Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/03/2005

  • Número del document TRI/1065/2005

  • Número de control 05082028

  • Organisme emissor Departament de Treball i Indústria

Dades del DOGC
  • Número 4368

  • Data 21/04/2005

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 10712

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TRI/1065/2005, d'11 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte sobre drets sindicals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (codi de conveni 7901105).


Vist el text del Pacte sobre drets sindicals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (codi de conveni 7901105), subscrit pels representants de la Direcció General de la Funció Pública, i per part de les organitzacions sindicals pels representants de CCOO, IAC, CEMSATSE i d'UGT, el 22 de desembre de 2004, dipositat en virtut del que estableixen els articles 1.c) del Reial decret llei 5/1979, de 26 de gener, i el Reial decret 2756/1979, de 23 de novembre, i de conformitat amb el que disposen els articles 59.4, 59.5.a) i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació;

Vista l'aprovació expressa d'11 de gener de 2005 per l'òrgan de govern competent, segons el que disposa l'article 35 de l'esmentada Llei 7/1990, i l'article 5.g) del Decret legislatiu 1/1977, de 31 d'octubre,

Resolc:

.1  Disposar la inscripció del Pacte sobre drets sindicals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (codi de conveni núm. 7901105) al Registre de convenis d'aquesta Direcció General de Relacions Laborals.

.2  Disposar que l'acord esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, previ compliment dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a les parts negociadores.

Barcelona, 11 de març de 2005

Mar Serna Calvo

Directora general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

PACTE

sobre drets sindicals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Les parts signants d'aquest Pacte reconeixen la incidència positiva que l'acció sindical, desenvolupada per les organitzacions sindicals i els seus representants, té en el desenvolupament constructiu de les relacions laborals i l'actuació transparent de les polítiques de recursos humans en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dins del marc d'activitat sindical de participació, negociació col·lectiva i diàleg social.

Atesa l'experiència assolida per l'anterior Pacte de drets sindicals, de 14 de gener de 2000, en el marc de negociació establert en la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, en la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, en la Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la determinació de les condicions de treball dels empleats públics, i en el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i després de la realització d'eleccions a membres de junta de personal, a comitès d'empresa i a delegats de personal, es considera convenient adequar i actualitzar el Pacte sobre drets sindicals que reculli determinats aspectes dels drets sindicals que possibilitin, de forma coherent, l'exercici de les funcions dels òrgans de representació, l'acció sindical i la participació en la determinació de les condicions de treball, de conformitat amb la nova estructura funcional de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Les parts signants d'aquest Pacte manifesten la voluntat d'avançar en la línia que es defineixi respecte a l'organització territorial de l'Administració de la Generalitat, per al supòsit que les actuals delegacions i subdelegacions territorials del Govern esdevinguin unitat electoral de conformitat amb la legislació vigent en matèria d'òrgans de representació i de negociació col·lectiva.

Per tal d'assolir aquests objectius, l'Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals CCOO, CEMSATSE, UGT i IAC, convenen en subscriure el següent

Pacte

1. Juntes de personal

Són els òrgans unitaris específics de representació dels funcionaris i del personal estatutari al servei de l'Administració de la Generalitat.

Les facultats, els drets i les garanties de les juntes de personal i dels seus membres són les que estableixen els articles 9 i següents de la Llei 9/1987, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques.

2. Seccions sindicals

Són els òrgans específics per al desenvolupament de l'acció sindical, constituïts per les organitzacions sindicals en els àmbits establerts en aquest Pacte.

Els membres de secció sindical poden tenir la condició de personal funcionari, estatutari o laboral, però en qualsevol cas han d'estar afiliats a l'organització sindical que la constitueix.

2.1  Als efectes de disposar de delegats sindicals amb els drets i les garanties reconeguts per la Llei orgànica de llibertat sindical, les seccions sindicals s'han de constituir d'acord amb els àmbits i les condicions establertes en aquest Pacte.

2.2  El dret dels delegats sindicals a gaudir del crèdit horari corresponent es produeix en els 15 dies següents al lliurament, per part del sindicat, d'una còpia de l'acta de constitució o de modificació de la secció sindical a la Direcció General de la Funció Pública, en el cas de les seccions corresponents als serveis tècnics-administratius, i al Departament d'Educació o a l'Institut Català de la Salut, en el cas de les que corresponen al personal docent no universitari o estatutari, respectivament. També s'ha de lliurar la comunicació formal del nom del delegat que gaudirà del crèdit horari i del nombre d'hores que utilitzarà.

2.3  D'acord amb el que estableix l'article 10, de la Llei orgànica de llibertat sindical, el nombre de delegats sindicals amb crèdit horari que correspon a les seccions sindicals, constituïdes d'acord amb els requisits abans establerts, es determina en funció dels principis següents:

a) Les seccions sindicals constituïdes per les organitzacions sindicals dins l'àmbit d'un òrgan de representació en el qual no hagin obtingut presència, no poden disposar de cap delegat amb crèdit horari.

b) Les organitzacions sindicals, en l'àmbit d'un òrgan de representació en el qual hagin obtingut presència, però no hagin arribat al 10% dels vots vàlids, poden disposar únicament d'un delegat amb crèdit d'hores, independentment del nombre de delegats que figura en el Pacte, llevat de l'àmbit del personal docent no universitari de Barcelona i de Tarragona.

c) Les seccions sindicals constituïdes per les organitzacions sindicals dins l'àmbit d'un òrgan de representació en el qual hagin obtingut entre el 10% i el 20% dels vots vàlids, i més del 20% dels vots vàlids, poden disposar del nombre de delegats amb el crèdit d'hores establerts en el Pacte.

d) Respecte de l'àmbit electoral del personal laboral, poden disposar d'un delegat amb el crèdit horari establert en el Pacte, les seccions sindicals constituïdes per les organitzacions sindicals dins del departament en què hagin obtingut representació en alguna de les seves unitats electorals.

Les organitzacions sindicals que havent obtingut representació en alguna de les unitats electorals d'un departament, superin el 10% dels vots vàlids en el còmput global, poden disposar del nombre de delegats amb crèdit horari establert en el Pacte.

2.4  D'acord amb els criteris exposats, la possibilitat de constituir seccions sindicals, el seu àmbit, el nombre de delegats per secció i els crèdits d'hores mensuals per delegat queda establerta de la manera següent:

Personal d'administració i tècnic

S: Seccions; D: Delegats; HD: Hores per delegat; A: -10% vots; B: 10 a 20% vots; C: +20% vots.

 

 

D

Àmbit

S

A

B

C

HD

SSCC

1

1

5

7

40

SSTTBCN

1

1

5

7

40

SSTTGI

1

1

3

4

40

SSTTTARRAG

1

1

4

5

40

SSTTLL

1

1

3

4

40

ICASS

1

1

1

2

30

ICS

1

1

2

3

35

SCT

1

1

1

2

20

Personal laboral

R-10: Representants i menys del 10% vots; R+10: Representants i més del 10% vots; ND: Núm. delegats; H: Hores; T: Total hores.

 

 

R-10

 

 

R+10

 

Àmbit

ND

H

T

ND

H

T

Agricultura, Ramaderia i Pesca

1

30

30

2

30

60

Benestar i Família

1

40

40

3

40

120

Cultura

1

30

30

2

30

60

Comerç, Turisme i Consum

1

15

15

1

15

15

Economia i Finances

1

15

15

1

15

15

Educació

1

40

40

3

40

120

Governació i Adm. Públiques

1

15

15

1

15

15

Interior

1

30

30

2

30

60

Justícia

1

40

40

3

40

120

Medi Ambient i Habitatge

1

20

20

2

20

40

Política Territorial i Obres Públiques

1

35

35

2

35

70

Presidència

1

35

35

2

35

70

Relacions Instit. i Participació

1

15

15

1

15

15

Salut

1

30

30

2

30

60

Treball i Indústria

1

35

35

2

35

70

Universitats, Recerca i Soc. Inf.

1

15

15

1

15

15

Personal docent no universitari

 

 

D

Àmbit

S

A

B

C

HD

Barcelona

1

6

18

28

40

Girona

1

1

4

6

40

Lleida

1

1

4

6

40

Tarragona

1

2

5

7

40

Personal estatutari

 

 

 

D

 

Hores

Àmbit

S

A

B

C

A

B

C

A. P. Lleida

1

1

2

3

40

40

30

A. P. Tarragona-Terres l'Ebre

1

1

2

3

40

40

30

A. P. Gitona

1

1

2

3

40

40

30

A. P. Costa Ponent

1

1

6

7

40

20

20

A. P. Barcelonès Nord-Maresme

1

1

4

4

40

20

25

A. P. Centre

1

1

6

7

40

20

20

A.P Barcelona ciutat

1

1

8

9

40

15

15

H. U. Arnau Vilanova

1

1

2

3

40

40

30

H. U. Joan XXIII

1

1

2

3

40

40

30

H. Verge Cinta

1

1

1

2

35

35

20

H. U. Dr. Josep Trueta

1

1

2

3

40

40

30

H. U. Germans Trias i Pujol

1

1

3

4

40

40

35

H. Viladecans

1

1

1

2

30

30

20

H. U. Bellvitge

1

1

3

4

40

40

35

H. U. Vall d'Hebron

1

1

7

7

40

23

25

Les seccions relacionades s'han d'entendre sense perjudici de les seccions sindicals que en el futur puguin constituir-se, com a conseqüència de la celebració d'eleccions sindicals en altres unitats electorals. En aquest cas, els delegats sindicals gaudiran dels drets i garanties establerts a la Llei orgànica de llibertat sindical i a aquest Pacte, d'acord amb el número d'electors i les franges percentuals fixades per a cada àmbit electoral, a fi i efecte de mantenir la seva coherència interna.

3. Acumulació d'hores sindicals

Les organitzacions sindicals poden formar tres borses d'hores de crèdit sindical i acumular tant les hores que corresponen als seus representants en les juntes de personal, com les que corresponen als seus delegats sindicals. Cadascuna de les borses es correspon amb un dels àmbits funcionals següents:

Personal d'administració i tècnic i laboral

Personal docent no universitari

Personal estatutari

Aquestes tres borses estan gestionades respectivament per la Direcció General de la Funció Pública, el Departament d'Educació i l'Institut Català de la Salut, i són independents entre si, de forma que els empleats públics que gaudeixin d'hores sindicals han d'estar inclosos en alguna d'elles, en funció de la seva vinculació amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que caracteritza cada borsa.

3.1  Les acumulacions d'hores de crèdit mensuals procedents de membres de junta de personal i de delegats de secció sindical, dintre de cadascun dels àmbits funcionals definits en el punt 3, únicament es poden fer efectives, com a màxim, a favor del nombre de persones resultant de sumar els membres de junta de personal i els delegats sindicals amb dret a hores de cadascuna de les organitzacions sindicals. L'organització sindical corresponent, les ha de proposar, dins de la primera quinzena del mes per fer-les efectives el primer dia del mes següent, a la Direcció General de la Funció Pública, al Departament d'Educació o a l'Institut Català de la Salut, respectivament, segons es tracti de personal d'administració i tècnic i laboral, de personal docent no universitari o de personal estatutari, i per al seu gaudiment és necessària la comunicació prèvia d'aquests organismes que, en qualsevol cas, s'ha d'efectuar durant la segona quinzena del mes.

Quan l'acumulació d'hores comporti una llicència sindical a temps total, caldrà un informe motivat dels esmentats organismes, amb la consulta prèvia a la unitat afectada, sobre la procedència de l'alliberament, tenint en compte el funcionament dels serveis. En el cas que aquest informe sigui desfavorable, l'organització sindical afectada ha de fer una altra proposta o s'ha d'arribar a una solució favorable als interessos de l'organització i de l'Administració. En qualsevol cas, des de la recepció de la sol·licitud de l'organització sindical fins a l'inici de l'efectivitat de la llicència no podrà transcórrer un termini superior a 30 dies.

Les propostes d'acumulació d'hores han d'anar acompanyades de la renúncia, per escrit, del membre de la junta de personal o del delegat de la secció sindical que les cedeix. Quan el cedint sigui un delegat sindical, la seva renúncia per escrit pot ser substituïda per un escrit de l'òrgan sindical competent de l'organització sindical de què es tracti. A aquests efectes, l'òrgan sindical competent ha de ser acreditat, prèviament per escrit, per l'organització sindical davant la Direcció General de la Funció Pública. En tots els casos s'ha d'adjuntar, també per escrit, l'acceptació de la persona que rep l'acumulació d'hores.

Tanmateix, però, a fi i efecte de facilitar la tramitació de les propostes d'acumulació d'hores, els escrits de renúncia i d'acceptació poden romandre en poder de l'òrgan corresponent de l'organització sindical, a disposició de l'Administració per si cal fer les comprovacions adients d'ofici o a instància d'algun empleat públic interessat, fent constar aquesta circumstància a la proposta de modificació de la borsa d'hores sindicals. Aquesta constància és manifestarà, a la proposta que l'organització sindical presenti a l'Administració, mitjançant la corresponent declaració acreditativa.

Les propostes d'acumulació d'hores relatives a personal docent no universitari s'han de realitzar amb antelació suficient a l'inici de cada curs escolar, per evitar substitucions de professors un cop s'hagi iniciat el curs, sense perjudici que per causes justificades de força major es puguin fer les modificacions o canvis escaients durant el curs que no perjudiquin el normal desenvolupament de l'activitat docent i lectiva. Aquestes acumulacions s'han de distribuir entre els diferents alliberats de cada sindicat, respectant la proporció següent:

Un mínim del 50% han de ser alliberats totals (100 hores).

Un mínim del 35% han de ser mig alliberats.

Un màxim del 15% poden gaudir d'un crèdit horari inferior a 50 hores, en aquells casos que no cal substitució.

Les propostes d'acumulació i de modificació de crèdit horari relatives al personal estatutari s'han de fer amb la suficient antelació, per a que sigui possible la correcta garantia de prestació del servei, atès el caràcter del servei públic que es presta.

Els membres de juntes de personal poden cedir el seu crèdit horari tant a un altre membre de l'òrgan unitari de representació de la mateixa candidatura com a l'organització sindical a la qual pertanyin. Aquesta cessió ha de ser notificada per escrit a la Direcció General de la Funció Pública, bé per l'òrgan unitari o bé per l'organització sindical de què es tracti.

3.2  El nombre d'hores sindicals necessari per obtenir una llicència sindical a temps total, per acumulació d'hores, és el següent:

Personal d'administració i tècnic i laboral: 135 h/m.

Personal docent no universitari: 100 h/m.

Personal estatutari: 120 h/m.

3.3  D'acord amb els resultats de les darreres eleccions sindicals, el nombre total d'hores que constitueixen les borses d'hores sindicals de les diferents organitzacions sindicals en cadascun dels àmbits funcionals consten a l'annex 1.

3.4  Les hores sindicals, provinents de la condició de membre de junta de personal o de la de delegat sindical, són de gaudiment mensual i, consegüentment, no es poden acumular d'un mes a un altre.

3.5  Els preavisos per gaudir dels crèdits horaris es procuraran efectuar, amb caràcter general, amb una antelació mínima de 48 hores.

3.6  Tot el temps necessari per a desenvolupar les funcions derivades de les competències de representació dels empleats públics i d'acció sindical s'efectuaran amb càrrec al còmput de crèdit horari mensual i retribuït, explicitat a les taules del punt 3.3, i per aquesta raó es consumirà sense que es pugui superar -el màxim total atribuït a cada organització sindical.

4. Llicències sindicals de caràcter institucional

La Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i de participació del personal al servei de les administracions públiques reconeix la capacitat de negociació de les condicions de treball del personal al servei de les administracions públiques. Posteriorment la Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la determinació de les condicions de treball dels empleats públics, reconeix el dret a la negociació col·lectiva i a la participació en la determinació de les condicions de treball dels empleats públics.

En aquest sentit, i d'acord amb l'establert en l'article 95.5 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, es creu necessari regular un règim de llicències sindicals que faciliti i promogui l'activitat negociadora i de participació en el si de l'Administració de la Generalitat, dins el marc de la plena participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social del país.

4.1  L'Administració de la Generalitat de Catalunya concedeix, d'acord amb el que estableix el punt 4 d'aquest Pacte, per a la realització d'activitats sindicals de negociació col·lectiva i d'acció sindical dins el seu àmbit i/o dins l'estructura de l'organització sindical sol·licitant, llicencies sindicals a temps total entre aquelles organitzacions sindicals presents en les meses de negociació de l'Administració de la Generalitat.

4.2  El nombre màxim de llicències a concedir és de 60, que correspon a la quantitat total de membres de la part social de les quatre meses de negociació constituïdes en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

4.3  Les llicències esmentades es distribueixen en base al nombre de representants de cada organització sindical en cadascuna de les meses de negociació, d'acord amb la composició de les meses de negociació en aplicació de la normativa vigent en matèria de negociació col·lectiva:

OS: Organització sindical; MG: Mesa general; PAT: Personal d'administració i tècnic; PD: Personal docent no universitari; PE: Personal estatutari; T: Total.

 

Meses sectorials

O

MG

PAT

PD

PE

T

CCOO

5

6

6

4

21

IAC

4

5

7

3

19

UGT

3

3

1

3

10

CEMSATSE

3

1

1

5

10

Total Membres

15

15

15

15

60

4.4  Aquesta composició s'ha d'adequar cada dos anys a partir de gener de 2006 en funció de la representativitat que acreditin els sindicats mitjançant un certificat de l'oficina pública de registre, tal com estableix la disposició addicional quarta de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, modificada per la Llei 18/1994, de 30 de juny.

4.5  L'Administració de la Generalitat concedirà una llicència sindical de caràcter institucional a cada organització sindical present en el Consell Català de la Funció Pública de Catalunya, en el Consell Escolar de Catalunya i en el Consell Català de la Salut.

4.6  El procediment per a la concessió de llicències és el següent:

1r- L'organització sindical corresponent sol·licita la llicència davant la Direcció General de la Funció Pública, fent esment de la persona proposada, del departament al qual està adscrita i del centre de treball on presta els serveis. Les sol·licituds corresponents a personal docent no universitari s'han de realitzar amb antelació suficient a l'inici del curs escolar a fi d'evitar substitucions de professors un cop s'hagi iniciat el curs.

Excepcionalment, i per causes justificades, es poden formular durant el curs escolar, preferentment durant el primer trimestre.

Quan correspongui proposar més d'una persona i per tal d'evitar distorsions en els serveis, s'ha de procurar, per part de les organitzacions sindicals sol·licitants, que les persones proposades tinguin una adscripció departamental i territorial tan dispersa com sigui possible.

2n- Un cop rebuda la petició de l'organització sindical, la Direcció General de la Funció Pública sol·licitarà, en el termini de tres dies, al/s departament/s on estigui/n prestant serveis la/les persona/es proposada/es, un informe preceptiu sobre la procedència de la concessió de la llicència, tenint en compte el funcionament dels serveis, el qual ha de ser lliurat en el termini de 10 dies. En cas contrari s'entén com a positiu.

3r- En el cas que l'informe del departament afectat sigui desfavorable i estigui justificat en necessitats del servei, la Direcció General de la Funció Pública demanarà a l'organització sindical corresponent un nova proposta o s'intentarà arribar a una solució favorable als interessos de l'organització i de l'Administració.

4t- En el cas que l'informe sigui favorable o no es produeixi en el termini de 10 dies, previst en el punt 2n, el director general de la Funció Pública dictarà al més aviat possible, i en tot cas en el termini màxim de 7 dies, la resolució de concessió de l'esmentada llicència a favor de la persona proposada, amb especificació de la data a partir de la qual aquesta persona en pot començar a gaudir i, si s'escau, el termini màxim de gaudiment.

5è- Finalment, la Direcció General de la Funció Pública comunica la concessió de la llicència a l'organització sindical proposant i al departament afectat, que al mateix temps, ho notifica a l'interessat/da al més aviat possible tenint en compte la data esmentada en el punt anterior.

En qualsevol cas, des de la recepció de la sol·licitud de l'organització sindical fins a l'inici de l'efectivitat de la llicència no podrà transcórrer un termini superior a 30 dies.

4.7  Els empleats públics al servei de la Generalitat als quals se'ls concedeix llicència sindical, per realitzar, d'acord amb el punt 4.1 activitats sindicals de negociació col·lectiva i d'acció sindical, resten en situació de servei actiu, amb tots els drets inherents a la seva situació i percebran les mateixes retribucions bàsiques i complementàries que percebrien en el cas de no gaudir d'aquesta llicència.

4.8  Les llicències sindicals concedides d'acord amb el que es preveu en aquest Pacte poden ser resoltes, en qualsevol moment, per l'Administració en els casos següents:

a) A petició de la pròpia organització sindical

b) Quan hagi transcorregut, si s'escau, el termini màxim pel qual s'ha concedit

c) Quan estigui motivada per la realització d'activitats que incorrin en qualsevol de les causes d'incompatibilitats previstes en la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i amb la consulta prèvia a l'organització sindical afectada.

4.9  L'Administració es compromet a desplegar reglamentàriament allò que disposa l'article 95.5, del Decret legislatiu 1/1997, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i l'article 9.1.b), de la LOLS, pel que fa a les llicències per a l'exercici de càrrecs electes sindicals.

5. Reunions

Els òrgans i les organitzacions legitimats, d'acord amb l'article 41 de la Llei 9/1987, poden convocar reunions i assemblees en els centres de treball dins de l'horari laboral acomplint els requisits establerts en l'article 42 de la mateixa Llei. Amb caràcter general s'han d'iniciar una hora abans del migdia o del final de la jornada. Pel que fa al personal d'administració i tècnic, i atesa la flexibilitat de la jornada de tarda, als efectes d'aquest Pacte, s'interpreta que la conclusió es produeix a les 17.30 hores. L'objectiu d'aquesta norma s'ha d'adequar als horaris respectius. Sens perjudici de tot l'anterior, es podran fer reunions fora de les hores esmentades sempre que es reuneixin les dues condicions de facilitar l'exercici del dret de reunió i de no perjudicar la prestació dels serveis.

Únicament es poden concedir autoritzacions per a les reunions dins la jornada laboral fins a un màxim de 36 hores anuals, de les quals 18 han de correspondre a juntes de personal i les altres 18 s'han d'utilitzar en l'àmbit de cada secció sindical.

6. Locals sindicals

6.1  Juntes de personal

L'Administració de la Generalitat ha de posar a disposició de cada junta de personal un local adequat i suficient per al compliment de les seves finalitats. Els esmentats locals han de reunir les condicions d'ubicació física, d'espai, de ventilació i d'il·luminació adients i han d'estar dotats, com a mínim, dels elements següents:

-mobiliari d'oficina

-equipament d'oficina suficient

-telèfon

-fotocopiadora o autorització per utilitzar-ne una de l'Administració que estigui propera al local

-material d'oficina no inventariable que s'ha de reposar periòdicament

Quan per raons d'espai no sigui possible la realització dels plenaris de les juntes en el local assignat, l'Administració, amb la sol·licitud prèvia del president de la junta corresponent, ha de facilitar a aquest efecte la utilització d'una sala adequada.

6.2  Seccions sindicals

D'acord amb l'establert a l'article 8.2.c) de la Llei orgànica de llibertat sindical, l'Administració de la Generalitat ha de posar a disposició de les organitzacions sindicals, que tinguin la representativitat necessària, els locals següents:

a) Personal tècnic i administratiu i laboral

Barcelona: un local a cada centre de treball de més de 250 treballadors, que ha de ser compartit per totes les seccions sindicals que, en base a la legislació vigent, tinguin dret a local. En el cas que la seu de més d'un departament coincideixi en un mateix centre, el local pot ser únic.

Girona, Lleida i Tarragona: un local comú amb el dels serveis tècnics i administratius a cadascuna d'aquestes poblacions per a totes les seccions sindicals constituïdes que, en base a la legislació vigent, tinguin dret a compartir local.

Les organitzacions sindicals més representatives en cadascun del àmbits electorals, d'acord amb els articles 6 i 7 de la Llei orgànica de llibertat sindical, i les que en funció de la seva representativitat tinguin dret a compartir local en tots els centres de treball de més de 250 treballadors, poden proposar a l'Administració la permuta d'aquest dret per l'autorització d'ús d'un local únic en exclusivitat.

b) Personal docent

Barcelona: un local per a cada secció sindical constituïda que, en base a la legislació vigent, tingui dret a compartir local.

Girona, Lleida i Tarragona: un local comú amb els dels serveis tècnics i administratius a cadascuna d'aquestes poblacions per a totes les seccions sindicals constituïdes que, en base a la legislació vigent, tinguin dret a compartir local.

Les organitzacions sindicals més representatives en cadascun del àmbits electorals, d'acord amb els articles 6 i 7 de la Llei orgànica de llibertat sindical, i les que en funció de la seva representativitat tinguin dret a compartir local en tots els centres de treball de més de 250 treballadors, poden proposar a l'Administració la permuta d'aquest dret per l'autorització d'ús d'un local únic en exclusivitat.

c) Personal estatutari

Un local per a cada secció sindical constituïda que, en base a la legislació vigent, tingui dret a local. Aquests locals seran d'ús exclusiu en cadascun dels casos quan ho permetin els espais físics propis.

Les organitzacions sindicals més representatives, d'acord amb els articles 6 i 7 de la Llei orgànica de llibertat sindical i les que en funció de la seva representativitat tinguin dret a utilitzar locals a tots els centres de més de 250 treballadors, podran proposar a l'Administració l'autorització per fer ús de locals en exclusivitat quan la manca de possibilitats reals, dispersió geogràfica o altres situacions, dificultin l'exercici efectiu d'aquest dret, sens perjudici del reconeixement de les situacions existents en l'actualitat, reconegudes en aquest àmbit.

6.3  Característiques i dotacions de locals

Per tal que les seccions sindicals puguin dur a terme la seva activitat, els locals han de reunir les condicions d'ubicació física, d'espai, de ventilació i d'il·luminació adients i han d'estar dotades, com a mínim, dels elements següents:

-mobiliari d'oficina

-equipament d'oficina suficient

-telèfon

-fotocopiadora o autorització per utilitzar-ne una de l'Administració que estigui propera al local.

-material d'oficina no inventariable que s'haurà de reposar periòdicament.

Quan per raons d'espai les reunions convocades per les seccions sindicals no es puguin realitzar en el local assignat, l'Administració, amb la sol·licitud prèvia de l'organització sindical corresponent, els facilitarà a aquest efecte la utilització d'una sala adequada.

6.4  Accessibilitat als locals

Quan el local estigui ubicat fora dels centres de treball l'accés a aquest ha de ser totalment lliure. Quan el local estigui dintre dels centres de treball, l'accés al local és lliure durant el normal funcionament dels serveis d'aquest centre, però fora d'aquests moments o excepcionalment s'hi pot accedir amb un petició motivada feta amb suficient antelació al responsable del centre.

6.5  D'acord amb els resultats de les darreres eleccions sindicals, les organitzacions sindicals que tenen dret a disposar de locals per a les seves seccions sindicals constituïdes amb motiu d'haver obtingut representació en el seu àmbit electoral d'acord amb l'annex 2.

7. Indemnitzacions per despeses de manutenció i viatges als membres de les meses de negociació i de les juntes de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

7.1  Les reunions de les meses de negociació que suposin, als seus membres, desplaçaments fora del terme municipal del lloc de treball on presten els seus serveis donaran dret, generalment, a la indemnització corresponent, d'acord amb els criteris següents:

Objecte de la indemnització

a) Com a norma general, només s'autoritzarà l'ús de transport públic. Així s'indemnitzarà per l'import del bitllet corresponent, sigui quin sigui el mitjà utilitzat.

b) Excepcionalment, es podrà autoritzar el desplaçament en vehicle particular, sempre que no hi hagi transport regular des de la localitat on hi estigui ubicat el centre de treball fins a la d'on tingui lloc la reunió o que el dia de la reunió no hi hagi servei de transport.

Subjecte de la indemnització

a) Tots els membres de les meses, titulars o suplents, que, per assistir a les reunions, hagin de desplaçar-se del terme municipal del lloc de treball al qual estan adscrits.

b) Aquells membres de les meses, titulars o suplents, que no essent alliberats es trobin lliures de servei el dia convocat per a la reunió i s'hagin de desplaçar fora del terme municipal de la seva residència per assistir-hi.

7.2  Quant a les despeses de manutenció que es puguin originar amb motiu del desplaçament, s'atindrà al que disposa l'article 10.4 del Decret 377/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya.

Als efectes de determinació de la quantia, s'aplicarà la corresponent al grup 2, a totes les persones susceptibles de ser indemnitzades per despeses de manutenció.

7.3  Pel que fa a les reunions de les juntes de personal, els seus membres tenen dret a ser indemnitzats per despeses de manutenció i de viatge només quan aquelles siguin convocades per la pròpia Administració, i s'atindrà als criteris objectius i subjectius esmentats en els punts 7.1 i 7.2.

7.4  El previst en els punts 7.1 i 7.2 també serà d'aplicació als membres de les comissions o grups de treball, sempre que siguin dependents de les meses de negociació, tant si en són membres com si no, amb la limitació d'autoritzar-se només un màxim de dues indemnitzacions per organització sindical i sessió.

7.5  L'abonament de les indemnitzacions per les despeses de viatge i de manutenció aniran a càrrec:

del Departament de Governació i Administracions Públiques, quan es tracti de reunions de la Mesa General de Negociació, de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic, o de comissions de treball que en elles s'hi acordin, sempre que siguin convocades per l'esmentat departament.

del Departament d'Educació, quan es tracti de reunions de la Mesa Sectorial de Negociació del personal docent no universitari, o de comissions de treball acordades per aquesta,

de l'Institut Català de la Salut, quan es tracti de reunions de la Mesa Sectorial de Negociació del personal estatutari de l'ICS, o de comissions de treball acordades per aquesta,

i del departament on estigui adscrit el funcionari que ho sol·liciti:

quan es tracti de reunions de junta de personal convocades pel departament.

quan es tracti de comissions o grups de treball que el departament acordi convocar per a tractar la seva problemàtica específica.

7.6  La tramitació de la indemnització requerirà la formalització de l'imprès, a l'efecte, amb l'autorització del cap de la unitat on estigui adscrita la persona afectada, així com la corresponent justificació dels aspectes esmentats en el punt 7.1 i el certificat d'assistència a la reunió amb especificació de la seva durada, emesa per l'Administració convocant.

8. Procediment general d'actualització

L'assignació i la distribució de les hores de crèdit sindical entre els membres de les juntes de personal, els delegats de personal, els delegats sindicals, els membres dels comitès d'empresa i intercentres, o els empleats públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que siguin designats per les organitzacions sindicals per gaudir-ne amb la finalitat que les dediquin a l'activitat derivada en general de l'acció sindical, s'haurà d'actualitzar com a conseqüència de la realització de les corresponents eleccions sindicals per escollir els representants dels empleats públics a cadascun d'aquests òrgans de representació, de negociació o d'acció sindical.

Aquesta actualització es farà efectiva per part de les diferents unitats administratives, gestores de les hores de crèdit sindical, a proposta de les organitzacions sindicals interessades. En aquest sentit, les organitzacions sindicals hauran d'adjuntar a la seva proposta, una còpia de l'acta del resultat definitiu de les eleccions corresponents o de la constitució o la modificació del comitè intercentres o de la secció sindical, així com una còpia del model oficial d'alta i baixa dels membres de tots aquests òrgans, degudament formalitzat i registrat.

Aquest procediment s'haurà d'aplicar tant en els supòsits d'increment com en els de reducció de les hores de crèdit sindical, que corresponguin a cada organització sindical. En el cas que, en el termini d'un mes des de la realització de les eleccions sindicals, les organitzacions sindicals no hagin presentat cap proposta de redistribució de les hores de crèdit sindical, l'Administració procedirà a efectuar l'actualització d'ofici un cop informada l'organització sindical afectada, en funció del resultat de les eleccions i d'acord amb els drets i garanties que la legislació vigent atorga als representants sindicals, suprimint les que fins aquell moment estaven gaudint els membres dels anteriors òrgans de representació, negociació o acció sindical.

9. Adhesió

Per a que els sigui d'aplicació aquest Pacte, els sindicats no signants es poden adherir a aquest Pacte mitjançant el protocol d'adhesió corresponent.

10. Vigència

La vigència d'aquest Pacte serà indefinida fins a la substitució per un nou Pacte.

11. Derogatòria

Aquest Pacte substitueix l'anterior Pacte sobre drets sindicals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de 14 de gener de 2000, el qual queda derogat.

Annex 1

Personal d'administració i tècnic i laboral

OS: Organització sindical; JP: Hores/mes Junta de Personal; DS: Hores/mes Delegat Sindical; T: Total hores/mes.

OS

JP

DS

T

CCOO

2380

2165

4545

CATAC-IAC

1965

1750

3715

UGT

950

1490

2440

CEMSATSE

195

295

490

SAC-CSC

320

500

820

USOC

20

90

110

CSI-CSIF

445

365

810

CGT

120

180

300

FERC

-

120

120

PREC-USOC

-

40

40

Personal docent no universitari

OS

JP

DS

T

USTEC-STEs-IAC

2960

1880

4840

CCOO

2320

1800

4120

ASPEPC

360

280

640

ANPE

240

120

360

UGT

640

520

1160

CSI-CSIF

120

80

200

Personal estatutari

OS

JP

DS

T

CEMSATSE

3975

1580

5555

CCOO

2765

1371

4136

UGT

2080

1145

3225

CATAC-IAC

2090

951

3041

SAE

625

385

1010

CGT

400

361

761

USOC

150

75

225

CSI-CSIF

190

110

300

SAC-CSC

80

40

120

FI

420

350

770

CTC

120

40

160

Annex 2

Personal d'administració i tècnic

 

Organització sindical

Àmbit

CCOO

CATAC -IAC

UGT

SAC-CSC

CEMSATSE

CSI-CSIF

CGT

USOC

SSCC

X

X

X

X

 

X

X

 

SSTT BCN

X

X

X

X

 

 

 

 

SSTT GI

X

X

X

 

X

X

 

 

SSTT LL

X

X

X

 

 

X

 

 

SSTT TA

X

X

X

X

X

X

 

 

ICS

X

X

X

 

X

X

 

 

ICASS

X

X

X

 

 

X

 

 

SCT

X

X

 

 

 

X

 

X

Personal docent no universitari

 

Organització sindical

Àmbit

CCOO

USTEC-STEs-IAC

UGT

ASPEC

ANPE

CSI-CSIF

Barcelona

X

X

X

 

 

 

Girona

X

X

X

X

 

 

Lleida

X

X

X

X

X

 

Tarragona

X

X

X

X

X

X

Personal estatutari

 

Organització sindical

Àmbit

CCOO

CATAC -IAC

UGT

SAE

CEM -SATSE

CSI -CSIF

CGT

SAIC

CTC

USOC

SAC-CSC

FI

AP Lleida

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

AP Tarragona-Terres l'Ebre

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

AP Girona

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

AP Costa Ponent

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

AP Barcelonès

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

AP Centre

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

AP Barcelona ciutat

X

X

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

H. U. Arnau Vilanova

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

H. U. Joan XXIII

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

H. Verge Cinta

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

H. U. Josep Trueta

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

H. U. Germans Trias i Pujol

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

H. Viladecans

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

H. U. Bellvitge

X

 

X

X

X

 

X

 

 

X

 

X

H. U. Vall d'Hebron

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

(05.082.028)

 

Amunt