Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolución

  • Data del document 07/06/2006

  • Número del document GAP/2119/2006

  • Número de control 06157005

  • Organisme emissor Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas

Dades del DOGC
  • Número 4663

  • Fecha 27/06/2006

  • Sección DISPOSICIONES

  • Página 28613

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN GAP/2119/2006, de 7 de junio, por la que se da conformidad a la adopción de la bandera de la Entidad Municipal Descentralizada de Valldoreix.


El 30 de març de 2006, el Ple de la Junta de Veïns de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix (Vallès Occidental) va adoptar l'acord d'aprovar la bandera municipal.

El 8 de febrer de 2006, la Secció Històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans va emetre dictamen favorable sobre l'expedient.

D'acord amb el que disposen els articles 37 i 38 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 9, 30, 31 i concordants del Reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 263/1991, de 25 de novembre,

Resolc:

.1  Donar conformitat a l'adopció de la bandera de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, organitzada de la manera següent:

Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, groga, amb un pal onat blau, de gruix 1/15 de la llargària del drap situat a 2/15 del vol; i amb un pentàgon irregular vermell al pal, un vèrtex del qual se situa a la intersecció d'1/2 de l'alçària del drap i 3/5 de la llargària del mateix drap, un vèrtex a 1/4 de la llargària del marge superior, un vèrtex a 1/4 de la llargària del marge inferior i els altres dos vèrtexs en els angles del pal, amb una domus blanca oberta, de proporcions 1/2 de l'alçària del drap i 1/3 de la llargària del mateix drap, centrada a 1/15 del pal.

.2  Inscriure l'esmentada bandera al Registre dels ens locals de Catalunya, secció de símbols, subsecció de banderes.

.3  Publicar aquesta Resolució al DOGC.

Barcelona, 7 de juny de 2006

Joan Mas Nolla

Director general d'Administració Local

(06.157.005)

 

Amunt