants de l'Administració pública corresponent i de les organitzacions sindicals legitimades a l'efecte i, concretament, estableix que la designació dels seus components correspon a les parts negociadores sense que pugui superar-se el nombre de quinze membres.

L'article 36.3 de l'esmentada Llei regula la nova mesa general de Negociació de totes les matèries i condicions de treball comunes al personal funcionari, estatutari i laboral, la qual cosa fa que s'hagi de constituir l'esmentada Mesa en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya icalgui procedir, prèviament, a concretar la presència en aquesta dels representants del Govern de la Generalitat.

En conseqüència, aquest Acord estableix els criteris per a la designació dels representants del Govern en determinats àmbits de la negociació col·lectiva de les condicions de treball, inclosa l'esmentada Mesa General de Negociació dels empleats públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com en els grups de treball o comissions tècniques que en depenguin, responent a una doble finalitat. D'una banda, es confirma la presència de representants de diferents sectors o àmbits de l'administració per tal de comptar amb perspectives i coneixements que comprenguin les diferents realitats laborals dels empleats públics i, d'altra banda, es pretén assegurar la competència tècnica i els coneixements exhaustius de les persones que han de representar el Govern.

D'acord amb el que s'ha exposat, el conseller de Governació i Administracions Públiques proposa al Govern l'adopció del següent

Acord:

.1 La representació del Govern en la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com en els grups de treball o comissions tècniques que en depenguin, està constituïda per:

a) La persona titular del departament competent en matèria de funció pública, o la persona que aquesta designi a aquest efecte, que exerceix la presidència.

b) Quatre persones designades pel departament de Governació i Administracions Públiques.

c) Quatre persones designades pel Departament d'Economia i Finances.

d) Dues persones designades per cadascun dels departaments d'Educació i de Salut.

e) Una persona designada per cadascun dels departaments de Justícia i d'Interior, Participació i Relacions Institucionals.

.2 La representació del Govern en la Mesa General de Personal Funcionari de l'Administració de la Generalitat, així com en els grups de treball o comissions tècniques que en depenguin, està constituïda per:

a) La persona titular de la direcció general competent en matèria de funció pública, o la persona que aquesta designi a aquest efecte.

b) Quatre persones designades pel departament de Governació i Administracions Públiques.

c) Quatre persones designades pel Departament d'Economia i Finances.

d) Dues persones designades per cadascun dels departaments d'Educació i de Salut.

e) Una persona designada per cadascun dels departaments de Justícia i d'Interior, Participació i Relacions Institucionals.

.3 La representació del Govern en la Mesa Sectorial del Personal d'Administració i Tècnic, així com en els grups de treball o comissions tècniques que en depenguin, està constituïda per:

a) La persona titular de la direcció general competent en matèria de funció pública, o la persona que aquesta designi a l'efecte.

b) Cinc persones designades pel departament de Governació i Administracions Públiques.

c) Cinc persones designades pel Departament d'Economia i Finances.

d) Una persona designada per cadascun dels departaments dels departaments d'Educació, de Salut, de Justícia i d'Interior, Participació i Relacions Institucionals.

.4 La representació del Govern en la Mesa Sectorial del Personal Docent no Universitari, així com en els grups de treball o comissions tècniques que en depenguin, està constituïda per:

a) La persona titular de la direcció general competent en matèria de personal docent no universitari, o la persona que aquesta designi a aquest efecte.

b) Quatre persones designades pel departament de Governació i Administracions Públiques.

c) Quatre persones designades pel Departament d'Economia i Finances.

d) Sis persones designades pel Departament d'Educació.

.5 La representació del Govern en la Mesa Sectorial del Personal d'Institucions Sanitàries, així com en els grups de treball o comissions tècniques que en depenguin, està constituïda per:

a) La persona titular de la direcció general o òrgan equivalent competent en matèria de personal d'institucions sanitàries, o la persona que aquesta designi a aquest efecte.

b) Quatre persones designades pel departament de Governació i Administracions Públiques.

c) Quatre persones designades pel Departament d'Economia i Finances.

d) Sis persones designades pel Departament de Salut.

.6 Els departaments d'Economia i Finances i de Governació i Administracions Públiques tindran, cadascun, almenys un representant en la Mesa de Negociació del Personal al servei de l'Administració de Justícia.

.7 El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació ha de garantir la presència de representants del Departament d'Economia i Finances i del Departament de Governació i Administracions Públiques en la composició de la representació de l'Administració de la Generalitat en el Consell de Policia-Mossos d'Esquadra.

.8 En la composició de la representació de l'Administració de la Generalitat en la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu Únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, els departaments d'Economia i Finances i de Governació i Administracions Públiques tenen el mateix nombre de representants, que no ha de ser inferior a dos per a cadascun.

.9 Les designacions recauran en persones que tinguin la condició d'alt càrrec, personal funcionari, laboral o estatutari al servei de la Generalitat de Catalunya amb competència tècnica adequada i coneixements exhaustius del sector i/o àmbit específic corresponent.

.10 Les persones designades participaran, en representació del Govern de la Generalitat i subjectes a les instruccions i els límits que aquest disposi a aquest efecte, en la negociació de les matèries i condicions de treball que es tractin en el si de les meses corresponents i, així mateix, elaboraran els estudis tècnics i les propostes que siguin necessàries en relació amb els assumptes que hagin d'esser objecte de negociació o sobre els quals s'hagi d'informar a les organitzacions sindicals.

.11 En totes les meses i òrgans de negociació col·lectiva de les condicions de treball del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, la representació de l'Administració de la Generalitat actua de forma unitària i manifesta la seva voluntat amb vot únic.

.12 El Departament de Governació i Administracions Públiques coordina, en aplicació de les instruccions, de les directrius i els límits establerts pel Govern, l'actuació dels representants de l'Administració de la Generalitat en la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i en la resta de Meses i òrgans de negociació col·lectiva de les condicions de treball del personal funcionari, estatutari i laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, llevat del Consell de Policia-Mossos d'esquadra i de la Mesa de Negociació del Personal de l'Administració de Justícia, i a tal efecte se l'autoritza a donar les instruccions necessàries per a l'aplicació d'aquest Acord.

.13 Aquest Acord es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de febrer de 2008

Laia Bonet Rull

Secretària del Govern

(08.051.142)

 

Amunt