Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 18/04/2006

  • Número del document GAP/0195/2006

  • Número de control 06101097

  • Organisme emissor Departament de Governació i Administracions Públiques

Dades del DOGC
  • Número 4621

  • Data 26/04/2006

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 18670

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE GAP/195/2006, de 18 d'abril, per la qual s'aproven els preus públics de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.


Els articles 22 i següents de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, estableixen el procediment per a la creació dels preus públics.

Mitjançant l'Ordre de 10 de febrer de 2005 es van aprovar els preus públics de l'Escola d'Administració de Catalunya.

Atesa la conveniència d'actualitzar aquests preus, suprimir-ne algun i crear-ne de nous;

D'acord amb el previst a l'article 23 de l'esmentada Llei i previ informe favorable del Departament d'Economia i Finances,

Ordeno:

Article 1

Activitats formatives

1.1  Aprovar els preus públics per a les activitats formatives de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya que es detallen a continuació:

Formació: 7 euros/hora.

Mestratges: 85 euros/crèdit.

Postgraus: 95 euros/crèdit.

1.2  Els preus públics a què fa referència l'apartat anterior són exigibles anticipadament a la celebració del curs de què es tracti, dins el termini i en les condicions en què s'estableixi a la convocatòria. Sols es podrà retornar l'import satisfet si se sol·licita per escrit com a màxim tres dies abans de l'inici del curs.

1.3  En la convocatòria corresponent, es preveurà la possibilitat de pagar fraccionadament les matrícules dels mestratges i els postgraus. En qualsevol cas, el primer pagament no podrà ser inferior al 50% del cost de la matrícula.

1.4  En el cas de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya estan exemptes de pagament les activitats formatives del Pla de Formació de la Generalitat quan aquestes estiguin relacionades amb el lloc de treball i amb les funcions que desenvolupa l'alumne.

1.5  En el cas de personal de les administracions locals, estan exemptes de pagament les activitats formatives incloses a la línia estratègica de l'Escola, la formació en TIC i la formació de llengua anglesa per Internet.

Article 2

Lloguer d'espais

2.1  Aprovar els preus públics que es detallen a continuació per al lloguer d'espais de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya:

a) Espais fins a 15 places.

Fins a 5 hores: 70 euros.

De 5 a 8 hores: 110 euros.

b) Espais de 16 a 30 places.

Fins a 5 hores: 100 euros.

De 5 a 8 hores: 150 euros.

c) De 31 a 45 places.

Fins a 5 hores: 175 euros.

De 5 a 8 hores: 280 euros.

d) Sala d'actes: fins a 223 places:

Fins a 5 hores: 300 euros.

De 5 a 8 hores: 600 euros.

e) Aula virtual: 3 euros/mes/alumne.

2.2  L'abonament dels preus públics a què fa referència l'apartat anterior es farà efectiu amb una antelació mínima de 48 hores a la utilització de l'espai llogat.

2.3  Està exempt de pagament el lloguer d'espais quan les activitats que s'hi desenvolupin o les entitats que els utilitzin tinguin relació amb les administracions públiques catalanes.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre de 10 de febrer de 2005, per la qual s'aproven els preus públics dels cursos de l'Escola d'Administració Pública.

Disposició final

Els preus públics que s'estableixen en aquesta Ordre són d'aplicació a les activitats i al lloguer d'espais que es realitzen a partir de l'1 de gener de 2006.

Barcelona, 18 d'abril de 2006

Joan Carretero i Grau

Conseller de Governació

i Administracions Públiques

(06.101.097)

 

Amunt