Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/05/2007

  • Número del document GAP/1644/2007

  • Número de control 07150060

  • Organisme emissor Departament de Governació i Administracions Públiques

Dades del DOGC
  • Número 4898

  • Data 06/06/2007

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 19231

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAP/1644/2007, de 28 de maig, per la qual s'aproven i es fan públiques les bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a cossos i escales de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de la Funció Pública. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4912, pàg. 21540, de 26.6.2007).


NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

 

Per la Resolució GAP/2530/2006, de 17 de juliol, es van aprovar i fer públiques les bases generals que regeixen els processos selectius per a l'accés a cossos i escales de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de la Funció pública (DOGC núm. 4686, de 28.7.2006).

En aquesta Resolució s'incloïen les normes comunes, sens perjudici de les específiques de cada convocatòria, que seran regulades a les bases específiques corresponents i que hauran de ser publicades al DOGC.

Atès que recentment s'han produït importants modificacions legislatives com ara l'aprovació de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que afecten el seu contingut, així com d'altres de caràcter organitzatiu de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, cal procedir a aprovar unes noves bases generals que incorporin aquests canvis.

Per altra banda, atès el caràcter canviant del contingut d'unes bases generals, s'ha considerat oportú continuar limitant la seva vigència en el temps, i vincular-la a la del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2005-2008.

Atès el que disposa la Resolució GAP/1417/2007, de 25 d'abril, de delegació de competències del conseller de Governació i Administracions Públiques en la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 4884, de 16.5.2007), i d'acord amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Aprovar i fer públiques les bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a cossos i escales de l'Administració de la Generalitat de Catalunya convocats per la Direcció General de Funció Pública, i es deixen sense efecte les aprovades per la Resolució GAP/2530/2006, de 17 de juliol (DOGC núm. 4686, de 28.7.2006).

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Funció Pública en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 de maig de 2007

P. D. (Resolució GAP/1417/2007, DOGC de 16.5.2007)

Leonor Alonso i González

Directora general de Funció Pública

Annex

Bases generals

.1 Aspectes generals

Aquestes bases generals regiran els processos selectius convocats per la Direcció General de Funció Pública les bases específiques dels quals ho indiquin expressament i la seva vigència s'estendrà a la del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2005-2008 (DOGC núm. 4517, de 24.11.2005).

A aquestes bases els seran d'aplicació la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 28/1986, de 30 de gener, de reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la resta de normativa vigent en la matèria.

El contingut d'aquestes bases serà completat amb les bases específiques que es publiquin al DOGC.

La distribució de les places ofertades per departaments, localitats i unitats directives es podrà consultar, si s'escau, a l'adreça web http://www.gencat.cat/governacio-ap/administracio/ofe-conv.htm.

.2 Requisits i condicions dels aspirants

2.1 Requisits generals.

Per ser admesos/es a la realització dels processos selectius, els/les aspirants hauran de posseir els requisits següents:

a) Nacionalitat:

1) Ser ciutadà espanyol o,

2) Ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Edat: haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Titulació: estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol acadèmic oficial exigit per a l'ingrés en cada cos o escala, de conformitat amb el que estableixin les bases específiques. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

No obstant l'anterior, per a l'accés mitjançant promoció interna de l'escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d'administració a l'escala administrativa del cos administratiu, no serà necessari posseir el requisit general de titulació si es té una antiguitat de 10 anys en cossos i escales d'administració general del grup D o, si es té una antiguitat de 5 anys en aquests i s'ha superat un curs de formació convocat específicament a aquests efectes.

d) Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.

e) Habilitació: no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques, separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de convocatòria.

Els requisits indicats anteriorment s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera.

f) Llengua catalana: posseir els coneixements de llengua catalana del nivell requerit a les bases específiques en el grau adequat a les funcions pròpies de les places del cos i/o escala de l'Administració de la Generalitat objecte de convocatòria.

g) Llengua castellana: els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana del nivell requerit a les bases específiques.

2.2 Requisits específics de promoció interna.

Els/Les aspirants que concorrin pel torn o sistema de promoció interna, a més de complir els requisits indicats al punt anterior, hauran de reunir els requisits següents:

a) Ser funcionari/ària de la Generalitat de Catalunya del cos o escala del grup que determinin les bases específiques.

b) Posseir una antiguitat de, al menys, dos anys de servei actiu en el cos o escala esmentat.

c) Trobar-se respecte de la Generalitat de Catalunya en el cos o escala esmentat en les bases específiques, en situació administrativa de servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions o en qualsevol altra situació que comporti reserva de lloc o de destinació.

Igualment, aquests requisits específics s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera.

Així mateix, de conformitat amb la disposició transitòria segona de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, podrà participar en el torn de promoció interna el personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya dels grups i categories que s'indiquin en les bases específiques, que a la data de la seva entrada en vigor estiguin desenvolupant funcions o llocs classificats com a propis de personal funcionari sempre que posseeixi la titulació necessària i reuneixi la resta de requisits exigits.

.3 Sol·licituds

3.1 Formalització, obtenció i presentació.

Per tal de participar en el procés selectiu corresponent caldrà emplenar el model oficial de sol·licitud d'admissió a proves selectives, que s'adreçarà al/a la director/a general de la Funció Pública, mitjançant una de les dues vies següents:

a) La inscripció per via telemàtica a través del portal de l'Administració Oberta de Catalunya (http://www.cat365.net), mitjançant la presentació de les sol·licituds al Registre telemàtic previst al mateix sistema.

Les consultes sobre aquest portal i el seu funcionament es poden fer a través del telèfon 902.400.012.

b) Sol·licitud en suport paper disponible a la Oficina de convocatòries i a les seus centrals dels departaments de la Generalitat. També es troba disponible als serveis territorials de Governació i Administracions Públiques:

Barcelona: Via Laietana, 14, 08003 Barcelona.

Girona: Gran Via de Jaume I, 9, 17001 Girona.

Lleida: c. Lluís Companys, 1, 25003 Lleida.

Tarragona: c. Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona.

Les Terres de l'Ebre: c. Montcada, 23 (Palau Abària), 43500 Tortosa.

Aquestes sol·licituds es presentaran al registre de l'Oficina de convocatòries, registre núm. 9438: c. Ausiàs Marc, 35, 08010 Barcelona.

Igualment, es podran presentar pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

En cap cas, es poden fer fotocòpies de les sol·licituds, ja que cadascuna ha de tenir un número de referència diferenciat.

3.2 Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria específica en el DOGC.

3.3 Consentiment al tractament de dades personals.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

3.4 Signatura.

És imprescindible que la sol·licitud estigui signada per l'aspirant. La manca de signatura suposarà l'exclusió de l'aspirant, llevat del supòsit de presentació a través del portal de l'Administració Oberta de Catalunya.

.4 Pagament de la taxa. Devolució. Exempcions

4.1 Taxa.

Per inscriure's a les convocatòries els/les aspirants hauran de satisfer la taxa que determinin les bases específiques corresponents.

4.2 Pagament.

El pagament de la taxa es podrà efectuar a qualsevol oficina de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona .la Caixa. pels mitjans que s'indiquen a continuació:

a) Imprès de la sol·licitud: l'aspirant haurà de presentar la instància en suport paper a qualsevol oficina de l'entitat esmentada i realitzar l'abonament corresponent.

b) Carta de pagament: l'aspirant podrà utilitzar aquest mitjà quan realitzi la inscripció en suport telemàtic al portal de l'Administració Oberta de Catalunya. La carta de pagament s'imprimirà juntament amb la sol·licitud i s'haurà d'abonar la taxa en qualsevol oficina de l'entitat esmentada.

c) Targeta de crèdit o de dèbit: l'aspirant podrà utilitzar aquest mitjà quan realitzi la inscripció en suport telemàtic previst al portal indicat a l'apartat anterior.

d) Gir postal o telegràfic o transferència bancària: quan l'aspirant utilitzi algun d'aquests mitjans, haurà de fer l'ingrés al compte corrent 2100-3000-16-2201628357 de l'entitat indicada, fent constar el seu nom i cognoms, l'import de la taxa i el número de registre de la convocatòria al resguard de la imposició. En aquest cas, els/les aspirants hauran de presentar, dins el termini de presentació de sol·licituds, el resguard de la imposició.

El pagament a l'entitat bancària no substituirà en cap cas el tràmit de presentació, en temps i forma, de la sol·licitud davant l'Administració.

4.3 Devolució.

No serà procedent la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.

4.4 Exempcions.

Estan exempts/es de realitzar el pagament de la taxa els/les aspirants que, dins el termini de presentació de sol·licituds:

a) Es troben en situació d'atur, inscrits/es a l'oficina de treball del Departament de Treball i/o, si escau, de l'INEM, i no perceben cap prestació econòmica. En aquest cas, l'aspirant només haurà d'assenyalar a l'epígraf corresponent de la seva sol·licitud aquesta circumstància i no serà necessari que acrediti documentalment aquesta situació.

b) Es troben jubilats. En aquest supòsit, l'aspirant haurà de presentar, dins el termini de presentació de sol·licituds, la documentació que acrediti aquesta circumstància, emesa per l'òrgan competent.

c) Acrediten una discapacitat igual o superior al 33%. L'aspirant haurà de presentar, dins d'aquest termini, la documentació que acrediti aquesta circumstància.

4.5 La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no acreditació a efectes de l'exempció, determinarà l'exclusió de l'aspirant en les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos.

.5 Acreditació dels coneixements de llengua catalana i castellana

5.1 Llengua catalana.

En els processos de selecció de personal s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places objecte de convocatòria.

5.2 Acreditació dels coneixements de llengua catalana.

L'acreditació dels coneixements es realitzarà mitjançant una de les formes següents:

a) La superació de la prova o exercici amb caràcter obligatori i eliminatori del nivell que determinin les bases específiques de conformitat amb les àrees, els criteris de puntuació i el sistema de qualificació que determina el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

b) La presentació del certificat del nivell requerit a la convocatòria o superior de la Secretaria de Política lingüística, o d'un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. Els/Les aspirants poden consultar aquesta Ordre a través de l'adreça d'Internet: http://www6.gencat.net/llengcat/certific/equiv.htm.

En aquest cas, caldrà que l'aspirant aporti fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell de coneixements de llengua catalana requerit o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

5.3 Supòsits d'exempció d'acreditació.

Restaran exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en el procés selectiu, els/les aspirants que es troben en una de les situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat corresponent de la sol·licitud:

a) Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, convocat per la Direcció General de Funció Pública, en què hi hagués establerta una prova o exercici del mateix nivell o superior.

Si el procés selectiu no ha estat convocat per la Direcció General de Funció Pública, caldrà aportar certificació del/de la secretari/ària general del departament corresponent, o de l'òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció de personal en què hagi participat l'aspirant, el número de registre de la convocatòria, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria i l'especificació que l'aspirant ha obtingut plaça.

b) Haver superat la prova o l'exercici esmenats en altres processos selectius corresponents a la mateixa oferta d'ocupació pública.

5.4 Llengua castellana. Exempció.

Els/Les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places objecte de convocatòria.

L'acreditació d'aquest coneixement es realitzarà mitjançant la superació de la prova o exercici establert a l'efecte, o la presentació d'un dels documents que s'indiquen a continuació:

a) Certificat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l'Estat espanyol.

b) Diploma d'espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.

c) Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

5.5 Termini d'acreditació.

Els/Les aspirants hauran de presentar la documentació acreditativa dels coneixements de llengua catalana i, si s'escau, llengua castellana o indicar que es troben en un dels supòsits d'exempció contemplats als apartats anteriors, dins del termini de deu dies comptadors des de l'endemà de la publicació de les qualificacions del/de la exercici/prova que determini les bases específiques.

.6 Aspirants discapacitats. Reserva de places. Adaptació o adequació en la realització de les proves. Adaptació del lloc de treball. Dictamen

6.1 Admissió d'aspirants discapacitats.

Les persones amb discapacitat seran admeses a la realització de les proves sense necessitat d'acreditar les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials abans del seu començament, llevat dels supòsits previstos a l'apartat següent, sens perjudici que, superat el procés selectiu, en presentar la documentació per ser nomenades funcionàries que preveu la base 10.1, hagin d'acreditar, igual que la resta d'aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs que es convoquen i prestar el servei públic corresponent.

6.2 Reserva de places.

En les convocatòries es reservarà una quota no inferior al 5% de les places pels aspirants que tinguin la condició legal de disminuït, de conformitat amb el que determini l'oferta d'ocupació pública.

La participació en els processos selectius per aquesta via de reserva resta limitada a aquells aspirants amb la condició legal de disminuït reconeguda i garanteix el seu dret preferent per escollir les vacants en el torn respectiu en el cas que l'assignació de llocs es faci per l'ordre de puntuació obtingut en el procés selectiu.

Els/Les aspirants que s'hi vulguin acollir i així ho indiquin a la sol·licitud, necessitaran un dictamen vinculant de les condicions psíquiques, físiques o sensorials, emès expressament amb ocasió de cada convocatòria i expedit per l'equip multiprofessional competent abans de l'inici de la primera prova. En el cas que aquestes places reservades per a aquests aspirants quedin desertes, s'acumularan a la resta de places de la convocatòria corresponent.

6.3 Adaptacions de les proves.

El dictamen vinculant expedit per l'equip multiprofessional competent esmentat determinarà, si fos el cas, l'adaptació o l'adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les proves i exercicis que prevegin les bases específiques de la convocatòria.

Als efectes de l'adaptació o adequació en la realització de les proves i exercicis, la Subdirecció General de Selecció de Personal adoptarà les mesures necessàries per tal que les persones discapacitades tinguin similars oportunitats per a la seva realització que la resta d'aspirants i es considerarà el que estableix l'article 7 del Decret 66/1999, de 9 de març.

Els aspirants discapacitats que no optin per la via de reserva i que sol·licitin adaptacions, també hauran de sol·licitar el dictamen esmentat.

6.4 Adaptacions del lloc de treball.

El dictamen vinculant expedit per l'equip multiprofessional competent esmentat determinarà, si fos el cas, l'adaptació del lloc o llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l'organització o sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoquin.

6.5 Dictamen.

Als efectes de l'obtenció del dictamen esmentat als apartats anteriors, dins el termini de presentació de sol·licituds, els/les aspirants s'han d'adreçar als centres de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament d'Acció Social i Ciutadania que s'indiquen, ja que en cas contrari no es podrà participar per la via de reserva ni es procedirà a realitzar adaptacions de les proves:

Demarcació de Barcelona: EVO-laboral, c. del Forn, 7-9, 08014 Barcelona. Telèfons: 934.248.204 i 934.236.303, fax: 934.245.206.

Demarcació de Girona: c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona. Telèfon: 972.486.060, fax: 972.486.354.

Demarcació de Lleida: av. Segre, 5, 25007 Lleida. Telèfon: 973.703.600, fax: 973.242.639.

Demarcació de Tarragona: excepte les demarcacions del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta: av. Andorra, 9, 43002 Tarragona. Telèfon: 977.213.471, fax: 977.221.339.

Demarcació de les Terres de l'Ebre (comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta): c. Ruiz d'Alda, 33, 43870 Amposta. Telèfon: 977.706.534, fax: 977.706.751.

Un cop emès el dictamen corresponent es lliurarà a la persona interessada, però no caldrà la seva presentació ja que el seu contingut serà tramès, abans de la publicació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria, per l'ICASS a la Subdirecció General de Selecció de Personal.

.7 Admissió d'aspirants

Es tindran en compte les dades que els/les aspirants facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat d'aquestes dades.

7.1 Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el/la director/a general de Funció Pública dictarà resolució en el termini màxim d'un mes i declararà aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria. A la resolució esmentada, que es publicarà al DOGC, s'indicaran els llocs on s'exposen les llistes amb indicació dels motius d'exclusió.

7.2 Esmenes a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.

Els/Les aspirants disposaran d'un termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució indicada per esmenar els defectes de la seva sol·licitud inicial, o per complementar la documentació que es requereix a la convocatòria.

Els/Les aspirants que figurin com a exclosos/es en aquesta llista provisional i no esmenin dins d'aquest termini el defecte imputable a ells que hagi motivat la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició.

7.3 Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos.

Una vegada transcorreguts quinze dies des de l'expiració del termini previst a la base anterior, el/la director/a general de Funció Pública aprovarà mitjançant una resolució, que es publicarà al DOGC, la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria. La resolució citada indicarà els llocs on s'exposa la llista, la data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova, així com l'ordre d'actuació dels/de les aspirants.

L'autoritat convocant pot requerir, als efectes escaients, l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els/les aspirants, els quals podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits.

.8 Actuació i funcionament del tribunal qualificador o òrgan tècnic de selecció

8.1 Designació i composició.

La relació dels tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció s'inclourà a les bases específiques de cada convocatòria i s'ajustaran en la seva constitució, composició i procediment d'actuació en tot cas al que disposen la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i altra normativa aplicable.

En tots els òrgans encarregats de la selecció hi haurà una persona assessora, amb veu però sense vot, nomenada per la Secretaria de Política Lingüística.

8.2 Assessors i col·laboradors.

Els tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció podran acordar, si ho creuen convenient, la incorporació d'assessors especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin en aquelles proves o exercicis, els quals es limitaran a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques.

8.3 Descentralització.

La Subdirecció General de Selecció de Personal podrà acordar, en funció del nombre d'aspirants i per a la millor gestió de les proves, que aquestes siguin realitzades de manera descentralitzada, tot garantint la confidencialitat i objectivitat en el seu desenvolupament.

Els tribunals o òrgans de selecció auxiliars no tindran funcions qualificadores, sinó únicament de custòdia, vigilància i seguiment del desenvolupament correcte de les proves. Les seus dels tribunals auxiliars són les dels serveis territorials de Governació i Administracions Públiques corresponents.

8.4 Abstenció i recusació.

Els membres dels tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció i dels tribunals o òrgans de selecció auxiliars hauran d'abstenir-se de formar-ne part i caldrà que ho notifiquin al/a la director/a general de la Funció Pública, quan es trobin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació d'aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria. Igualment, els/les aspirants podran recusar els membres del tribunal quan concorrin les circumstàncies previstes.

8.5 Actuacions dels tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció.

Els tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció hauran d'observar l'oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència a les qüestions tractades en les reunions que se celebrin.

El tribunal qualificador o òrgan tècnic de selecció podrà requerir en qualsevol moment als/a les aspirants l'acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.

Els tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció decidiran sobre les peticions d'adaptacions de les proves que efectuïn les persones amb disminució. Amb aquesta finalitat, podran efectuar els tràmits oportuns per obtenir la informació que considerin necessària en relació amb les adaptacions sol·licitades.

Els tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció adoptaran les mesures necessàries per garantir que les proves o els exercicis de la fase d'oposició que siguin escrits i no hagin de ser llegits davant d'ells, siguin corregits sense que es conegui la identitat dels/de les aspirants que hi participen. Així mateix, no corregiran les proves o els exercicis d'aquells opositors on figuri el nom, marques o signes que permetin conèixer la seva identitat.

Una vegada finalitzat el procés, els tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció hauran d'emetre un informe en relació amb el procés selectiu on quedin reflectides les observacions i valoracions que s'estimin necessàries per a la millora dels processos selectius, el qual es lliurarà al/la director/a de l'Escola d'Administració Pública.

Els tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció resoldran tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de les bases, així com el que calgui fer en els casos no previstos.

8.6 Calendari de proves.

La data, l'hora, el lloc de realització de la primera prova i, si escau, la seva descentralització, es faran públics en la resolució que aprova les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria.

Pel que fa a l'anunci de les dates de la resta de proves, se'n donarà l'oportuna publicitat amb l'acord del tribunal qualificador o òrgan tècnic de selecció de publicació dels resultats de la prova immediatament anterior, a l'Oficina de convocatòries, als llocs de realització de les proves i als serveis territorials de Governació i Administracions Públiques. També es publicarà a l'adreça web http://www.gencat.cat/governacio-ap/administracio/ofe-conv.htm.

8.7 Custòdia de la documentació.

Tota la documentació del procés selectiu romandrà custodiada per la Subdirecció General de Selecció de Personal i no se'n podrà disposar fora d'aquest àmbit.

8.8 Seu del tribunal qualificador o òrgan tècnic de selecció.

Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal qualificador o òrgan de selecció té la seu a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, c. Girona, 20, 08010 Barcelona.

.9 Desenvolupament del procés selectiu

9.1 Sistemes de selecció.

Els processos selectius per a l'accés als cossos i escales de l'Administració de la Generalitat de Catalunya convocats per la Direcció General de Funció Pública es realitzaran preferentment pel sistema de concurs oposició. En tot cas, les bases específiques determinaran quin és el sistema de selecció, i si és pertinent, els cursos de formació i la fase de prova i/o període de pràctiques.

9.2 Fase d'oposició.

La fase d'oposició constarà de les proves i/o exercicis que es determinin en les bases específiques, on s'indicarà també la data a partir de la qual s'iniciaran i el calendari aproximat de la seva realització.

Els/Les aspirants seran convocats/ades per a cada prova o exercici en crida única i quedaran exclosos/es de l'oposició els/les que no compareguin.

9.3 Fase de concurs.

A la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoren els serveis prestats en qualsevol Administració pública i la resta de mèrits fins a la data de publicació de la convocatòria de conformitat amb el que determinin les bases específiques i d'acord amb el barem que igualment s'indiqui.

Únicament es valoraran els serveis prestats amb vinculació de funcionari de carrera, en virtut d'un nomenament d'interí, d'un contracte de naturalesa laboral, d'un contracte administratiu transitori o d'un contracte administratiu de col·laboració temporal.

A aquests efectes, es computarà un mes com a 30 dies naturals.

Així mateix, de conformitat amb la disposició transitòria segona de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, al personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya que participi dins del torn de promoció interna a què fa referència el segon paràgraf de l'apartat 2.2, se li valoraran els serveis efectius prestats com a personal laboral fix en les categories des de les quals participa i les proves superades per accedir a la condició de personal laboral fix de les categories laborals de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el que determinin les bases específiques i de conformitat amb el barem que igualment s'indiqui.

La puntuació d'aquesta fase serà d'un 33% de la puntuació global de tot el procés selectiu, d'acord amb la distribució que determinin les bases específiques.

9.4 Acreditació de mèrits.

9.4.1 Serveis prestats.

a) S'efectuarà mitjançant el certificat que sol·liciti l'aspirant i que serà emès per:

1) El/La secretari/ària general del departament corresponent, o de l'òrgan en el qual delegui, d'acord amb la informació que consti en el Registre general de personal en el cas de serveis prestats a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

2) L'òrgan competent en matèria de personal, o l'òrgan en què delegui, en el supòsit de serveis prestats en altres administracions i que no constin en el Registre general de personal.

b) Contingut de la certificació:

1) El càrrec de l'òrgan que té la competència per expedir el certificat, o el de l'òrgan en el qual delegui, així com la norma legal que els habilita amb indicació, si s'escau, del diari o el butlletí oficial en què s'hagi publicat.

2) El cos o l'escala i el grup.

3) El vincle.

4) Les funcions.

5) El període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria.

6) La jornada desenvolupada.

Tota aquesta informació haurà de constar de manera clara i expressa.

9.4.2 Altres mèrits.

L'acreditació dels altres mèrits previstos s'efectuarà de la forma que prevegin les bases específiques.

9.4.3 Procediment per a l'acreditació.

Els certificats s'emetran a petició dels aspirants i s'adreçaran al tribunal o òrgan tècnic de selecció i es presentaran juntament amb la documentació acreditativa dels altres mèrits a l'Oficina de convocatòries de la Direcció General de Funció Pública dins el termini de deu dies comptats des de l'endemà de la publicació de les qualificacions del/de la prova/exercici que determinin les bases específiques. El certificat de serveis es realitzarà d'acord amb el model que s'indiqui a l'adreça web http://www.eapc.cat/seleccio.

En el supòsit que els serveis prestats constin en el Registre general de personal de la Generalitat de Catalunya, un cop efectuada la certificació sol·licitada per l'aspirant, serà lliurada a l'/la interessat/ada. Les unitats de personal dels departaments faran arribar aquesta documentació al tribunal o òrgan tècnic de selecció, dins el termini establert a l'apartat anterior.

9.5 Valoració dels mèrits.

La valoració provisional dels mèrits obtinguda pels/per les aspirants en la fase de concurs es farà pública al mateix temps que les qualificacions de la/del prova/exercici que es determini en les bases específiques.

Els/Les aspirants disposaran d'un termini de deu dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de la valoració esmentada per presentar les al·legacions que considerin necessàries.

El tribunal o òrgan tècnic de selecció, un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades, farà pública la valoració definitiva dels mèrits acreditats pels aspirants en la fase de concurs i la puntuació total de la fase d'oposició.

9.6 Resolució d'empats.

En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'establirà a favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d'oposició. Si persisteix l'empat, es resoldrà a favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la prova o exercici de caràcter pràctic. Les bases específiques podran determinar altres criteris de desempat addicionals.

9.7 Proposta d'aspirants i convocatòria a l'acte d'adjudicació de llocs vacants.

Els/Les aspirants que hagin superat el procés selectiu seran proposats pel tribunal al/a la director/a general de Funció Pública per al seu nomenament com a funcionaris de la Generalitat de Catalunya del cos, escala o especialitat objecte de la convocatòria. Aquesta proposta serà feta pública pel tribunal o òrgan tècnic de selecció per ordre de puntuació a l'Oficina de convocatòries i als serveis territorials de Governació i Administracions Públiques. Al mateix temps i, si escau, es publicarà la convocatòria o el procediment per realitzar l'acte públic d'adjudicació de llocs vacants.

En cap cas el tribunal o òrgan tècnic de selecció no podrà declarar que ha superat el procés selectiu un nombre d'aspirants que excedeixi el nombre de places convocades, sens perjudici de la possible acumulació de places, llevat que així ho prevegin les corresponents bases específiques.

No obstant l'anterior, sempre que els òrgans de selecció hagin proposat el nomenament d'igual nombre d'aspirants que el de places convocades, i amb la finalitat d'assegurar la seva cobertura, quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats, abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant podrà requerir de l'òrgan de selecció relació complementària dels aspirants que segueixin als proposats, per al seu possible nomenament com a funcionaris de carrera.

9.8 Consulta d'informació de proves, exercicis i qualificacions.

Es pot obtenir informació sobre aquesta convocatòria fent ús dels telèfons d'atenció ciutadana 012, per a trucades de Catalunya, i 902.400.012, per a trucades de fora de Catalunya.

Per a consultes sobre les llistes d'admesos i exclosos, llista d'exempts de realitzar els exercicis o proves de llengua catalana i castellana, dates i resultats de les proves i exercicis, valoració en la fase de concurs i l'adjudicació de places, els aspirants poden obtenir informació a través del portal de l'Administració Oberta de Catalunya i de l'adreça web: http://www.gencat.cat/governacio-ap/administracio/ofe-conv.htm.

.10 Acreditació dels requisits, assignació de llocs de treball, nomenament de funcionaris i presa de possessió

10.1 Acreditació dels requisits.

Els/Les aspirants proposats/ades hauran de presentar a l'Oficina de convocatòries, dins del termini dels 20 dies naturals comptats des de la data de publicació de la proposta, la documentació següent:

a) Fotocòpia confrontada del document nacional d'identitat o del document oficial acreditatiu de la personalitat. També hauran de presentar el número d'identificació fiscal, quan aquest no consti al document anterior.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació que acrediti la seva nacionalitat en el cas que els/les aspirants no tinguin la nacionalitat espanyola.

Els/Les aspirants que es trobin inclosos/es en algun dels supòsits que preveu el segon paràgraf del punt 2 de la base 2.1.a), han de presentar la documentació corresponent expedida per les autoritats competents que acrediti, respecte del nacional de l'estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, el seu vincle de parentiu, el fet de viure-hi a càrrec pel que fa als descendents majors de vint-i-un anys, així com una declaració jurada o promesa, en la qual manifesti fefaentment que no està separat de dret del seu cònjuge.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la traducció jurada corresponent.

c) Fotocòpia confrontada del títol que indiquin les bases específiques.

d) Declaració de no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública. Els/Les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

e) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies de les places a cobrir, expedit dins els tres mesos anteriors a la seva presentació.

f) Els/Les aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït, i que no ho hagin presentat amb anterioritat, dictamen expedit per l'equip multiprofessional competent, o per l'òrgan tècnic competent, en els termes que preveu el Decret 66/1999, de 9 de març.

g) Declaració de no estar inclòs/osa en cap dels supòsits d'incompatibilitat que preveu la legislació vigent, o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat, o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre.

Els/Les aspirants que hagin participat mitjançant el torn de promoció interna només hauran de presentar la documentació que s'indica en els apartats c), f) i g).

Les bases específiques preveuran si és necessària la presentació d'altra documentació addicional que l'especificada anteriorment.

10.2 Incompliment dels requisits. Exclusió de l'aspirant.

Les persones aspirants proposades que no presentin la documentació requerida i les que no compleixin les condicions i els requisits exigits, no podran ser nomenades funcionàries, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.

Si un/a dels/de les aspirants proposats/ades fos declarat/ada exclòs del procés selectiu, el tribunal o òrgan tècnic de selecció formularà una nova proposta, incloent, si escau, el següent o següents aspirants que hagin superat el procés selectiu amb la puntuació més alta.

10.3 Assignació de llocs de treball.

L'assignació de llocs de treball es podrà efectuar per qualsevol dels mitjans que estableix el Decret 123/1997, de 13 de maig, per a la primera destinació dels funcionaris de nou ingrés. En tot cas, les bases específiques seran les que determinin el sistema d'assignació de la primera destinació, sens perjudici dels drets preferents a escollir lloc vacant previstos legalment.

10.4 Nomenament de funcionaris i presa de possessió.

El/La director/a general de la Funció Pública nomenarà funcionaris/àries, mitjançant resolució publicada al DOGC, els/les aspirants que siguin proposats pel tribunal o òrgan tècnic de selecció una vegada efectuada l'assignació de llocs de treball, si és el cas.

Aquests/es aspirants nomenats/ades funcionaris/àries disposaran d'un mes des de l'endemà de la publicació del seu nomenament al DOGC per fer el jurament o la promesa, i prendre possessió en el lloc que els hagi estat adjudicat, davant el/la secretari/ària general del departament corresponent.

La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió comportarà la pèrdua de tots els drets.

.11 Inscripció a la borsa de treball

Els/Les aspirants que hagin superat el procés selectiu sense haver adquirit la condició de funcionaris/àries en no haver obtingut plaça, passaran a formar part de la borsa de treball prevista a l'apartat 6.3.2 de III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya pels anys 2005-2008 (DOGC núm. 4517, de 24.11.2005), als efectes del nomenament de personal interí quan sigui necessari d'acord amb les condicions establertes a la normativa vigent.

.12 Règim d'impugnacions i al·legacions

12.1 Contra les resolucions definitives del/de la director/a general de Funció Pública, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició dins el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació.

12.2 Contra els actes de tràmit del tribunal o òrgan tècnic de selecció que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan competent, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al tauler d'anuncis de l'Oficina de convocatòries.

12.3 Contra els actes de tràmit del tribunal o òrgan tècnic de selecció no inclosos en el punt anterior, els/les aspirants, al llarg del procés selectiu, podran formular totes les al·legacions que estimin pertinents per a la seva consideració en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.

(07.150.060)

 

Amunt