Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

ORDRE ARP/149/2005, d'11 d'abril, per la qual es crea la Denominació d'Origen Catalunya i se n'aprova el Reglament.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i l'Institut Català de la Vinya i el Vi han impulsat en els darrers anys el desenvolupament de polítiques pròpies en el sector vitivinícola que han permès una millora substancial tant en l'explotació i conreu de la vinya com també l'elaboració, la criança i la comercialització del vi produït a Catalunya.

El marc normatiu i econòmic de la vitivinicultura ha estat modificat profundament en els darrers anys, tant per la liberalització dels intercanvis comercials i acords de l'Organització Mundial del Comerç com de les normes comunitàries emanades de la política agrària comuna.

Davant d'aquestes circumstàncies i per tal de fixar una normativa pròpia que permetés la fixació d'un marc eficaç en el sector vitivinícola de Catalunya, es va promulgar la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, la qual ha estat desenvolupada pel Decret 474/2004, de 28 de desembre.

D'altra banda, les circumstàncies del mercat han fet aconsellable en els darrers anys que el sector es doti d'instruments útils per fer front als reptes de la liberalització econòmica, els quals serveixin per a l'elaboració de vins de qualitat, produïts en zones determinades i que contribueixin al desenvolupament del sector.

A aquests efectes, i tenint en compte les peticions rebudes de la majoria dels representants dels sectors vitícola i vinícola de Catalunya, l'Ordre de 22 de juny de 1999 (DOGC núm. 2922, de 2.7.1999), modificada per l'Ordre de 12 de desembre de 2000 (DOGC núm. 3291, de 22.12.2000), va crear la Denominació d'Origen Catalunya i n'aprovà el Reglament.

La disposició addicional primera de la Llei 15/2002, de 27 de juny, va establir que els diferents consells reguladors havien d'adaptar els seus reglaments a aquesta Llei en el termini d'un any a partir de la seva entrada en vigor, fet que va realitzar el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Catalunya en prendre l'acord i trametre la proposta de Reglament a l'INCAVI.

No obstant això, cal tenir en compte que la Sentència 948/2003, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, emesa en el recurs contenciós administratiu 561/1999, va deixar sense efecte l'Ordre de 22 de juny de 1999, per un defecte de forma en l'elaboració de la norma, sentència en aquest moment recorreguda en cassació davant del Tribunal Suprem.

La vigència de la Denominació d'Origen ha estat ratificada per la Interlocutòria de 23 de setembre de 2004, de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem en el procediment 561/1999, corresponent al recurs de cassació esmentat.

Per tant, en l'elaboració d'aquesta Ordre s'ha tingut en compte, per una banda, el mandat de la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'adaptació dels reglaments de les denominacions d'origen existents a l'entrada en vigor de la Llei, i per l'altra, i per un principi de seguretat jurídica, el fet que l'efecte de la sentència del Tribunal Suprem podia ser l'anul·lació de la Denominació d'Origen Catalunya, la qual cosa implica que en l'articulat s'inclogui la creació d'aquesta Denominació d'Origen, de manera que es validi la creació efectuada per l'Ordre de 22 de juny de 1999, i la seva existència ininterrompuda des d'aquell moment fins a l'actualitat.

L'Ordre conté tres annexos, el primer està dedicat al Reglament de la Denominació d'Origen i conté els requisits de producció dels vins que s'hi emparen, els mètodes d'elaboració admesos, les mencions dels vins, la traçabilitat i la qualificació dels vins, les característiques, els registres obligatoris que ha de tenir el Consell Regulador, els drets i les obligacions dels inscrits, el funcionament i l'organització del Consell Regulador, i el sistema de finançament.

A l'annex 2 s'hi indiquen els termes municipals o les àrees geogràfiques on es poden obtenir vins que siguin susceptibles d'emparament de la Denominació d'Origen Catalunya i, finalment, a l'annex 3 s'hi detallen les varietats de vitis vinifera autoritzades o recomanades per a l'obtenció d'aquests vins.

Vist l'informe de la Comissió Assessora de l'INCAVI;

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i en ús de les facultats que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Es crea la Denominació d'Origen Catalunya i se n'aprova el Reglament el text articulat del qual figura a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions següents:

Ordre de 22 de juny de 1999, per la qual es crea la Denominació d'Origen Catalunya i se n'aprova el seu Reglament (DOGC núm. 2922, de 2.7.1999).

Ordre de 12 de desembre de 2000, per la qual es modifica el Reglament de la Denominació d'Origen Catalunya i del seu Consell Regulador (DOGC núm. 3291, de 22.12.2000).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 d'abril de 2005

Antoni Siurana i Zaragoza

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Annex 1

Reglament de la Denominació d'Origen Catalunya i del seu Consell Regulador

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Règim jurídic

D'acord amb el que disposen la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, i la resta de normativa comunitària i estatal, queden protegits per la Denominació d'Origen Catalunya els vins que tinguin les característiques definides en aquest Reglament i que compleixin en la producció, l'elaboració, la criança, la designació i la comercialització tots els requisits que exigeixen aquest Reglament i la resta de la legislació vigent.

Article 2

Protecció de la Denominació d'Origen

2.1  El nom de la Denominació d'Origen Catalunya queda reservat als vins que compleixin els requisits i les condicions que estableix aquest Reglament.

2.2  El nom de la Denominació d'Origen Catalunya és un bé de domini públic, i no pot ser objecte d'alienació ni gravamen.

2.3  El nom de la Denominació d'Origen Catalunya podrà ser utilitzat per les persones físiques o jurídiques que figurin inscrites als registres de la Denominació d'Origen i que ho sol·licitin i compleixin amb el que estableix aquest Reglament, amb l'excepció que se'ls imposi com a sanció la pèrdua temporal o definitiva del seu ús.

2.4  Queda prohibida la utilització en altres vins, dels noms, les marques, els termes, les expressions i els signes que, per la seva similitud fonètica o gràfica amb els protegits, puguin induir a confusió amb els que són objecte d'aquest Reglament encara que vagin precedits dels termes "tipus", "estil", "cep", "embotellat en", "amb celler en" i altres expressions anàlogues.

Article 3

Competència en la defensa de la protecció de la Denominació d'Origen

La defensa de la Denominació d'Origen, l'aplicació del seu Reglament, la vigilància del seu compliment, així com el foment i el control de la qualitat dels vins emparats, queden encomanats al Consell Regulador de la Denominació d'Origen, a l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca; i a altres administracions competents, en relació amb la seva defensa en la resta de l'Estat i en l'àmbit internacional.

Capítol 2

Producció

Article 4

Zones de producció

4.1  La zona de producció dels vins emparats per la Denominació d'Origen Catalunya està constituïda per les parcel·les de vinya inscrites al Registre vitivinícola de Catalunya situades als termes municipals o àrees geogràfiques que s'indiquen a l'annex 2 d'aquesta disposició, que el Consell Regulador consideri aptes per a la producció de raïm de les varietats que s'indiquen a l'annex 3 d'aquesta disposició, amb la qualitat necessària per produir vins de les característiques especifiques dels protegits per la Denominació.

4.2  La qualificació de les parcel·les de vinya a efectes de la seva inclusió a la zona de producció la farà el Consell Regulador, hauran de quedar referenciades al Registre vitivinícola de Catalunya i de la manera que determini l'Institut Català de la Vinya i el Vi. Igualment, s'establiran les oportunes correspondències entre el Registre vitivinícola de Catalunya, el Registre de viticultors de la Denominació d'Origen Catalunya i el cadastre, amb la localització correcta de les parcel·les a través del Sistema d'Informació Geogràfica (SIGPAC). Les parcel·les amb requeriments addicionals hauran de fer constar expressament aquesta condició per tal que es tingui en compte a l'hora de permetre o no la seva inclusió a la zona de producció i que indiqui les limitacions a què estan subjectes.

4.3  En cas que la persona titular de la parcel·la de vinya estigui en desacord amb la resolució del Consell Regulador, podrà recórrer davant l'Institut Català de la Vinya i el Vi el qual resoldrà, amb l'informe previ dels organismes tècnics que estimi necessaris.

4.4  La inclusió de nous municipis, que no estiguin inclosos a l'annex 2, dins la zona de producció de la Denominació d'Origen Catalunya requerirà l'aprovació del ple del Consell Regulador, que ho elevarà a l'Institut Català de la Vinya i el Vi, el qual resoldrà amb els informes tècnics que calguin.

Article 5

Varietats de vitis vinifera

5.1  L'elaboració dels vins protegits es realitzarà exclusivament amb raïms de les varietats de vitis vinifera relacionades a l'annex 3 d'aquesta disposició.

5.2  El Consell Regulador podrà fomentar les plantacions de les varietats recomanades, i podrà fixar límits de superfície de noves plantacions amb altres varietats autoritzades en raó de les necessitats de producció de la Denominació d'Origen.

5.3  El Consell Regulador proposarà a l'Institut Català de la Vinya i el Vi l'assaig de les noves varietats de vitis vinifera que en base a les parcel·les experimentals, microvinificacions, anàlisis fisicoquímiques i organolèptiques dels vins obtinguts, es comprovi que els raïms produeixen mostos de qualitat aptes per a l'elaboració de vins protegits. L'Institut Català de la Vinya i el Vi resoldrà les experimentacions i autoritzarà, si escau, la inclusió de les noves varietats al Reglament del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Catalunya.

Article 6

Pràctiques de cultiu

6.1  Les pràctiques de cultiu seran les tradicionals que tendeixen a aconseguir les millors qualitats. Tots els treballs culturals respectaran l'equilibri fisiològic de la planta, resultaran respectuosos amb el medi ambient i aplicaran els coneixements agronòmics que tendeixin a l'obtenció d'un raïm en condicions òptimes per a la seva vinificació.

6.2  La formació del cep i la seva conducció haurà de ser la que es consideri òptima per obtenir la màxima qualitat i riquesa aromàtica dels vins, amb una densitat de plantació màxima de 4.500 ceps/ha i una densitat mínima de 1.800 ceps/ha.

6.3  El Consell Regulador estudiarà i experimentarà l'aplicació de noves pràctiques culturals, tractaments o tècniques de conreu que constitueixin un avanç en la tècnica vitícola i es comprovi que afecten favorablement la qualitat del raïm i del vi produït. D'aquesta experimentació se'n donarà coneixement a l'Institut Català de la Vinya i el Vi perquè, si escau, ho aprovi.

6.4  El Consell Regulador podrà autoritzar el reg de vinyes inscrites, i vetllarà perquè les produccions i els rendiments obtinguts s'ajustin al que preveu aquest Reglament. En qualsevol cas, el reg atendrà l'equilibri hídric del sòl i les condicions ecològiques de la vinya.

Article 7

Verema

7.1  La verema es realitzarà amb la major atenció, i exclusivament es dedicarà a l'elaboració de vins protegits el raïm sa amb el grau de maduresa necessari per a l'obtenció de vins amb una graduació alcohòlica volumètrica natural igual o superior al 9,5% vol per a la zona CII, i per a la zona CIII (b), en 10% vol, d'acord amb la normativa comunitària.

7.2  El Consell Regulador podrà determinar per a cada varietat de vitis vinifera, i per a cada zona que forma part de la Denominació d'Origen Catalunya la data d'iniciació de la verema i acordar instruccions sobre el ritme de recol·lecció, a fi que s'efectuï en consonància amb la capacitat d'absorció dels cellers.

Article 8

Producció admesa

8.1  La producció màxima admesa per hectàrea serà:

120 quintars mètrics: varietats blanques.

100 quintars mètrics: varietats negres.

Les vinyes on també el raïm pot ser destinat a altres denominacions d'origen o vins de qualitat produïts en una regió determinada (VQPRD), la producció màxima admesa serà la que sigui de menys producció.

8.2  El Consell Regulador podrà modificar d'acord amb la legislació vigent els límits anteriors, en funció dels paràmetres qualitatius exigibles a un VQPRD, en un 10% més o menys, en determinades campanyes i per a determinades àrees, parcel·les o polígons, a iniciativa pròpia o a petició dels viticultors o les viticultores interessats, efectuada amb anterioritat a la verema, amb els assessoraments i les comprovacions previs necessaris.

8.3  El raïm que procedeixi de parcel·les el rendiment de les quals sigui superior al límit autoritzat, no podrà ser utilitzat en l'elaboració de vins protegits per aquesta Denominació d'Origen. El Consell Regulador adoptarà les mesures de control necessàries per assegurar el compliment d'aquest precepte.

Article 9

Noves plantacions i replantacions

9.1  Per a la inscripció de noves plantacions i replantacions de vinyes situades a la zona de producció que vulguin ser emparades per la Denominació d'Origen Catalunya, serà preceptiu l'informe del Consell Regulador, que determinarà la possibilitat d'inscripció al registre corresponent.

9.2  No s'admetrà la inscripció al Registre de viticultors, dels titulars de parcel·les de vinyes de les noves plantacions mixtes que a la pràctica no permetin una absoluta separació en la verema de les diferents varietats.

Capítol 3

Mètodes d'obtenció i elaboració

Article 10

Mètodes d'obtenció

10.1  Les tècniques utilitzades en la verema, el transport i la manipulació del raïm, el premsat del most, el control de la fermentació, les pràctiques enològiques durant tot el procés de vinificació i la criança del vi, tendiran a obtenir productes de la màxima qualitat i tipicitat, i es mantindran les característiques dels tipus de vi emparats per la Denominació d'Origen Catalunya.

10.2  El Consell Regulador elaborarà un llistat dels tipus de vins emparats per la Denominació d'Origen, d'acord amb les característiques de cada tipus. Aquest llistat i les seves característiques seran d'accés públic, i n'ha de trametre una còpia a l'INCAVI.

10.3  La transformació del raïm en most i del most en vi apte per ser qualificat amb la Denominació d'Origen Catalunya, així com l'emmagatzematge i la resta de processos fins a l'embotellat i l'etiquetat, es realitzaran per separat d'altres productes que no corresponguin a l'esmentada condició, i en instal·lacions inscrites al Registre de cellers que preveu l'article 20 d'aquest Reglament.

Article 11

Mètodes d'elaboració

En la producció de most se seguiran les pràctiques tradicionals aplicades amb una tecnologia moderna orientada a la millora de la qualitat dels vins.

S'aplicaran pressions adequades per a l'extracció del most o del vi i la seva separació de la brisa, de manera que el seu rendiment no sigui superior a 70 litres de most o de vi per cada 100 kg de verema.

El Consell Regulador podrà modificar d'acord amb la legislació vigent el límit de litres de most o de vi per cada 100 kg de verema, amb un marge màxim de 4 punts percentuals, en determinades campanyes i per a determinades zones, per pròpia iniciativa o a petició de les empreses elaboradores interessades, sempre que s'efectuï amb anterioritat a la verema.

Capítol 4

Criança i mencions

Article 12

Zona d'elaboració o envelliment

12.1  La zona d'elaboració o envelliment dels vins de la Denominació d'Origen Catalunya coincideix amb els termes municipals o àrees geogràfiques que integren la zona de producció relacionada a l'annex 2 d'aquesta disposició.

12.2  Únicament es podran sotmetre a criança els vins de la Denominació d'Origen Catalunya aptes per aquesta finalitat.

Article 13

Mencions

13.1  La utilització en la presentació dels vins de les mencions de criança, reserva i gran reserva, s'efectuarà d'acord amb el que preveu aquest article.

13.2  Per poder utilitzar el terme criança, el procés d'envelliment serà de dos anys naturals.

Per als vins negres, aquest procés tindrà una permanència mínima en bota de fusta de roure de sis mesos.

Per als vins blancs i rosats, la durada d'aquest procés no serà inferior a divuit mesos com a mínim, amb una permanència mínima en bota de fusta de roure de sis mesos.

13.4  Per poder fer constar el terme reserva, el procés d'envelliment serà el següent:

Per als vins negres, la durada d'aquest procés no serà inferior als trenta-sis mesos, amb una permanència mínima en bóta de fusta de roure de dotze mesos i un envelliment en ampolla de vint-i-quatre mesos.

Per als vins blancs i rosats, la durada d'aquest procés no serà inferior a vint-i-quatre mesos com a mínim, amb una permanència mínima en bóta de fusta de roure de sis mesos i un envelliment en ampolla de divuit mesos.

13.5  Per a la utilització del terme gran reserva, el procés d'envelliment serà el següent:

Per als vins negres, caldrà una permanència en bota de fusta de roure de vint-i-quatre mesos com a mínim, i un envelliment en ampolla de trenta-sis mesos com a mínim.

Per als vins blancs i rosats, la durada d'aquest procés serà com a mínim de quaranta-vuit mesos, amb un envelliment en fusta de roure com a mínim de sis mesos i un envelliment en ampolla de quaranta-dos mesos.

13.6  En tots els processos d'envelliment les botes de fusta de roure tindran una capacitat inferior o igual a 330 litres.

Article 14

Etiquetatge

A més de les mencions a què fan referència l'annex VII del Reglament CE 1493/1999 i la resta de normativa vigent, la designació dels vins de la Denominació d'Origen Catalunya es completarà amb les dades següents:

a) El número de codi postal del municipi de l'empresa embotelladora o expedidora, precedit de la lletra E, amb majúscula.

b) El nom d'una varietat si el vi procedeix en un 85% o més d'aquesta varietat.

c) El nom de fins a tres varietats sempre que el vi esmentat procedeixi en la seva totalitat de les varietats indicades i sempre en ordre decreixent del seu percentatge en el cupatge.

d) Si hi ha més de tres varietats podran ser mencionades fora de l'angle visual de l'etiqueta, sempre en ordre decreixent del seu percentatge en el cupatge.

e) L'any de la verema si el vi procedeix en un 85% o més del raïm collit en l'any que es preveu que consti a la designació.

f) Per a la designació dels vins amb el nom del/de la viticultor/a, o de la propietat, cal que el vi procedeixi de vinyes conreades pel/per la mateix/a viticultor/a o estiguin inscrites a la propietat i s'elaborin únicament i exclusivament de les seves produccions i a la propietat, respectivament.

Article 15

Vi novell i vi jove

15.1  Els vins designats amb la menció vi novell únicament es podran comercialitzar amb la indicació de l'any de la collita a l'etiqueta, i s'embotellaran durant la campanya i/o a partir de l'11 de novembre de l'any en què el raïm ha estat veremat, segons acordi el Consell Regulador.

15.2  Els vins designats amb la menció vi jove únicament podran comercialitzar-se amb la indicació a l'etiqueta de l'any de la collita, s'embotellaran durant l'any de la campanya i/o a partir del 20 de desembre de l'any en què el raïm ha estat veremat, segons acordi el Consell Regulador.

Article 16

Indicacions

16.1  Es podrà utilitzar l'expressió fermentat en bóta sempre que la fermentació del vi hagi estat feta en recipients de fusta amb capacitat màxima de 600 litres.

16.2  Es podrà utilitzar la indicació bóta sempre que s'indiqui, a les informacions relatives al vi en qüestió, el període de temps en mesos i anys, el tipus de recipient de fusta en què ha estat, on la capacitat màxima haurà de ser de 330 litres.

16.3  Es podrà utilitzar la indicació roure sempre que s'indiqui a les informacions relatives al vi en qüestió, el període de temps en mesos o anys, que ha estat en recipients de fusta de roure, on la capacitat màxima haurà de ser de 330 litres.

Capítol 5

Traçabilitat i qualificació dels vins

Article 17

Procés de qualificació

17.1  Les persones, tant físiques com jurídiques, inscrites a la Secció d'elaboració del Registre de cellers de la Denominació d'Origen Catalunya que desitgin l'obtenció de la qualificació i la certificació del vi i alhora garantir la traçabilitat del producte vitivinícola, han de presentar davant el Consell Regulador una sol·licitud d'admissió per cada lot o partida homogènia de vi, segons el model normalitzat facilitat pel Consell Regulador, al qual s'adjuntarà una còpia de tots els comprovants i justificants dels moviments de raïm, mostos i vins. Per als raïms, una còpia de la declaració de producció i el justificant de la compravenda que figura com a annex 3 del model oficial establert per la Comunitat europea. Per als mostos o els vins, el model administratiu d'acompanyament segons el model establert per la Comunitat europea.

17.2  El procés de qualificació implica la verificació de la conformitat dels vins presentats amb les condicions de producció i elaboració i les característiques específiques que s'estableixen en aquest Reglament, així com la superació dels exàmens analítics i organolèptics reglamentaris.

17.3  Per a l'execució dels exàmens analítics i organolèptics citats, s'extrauran quatre mostres de cada lot o partida homogènia de vi objecte de la sol·licitud d'admissió.

17.4  El Consell Regulador establirà un comitè de tast per a la qualificació de vins, format per cinc persones expertes i un/a delegat/da del/de la president/a que exercirà les funcions de coordinació. El Comitè té com a comesa informar sobre la qualitat dels vins, tant en la fase d'elaboració com en la fase de comercialització, i podrà comptar amb els assessoraments tècnics que estimi necessaris, prèviament autoritzats pel Consell Regulador.

17.5  Per a la qualificació del vi, el Comitè de tast s'ajustarà a les normes establertes per l'Institut Català de la Vinya i el Vi i d'acord amb la resta de la normativa legal d'aplicació.

17.6  El Consell Regulador controlarà les existències de vins qualificats en els cellers, i comptabilitzarà les partides de vins qualificades, les desqualificacions posteriors quan es produeixin, i les entrades i les sortides dels cellers dels vins emparats.

Article 18

Procés de desqualificació

18.1  El lot de vi qualificat per la Denominació d'Origen Catalunya que, per qualsevol causa, presenti defectes, alteracions sensibles o que en la seva producció s'hagin incomplert els preceptes d'aquest Reglament o els preceptes d'elaboració assenyalats per la legislació vigent, serà desqualificat pel Consell Regulador, la qual cosa suposarà la pèrdua del dret a l'ús de la Denominació d'Origen Catalunya.

També serà desqualificat qualsevol producte obtingut per barreja amb un altre desqualificat prèviament.

18.2  La desqualificació dels vins podrà ser realitzada pel Consell Regulador en qualsevol fase de producció, elaboració o criança, embotellat i comercialització. A partir de la iniciació de l'expedient de desqualificació, hauran de quedar en envasos independents i degudament retolats sota control del Consell Regulador.

Capítol 6

Característiques dels vins VQPRD

Article 19

Característiques dels vins

19.1  Els vins VQPRD, els vins de licor de qualitat tradicionals VLQPRD i els vins d'agulla de qualitat VAQPRD, elaborats i embotellats, emparats per la Denominació d'Origen Catalunya, respondran als tipus i les graduacions alcohòliques volumètriques adquirides següents:

Tipus de vi: blanc.

Grau alcohòlic volumètric adquirit mínim 10% vol, màxim 15% vol.

Tipus de vi: rosat.

Grau alcohòlic volumètric adquirit mínim 10,5% vol, màxim 15% vol.

Tipus de vi: negre.

Grau alcohòlic volumètric adquirit mínim 11,5% vol, màxim 15% vol.

Tipus de vi: vi de licor.

Grau alcohòlic volumètric adquirit mínim 15% vol, màxim 22% vol.

Tipus de vi: vi d'agulla.

Grau alcohòlic volumètric adquirit mínim 10% vol, màxim 12,5% vol.

19.2  Els vins de campanya tindran una acidesa volàtil real inferior a 0,80 g/l, expressada en àcid acètic.

Els vins blancs i rosats de criança no podran sobrepassar la xifra de 0,80 g/l d'acidesa volàtil real.

En els vins negres aquest límit es podrà superar en 0,06 g/l per cada grau d'alcohol que excedeixi d'11 graus i any d'envelliment, amb un màxim d'1,2 g/l.

19.3  L'acidesa total, expressada en àcid tartàric, serà com a mínim de 4,5 g/l per als vins negres, i de 5 g/l, per als vins blancs i rosats.

19.4  Els vins hauran de presentar les qualitats analítiques i organolèptiques que preveu aquest Reglament, especialment pel que fa al color, l'aroma i el sabor. Els vins que a judici del Consell Regulador no hagin adquirit aquestes característiques no podran ser emparats per la Denominació d'Origen Catalunya, i seran desqualificats tal com estableix l'article 18 d'aquest Reglament.

19.5  Les anàlisis organolèptiques i fisicoquímiques s'ajustaran al que disposa la normativa comunitària, així com les altres normes que li siguin d'aplicació, i seran obligatòries per a la qualificació dels vins. Aquestes anàlisis es realitzaran per lots homogenis abans d'embotellar.

Capítol 7

Registres i inscripcions

Article 20

Tipologia i procediment d'inscripció als registres

20.1  El Consell Regulador portarà els registres següents:

a) Registre de viticultors.

b) Registre de cellers, que tindrà les seccions següents:

b.1) Cellers d'elaboració.

b.2) Cellers d'emmagatzematge.

b.3) Cellers de criança.

b.4) Cellers d'embotellament.

20.2  Les peticions d'inscripció es dirigiran al Consell Regulador i s'acompanyaran de les dades, els documents i els comprovants que en cada cas siguin requerits per les disposicions i les normes vigents, en els impresos que disposi el Consell Regulador, el qual verificarà totes les dades i ho comunicarà a la persona interessada, el qual disposarà d'un termini de trenta dies per aportar o esmenar les deficiències detectades. Un cop transcorregut aquest termini sense aportar la documentació requerida, el Consell Regulador desestimarà la petició.

20.3  El Consell Regulador denegarà les inscripcions que no s'ajustin als preceptes del Reglament o als acords adoptats pel Consell Regulador sobre condicions complementàries de caràcter tècnic que hauran de reunir les vinyes i els cellers.

20.4  La inscripció en aquests registres no eximeix les persones interessades de l'obligació d'inscriure's als registres que amb caràcter general estiguin establerts en la normativa vigent, i en especial al Registre d'indústries agroalimentàries de Catalunya i al d'embotelladors i envasadors, en el seu cas, i al Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya.

Article 21

Registre de viticultors

21.1  Al Registre de viticultors s'han d'inscriure tots els titulars de les parcel·les de vinya situades a la zona de producció el raïm de les quals pugui anar destinat a l'elaboració dels vins protegits.

21.2  A la inscripció figurarà el nom de la persona propietària i, en tot cas, el de la masovera, la parcera, l'arrendatària, la censatària o qualsevol altra titular de domini útil; el nom de la vinya, l'indret i el terme municipal en què està situada la parcel·la de vinya, la superfície de producció, les dades del Registre vitivinícola de Catalunya, del polígon i de les parcel·les, la varietat o les varietats de la vinya i tantes dades com calguin per a la seva classificació i localització.

21.3  A la instància d'inscripció s'adjuntarà un plànol del Registre vitivinícola de Catalunya, de les parcel·les i l'autorització de plantació expedida pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

21.4  Serà condició imprescindible per procedir a la inscripció al Registre del Consell Regulador que la vinya estigui inscrita prèviament al Registre vitivinícola de Catalunya.

21.5  Quan es produeixi una baixa voluntària, hauran de transcórrer tres anys naturals abans que la vinya en qüestió pugui tornar a inscriure-s'hi, llevat de canvi de titularitat.

21.6  Es produirà la baixa de qualsevol parcel·la inscrita en el Registre de viticultors per inactivitat o abandonament de les parcel·les de les quals siguin titulars els inscrits, durant cinc anys consecutius o per qualsevol dels supòsits de baixa que preveu l'article 10.1 del Decret 264/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regula el Registre vitivinícola de Catalunya.

21.7  Per tal de poder exercir un perfecte control de procedència del raïm, el Consell Regulador facilitarà a les persones físiques o jurídiques inscrites al Registre de viticultors un document que acrediti la superfície de les parcel·les de vinya inscrites amb detall de les varietats i la producció màxima per a cada campanya. Aquest document anirà acompanyat d'un talonari amb matriu, per tal que el viticultor o la viticultora doni un taló acreditatiu de l'origen al celler elaborador en el moment de lliurar-li la partida de raïm corresponent.

21.8  El Consell Regulador podrà substituir el talonari en matriu per un altre sistema que garanteixi, fefaentment, l'origen i la traçabilitat del producte tal i com es regula a l'apartat anterior d'aquest article.

Article 22

Registre de cellers. Secció d'elaboració

22.1  A la Secció d'elaboració del Registre de cellers s'hi inscriuran els cellers situats a la zona de producció on s'hagi decidit vinificar raïm o most procedent de vinyes inscrites, els vins produïts de les quals puguin optar a la Denominació d'Origen Catalunya i compleixin els requisits recollits en aquesta norma.

22.2  A la inscripció figurarà el nom de la persona física o jurídica, el seu legal representat, el domicili, el municipi i la zona d'emplaçament, les característiques, el nombre i la capacitat de tots i cadascun dels envasos i la maquinària, el sistema d'elaboració i les dades que calguin per a la perfecta identificació i catalogació del celler. Qualsevol modificació de les dades que figuren al Registre s'haurà de comunicar al Consell Regulador.

S'adjuntarà un plànol a escala convenient on quedin reflectits tots els detalls de construcció i instal·lació. En cas que l'empresa elaboradora no sigui propietària dels locals, es farà constar aquesta circumstància i s'indicarà el nom de la persona propietària.

22.3  Els cellers hauran d'estar inscrits al Registre d'indústries agroalimentàries, al Registre de sanitat i als altres que amb caràcter general estiguin establerts per la normativa vigent.

22.4  Formulada la petició, el celler haurà de ser inspeccionat pel personal tècnic que el Consell Regulador designi, amb la finalitat de comprovar les seves característiques i si reuneix o no les condicions tècniques mínimes requerides per a l'elaboració correcta de vins aptes per obtenir VQPRD.

22.5  Es produirà la baixa de qualsevol celler inscrit a la Secció d'elaboració del Registre de cellers per inactivitat durant tres anys consecutius.

Article 23

Registre de cellers. Secció d'emmagatzematge

23.1  A la Secció d'emmagatzematge del Registre de cellers s'han d'inscriure els cellers situats a la zona de producció els quals no disposin de planta pròpia d'elaboració, que es dediquin a l'emmagatzematge de vins emparats per la Denominació d'Origen. A la inscripció figuraran les dades a què es refereix l'article 22.2.

23.2  Es procedirà igualment com s'indica a l'article 22.4 amb l'objecte de comprovar que el celler compleix les condicions mínimes per a la correcta conservació i emmagatzematge de vins.

23.3  Es produirà la baixa de qualsevol celler inscrit a la Secció d'emmagatzematge del Registre de cellers per inactivitat durant tres anys consecutius.

Article 24

Registre de cellers. Secció de criança

24.1  A la Secció de criança del Registre de cellers s'han d'inscriure els cellers que, situats a la zona de producció, es dediquin a la criança o l'envelliment de vins amb denominació d'origen. A la inscripció figuraran, a més de les dades a què fa referència l'article 22.2, totes les específiques d'aquests tipus de cellers i envelliment de vins.

24.2  Els locals i els cellers inscrits destinats a la criança hauran d'estar exempts de vibracions, amb temperatura constant i fresca durant tot l'any, i amb estat higromètric i ventilació adequada, a més dels altres requisits que l'INCAVI pugui considerar necessaris per a un correcte procés d'envelliment dels vins.

24.3  Igualment es procedirà a l'oportuna inspecció que s'indica a l'article 22.4.

24.4  Es produirà la baixa de qualsevol celler inscrit a la Secció de criança del Registre de cellers per inactivitat durant tres anys consecutius.

Article 25

Registre de cellers. Secció d'embotellament

25.1  A la Secció d'embotellament del Registre de cellers s'han d'inscriure tots els que es trobin situats a la zona de producció i, amb número d'embotellador de la seva propietat, es dediquin a l'activitat d'embotellat o envasat i comercialitzin vins degudament etiquetats i protegits per la Denominació d'Origen.

25.2  A la inscripció hi figuraran, a més de les dades a què fa referència l'article 22.2, les dades específiques d'aquests tipus de cellers, com instal·lacions i maquinària i la inscripció als registres d'embotelladors i envasadors del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

25.3  Igualment es procedirà a la inspecció oportuna que indica l'article 22.4.

25.4  Es produirà la baixa de qualsevol celler inscrit a la Secció d'embotellament del Registre de cellers per inactivitat durant tres anys consecutius.

Article 26

Modificacions i renovacions als registres

26.1  Per a la vigència de les inscripcions als registres corresponents serà indispensable complir en tot moment amb els requisits que imposa aquest capítol, i hauran de comunicar al Consell Regulador qualsevol variació que afecti les dades subministrades en la inscripció, quan es produeixi. En conseqüència, el Consell Regulador podrà suspendre o revocar les inscripcions, amb audiència prèvia de l'empresa interessada, quan les persones titulars no s'atinguin a la prescripció.

26.2  El Consell Regulador, o en el seu cas l'administració competent, podrà efectuar inspeccions periòdiques per comprovar l'efectivitat de tot el que disposa el paràgraf anterior.

26.3  El Consell Regulador, o en el seu cas l'administració competent, podrà en qualsevol moment sol·licitar la tramesa d'informació de les persones físiques o jurídiques inscrites als seus registres, als efectes de comprovar la vigència i la veracitat de les dades que hi figuren.

26.4  Totes les inscripcions als diferents registres seran renovades en el termini i de la manera que determini el Consell Regulador.

26.5  La persona titular d'un celler que vulgui modificar o instal·lar una nova planta d'elaboració o d'embotellat, ho sol·licitarà al Consell Regulador abans d'iniciar la modificació o instal·lació als efectes de l'autorització corresponent.

Capítol 8

Drets i obligacions

Article 27

Dret a la inscripció

Tota persona física o jurídica titular de vinyes o cellers que ho sol·liciti i compleixi els requisits de caràcter general que estableix el Reglament de la Denominació, excepte en els supòsits de sanció, té el dret de ser inscrita als registres del Consell Regulador corresponents i el dret d'ús de la Denominació d'Origen un cop s'hagi produït la inscripció al registre corresponent. Aquesta inscripció requereix l'aprovació prèvia i expressa del Consell Rector de la Denominació d'Origen Catalunya.

Article 28

Dret dels inscrits als registres

28.1  Únicament les persones físiques o jurídiques que estiguin inscrites als registres indicats a l'article 20 podran produir raïm o most amb destinació a l'elaboració de vins emparats o elaborar i criar vins que hagin de ser protegits per la Denominació d'Origen Catalunya.

28.2  Només pot aplicar-se la Denominació d'Origen Catalunya als vins que procedeixen de cellers inscrits als registres corresponents que hagin estat produïts i elaborats d'acord amb les normes exigides en aquest Reglament i que compleixin les característiques analítiques i organolèptiques que han de caracteritzar-los.

28.3  El dret a l'ús de la Denominació d'Origen en publicitat, documentació, etiquetes i embalatges és exclusiu de les firmes inscrites al registre corresponent.

Article 29

Excepcions i prohibicions

29.1  Als cellers inscrits als diferents registres de la Denominació d'Origen Catalunya es podrà realitzar l'elaboració, l'emmagatzematge o la manipulació del raïm, els mostos o els vins obtinguts de superfícies vitícoles situades fora de la zona de producció de la Denominació d'Origen, sempre que aquestes operacions es realitzin de manera separada de les referides als vins de la Denominació d'Origen Catalunya i que es garanteixi el control d'aquests processos i la separació en dipòsits independents entre cada un dels vins i quedi perfectament identificat de manera indeleble la identificació del vi, el seu volum nominal i la seva indicació geogràfica corresponent. Aquesta identificació es realitzarà tant al celler, com als registres reglamentaris, sens perjudici de normes més restrictives que imposin la regulació d'altres VQPRD amb les quals hi hagi superposició de la zona de producció i per a instal·lacions amb més d'una inscripció.

29.2  No obstant això, en els cellers inscrits i per als envasos d'un volum nominal de 600 litres o menys, omplerts amb el mateix producte i emmagatzemats juntament en el mateix lot, podrà substituir-se el marcatge dels envasos pel del lot en la seva totalitat, sempre que aquest lot estigui clarament identificat i separat dels altres.

29.3  El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Catalunya pot prohibir que als cellers inscrits als registres respectius s'elaborin, s'emmagatzemin, es manipulin i s'embotellin altres vins, excepte que les activitats mencionades es realitzin de manera separada de les referides als vins amb dret a la Denominació d'Origen Catalunya i que es garanteixi el control real i documental de tots els processos realitzats dins els cellers autoritzats per a aquestes pràctiques, d'acord amb el que preveu aquest article 29.

29.4  Els cellers inscrits a la Secció d'elaboració del Registre de cellers i amb l'autorització prèvia del Consell Regulador podran expedir vins aptes per ser qualificats, a les empreses que en l'elaboració dels seus productes, d'acord amb la normativa comunitària o de l'estat membre, puguin utilitzar vins de qualitat produïts en regió determinada VQPRD.

29.5  Les firmes que tinguin inscrits els cellers només podran tenir emmagatzemats els seus vins als locals declarats a la inscripció.

Article 30

Declaracions de collita

30.1  Amb la finalitat de poder controlar la producció, l'elaboració i les existències, així com les qualitats, els tipus i tot el que calgui per poder acreditar l'origen i la qualitat dels vins, les persones físiques i jurídiques titulars de les vinyes i els cellers estaran obligades a presentar les declaracions següents:

a) Totes les firmes inscrites al Registre de viticultors presentaran a les dependències del Consell Regulador, abans del 20 de desembre de cada any, una còpia de la declaració de collita.

b) Totes les firmes inscrites a la Secció d'elaboració del Registre de cellers presentaran al Consell Regulador, abans del 20 de desembre de cada any, una còpia de la declaració de producció.

c) Totes les firmes inscrites a alguna de les seccions d'emmagatzematge, d'elaboració, de criança, i d'embotelladors del Registre de cellers, presentaran trimestralment i en un termini de trenta dies un imprès, que els serà facilitat pel Consell Regulador, amb la declaració d'entrada i sortida de productes i partides realitzada durant el trimestre, en què s'indicarà la procedència dels vins adquirits i les existències que té a últim dia del trimestre.

d) Totes les firmes inscrites a alguna de les seccions d'emmagatzematge, d'elaboració, de criança, i d'embotelladors del Registre de cellers, presentaran una còpia de la declaració d'existències abans del 10 de setembre de cada any.

e) Totes les firmes inscrites a la Secció d'embotelladors del Registre de cellers presentaran al Consell Regulador, abans del 15 de gener de cada any, les existències de contraetiquetes o precintes de garantia numerats i amb data 31 de desembre de cada any, que no s'hagin utilitzat.

30.2  Les declaracions a les quals es refereix l'apartat 1 d'aquest article tenen efectes únicament estadístics, per la qual cosa no podran facilitar-se ni publicar-se només que en forma numèrica, i sense cap referència de caràcter individual.

Article 31

Marques i noms comercials

Les marques, els noms comercials o les raons socials que facin referència a noms geogràfics protegits per la Denominació d'Origen mateixa, únicament es podran emprar en vins que tinguin dret a la Denominació d'Origen, sense perjudici del que estableixi la normativa comunitària per a la designació dels vins.

Capítol 9

Presentació i etiquetatge

Article 32

Presentació de les etiquetes dels vins embotellats

32.1  A les etiquetes de vins embotellats hi figurarà obligatòriament, en el mateix camp visual i de manera destacada, el nom de la Denominació d'Origen Catalunya.

32.2  Així mateix, a les etiquetes hi haurà de constar:

32.2.1 El codi postal del municipi, precedit per la lletra E amb majúscula, referent a les dades relatives al celler embotellador o expedidor.

32.2.2 El grau alcohòlic volumètric adquirit expressat en unitats o mitges unitats del seu percentatge en volum, seguit de l'abreviatura % vol.

32.2.3 El número d'inscripció al Registre d'embotelladors i envasadors del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

32.2.4 Si es vol indicar el nom o la raó social mitjançant un nom comercial, cal situar-ho al mateix camp visual i inscriure'l, a favor seu i prèviament, a l'oficina espanyola de patents i marques. Aquesta inscripció serà comunicada al Registre d'embotelladors i envasadors del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

32.2.5 El número de lot podrà situar-se fora del camp visual de l'etiqueta.

32.3  Abans de posar en circulació les etiquetes i les contraetiquetes, les haurà de d'autoritzar el Consell Regulador als efectes que estableix aquest Reglament. Serà denegada l'aprovació de les etiquetes que per qualsevol causa puguin significar una confusió per a la persona destinatària final. També podrà ser revocada la utilització d'una etiqueta concedida anteriorment, quan hagin variat les circumstàncies de la firma propietària, mitjançant audiència prèvia de la firma interessada.

32.4  Qualsevol que sigui el tipus d'envàs en què s'expedeixin els vins per al consum, aniran proveïts de precintes de garantia, etiquetes o contraetiquetes numerades expedides pel Consell Regulador o de qualsevol altre sistema de control que estableixi, així com del corresponent número de lot, i hauran de ser col·locades quan es procedeixi a etiquetar els vins emparats en el mateix celler d'acord amb les normes que dicti el Consell Regulador, i sempre de manera que no permetin una segona utilització.

32.5  El Consell Regulador controlarà, mitjançant un llibre de registre, totes les entrades del sistema de control establert i anotarà totes les sortides, el romanent, la numeració i el celler de destinació.

32.6  Per als vins de criança, reserva i gran reserva, el Consell Regulador podrà lliurar un distintiu on es faci constar la qualitat corresponent, i autoritzarà que així consti a les etiquetes. Així mateix, podrà autoritzar la indicació de l'anyada a les etiquetes quan aquesta indicació estigui degudament justificada.

32.7  El Consell Regulador adoptarà i registrarà un emblema com a símbol de la Denominació d'Origen. Aquest emblema serà obligatori exhibir-lo a l'exterior dels cellers inscrits, en un lloc destacat. Així mateix el Consell Regulador podrà fer obligatori que a l'exterior dels cellers inscrits i en un lloc destacat, figuri una placa que al·ludeixi a aquesta condició.

Article 33

Documents d'acompanyament

33.1  D'acord amb la normativa reguladora els envasos que continguin vins de la Denominació d'Origen Catalunya hauran d'estar en tot moment identificats, tant al celler com als llibres de registre.

33.2  En tots els transports de vins emparats per la Denominació d'Origen Catalunya, és obligatori portar el document d'acompanyament que acrediti la condició de la Denominació d'Origen Catalunya, així com els cellers d'origen i destinació.

33.3  L'expedició dels productes als quals es refereix l'apartat anterior l'haurà d'autoritzar el Consell Regulador amb anterioritat a la seva execució.

33.4  Tant els registres com els documents d'acompanyament esmentats als paràgrafs anteriors, han de complir les condicions que estableixi la normativa de la Generalitat en aquesta matèria.

Article 34

Embotellament

34.1  L'embotellament de vins emparats per la Denominació d'Origen Catalunya haurà de ser realitzat als cellers inscrits al Consell Regulador.

34.2  En casos determinats, el Consell Regulador podrà fer excepcions al que assenyala l'apartat anterior, mitjançant un estudi previ, sempre que l'embotellament no perjudiqui la qualitat del vi i es faci sota vigilància directa del Consell Regulador. Les despeses d'aquesta vigilància i control aniran a càrrec de l'empresa embotelladora.

34.3  Els vins emparats per la Denominació d'Origen únicament podran circular entre els cellers inscrits i ser expedits per aquests cellers en els tipus d'envasos que no en perjudiquin la qualitat i hauran de ser aprovats prèviament pel Consell Regulador.

34.4  Els envasos hauran de ser de vidre, amb les capacitats prèviament aprovades pel Consell Regulador. No obstant això, el Consell Regulador podrà estudiar i en el seu cas aprovar, nous tipus d'envasos, sempre i quan preservi la qualitat i el prestigi dels vins que continguin. El tancament de les ampolles garantirà la qualitat del producte envasat, preferentment amb taps de suro natural.

34.5  Per garantir l'ús adequat de la Denominació d'Origen Catalunya dels vins que es comercialitzin a doll i s'embotellin a la destinació, el Consell Regulador adoptarà les mesures de control que estimi oportunes i d'acord amb l'apartat 2 d'aquest article.

Article 35

Certificats d'origen

A requeriment dels cellers inscrits, el Consell Regulador expedirà un certificat d'origen en el model oficial aprovat per l'INCAVI que avali l'expedició de vins emparats.

Capítol 10

Consell Regulador

Article 36

Règim jurídic

36.1  El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Catalunya és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia a la qual se li atribueix la gestió de la Denominació d'Origen. El Consell Regulador té plena capacitat jurídica i d'obrar per al desenvolupament de les seves funcions.

36.2  L'estructura interna i el funcionament del Consell Regulador es regeix per principis democràtics.

36.3  El Consell Regulador està integrat per persones físiques o representants de persones jurídiques inscrites als registres de la Denominació d'Origen.

36.4  El Consell Regulador està subjecte amb caràcter general al dret privat, excepte les actuacions que impliquin l'exercici de potestats o funcions públiques, les quals queden subjectes al dret administratiu.

36.5  En tot cas es consideren subjectes al dret administratiu les actuacions del Consell Regulador en matèria d'inspecció i control, gestió dels registres de la Denominació d'Origen, procediment sancionador, règim electoral, així com la responsabilitat patrimonial que derivi de les seves actuacions subjectes al dret administratiu.

Article 37

Àmbit de competències del Consell Regulador

L'àmbit de competència del Consell Regulador pel que fa a zones de producció, productes i persones o entitats és el següent:

a) Pel que fa a l'àmbit territorial, les respectives zones de producció, emmagatzematge, envelliment, embotellament i elaboració.

b) Pel que fa als productes, els protegits per la Denominació.

c) Pel que fa a les persones físiques o jurídiques, les inscrites als diferents registres.

Article 38

Competències del Consell Regulador

38.1  El Consell Regulador té competència per vigilar, controlar i autoritzar el moviment de raïms, mostos i vins protegits per la Denominació d'Origen i produïts en el seu àmbit geogràfic, que s'elaborin, comercialitzin o emmagatzemin en cellers inscrits, i comunicarà a l'INCAVI les incidències que es produeixin, i li trametrà còpies de les actes o els informes que, si escau, es produeixin.

38.2  El Consell Regulador vetllarà i alhora prendrà les mesures que consideri oportunes sobre qualsevol activitat humana que es vulgui realitzar dins la zona de producció o confinant, que pugui afectar o alterar el patrimoni natural i, per tant, el desenvolupament vegetatiu correcte de les vinyes en perjudici de la qualitat de vins. I, a més, alteri l'equilibri ecològic i paisatgístic de l'entorn, incidint directament i negativament en el prestigi de la Denominació d'Origen.

Article 39

Règim de recursos

Es pot interposar recurs d'alçada davant el/la president/a de l'INCAVI contra tots els actes i les resolucions del Consell Regulador subjectes al dret administratiu, en els terminis i amb els requisits que estableixen les lleis de procediment administratiu.

Article 40

Finalitats

La finalitat principal del Consell Regulador és l'aplicació d'aquest Reglament i vetllar pel seu compliment, per la qual cosa exercirà les funcions que li encomani l'ordenament jurídic, així com la defensa, la garantia i la promoció de la Denominació d'Origen.

Article 41

Òrgans de govern del Consell Regulador

Els òrgans que integren el Consell Regulador són el/la president/a, la Comissió Rectora, i el/la secretari/ària, i qualsevol altre que pugui crear la Comissió en un futur.

Article 42

Comissió Rectora

42.1  La Comissió Rectora està constituïda per deu vocals amb veu i vot, un dels quals serà el/la president/a del Consell Regulador.

Les persones vocals amb veu i vot, que seran elegides per sufragi universal lliure, directe i secret d'entre les persones inscrites als registres corresponents, es distribuiran de la manera següent:

a) Cinc vocals en representació del sector vitícola, titulars de parcel·les de vinyes inscrits al Registre de viticultors del Consell Regulador.

b) Cinc vocals en representació del sector vinícola, titulars dels cellers inscrits als registres de cellers respectius del Consell Regulador.

c) A les reunions de la Comissió Rectora assistiran els/les presidents/es de la resta de denominacions d'origen vitivinícoles adscrites a l'Institut Català de la Vinya i el Vi, així com dues persones representants designades per l'Institut esmentat, amb especials coneixements en viticultura i enologia, totes elles amb veu però sense vot.

d) Un secretari, amb veu i sense vot.

42.2  El/La president/a del Consell Regulador serà elegit d'entre les persones vocals amb dret a vot en primera votació per majoria absoluta i per majoria simple en segona votació.

42.3  Per cada un dels càrrecs de vocals de la Comissió Rectora es nomenarà una persona suplent que pertanyi al mateix sector que la persona vocal que ha de suplir, elegida de la mateixa manera que la titular.

42.4  Els càrrecs de vocals seran renovats cada quatre anys i podran ser reelegits.

42.5  En cas de cessament d'un/a vocal per qualsevol causa, entrarà a formar part de la Comissió Rectora el/la suplent elegit/da.

42.6  El termini per a la presa de possessió dels/de les vocals serà com a màxim d'un mes comptat des de la data de la seva designació.

42.7  Causarà baixa el/la vocal quan, durant el període de vigència del seu càrrec, sigui sancionat/da per infracció greu o molt greu en les matèries que regula la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, i el Decret 474/2004, de 28 de desembre. Igualment, causarà baixa per absència injustificada a tres sessions consecutives o deu d'alternes, o perdre la seva vinculació amb el sector que el/la va elegir.

42.8  En el supòsit de cessament, renúncia o suspensió de tots els membres de la Comissió Rectora, es nomenarà una Comissió gestora, formada per tres membres, nomenada pel/per la director/a de l'INCAVI, la qual tindrà les mateixes funcions que el Comissió Rectora mentre duri el seu nomenament.

Article 43

Doble inscripció

Una mateixa persona, física o jurídica, inscrita en diversos registres del Consell Regulador no podrà tenir representació doble en el Consell, una en el sector vitícola i una altra en el sector vinícola.

Article 44

President

44.1  Correspon al/a la president/a:

a) Exercir la representació legal del Consell Regulador i exercir la presidència dels seus òrgans. Aquesta representació podrà delegar-la de manera expressa en un/a altre/a membre del Consell en els supòsits que s'estableixin per norma de règim interior.

b) Complir i fer complir les disposicions legals i reglamentàries.

c) Administrar els ingressos i els cabals del Consell Regulador i ordenar-ne els pagaments, amb l'aprovació prèvia del Ple.

d) Convocar i presidir les sessions del Consell, establir l'ordre del dia, sotmetre a la seva decisió els assumptes de la seva competència i executar els acords adoptats.

e) Organitzar el règim interior del Consell.

f) Contractar, suspendre o renovar el personal del Consell Regulador en compliment de les prescripcions derivades d'aquest òrgan, amb l'aprovació prèvia del Ple del Consell Regulador.

g) Organitzar i dirigir els serveis.

h) Informar l'Institut Català de la Vinya i el Vi de les incidències que es produeixin en la producció i en el mercat.

i) Trametre a l'Institut Català de la Vinya i el Vi els acords que per al seu compliment general adopti el Consell, en virtut de les atribucions que aquest Reglament li confereix, i els que per la seva importància es cregui que hagin de ser coneguts per l'esmentat Institut.

j) Ser l'òrgan de relació amb l'Institut Català de la Vinya i el Vi i amb el Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca.

k) Les altres funcions que el Consell Regulador acordi o li siguin encomanades en l'àmbit de la seva competència.

44.2  La durada del mandat del/de la president/a serà de quatre anys i podrà ser reelegit/da.

44.3  El/La president/a cessarà en expirar el termini del seu mandat, a petició pròpia un cop acceptada la seva dimissió o per revocació del Ple del Consell Regulador aprovada per la majoria absoluta dels seus membres. El cessament del/de la president/a haurà de ser comunicat a l'Institut Català de la Vinya i el Vi.

44.4  En cas de cessament o defunció del/de la president/a, el Consell Regulador elegirà entre els seus membres amb dret a vot, en el termini d'un mes, el/la nou/nova president/a.

44.5  Les sessions del Consell Regulador on s'elegirà un/a nou/nova president/a seran presidides pel/per la vocal de major edat.

Article 45

Secretari

El Consell tindrà un/una secretari/ària, designat/da per la Comissió Rectora a proposta del/de la president/a, de qui dependrà directament, que tindrà com a funcions especifiques:

a) Preparar els treballs de la Comissió Rectora i executar-ne els acords.

b) Assistir a les sessions amb veu però sense vot, cursar les convocatòries, estendre les actes i custodiar els llibres i els documents del Consell. El/La secretari/ària del Consell Regulador serà la persona encarregada de l'aixecament de les actes, dels llibres d'actes, i dels assumptes relatius al règim intern del Consell Regulador.

c) Les funcions que li encomani el/la president/a relacionades amb la preparació dels assumptes de competència del Consell Regulador.

Article 46

Funcions de la Comissió Rectora

Les funcions de la Comissió Rectora són:

a) Vetllar pel prestigi i el foment de la Denominació d'Origen, i impulsar els vins de qualitat i la seva promoció en els mercats interior i exterior.

b) Gestionar els registres de viticultors i cellers i fer el control d'entrades i sortides de primeres matèries i productes de les instal·lacions d'elaboració, emmagatzematge, envelliment, embotellament i etiquetatge inscrites.

c) Qualificar o desqualificar, l'origen del raïm, els mostos i els vins que optin a emprar la Denominació d'Origen i expedir-ne, si és procedent, la certificació corresponent.

d) Expedir els certificats d'origen, els precintes de garantia i el control de lots, amb l'autorització de les etiquetes i les contraetiquetes dels vins emparats inclosa.

e) Aprovar i controlar l'ús de les etiquetes utilitzables en els vins protegits, per mitjà dels serveis tècnics, exclusivament en els aspectes que afectin la Denominació d'Origen, i vetllar per la traçabilitat dels productes vitícoles.

f) Controlar la producció, la procedència, l'elaboració i la comercialització dels productes emparats per la Denominació d'Origen.

g) Establir per a cada campanya, d'acord amb criteris de defensa i millora de la qualitat, i dins els límits màxims fixats, els rendiments, els límits màxims de producció o transformació o qualsevol altre aspecte de conjuntura anual que pugui influir en aquests processos, tenint en compte les mesures de producció d'anys anteriors, de conformitat amb les normes reguladores dictades per la Generalitat.

h) Conèixer les presumptes infraccions dels operadors inscrits als registres de la Denominació d'Origen en els procediments sancionadors quan la competència no pertanyi al Consell Regulador.

i) Confeccionar les estadístiques de previsió de collita, de producció, elaboració, comercialització dels productes emparats i tota altra informació que els sigui requerida, i comunicar tota la informació a l'Institut Català de la Vinya i el Vi perquè en prengui coneixement.

k) Crear i mantenir actualitzats els censos electorals de viticultors i de cellers.

l) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre l'autorització de l'autoritat de certificació i control, en el supòsit que aquesta funció sigui encomanada a una entitat externa de caràcter privat.

m) Exercir la facultat inspectora i la potestat sancionadora d'acord amb el que estableix la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, i la normativa que la desenvolupi.

n) Vetllar pel desenvolupament sostenible de la zona de producció.

o) Elaborar i aprovar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses i fixar-ne les quotes.

p) Participar en empreses públiques o privades, en societats mercantils i les associacions o les fundacions l'objecte de les quals estigui relacionat amb la defensa, el control, la investigació, l'elaboració, la comercialització, la promoció i la difusió dels productes emparats per la Denominació d'Origen.

q) Qualificar l'anyada o la collita.

Article 47

Règim de funcionament

47.1  La Comissió Rectora efectuarà sessió amb caràcter ordinari almenys una vegada al semestre.

47.2  La Comissió es reunirà quan el convoqui el/la president/a, bé a iniciativa pròpia o bé a petició de la meitat dels/de les vocals, els quals aportaran els temes a incloure en l'ordre del dia. Serà obligatori en aquest cas que la sessió tingui lloc en un termini màxim de quinze dies.

47.3  Les sessions de la Comissió Rectora es convocaran amb set dies hàbils d'antelació i caldrà adjuntar a la citació l'ordre del dia per a la reunió, en la qual no es poden tractar més assumptes que els assenyalats prèviament. En cas de necessitat, quan així ho requereixi la urgència de l'assumpte, a petició del/de la president/a, se citaran els vocals per qualsevol mitjà que s'acordi i que quedi constància, amb vint-i-quatre hores d'antelació com a mínim. En tot cas, sense necessitat de convocatòria, la Comissió Rectora quedarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la totalitat dels seus membres i si així ho acorden per unanimitat.

47.4  Per a la inclusió en l'ordre del dia d'un assumpte determinat, caldrà que ho sol·licitin almenys una quarta part dels/de les vocals amb dret a vot amb vuit dies d'antelació com a mínim.

47.5  Quan una persona titular no pugui assistir-hi, ho notificarà a la Comissió Rectora i a la seva suplent perquè el substitueixi.

47.6  Els acords de la Comissió Rectora s'adoptaran per majoria dels membres presents, i perquè siguin vàlids caldrà que siguin presents mes de la meitat de les que componen la Comissió. El/La president/a tindrà vot de qualitat.

47.7  Per resoldre qüestions de tràmit, o en els casos que es consideri necessari, podran constituir-se comissions, que estaran formades pel/per la president/a i per les persones vocals titulars del sector viticultor i del sector vinicultor de manera paritària i, si cal, per personal del Consell Regulador designat pel Ple de l'organisme. En la sessió en què s'acordi la constitució de les comissions, s'acordaran també les funcions específiques que han d'exercir. Totes les propostes de resolució que acordin les comissions seran comunicades al Ple de la Comissió Rectora, per a la seva aprovació, si escau, en la primera reunió que convoqui.

Article 48

Personal del Consell Regulador

48.1  El Consell Regulador podrà tenir un/a gerent, quan així ho acordi per majoria absoluta el seu òrgan rector, que el nomenarà. En aquest supòsit, assumirà les funcions establertes als apartats a) i c) de l'article 44.1, amb la possibilitat d'assistir a les sessions de l'òrgan rector amb veu, però sense dret a vot.

48.2  Per al compliment de les seves finalitats, el Consell Regulador comptarà amb el personal necessari, d'acord amb les plantilles aprovades pel Ple del Consell, que figuraran dotades a les partides del seu pressupost.

Per a les funcions tècniques que té encomanades, el Consell comptarà amb els serveis tècnics necessaris, la direcció dels quals recaurà en tècnics competents.

Article 49

Obligacions del Consell Regulador

49.1  Les obligacions dels consells reguladors són les que determina el Decret 474/2004, de 28 de desembre, de desenvolupament de la Llei 15/2002.

49.2  El Consell Regulador ha d'adoptar els mecanismes necessaris que garanteixin l'origen dels productes i els seus processos de producció, elaboració, envelliment i comercialització. Les despeses del control del Consell Regulador aniran a càrrec del sol·licitant.

49.3  La funció d'autoritat de certificació i control serà exercida de qualsevol de les maneres que determina la Llei 15/2002, de 27 de juny, i el Decret 474/2004, de 28 de desembre, i requerirà l'aprovació de la Comissió Rectora.

49.4  El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Catalunya facilitarà a l'INCAVI, a la Intervenció Delegada del Departament d'Economia i Finances o a l'entitat privada que aquesta designi, tota la informació que li sigui requerida en els terminis establerts per tal d'auditar anualment la gestió econòmica i financera, així com la tècnica i de gestió del Consell Regulador.

Article 50

Inspecció

50.1  Per als serveis d'inspecció comptarà amb veedors/res, els/les quals seran habilitats per l'Institut Català de la Vinya i el Vi i tindran les funcions que determina l'article 58.3 del Decret 474/2004, de 28 de desembre, sobre les qüestions següents:

a) Les vinyes inscrites ubicades a la zona de producció.

b) Els cellers inscrits situats a la zona de producció i criança.

c) El raïm i els vins de la zona de producció i criança inscrits a la Denominació d'Origen Catalunya.

d) Els vins produïts en cellers inscrits a la Denominació d'Origen Catalunya.

e) Els vins embotellats i comercialitzats emparats per la Denominació d'Origen Catalunya.

f) La coincidència entre les declaracions formals i la realitat dels operadors del sector, d'acord amb el que estableix aquest Reglament.

g) La realitat de la informació dels productes emparats.

h) El moviment i les existències de raïm, mostos i vins que optin per ser emparats per la Denominació d'Origen Catalunya.

i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada per la legislació vigent o pels òrgans de l'administració competent.

50.2  L'exercici de les funcions inspectores del Consell Regulador s'han d'efectuar d'acord amb el que estableix la Llei 15/2002, de 27 de juny, el Decret 474/2004, de 28 de desembre, i la resta de normativa sobre inspecció del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

50.3  El personal al servei del Consell Regulador, amb inclusió dels/de les veedors/res, haurà de ser personal laboral per compte d'altri.

Article 51

Col·laboració amb altres consells reguladors

El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Catalunya establirà els mecanismes apropiats de col·laboració amb la resta de consells reguladors vitivinícoles, la zona de producció de la qual coincideixi totalment o parcial amb l'àmbit territorial de la Denominació d'Origen als efectes del compliment de tot el que disposin els reglaments corresponents.

Article 52

Finançament

52.1  El finançament de les obligacions del Consell Regulador s'efectuarà amb les quotes que tot seguit es detallen:

a) Un màxim de l'1% de la quota sobre plantacions de vinyes inscrites. Calculada pel Consell Regulador per hectàrea inscrita, i basada en la producció mitjana, el grau alcohòlic mig i el preu de mercat del quilograu, corresponent a cada campanya, i diferenciant el raïm blanc i negre.

b) Un màxim de l'1,5% de la quota per productes protegits. Calculada pel Consell Regulador, per hectolitre de vi qualificat, i basada en el valor mig de l'hectograu en el mercat i a la graduació alcohòlica mitjana del vi, corresponent a cada campanya, i diferenciant el vi blanc, rosat i negre.

c) Per la certificació de la Denominació d'Origen, visat de factures i per la venda de sistemes de control de productes embotellats establerts, la quota es fixa en 3 euros per cada certificació o factura i el doble del valor del cost dels sistemes de control establerts.

52.2  Les subvencions, els llegats i els donatius que rebin.

52.3  Els béns que constitueixen el seu patrimoni, els productes i la seva venda.

52.4  L'import de les sancions que li corresponguin.

Els subjectes passius de cada una de les quotes son:

De la a), les persones titulars de les plantacions inscrites.

De la b), les persones titulars dels cellers inscrits que expedeixin vi al mercat.

De la c), les persones titulars de cellers inscrits que sol·licitin certificats o els adquirents d'etiquetes de precintes, contraetiquetes o qualsevol sistema de control establerts.

52.5  La liquidació de les quotes la realitzarà el Consell Regulador i es notificarà a les persones interessades de la manera que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. El control de la gestió econòmica correspon a la Intervenció Delegada del Departament d'Economia i Finances i a l'Institut Català de la Vinya i el Vi.

52.6  El no pagament de les quotes anteriorment referides en el termini d'un any suposarà la baixa del Consell Regulador.

52.7  El Consell Regulador vetllarà perquè en cap cas no pugui tenir lloc una doble imposició.

Capítol 11

Infraccions, sancions i procediment sancionador

Article 53

Règim jurídic

Totes les actuacions que calgui dur a terme en matèria d'expedients sancionadors s'ajustaran a la Llei 15/2002, de 27 de juny; el Decret 474/2004, de 28 de desembre; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i el Decret 287/1993.

Article 54

Actes d'inspecció

54.1  Les actes d'inspecció s'aixecaran per triplicat i seran signades pel/per la veedor/a, el/la propietari/ària o el/la representant de la finca, del celler o el magatzem, o la persona encarregada de la custòdia de la mercaderia, en poder de la qual quedarà una copia de l'acta. Les dues parts signants poden consignar totes les dades o les manifestacions que considerin convenients per a l'estimació dels fets que es reflecteixin, com també de totes les incidències que ocorrin en el moment de la inspecció o de l'aixecament de l'acta. Si la persona interessada en la inspecció es negués a signar l'acta, l'inspector/la inspectora així ho farà constar i procurarà obtenir la signatura d'algun/a agent de l'autoritat o de testimonis.

54.2  En cas que ho estimi convenient el/la veedor/a, o el/la propietari/ària de la mercaderia o un/a representant seu, es prendran mostres del producte objecte de la inspecció. Cada mostra es prendrà, com a mínim, per quintuplicat i en quantitat suficient per poder-la examinar i analitzar, es precintarà i etiquetarà i quedarà una en poder del/de la propietari/ària o representant.

54.3  Quan el/la veedor/a que aixequi l'acta ho estimi necessari pot disposar que la mercaderia quedi retinguda fins que l'instructor/a de l'expedient disposi el més oportú. Aquesta retenció tindrà una durada màxima de quinze dies, i podrà ser prorrogada per un període que no superarà els quaranta-cinc dies, si l'instructor/a ratifica la retenció.

Les mercaderies retingudes es consideraran mercaderies en dipòsit i no poden, per tant, ser traslladades, manipulades, ofertes en venda o venudes. En cas que s'estimi procedent poden ser precintades.

54.4  El Consell Regulador pot sol·licitar els informes que estimi necessaris per aclarir o completar el que consti a les actes aixecades pels/per les veedors/es, com a diligència prèvia a la possible incoació de l'expedient.

Article 55

Infraccions

Seran infraccions les que, en l'àmbit dels vins subjectes a aquest Reglament, es determinen a la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola i normes que la desenvolupin.

Article 56

Competències

La competència per incoar, instruir i sancionar és la que determina la Llei 15/2002, de 27 de juny, i el Decret 474/2004, de 28 de desembre.

Article 57

Responsabilitat

57.1  La firma o la raó social que figura a l'etiqueta és responsable de les infraccions pel que fa als productes envasats. Si figura més d'una firma, nominativament o per qualsevol indicació que permeti la seva identificació certa, aquestes han de respondre solidàriament de les infraccions. Així mateix, són responsables solidàries de les infraccions les empreses elaboradores o envasadores que no figuren a l'etiqueta, si es prova la seva connivència.

57.2  Són responsables de les infraccions en productes a doll, productes envasats sense etiqueta o productes amb etiqueta on no figuri cap firma o raó social, les empreses envasadores o els comerciants que tinguin el producte o que el comercialitzin.

57.3  Les persones titulars de les explotacions són responsables de les infraccions relatives a plantacions o a replantacions.

57.4  La responsabilitat administrativa de les infraccions que estableix aquesta Ordre s'aplica, si procedeix, independentment de la responsabilitat civil o penal exigible a cada cas concret.

Article 58

Instructor i secretari del procediment sancionador

Als expedients de caràcter sancionador incoats pel Consell Regulador, han d'actuar com a instructor/a i secretari/ària els dos tècnics designats per l'Institut Català de la Vinya i el Vi com a vocals del Consell Regulador.

Article 59

Ús indegut

En els casos en què la infracció afecti l'ús indegut de la Denominació d'Origen, i que això impliqui una falsa procedència, el Consell Regulador, sens perjudici de les actuacions i les sancions administratives pertinents, podrà acudir als tribunals i exercir les accions civils i penals reconegudes a la legislació sobre la propietat industrial.

Annex 2

Zones de producció

Abrera

Agramunt, l'antic agregat de Montclar

Agullana

Aiguamúrcia

Albi, l'

Aleixar, l'

Alfarràs

Albinyana

Alcover

Alella

Alforja

Algerri

Alió

Almenar

Almoster

Alòs de Balaguer

Alpicat

Altafulla

Ametlla de Mar, l'

Ametlla de Segarra, l'

Arbeca

Arboç, l'

Argentera, l'

Argentona

Arnes

Artés

Artesa de Segre

Ascó

Avinyó

Avinyonet de Penedès

Avinyonet de Puigventós

Barcelona, la parcel·la núm. 1 del polígon cadastral núm. 1

Balaguer

Balsareny

Barberà de la Conca

Batea

Begues

Begur

Belianes

Bellaguarda

Bellvei

Bellmunt del Priorat

Bellprat

Benissanet

Bisbal del Penedès, la

Bisbal de Falset, la

Biure

Blancafort

Boadella i les Escaules

Bonastre

Borges del Camp, les

Bot

Botarell

Bràfim

Cabanes

Cabanyes, les

Cabassers

Cabra del Camp

Cabrera d'Igualada

Cabrils

Cadaqués

Calafell

Calders

Caldes de Montbui, la parcel·la núm. 57 del polígon cadastral núm. 1 i la parcel·la núm. 12 del polígon cadastral núm. 2

Callús

Calonge

Cambrils

Canovelles

Cantallops

Canyelles

Capellades

Capçanes

Capmany

Cardona

Carme

Caseres

Castell-Platja d'Aro

Castell de Mur, els agregats de Cellers i Guàrdia de Tremp

Castellbisbal

Castellet i la Gornal

Castellfollit del Boix

Castellgalí

Castellnou de Bages

Castelló de Farfanya

Castellvell del Camp

Castellví de la Marca

Castellví de Rosanes

Catllar, el

Cervelló

Cervià de les Garrigues

Cistella

Ciutadilla

Colera

Collbató

Colldejou

Conesa

Constantí

Copons

Corbera de Llobregat

Corbera d'Ebre

Cornudella de Montsant

Creixell

Cubelles

Cunit

Darnius

Duesaigües

Esparreguera

Espluga Calba, l'

Espluga de Francolí, l'

Espolla

Falset

Fatarella, la

Figuera, la

Figueres

Figuerola del Camp

Flix

Floresta, la

Fogars de Montclús

Fonollosa

Font-rubí

Foradada

Forés

Fulleda

Gandesa

Garcia

Garidells, els

Garriguella

Gavet de la Conca, i els agregats de Sant Cristòfol de la Vall, Sant Martí de Barcedana i Sant Miquel de la Vall

Gelida

Gimenells

Ginestar

Granada, la

Granyanella

Granyena de Segarra

Gratallops

Guiamets, els

Guimerà

Horta de Sant Joan

Hostalets de Pierola, els

Igualada

Isona i Conca Dellà, i els agregats de Conques, Figuerola d'Orcau, Orcau-Basturs i Sant Romà d'Abella

Jonquera, la

Jorba

Llacuna, la

Llançà

Lleida, els agregats de Raimat i de Sucs

Llers

Llimiana

Lloar, el

Llorenç

Maldà

Manresa

Margalef

Marsà

Martorell

Martorelles

Masarac

Masllorenç

Masnou, el

Masó, la

Maspujols

Masquefa

Masroig, el

Mediona

Menàrguens

Milà, el

Miravet

Molar, el

Mollet de Peralada

Montgat

Monistrol de Calders

Mont-ras

Mont-roig del Camp

Montblanc

Montbrió del Camp

Montferri

Montmell, el

Montoliu de Segarra

Montornès de Segarra

Montornès del Vallès

Móra d'Ebre

Móra la Nova

Morell

Morera de Montsant, la, i l'agregat Scala-dei

Nalec

Navarcles

Navàs

Nou de Gaià, la

Nulles

Òdena

Olèrdola

Olesa de Bonesvalls

Olivella

Omells de na Gaia, els

Omellons, els

Orpí

Òrrius

Pacs del Penedès

Palafrugell

Palamós

Palau-saverdera

Pallaresos, els

Palma d'Ebre, la

Pals

Pau

Pedret i Marzà

Penelles

Perafort

Peralada

Perelló, el

Piera

Pinell de Brai, el

Pira

Pla de Santa Maria, el

Pla del Penedès

Pobla de Cérvoles, la

Pobla de Claramunt, la

Pobla de Mafumet, la

Pobla de Massaluca, la

Pobla de Montornès, la

Poboleda

Pont d'Armentera, el

Pont de Molins

Pontons

Porrera

Port de la Selva, el

Portbou

Pradell de la Teixeta, el

Prat de Compte

Preixana

Preixens

Premià de Dalt

Premià de Mar

Puigdàlber

Puigpelat

Querol

Rabós

Rajadell

Renau

Reus

Riera de Gaià, la

Riudecanyes

Riudecols

Riudoms

Riumors

Roca del Vallès, la

Roda de Barà

Rodonyà

Rocafort de Queralt

Roses

Rourell, el

Sallent

Salomó

Sant Fost de Campsentelles

Sant Sadurní d'Anoia

Sant Jaume dels Domenys

Sant Pere de Riudebitlles

Sant Cugat de Sesgarrigues

Sant Joan de Vilatorrada

Sant Martí de Tous

Sant Llorens d'Hortons

Sant Quintí de Mediona

Sant Climent Sescebes

Sant Esteve Sesrovires

Sant Martí de Riucorb

Sant Pere de Ribes

Sant Salvador de Guardiola

Sant Fruitós de Bages

Sant Martí Sarroca

Santa Cristina d'Aro

Santa Margarida i els Monjos

Santa Maria de Miralles

Santa Maria d'Oló

Santa Oliva

Santa Fe del Penedès

Santa Maria de Martorelles

Santa Margarida de Montbui

Santpedor

Sarral

Secuita, la

Selva del Camp, la

Selva de Mar, la

Senan

Sitges

Solivella

Subirats

Talamanca

Talarn

Tarragona

Tàrrega

Tarrés

Teià

Terrades

Tiana

Tivissa

Torrebesses, les parcel·les núm. 247 i 283 del polígon cadastral núm. 6

Torre de Claramunt, la

Torre de Fontaubella, la

Torre de l'Espanyol, la

Torredembarra

Torrelavit

Torrelles de Foix

Torroja del Priorat

Tremp, l'antic terme municipal, i els agregats de Gurb, Palau de Noguera, Puigcercós, Suterranya i Vilamitjana.

Ulldemolins

Vallbona de les Monges

Vallbona d'Anoia

Vallclara

Vallfogona de Riucorb

Vallirana

Vall-llobrega

Vallromanes

Valls

Vallmoll

Vendrell, el

Verdú

Vespella

Vila-rodona

Vilafant

Vilafranca del Penedès

Vilajuïga

Vilalba dels Arcs

Vilallonga del Camp

Vilamaniscle

Vilanant

Vilanova del Camí

Vilanova d'Escornalbou

Vilanova i la Geltrú

Vilanova del Vallès

Vila-seca

Vilassar de Dalt

Vilabella

Vilaverd

Vilella Alta, la

Vilella Baixa, la

Vilosell, el

Vilobí del Penedès

Vimbodí

Vinaixa

Vinebre

Vinyols

Annex 3

Varietats recomanades i autoritzades

1. L'elaboració dels vins protegits es realitzarà exclusivament amb els raïms de les varietats següents:

A) Varietats blanques recomanades:

Chardonnay

Garnatxa blanca

Macabeu, viura

Moscatell de gra petit o d'Alexandria

Parellada, montonenc, montonega

Riesling

Sauvignon blanc

Xarel·lo, cartoixà, pansal, pansa blanca, pansa rosada

Varietats negres recomanades:

Cabernet franc

Cabernet sauvignon

Garnatxa tinta, lladoner

Garnatxa peluda

Merlot

Monestrell, garrut

Pinot noir

Samsó, crusilló, carignane, carenyena o mazuela

Trepat

Ull de llebre

B) Varietats blanques autoritzades:

Gewurztraminer

Malvasia, subirat parent

Malvasia de Sitges, malvasia grossa

Pedro Ximénez

Picapoll

Varietats negres autoritzades:

Garnatxa tintorera

Syrah

(05.096.161)

 

Amunt