Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/02/2007

  • Número del document ASC/0437/2007

  • Número de control 07030125

  • Organisme emissor Departament d'Acció Social i Ciutadania

Dades del DOGC
  • Número 4829

  • Data 26/02/2007

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 6901

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ASC/437/2007, de 5 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de Govern de 14 de març de 2006, relatiu a la producció i el desenvolupament d'estadístiques desagregades per sexes.


Vist que el Govern de la Generalitat de Catalunya, en la sessió de 14 de març de 2006, va aprovar un acord en matèria de producció i desenvolupament d'estadístiques desagregades per sexes i que aquest Acord es va adoptar amb anterioritat a l'Acord de Govern de 20 de juny de 2006, pel qual s'aproven les directrius per a la publicitat d'acords del Govern i de les comissions de Govern;

Ateses les facultats que m'atorga la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Donar publicitat a l'Acord de Govern que es publica com a annex d'aquesta Resolució, adoptat en la sessió de 14 de març de 2006, relatiu a la producció i el desenvolupament d'estadístiques desagregades per sexes.

Barcelona, 5 de febrer de 2007

Carme Capdevila i Palau

Consellera d'Acció Social i Ciutadania

ACORD

de 14 de març de 2006, del Govern de la Generalitat, relatiu a la producció i el desenvolupament d'estadístiques desagregades per sexes.

I. L'apartat 2 de l'article 8 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups en què aquestes s'integren siguin reals i efectives, remoure els obstacles que impedeixin o dificultin llur plenitud i facilitar la participació de la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social.

II. En el marc del Pacte del Tinell, el Govern català va manifestar el seu compromís per a la igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes i per als drets de les dones com a element imprescindible per governar per la competitivitat, el progrés i la reforma social.

III. La igualtat d'oportunitats entre dones i homes és un principi fonamental de la Unió Europea. Els articles 21 i 23 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea prohibeixen tota discriminació per raó de sexe i exigeixen que la igualtat d'oportunitats entre homes i dones quedi garantida en tots els àmbits.

IV. L'apartat 2 de l'article 3 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea estableix que la Comunitat, a totes les seves activitats, ha de fixar-se l'objectiu d'eliminar les desigualtats entre les dones i els homes i promoure'n la igualtat.

V. Els principis de funcionament establerts per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, constitueixen una exigència per assolir efectivament la millora dels serveis públics atenent les demandes de la ciutadania.

VI. L'ordenament jurídic subratlla, doncs, l'imprescindible compromís al màxim nivell dels òrgans superiors i directius per a l'impuls, desenvolupament, seguiment i control de les polítiques públiques que han de contribuir indefectiblement a assolir la igualtat d'oportunitats real i efectiva entre les dones i els homes.

VII. Les dades desagregades per sexes són imprescindibles per a la planificació de les polítiques de dones, tant per preveure i emprendre accions com per avaluar d'altres paràmetres orientatius sobre la situació actual de les dones a Catalunya.

VIII. Per a la planificació correcta de l'acció política i de l'administració és imprescindible, doncs, disposar d'indicadors que permetin la detecció de les preferències, necessitats i prioritats polítiques o socials de les dones i els homes i permetin conèixer en quina mesura i de quina manera s'han assolit els objectius i resultats previstos. Els indicadors lligats als interessos estratègics de gènere cerquen mesurar i reflexionar sobre els trets que es conformen en la socialització diferencial dels sexes, com aquests són valorats socialment i els patrons preassignats que marquen la vida de les persones. El coneixement que aporten aquests indicadors suposa una aproximació a la situació i presència de les dones i els homes així com a la incidència de determinats factors que expliquen diferències de comportament, actituds i valors entre ambdós.

IX. L'article 9.33 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya reconeix la competència exclusiva de la Generalitat sobre l'estadística d'interès de la Generalitat. El marc legal que desenvolupa aquesta competència estatutària està integrat, entre d'altres, per la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, i per la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, aprovada pel Parlament de Catalunya el dia 16 de febrer de 2006 com a instrument d'ordenació i de planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat, el qual es desplega en els corresponents programes anuals d'actuació estadística que han de ser aprovats mitjançant decrets del Govern. D'acord amb l'article 14 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, entre els criteris de decisió de preferència per a l'execució d'activitats estadístiques s'estableix el següent: "Que desglossin els seus resultats per sexe, així com per edats, si és tècnicament i metodològicament viable".

Així mateix, la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 té entre els criteris de decisió de preferència en relació amb les activitats estadístiques que desglossin els seus resultats per sexe, així com per edats, si és tècnicament i metodològicament viable.

X. A nivell internacional i europeu, durant els últims anys, després de l'adopció de la Plataforma d'Acció de Pequín l'any 1995 i el Consell Europeu de Lisboa l'any 2000, s'ha elaborat un major nombre d'estadístiques sobre la igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes i s'han establert nous indicadors (per exemple, sobre els processos decisoris, el mercat laboral o la violència exercida contra les dones), amb l'objectiu de comptar amb una anàlisi real dels problemes i una supervisió de l'impacte de les polítiques i mesures aplicades. Per tant, s'han assolit avenços evidents en l'àmbit estadístic. Això no obstant, queda molt per fer per tal d'efectuar una supervisió seriosa dels diferents sectors i conèixer l'amplitud exacta dels avenços assolits.

XI. Aquesta necessitat de desglossar per sexes es troba recolzada també en altres textos normatius. Així, l'article 4.1.b) de la Decisió del Consell de la Unió Europea de 20 de desembre de 2000, per la qual s'aprova el V Programa comunitari en matèria d'igualtat entre les dones i els homes (2001-2005), que disposa com a principi primordial per assolir la igualtat real entre dones i homes "l'anàlisi dels factors i polítiques relacionades amb la igualtat entre dones i homes, que inclou la recopilació d'estadístiques, realització d'estudis, avaluació de l'impacte en funció del sexe, utilització d'instruments i mecanismes, elaboració d'indicadors i criteris de referència i difusió real dels resultats"; la Decisió núm. 2367/2002/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2002, per la qual s'aprova el Programa Estadístic Comunitari 2003-2007, i de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 322/97 del Consell, de 17 de febrer de 1997, sobre l'estadística comunitària, estableix la disponibilitat d'estadístiques d'alta qualitat actualitzades i comparables com una condició necessària per a l'aplicació de les polítiques comunitàries, afegint, a més, que és important, en aquest sentit, procedir a un desglossament de les dades per sexe. Per la seva banda, la proposta de Decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa a la producció i desenvolupament d'estadístiques comunitàries de ciència i tecnologia, reitera la necessitat específica de desenvolupar estadístiques sobre gènere en aquesta matèria per tal de recolzar i controlar les polítiques comunitàries.

Per tot això, a proposta del conseller primer, el Govern

Acorda:

.1  Per planificar i avaluar correctament l'acció política de l'Administració i programar l'activitat pública al servei de la ciutadania, tot promovent polítiques públiques d'igualtat d'oportunitats i l'eliminació de discriminacions per raó de gènere, s'adopten les mesures següents:

a) Totes les estadístiques relatives a població que generi l'Administració de la Generalitat, els seus organismes autònoms i les entitats de dret públic vinculades o dependents d'aquesta Administració es recolliran, compilaran, analitzaran i presentaran desagregades per sexes. Aquesta obligació és extensible a tots els registres públics, fitxers automatitzats de dades personals, censos, estudis d'opinió, sondeigs, enquestes i d'altres similars que siguin competència de la Generalitat.

En tot cas, la recollida de dades personals, la seva incorporació a fitxers i el seu tractament s'hauran de subjectar al que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

b) També s'hauran de desglossar per sexes les dades relatives a les sol·licituds i atorgaments de subvencions, ajuts o beques corresponent a l'activitat subvencional de l'Administració de la Generalitat, dels seus organismes autònoms i de la resta d'entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents d'aquesta Administració, sempre que la persona sol·licitant i beneficiària sigui una persona física.

c) Els organismes autònoms i la resta d'entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculats o dependents de l'Administració de la Generalitat, com també les entitats i les empreses que resultin adjudicatàries dels contractes administratius o privats subscrits per l'Administració de la Generalitat, hauran de proporcionar dades desglossades per sexes relatives, si és el cas, a les persones usuàries o beneficiàries de les tasques adjudicades o prestades, i les dades relatives a la composició dels seus òrgans de govern i directius, així com, si s'escau, les dades relatives a les persones titulars del capital social.

.2  Les dades desagregades per sexes han de ser útils, vàlides, fiables, comprovables, comparables i actualitzades, perquè puguin ser aprofitades per a investigacions acadèmiques, estudis, l'anàlisi estadística i la planificació de polítiques públiques.

.3  Aquests indicadors quantitatius desagregats per sexes han de completar-se amb el desenvolupament d'indicadors qualitatius, de manera que el conjunt d'indicadors estadístics aportin informació per aprofundir sobre les funcions econòmiques i socials que les dones i els homes desenvolupen a la nostra societat. A aquests efectes, l'Institut Català de les Dones impulsarà la creació d'un grup de treball interdepartamental encarregat d'elaborar els indicadors qualitatius corresponents.

.4  Aquest Acord esdevindrà eficaç a partir del dia 1 de setembre de 2006. L'Institut Català de les Dones, conjuntament amb els departaments, organismes i entitats afectats, analitzarà les mesures que s'han d'adoptar per a la seva plena efectivitat.

Barcelona, 14 de març de 2006

Ramon Garcia-Bragado i Acín

Secretari del Govern

(07.030.125)

 

Amunt