Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 22/09/2005

  • Número del document TRI/2764/2005

  • Número de control 05270004

  • Organisme emissor Departament de Treball i Indústria

Dades del DOGC
  • Número 4480

  • Data 30/09/2005

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 30703

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TRI/2764/2005, de 22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (codi de conveni 7902362).


Vist el Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, subscrit pels representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i per part de les organitzacions sindicals pels representants de CC.OO, CEMSATSE, IAC i UGT, el 28 de juliol de 2005, de conformitat amb el que disposen l'article 37 de la Llei 9/1987, de 12 de juny (BOE de 17.6.1987), segons redacció donada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol (BOE de 20.7.1990) i l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i altres normes d'aplicació;

Vista l'aprovació expressa de 13 de setembre de 2005 per l'òrgan de govern competent, segons el que disposa l'article 35 de l'esmentada llei 7/1990, i a l'article 5.g) del Decret legislatiu 1/1977, de 31 d'octubre,

Resolc:

.1  Disposar la inscripció del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya al Registre de convenis d'aquesta Direcció General de Relacions Laborals.

.2  Disposar que l'acord esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, previ compliment dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a les parts negociadores.

Barcelona, 22 de setembre de 2005

P. D.

Montserrat Segura Noguera

Subdirectora general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

PACTE

sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Atès que el Pacte sobre drets de participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, publicat en el DOGC núm. 2272, de 23 d'octubre de 1996, va adaptar l'exercici dels drets de participació i de representació en les matèries relacionades amb la prevenció de riscos en el treball, d'acord amb les previsions fetes en l'article 34.3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals;

Atès que, per mitjà del Decret 312/1998, d'1 de desembre es van crear els serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i que durant el temps de vigència del pacte s'han desenvolupat tot un seguit d'actuacions preventives en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès que han transcorregut ja més de vuit anys des de l'entrada en vigor d'aquest pacte, termini en el que l'experiència acumulada, ha fet constatar l'existència de determinats problemes que en dificulten la seva aplicació efectiva així com determinades insuficiències en el seu contingut;

Atès que la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, i en compliment del mandat de l'article 40.2 de la Constitució espanyola, ha posat en evidència la necessitat de fomentar una autèntica cultura preventiva que asseguri el compliment efectiu i real de les obligacions preventives tot reforçant la integració de la prevenció de riscos laborals en els sistemes de gestió de les organitzacions;

Atès que en els darrers anys s'ha desenvolupat una major conscienciació per part de la societat sobre la necessària protecció del medi ambient, d'acord amb les previsions de l'article 45 de la Constitució espanyola, la integració de la prevenció de riscos laborals en els sistemes de gestió de les organitzacions ha de incloure l'objectiu de garantir un medi ambient saludable en els centres de treball;

Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals conceptua al delegat/ada de prevenció com el representant dels treballadors i treballadores amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball, es fa necessari aprofundir en les seves funcions i reconèixer la seva contribució en el desenvolupament de l'acció preventiva;

Atesa la prèvia voluntat de les parts de seguir participant activament en les polítiques preventives per tal d'elevar els nivells de salut i seguretat en el treball en l'àmbit laboral de tots els serveis públics que corresponen a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'ha considerat convenient elaborar un nou pacte que reculli determinats aspectes dels drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i és amb aquest objectiu que l'Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals presents en la Mesa general de negociació de la Funció Pública i a la Comissió negociadora del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, convenen a subscriure aquest

Pacte

1r Determinació de les parts que concerten aquest pacte

Aquest pacte ha estat negociat i signat per l'Administració de la Generalitat de Catalunya i per la representació de les organitzacions sindicals CCOO, CEMSATSE, IAC i UGT presents en la Mesa general de negociació de la Funció Pública, i per la representació de les organitzacions sindicals CCOO, IAC i UGT, presents a la Comissió negociadora del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat. La resta d'organitzacions sindicals amb implantació en l'Administració de la Generalitat es podran adherir al present pacte mitjançant el corresponent protocol d'adhesió.

2n Àmbit personal

2.1  Aquest pacte és d'aplicació general a tot el personal que presta els seus serveis amb vincle jurídic administratiu, estatutari i laboral en els departaments de l'Administració de la Generalitat, dels seus organismes autònoms i dels ens i les entitats que en depenen inclosos en els àmbits d'aplicació del VI Conveni únic o representats a la Mesa general de negociació de la Generalitat de Catalunya.

2.2  Resta expressament exclòs el personal d'universitats, que no pertany a la plantilla de l'Administració de la Generalitat i el personal del cos de mossos d'esquadra, que han regulat els drets de participació en matèria de prevenció de riscos laborals en un pacte propi.

3r Àmbit funcional

Les normes contingudes en aquest pacte afecten els centres de treball de tots els departaments i organismes autònoms de la Generalitat de Catalunya i dels ens i les entitats que en depenen.

4t Àmbit territorial

L'àmbit territorial d'aquest pacte és el de la comunitat autònoma de Catalunya. Aquest pacte també serà d'aplicació a tots els centres de treball de l'Administració de la Generalitat ubicats fora de Catalunya.

5è Àmbit temporal

Aquest pacte entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC després de l'aprovació expressa i formal per part del Govern de l'acord de la Mesa general de negociació. El seu àmbit d'aplicació temporal s'estendrà fins a l'aprovació d'un nou pacte que el substitueixi.

6è Objecte

6.1  Aquest pacte té com a objecte adequar els criteris d'aplicació de la Llei de prevenció de riscos laborals (d'ara endavant LPRL) establerts en l'anterior Pacte sobre drets de participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat publicat en el DOGC de 23 d'octubre de 1996, pel que fa als procediments de participació dels empleats i empleades públics en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat d'acord amb la complexitat i la dispersió de la seva estructura organitzativa. Tot això, respectant la diversitat de les activitats que es duen a terme i les seves peculiaritats en matèria de representació col·lectiva.

6.2  Per tant, la participació dels empleats i empleades públics de l'Administració de la Generalitat en matèria de prevenció de riscos laborals s'ha de canalitzar mitjançant la seva representació especialitzada en aquesta matèria i a través dels òrgans creats a aquest efecte per aquest pacte.

7è Delegats de prevenció

7.1  Els delegats i les delegades de prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball.

7.2  D'acord amb l'article 35.4 de la LPRL, el sistema de designació dels delegats/ades de prevenció serà el següent:

7.2.1 Els delegats i les delegades de prevenció corresponents al personal funcionari d'administració i tècnic han de ser designats per les pròpies organitzacions sindicals entre el personal adscrit a cada comitè de seguretat i salut que tingui la condició de delegat o delegada sindical, en els termes reconeguts en l'article 10 i els concordants de la Llei orgànica de llibertat sindical, d'acord amb els criteris que s'estableixen en el Pacte de drets sindicals de 22 de desembre de 2004, o entre els membres de les juntes de personal d'aquest o entre altre personal adscrit a l'àmbit del propi comitè de seguretat i salut proporcionalment al nombre de membres de cada organització sindical a la respectiva junta de personal.

7.2.2 Els delegats i les delegades de prevenció corresponents al personal funcionari docent no universitari seran designats per les juntes de personal entre els seus propis membres proporcionalment al nombre de membres de cada organització sindical a la junta de personal.

7.2.3 Els delegats i les delegades de prevenció corresponents al personal estatutari seran designats per les pròpies organitzacions sindicals entre els seus membres que tinguin la condició de delegats/ades sindicals, en els termes reconeguts en l'article 10 i els concordants de la Llei orgànica de llibertat sindical, d'acord amb els criteris que s'estableixen en el Pacte de drets sindicals de 7 d'abril de 1995, entre els membres de la junta de personal o entre altre personal adscrit a l'àmbit de la pròpia junta de personal proporcionalment al nombre de membres de cada organització sindical a la junta de personal.

7.2.4 Els delegats i les delegades de prevenció corresponents al personal laboral seran designats pels delegats/ades de personal i pels comitès d'empresa entre els seus membres proporcionalment al nombre de membres de cada organització sindical en els comitès d'empresa. En el cas que el nombre de delegats/ades de prevenció de personal laboral amb dret a ser membres del Comitè de seguretat i salut d'un departament sigui inferior al total de delegats/ades de prevenció de personal laboral corresponents al departament, serà el Comitè Intercentres, establert en l'article 55.5 del VI Conveni únic, qui designarà els delegats i delegades de prevenció de personal laboral que passin a formar part del corresponent comitè de seguretat salut.

7.3  El nombre de delegats i delegades de prevenció es determinarà d'acord amb l'escala següent:

Fins a 49 treballadors: 1 delegat/da de prevenció.

De 50 a 100 treballadors: 2 delegats/ades de prevenció.

De 101 a 500 treballadors: 3 delegats/ades de prevenció.

De 501 a 1.000 treballadors: 4 delegats/ades de prevenció.

De 1.001 a 2.000 treballadors: 5 delegats/ades de prevenció.

De 2.001 a 3.000 treballadors: 6 delegats/ades de prevenció.

De 3.001 a 4.000 treballadors: 7 delegats/ades de prevenció.

A partir de 4.001 treballadors: 8 delegats/ades de prevenció.

7.3.1 En el punt 13è es detalla el nombre de delegats/ades de prevenció per cada Comitè de seguretat i salut en funció dels òrgans de representació de personal funcionari, estatutari i laboral constituïts en cadascun dels àmbits sectorials: personal d'administració i tècnic i laboral, personal d'ensenyament i personal estatutari de sanitat. Aquest nombre de delegats/ades de prevenció es considerarà el mínim amb independència de les modificacions futures per reestructuracions departamentals que es puguin produir quant al nombre de departaments.

7.3.2 En l'àmbit de personal sanitari estatutari, les organitzacions sindicals comunicaran a l'òrgan competent en matèria de personal de l'àmbit en el qual està adscrit el Comitè de seguretat i salut la designació dels delegats i delegades de prevenció corresponents.

7.3.3 En l'àmbit de personal del Departament d'Educació, les juntes de personal, els comitès d'empresa o les organitzacions sindicals comunicaran a l'òrgan competent en matèria de personal de l'àmbit en el qual està adscrit el Comitè de seguretat i salut la designació dels delegats i delegades de prevenció corresponents.

7.3.4 En l'àmbit de personal d'administració i tècnic, els comitès d'empresa o les organitzacions sindicals comunicaran a l'òrgan competent en matèria de personal en el qual està adscrit el Comitè de seguretat i salut la designació dels delegats i delegades de prevenció.

7.3.5 Els òrgans competents en matèria de personal dels departaments facilitaran a cada delegat/da de prevenció del seu àmbit una credencial, segons el model contingut en l'annex 4 d'aquest pacte, que l'identifiqui com a tal.

7.3.6 Els delegats i les delegades de prevenció designats s'hauran de registrar en el registre creat a aquests efectes pel Departament de Treball i Indústria per mitjà del Decret 399/2004, de 5 d'octubre.

8è Delegats/des de prevenció territorials

8.1  Es crea la figura del delegat/da de prevenció territorial pel que fa al personal funcionari d'administració tècnic en els àmbits territorials de Girona, Lleida i Tarragona.

El nombre de delegats/des de prevenció territorials de l'àmbit del personal funcionari d'administració tècnic serà de 8 per cadascun dels àmbits territorials esmentats en el paràgraf anterior.

El nombre de delegats/des de prevenció territorials de l'àmbit del personal funcionari d'administració tècnic del Departament d'Educació serà de 2 per cadascun dels àmbits territorials esmentats en el paràgraf primer.

8.2  Els delegats i delegades de prevenció territorials tindran les mateixes competències i facultats que la resta de delegats/des de prevenció que estableix l'article 36 de la LPRL en el seu àmbit territorial però, a més, vetllaran pel compliments dels acords dels Comitès de seguretat i salut departamentals i impulsaran les campanyes de política preventiva dels seu àmbit territorial. Amb tot això es mantindrà una acció coordinada amb la resta de delegats/des de prevenció per tal d'optimitzar els recursos.

8.3  L'Administració de la Generalitat posarà els mitjans tècnics i materials suficients per tal que la seva actuació sigui el més eficaç possible i comptaran amb el suport del Centre de seguretat i condicions de salut en el treball del corresponent àmbit territorial.

8.4  Els àmbits territorials establerts en el punt 8.1 s'adequaran a l'organització territorial de l'Administració de la Generalitat, per al supòsit que les actuals delegacions i subdelegacions territorials del Govern esdevinguin unitat electoral de conformitat amb la legislació vigent en matèria d'òrgans de representació i de negociació col·lectiva.

9è Competències i facultats dels delegats de prevenció

9.1  Són competències dels delegats i delegades de prevenció les següents:

9.1.1 Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat a millorar l'acció preventiva.

9.1.2 Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors i treballadores en l'execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

9.1.3 Ser consultats i consultades per l'Administració de la Generalitat sobre les decisions següents, abans que siguin executades:

9.1.3.1 La planificació i l'organització de la feina a l'Administració de la Generalitat i la introducció de noves tecnologies en tot allò relacionat amb les conseqüències que aquestes puguin tenir per a la seguretat i la salut dels treballadors i de les treballadores, derivades de l'elecció dels equips, la determinació i l'adequació de les condicions de treball i de l'impacte dels factors ambientals en la feina.

9.1.3.2 L'organització i el desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i prevenció dels riscos professionals a l'Administració de la Generalitat, incloent-hi la designació dels treballadors i de les treballadores encarregats d'aquestes activitats o el recurs a un servei de prevenció extern.

9.1.3.3 La designació dels treballadors i de les treballadores encarregats de les mesures d'emergència.

9.1.3.4 Els procediments d'informació i de documentació a què es refereixen els articles 18.1 i 23.1 de la LPRL. Aquesta informació serà tramesa als delegats i delegades de prevenció a través dels corresponents comitès de seguretat i salut.

9.1.3.5 Els projectes i l'organització de la formació en matèria preventiva.

9.1.3.6 Qualsevol altra acció que pugui tenir efectes substancials sobre la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores.

9.1.4 Exercir una tasca de vigilància i de control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

9.1.5 Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en el desenvolupament d'un medi ambient saludable en els seus centres de treball.

9.2  Així mateix, els delegats i les delegades de prevenció estan facultats per:

9.2.1 Acompanyar el personal tècnic en les avaluacions de tipus preventiu de l'ambient de treball, com també, en els termes previstos a l'article 40 de la LPRL, els inspectors/res de treball i seguretat social en les visites i les verificacions que duguin a terme als centres de treball, a fi de comprovar que es compleixi la normativa sobre prevenció de riscos laborals i formular les observacions que creguin oportunes.

9.2.2 Tenir accés amb les limitacions previstes a l'apartat 4 de l'article 22 de la Llei de prevenció de riscos laborals, a la informació i la documentació referent a les condicions de treball que siguin necessàries per a l'exercici de les seves funcions i, particularment, a la prevista en els articles 18 i 23 de l'esmentada Llei. Quan la informació estigui subjecta a les limitacions indicades o de reserva sobre dades que afectin la seguretat pública d'instal·lacions específiques, les quals seran informades en els comitès de seguretat i salut, només pot ser subministrada de manera que es garanteixi el respecte de la confidencialitat.

9.2.3 Ser informats i informades per l'Administració de la Generalitat sobre els danys produïts en la salut dels treballadors i de les treballadores quan aquesta n'hagués tingut coneixença; els delegats i les delegades es poden presentar, encara que sigui fora de la seva jornada laboral, al lloc dels fets, a fi de conèixer-ne les circumstàncies i poden participar en els equips que investiguin les causes d'un accident laboral, respectant en tot cas les limitacions inherents al manteniment del dret a la intimitat de les persones accidentades.

9.2.4 Rebre de l'Administració de la Generalitat les informacions que aquesta hagi obtingut de les persones o els òrgans encarregats de les activitats de protecció i prevenció de l'Administració, com també dels òrgans competents per a la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores, sense perjudici del que disposa l'article 40 de la LPRL, en matèria de col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

9.2.5 Dur a terme visites als llocs de treball per exercir una tasca de vigilància i control de l'estat de les condicions de treball i poder, amb aquesta finalitat, accedir a qualsevol zona i comunicar-se durant la jornada amb els treballadors i treballadores, de manera que no s'alteri el desenvolupament normal del procés productiu.

9.2.6 Exigir a l'Administració de la Generalitat que adopti mesures de tipus preventiu, tal com disposa l'article 16 de la LPRL, per millorar els nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores; amb aquesta finalitat, poden fer propostes a l'Administració, com també al Comitè de seguretat i salut perquè s'hi discuteixin. En el cas que l'administració no adopti aquestes mesures proposades pel delegat o per la delegada de prevenció, exposarà els seus motius mitjançant el comitè de seguretat i salut corresponent, d'acord amb les normes de funcionament intern de cada comitè de seguretat i salut.

9.2.7 Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors i treballadores que s'adopti l'acord de paralització d'activitats a què es refereix l'apartat 3 de l'article 21 de la LPRL.

9.2.8 Exercir els drets i les facultats previstes en l'article 15 del Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l'article 24 de la LPRL, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

9.3  Els informes que hagin d'emetre els delegats i les delegades de prevenció s'han d'elaborar en un termini de quinze dies o bé en el temps imprescindible quan calgui adoptar mesures adreçades a prevenir riscos imminents. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi emès l'informe, l'administració posarà en pràctica la seva decisió.

10è Garanties i secret professional dels delegats de prevenció

10.1  Els delegats i les delegades de prevenció gaudeixen de les mateixes garanties que disposen els i les representants del personal laboral o funcionari a l'Administració de la Generalitat.

10.2  Els delegats i les delegades de prevenció observaran el degut secret professional respecte de les informacions a què tinguessin accés com a conseqüència de la seva actuació representativa en el si de l'Administració de la Generalitat d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 65 de l'Estatut dels treballadors i els articles 10, paràgraf segon i 11 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques.

11è Crèdit horari

11.1  Com a norma general, per cada delegat o delegada de prevenció es concedirà un crèdit horari de 15 hores mensuals. No obstant això, en funció del nombre de treballadors/ores s'atorgarà el crèdit horari de la forma següent:

Els delegats i les delegades de prevenció corresponents al personal funcionari d'administració i tècnic que a cada comitè de seguretat i salut tinguin adscrit de 1.001 a 3.000 treballadors/ores tindran un crèdit horari de 20 hores mensuals i a partir de 3.001 treballadors/ores tindran un crèdit horari de 25 hores mensuals.

Els delegats i les delegades de prevenció de personal docent no universitari que tinguin en la seva unitat electoral més de 4.000 treballadors/ores tindran un crèdit horari de 40 hores mensuals.

Els delegats i les delegades de prevenció de personal sanitari que tinguin en la seva unitat electoral de 1.001 a 3.000 treballadors/ores tindran un crèdit horari de 20 hores mensuals; de 3.001 a 4.000 treballadors/ores tindran un crèdit horari de 25 hores mensuals i a partir de 4.001 treballadors/ores tindran un crèdit horari de 40 hores.

Els delegats i les delegades de prevenció corresponent al personal laboral que tinguin en la seva unitat electoral de 1.001 a 3.000 treballadors/ores tindran un crèdit horari de 20 hores mensuals i a partir de 3.001 treballadors/ores tindran un crèdit horari de 25 hores mensuals.

Els delegats i les delegades de prevenció territorials dels àmbits del personal funcionari d'administració i tècnic i del personal funcionari d'administració i tècnic del Departament d'Educació tindran un crèdit horari de 15 hores mensuals.

11.2  Les organitzacions sindicals, els comitès d'empresa o les juntes de personal, d'acord amb el que estableix el punt 7 d'aquest pacte, comunicaran a la Direcció general de la Funció Pública, al Departament d'Educació o al Departament de Salut, segons el seu àmbit funcional, els delegats i delegades de prevenció amb indicació del Comitè de seguretat i salut al qual pertanyen, adjuntant còpia de la comunicació feta a l'òrgan competent en matèria de personal de l'àmbit al qual està adscrit el Comitè de seguretat i salut. Aquesta comunicació els donarà dret a gaudir del crèdit horari establert en aquest punt.

11.3  Les hores corresponents a cada organització sindical en funció dels seus delegats i delegades de prevenció s'especifiquen a l'annex 1.

Aquestes hores s'acumularan, en els diferents àmbits funcionals, a la borsa d'hores de crèdit sindical de cada organització sindical, la qual en podrà disposar tal com s'estableix en el punt 3 del Pacte de drets sindicals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, de 22 de desembre de 2004.

Aquest crèdit horari servirà perquè els delegats i les delegades de prevenció l'utilitzin per a les activitats que s'estableixen en l'article 37.1 de la LPRL, de forma que en cap cas podran sol·licitar permisos o hores addicionals per exercir les funcions que es determinen en aquest article.

11.4  En el cas que es produeixin canvis en el nombre de delegats i delegades de prevenció de les respectives organitzacions sindicals en funció dels resultats electorals assolits, les pròpies organitzacions sindicals i les juntes de personal, segons s'hagi acordat en aquest pacte, comunicaran als òrgans competents en matèria de personal en virtut de la seva adscripció sectorial el nou nombre de delegats i delegades i la seva adscripció sindical, a l'efecte de computar les hores que corresponen a cadascuna de les organitzacions sindicals.

12è Formació

12.1  L'Administració de la Generalitat es compromet a proporcionar als delegats i a les delegades de prevenció els mitjans i la formació adequats en matèria preventiva per a l'exercici de les seves funcions.

12.2  La formació inicial mínima per als delegats i delegades de prevenció és la prevista per a l'exercici de les funcions de nivell bàsic regulada en l'annex 4 apartat a) del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

12.3  Anualment es proporcionarà la formació contínua específica en funció de les necessitats i especificitats de cada àmbit i d'acord amb els programes de formació que s'estableixin en cada Comissió paritària.

13è Els Comitès de seguretat i salut

13.a.1 Els Comitès de seguretat i salut són els òrgans paritaris i col·legiats de participació destinats a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'Administració de la Generalitat en matèria de prevenció de riscos.

13.a.2 Els comitès estaran formats per tots els delegats i delegades de prevenció del personal funcionari d'administració i tècnic, docent no universitari i estatutari i pels delegats i delegades de prevenció del personal laboral segons estableix el punt 7è anterior, d'una banda, i pels representants de l'Administració de la Generalitat en nombre igual al dels delegats i delegades de prevenció, de l'altra.

13.a.3 Podran participar en les reunions dels Comitès de seguretat i salut, amb veu però sense vot, els delegats i delegades sindicals, un assessor o assessora per a cadascuna de les organitzacions sindicals representades i els responsables tècnics (les persones responsables tècniques) de la prevenció a l'Administració de la Generalitat, així com també els treballadors i treballadores que tinguin una qualificació especial o informació concreta respecte dels temes debatuts en el si del comitè. En els casos que, en un mateix comitè, hi hagi coincidència de personal de diferents àmbits, és a dir, de personal d'administració i tècnic, i laboral i de personal estatutari, els delegats i delegades de prevenció del personal d'administració i tècnic, i laboral, podran participar, amb veu però sense vot, en les reunions del comitè que tracti assumptes relatius a aquest personal.

13.a.4 Tots els delegats i delegades de prevenció d'un departament, encara que no pertanyin al Comitè de seguretat i salut, podran assistir a les seves reunions, amb veu però sense vot.

13.a.5 Els Comitès de seguretat i salut es reuniran com a mínim cada trimestre, i sempre que ho sol·liciti alguna de les seves parts d'acord amb les normes de funcionament de cada Comitè de seguretat i salut.

13.a.6 Tots els comitès de seguretat i salut disposaran d'una sala de reunions, sempre que la necessitin, per a les seves activitats, prèvia sol·licitud al centre corresponent i, per tal de facilitar la tasca als delegats i delegades de prevenció, l'Administració posarà a la seva disposició el suport tècnic i l'assessorament necessari, així com els locals destinats a les organitzacions sindicals.

13.a.7 Els Comitès de seguretat i salut s'organitzaran d'acord amb les seves peculiaritats específiques en els termes que determinin les seves pròpies normes de funcionament. El reglament de funcionament dels comitès de seguretat i salut podrà preveure la creació de comissions delegades, definir la seva composició i el seu àmbit territorial d'actuació.

13.a.8 Atesa l'estructura complexa i les peculiaritats de l'Administració de la Generalitat, les parts signants consideren que l'àmbit específic per a la constitució dels Comitès de seguretat i salut s'ha d'adequar a l'estructura organitzativa dels òrgans de representació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat en els diferents àmbits d'administració i serveis, docent no universitari i estatutari o sanitari, en la forma detallada en el punt següent.

13.a.9 Sempre que hi hagi modificació del nombre de treballadors i treballadores inclosos en un Comitè de seguretat i salut, d'una unitat electoral o d'un departament, s'adequaran el nombre de comitès o la seva composició, segons s'escaigui.

13.1  Composició dels Comitès de seguretat i salut

Àmbit del personal d'administració i tècnic, i laboral

13.1.1 S'estableix un Comitè de seguretat i salut per cada departament i un pels col·lectius de personal penitenciari, agents rurals i bombers. S'establiran Comitès de seguretat i salut pels organismes autònoms que tinguin més de 250 treballadors/ores. Es podrà crear un Comitè de seguretat i salut per aquells organismes autònoms que, sense tenir el nombre de treballadors/ores esmentat, per les seves peculiaritats tant organitzatives com per la naturalesa de les seves funcions facin necessari disposar d'un Comitè de seguretat i salut propi; en aquest casos la decisió de creació d'aquests comitès correspondrà a la Comissió paritària competent en l'àmbit que correspongui.

13.1.2 El nombre de delegats i delegades de prevenció de cada comitè de seguretat i salut deriva de l'aplicació de l'escalat que s'estableix en el punt 7 d'aquest pacte, sobre el nombre total de funcionaris (personal funcionari) de l'àmbit de cada Comitè de seguretat i salut d'una banda i sobre el nombre total de personal laboral de cada comitè de seguretat i salut, de l'altra.

13.1.3 En l'àmbit de personal laboral s'aplica l'escalat esmentat per cada àmbit electoral, de forma que el nombre de delegats i delegades de prevenció de personal laboral de cada departament pot ser superior al nombre de delegats/ades que tinguin dret a ser membres del seu Comitè de seguretat i salut.

CSS: Comitè de seguretat i salut.

L: Total DP laboral.

M: Membres Comitè DP laboral.

C: Membres Comitè DP funcionaris.

T: Total membres.

CSS

L

M

C

T

Agricultura, Ramaderia i Pesca

9

3

5

8

Benestar i Família

13

5

5

10

Comerç, Turisme i Consum

1

1

3

4

Cultura

6

3

4

7

Economia i Finances

2

2

5

7

Governació i Administracions públiques

1

1

3

4

Interior

5

3

4

7

Justícia

8

4

5

9

Medi Ambient i Habitatge

7

3

4

7

Política Territorial i Obres Públiques

10

4

4

8

Presidència

7

4

4

8

Relacions Institucionals i Participació

1

1

2

3

Salut

6

3

6

9

Treball i Indústria

4

3

4

7

Universitats, Recerca i Societat de la Informació

1

1

3

4

Agents rurals

-

-

3

3

Personal penitenciari

7

3

6

9

Personal bomber

7

3

6

9

ICASS

12

6

3

9

Servei d'Ocupació de Catalunya

4

3

5

8

Servei Català de Trànsit

1

1

3

4

Total

112

57

87

144

Àmbit del Departament d'Educació

S'estableixen set Comitès de seguretat i salut per l'àmbit del personal amb funcions docents corresponents a les delegacions territorials de Barcelona ciutat, Barcelona comarques, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Girona, Lleida i Tarragona. En l'àmbit del personal d'administració i tècnic, i laboral s'estableix un Comitè de seguretat i salut. Pel que fa al nombre de delegats/ades de prevenció, la seva composició deriva de l'aplicació de l'escalat que estableix el punt 7è d'aquest pacte, de forma independent sobre el nombre total de treballadors/ores amb funcions docents, el personal d'administració i tècnic i el personal laboral, inclòs en aquest àmbit.

D: DP personal amb funcions docents.

F: DP personal d'administració i tècnic.

L: DP personal laboral.

M: Membres Comitès DP laboral.

T: Total DP Comitè seguretat i salut.

Comitè de seguretat i salut

D

F

L

M

T

Barcelona ciutat

8

-

3

3

11

Barcelona comarques

8

-

4

4

12

Baix Llobregat

8

-

3

3

11

Vallès Occidental

8

-

3

3

11

Girona

8

-

3

3

11

Lleida

8

-

3

3

11

Tarragona

8

-

3

3

11

Comitè PAS

-

8

11

4

12

Total

56

8

33

26

90

Àmbit del personal estatutari (ICS)

S'estableix un Comitè de seguretat i salut per cada junta de personal constituïda en l'àmbit del personal estatutari de ICS. El nombre de delegats/ades de prevenció deriva de l'aplicació de l'escalat que estableix el punt 7è d'aquest pacte sobre el nombre total de treballadors/ores inclosos en l'àmbit de cada junta de personal.

M: DP membres.

Comitè de seguretat i salut

M

Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida

5

Hospital Joan XXIII, de Tarragona

5

Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa

4

Hospital Josep Trueta, de Girona

5

Hospital Sant Llorenç, de Viladecans

3

Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona

6

Atenció primària Lleida

4

Atenció primària Tarragona-Tortosa

5

Atenció primària Girona

5

Atenció primària costa de Ponent

7

Atenció primària Barcelonès Nord i Maresme

5

Atenció primària centre

7

Atenció primària Barcelona Ciutat

8

CSU Vall d'Hebron

8

CSU Bellvitge

7

Total

84

13.2  Competències i facultats dels Comitès de seguretat i salut

13.2.1 Els Comitès de seguretat i salut tenen les competències següents:

13.2.1.1 Participar en l'elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i els programes de prevenció de riscos a l'Administració de la Generalitat. A aquest efecte, s'hi debatran, abans de la seva posada en pràctica i en tot el que faci referència a la seva incidència en la prevenció de riscos, els projectes en matèria de planificació, organització de la feina i introducció de noves tecnologies, organització i desenvolupament de les activitats de protecció i prevenció recollides en l'article 16 de la LPRL, i els projectes i l'organització de la formació en matèria preventiva.

13.2.1.2 Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a la prevenció efectiva dels riscos i proposar a l'Administració de la Generalitat la millora de les condicions o la correcció de les deficiències que hi hagi.

13.2.2 En l'exercici de les seves competències, els comitès de seguretat i salut estan facultats per:

13.2.2.1 Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos en el centre de treball, tot duent a terme, a aquest efecte, les visites que considerin oportunes.

13.2.2.2 Conèixer tots els documents i els informes que calgui sobre les condicions de treball per al compliment de les seves funcions, com també els procedents de l'activitat del servei de prevenció, si escau.

13.2.2.3 Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física dels treballadors i de les treballadores, a fi de valorar-ne les causes i proposar les mesures preventives oportunes.

13.2.2.4 Conèixer la memòria i la programació anuals de serveis de prevenció i fer-ne informes.

13.2.3 Per tal de complir el que disposa la LPRL, respecte a la col·laboració entre empreses en els supòsits de desenvolupament simultani d'activitats en un mateix centre de treball, es pot acordar la realització de reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut o, si no n'hi hagués, dels delegats/ades de prevenció i els empresaris i empresàries de les empreses que no tinguin aquests comitès, o bé altres mesures d'actuació coordinada.

14è Comissions paritàries de prevenció de riscos laborals

14.1  D'acord amb allò que estableix l'article 38.3, segon paràgraf, de la Llei de prevenció de riscos laborals, es constituirà una Comissió paritària de prevenció de riscos laborals per al personal d'administració i tècnic, i laboral, una per al personal del Departament d'Educació i una altra per al personal estatutari de l'ICS.

14.2  La composició de la part social serà d'onze membres i es tindrà en compte la representativitat de les diferents organitzacions sindicals en els àmbits respectius, tant pel que fa al personal funcionari i estatutari com pel que fa al personal laboral, de la forma següent:

14.2.1 S'atribuirà un membre a cada organització sindical que reuneixi les següents condicions:

Estar present a les meses sectorials de negociació corresponents o a la CIVE.

Tenir algun delegat o delegada de prevenció en l'àmbit corresponent.

14.2.2 La resta de membres es distribuiran proporcionalment en funció dels delegats i delegades de prevenció que tingui cada organització sindical que reuneixi les condicions esmentades en el primer punt.

14.3  La composició d'aquestes Comissions paritàries s'especifica en l'annex 3.

14.4  Aquestes Comissions paritàries de prevenció de riscos laborals es reuniran cada trimestre i sempre que ho sol·liciti alguna de les seves representacions, d'acord amb les seves normes de funcionament intern.

14.5  Les Comissions paritàries adoptaran les seves pròpies normes de funcionament i en qualsevol cas els acords que es prenguin vincularan la Comissió paritària. En cas de la impossibilitat d'arribar a acords es podran establir mecanismes de mediació.

14.6  Les funcions fonamentals atorgades per les parts signants a les Comissions paritàries seran les següents:

14.6.1 Establir les prioritats en general d'actuació dels Comitès de seguretat i salut del seu àmbit.

14.6.2 Formular propostes a fi d'aconseguir una normal i eficaç aplicació de la Llei de prevenció de riscos laborals en el seu àmbit.

14.6.3 Promoure la difusió, la divulgació i la coneixença dels diferents programes de prevenció.

14.6.4 Conèixer els diferents programes de prevenció, seguretat i salut, establerts a cada Comitè de seguretat i salut, i col·laborar-hi.

14.6.5 Examinar, resoldre i interpretar totes les qüestions que es derivin de l'aplicació d'aquest pacte en el seu àmbit.

14.6.6 Encarregar estudis sobre matèries de prevenció de riscos laborals aplicables al seu àmbit.

14.6.7 Participar en el disseny de la formació que s'impartirà als delegats i delegades de prevenció d'acord amb la dotació pressupostària assignada. Per això s'atendran les peticions i informes dels diferents Comitès de seguretat i salut. Quan la formació oferta no s'ajusti a això, les Comissions paritàries ho hauran de motivar; així mateix es dissenyarà el primer programa de formació per als delegats i delegades de prevenció en el termini de dos mesos des de la seva constitució.

14.6.8 Participar en el disseny de programes de formació anuals, els quals seran aprovats el primer mes de l'any.

14.6.9 Sol·licitar la col·laboració d'entitats de significada importància en matèria de seguretat i salut laboral, en especial de la Subdirecció general de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball i dels centres de seguretat i condicions de salut en el treball dependents d'aquesta.

14.6.10 Proposar temes d'interès general a tractar en la Comissió paritària general de prevenció de riscos laborals.

15è Comissió paritària general de prevenció de riscos laborals

15.1  Es crea la Comissió general de prevenció de riscos laborals com a òrgan superior de participació dels treballadors i treballadores en l'elaboració de les polítiques de prevenció de riscos laborals.

15.2  La composició de la part social serà d'onze membres i es tindrà en compte la representativitat de les diferents organitzacions sindicals en els àmbits respectius, tant pel que fa al personal funcionari i estatutari com pel que fa al personal laboral, de la forma següent:

15.2.1 S'atribuirà un membre a cada organització sindical que estigui present a la Mesa general de negociació de l'Administració o a la CIVE,

15.2.2 La resta de membres es distribuiran proporcionalment en funció dels delegats i delegades de prevenció que tingui cada organització sindical que reuneixi les condicions del punt anterior, garantint la presència dels tres àmbits sectorials de negociació.

15.3  Aquesta comissió es reunirà cada semestre i sempre que ho sol·liciti alguna de les seves representacions, d'acord amb les seves normes de funcionament intern.

15.4  La Comissió paritària general adoptarà les seves pròpies normes de funcionament i en qualsevol cas els acords que es prenguin vincularan a les tres Comissions paritàries de prevenció de riscos laborals. En cas de la impossibilitat d'arribar a acords es podran establir mecanismes de mediació.

15.5  Les funcions fonamentals atorgades per les parts signants a la Comissió paritària general seran les següents:

15.5.1 Participar en l'elaboració de les polítiques de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

15.5.2 Coordinar la concreció de les polítiques de prevenció de riscos laborals en les tres Comissions paritàries de prevenció de riscos laborals a fi i efecte d'aconseguir la seva aplicació homogènia en tots els àmbits de personal.

15.5.3 Formular propostes generals a fi d'aconseguir una normal i eficaç aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals.

15.5.4 Participar en el disseny de programes generals de formació anuals.

15.5.5 Encarregar estudis de caràcter general.

15.5.6 Examinar, resoldre i interpretar totes les qüestions que es derivin de l'aplicació d'aquest pacte

16è Indemnitzacions per despeses de desplaçament

16.1  Els delegats i delegades de prevenció tindran dret a percebre indemnitzacions per despeses de desplaçament, d'acord amb el Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, en els següents casos:

Per assistència a les reunions de les Comissions paritàries de prevenció de riscos laborals, general i de cada àmbit. Aquestes indemnitzacions, també les podran percebre els membres de les Comissions paritàries encara que no siguin delegats o delegades de prevenció. Per assistència a les reunions del Comitè de seguretat i salut del qual són membres.

Per acompanyar els Inspectors/res de Treball i Seguretat Social en les visites i verificacions que duguin a terme en els centres de treball, amb la finalitat de comprovar que es compleixi la normativa sobre prevenció de riscos laborals. Per acompanyar el personal tècnic en les avaluacions de tipus preventiu de l'ambient de treball.

Per efectuar les visites preventives que s'acordin en el pla de treball del Comitè de seguretat i higiene. Per assistència al centre de treball en cas d'accident greu, molt greu o mortal.

16.2  La percepció d'aquestes indemnitzacions se supeditarà als criteris següents:

16.2.1 Com a norma general, només s'autoritzarà l'ús de transport públic. Així s'indemnitzarà per l'import del bitllet corresponent, sigui quin sigui el mitjà utilitzat.

16.2.2 Excepcionalment, es podrà autoritzar el desplaçament en vehicle particular, sempre que no hi hagi transport regular des de la localitat on estigui ubicat el centre de treball fins la d'on tingui lloc l'activitat o quan en el dia o l'hora de la reunió no hi hagi servei de transport.

16.2.3 Quant a les despeses de manutenció que es puguin originar amb motiu del desplaçament, caldrà atenir-se al que disposa l'article 10.4 del Decret 337/1988.

16.3  L'abonament de les indemnitzacions per les despeses de viatge i de manutenció anirà a càrrec:

Del Departament de Governació i Administracions Públiques, quan es tracti de reunions de la Comissió paritària general de prevenció de riscos laborals i de la Comissió paritària per al personal d'administració i tècnic i de personal laboral.

Del Departament d'Educació, quan es tracti de reunions de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals per al personal del Departament d'Educació.

De l'Institut Català de la Salut, quan es tracti de reunions de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals per al personal estatutari de l'ICS.

Del departament on estigui el Comitè de seguretat i salut quan es tracti de reunions de l'esmenta't comitè o de visites als centres propis del departament.

16.4  La tramitació de la indemnització requerirà la formalització de l'imprès, a aquest efecte, així com la justificació dels fets que han motivat la despesa i el certificat d'assistència a l'activitat, amb especificació de la seva durada, emès per l'administració convocant.

16.5  Les visites seran efectuades preferentment pel delegat o delegada de prevenció de la comarca on estigui ubicat el centre de treball. En cas que no existeixi cap delegat o delegada de prevenció en la comarca, la visita l'efectuarà preferentment el de la comarca més propera.

Disposició addicional

Única

Qualsevol altre col·lectiu de personal que sigui traspassat a l'Administració de la Generalitat incorporarà la seva representació i participació en matèria de seguretat i salut laboral en els Comitès de seguretat i salut establerts en aquest pacte.

Disposicions finals

Primera

Les parts signants d'aquest pacte es comprometen a adaptar el seu contingut, si calgués, a les disposicions reglamentàries que es puguin dictar tot desenvolupant la Llei de prevenció de riscos laborals.

Segona

Les parts signants es comprometen a adaptar el contingut d'aquest pacte i dels seus annexos d'acord amb l'estructura organitzativa i els resultats dels corresponents processos electorals.

Tercera

En tot allò no previst en aquest pacte caldrà atenir-se al que disposa la LPRL i la resta de normativa d'aplicació en la matèria.

Annex 1

Àmbit de personal d'administració i tècnic, i laboral

F: DP funcionari

L: DP laboral.

D: Total DP.

HF: Hores per DP funcionari

HL: Hores per DP laboral.

THF: Total hores DP funcionari.

THL: Total hores DP laboral.

T: Total hores.

 

F

L

D

HF

HL

THF

THL

T

CCOO

               

Agricultura, Ramaderia i Pesca

1

5

6

20

15

20

75

95

Benestar i Família

2

4

6

20

15

40

60

100

Comerç, Turisme i Consum

1

1

2

15

15

15

15

30

Cultura

1

2

3

15

15

15

30

45

Economia i Finances

2

1

3

20

15

40

15

55

Governació i AdministracionsPúbliques

1

-

1

15

-

15

-

15

Interior

1

4

5

15

15

15

60

75

Justícia

2

4

6

20

15

40

60

100

Medi Ambient i Habitatge

1

4

5

15

15

15

60

75

Política Territorial i Obres Públiques

1

3

4

20

15

20

45

65

Presidència

2

3

5

15

15

30

45

75

Relacions Institucionals i

               

Participació

1

1

2

15

15

15

15

30

Salut

2

2

4

20

15

40

30

70

Treball i Indústria

2

2

4

15

15

30

30

60

Universitats, Recerca i Societat dela Informació

1

-

1

15

-

15

-

15

Agents Rurals

2

-

2

15

-

30

-

30

Personal Penitenciari

2

3

5

20

15

40

45

85

Personal Bomber

3

5

8

20

15

60

75

135

ICASS

2

4

6

15

15

30

60

90

SOC

2

2

4

20

15

40

30

70

Servei Català de Trànsit

1

1

2

15

15

15

15

30

Total

33

51

84

-

-

580

765

1.345

CATAC-IAC

               

Agricultura, Ramaderia i Pesca

1

-

1

20

-

20

-

20

Benestar i Família

1

2

3

20

15

20

30

50

Comerç, Turisme i Consum

2

-

2

15

-

30

-

30

Cultura

1

1

2

15

15

15

15

30

Economia i Finances

1

1

2

20

15

20

15

35

Governació i AdministracionsPúbliques

1

-

1

15

-

15

-

15

Interior

1

1

2

15

15

15

15

30

Justícia

2

-

2

20

-

40

-

40

Medi Ambient i Habitatge

1

-

1

15

-

15

-

15

Política Territorial i Obres Públiques

2

4

6

20

15

40

60

100

Presidència

1

-

1

15

-

15

-

15

Salut

1

2

3

20

15

20

30

50

Treball i Indústria

1

-

1

15

-

15

-

15

Universitats, Recerca i Societat dela Informació

1

-

1

15

-

15

-

15

Agents Rurals

1

-

1

15

-

15

-

15

Personal Penitenciari

2

-

2

20

-

40

-

40

Personal Bomber

2

1

3

20

15

40

15

55

ICASS

1

1

2

15

15

15

15

30

SOC

3

-

3

20

-

60

-

60

Servei Català de Trànsit

1

-

1

15

-

15

-

15

Total

27

13

40

-

-

480

195

675

UGT

               

Agricultura, Ramaderia i Pesca

1

4

5

20

15

20

60

80

Benestar i Família

-

6

6

-

15

-

90

90

Cultura

1

1

2

15

15

15

15

30

Economia i Finances

1

-

1

20

-

20

-

20

Interior

1

-

1

15

-

15

-

15

Justícia

1

2

3

20

15

20

30

50

Medi Ambient i Habitatge

2

3

5

15

15

30

45

75

Política Territorial i Obres Públiques

1

3

4

20

15

20

45

65

Presidència

-

1

1

-

15

-

15

15

Salut

1

-

1

20

-

20

-

20

Treball i Indústria

-

2

2

-

15

-

30

30

Personal Penitenciari

2

2

4

20

15

40

30

70

Personal Bomber

1

1

2

20

15

20

15

35

ICASS

-

6

6

-

15

-

90

90

SOC

-

2

2

-

15

-

30

30

Total

12

33

45

-

-

220

495

715

CEMSATSE

               

Agricultura, Ramaderia i Pesca

1

-

1

20

-

20

-

20

Salut

1

2

3

20

15

20

30

50

Universitats, Recerca i Societat dela Informació

1

-

1

15

-

15

-

15

Total

3

2

5

-

-

55

30

85

CSI-CSIF

               

Agricultura, Ramaderia i Pesca

1

-

1

20

-

20

-

20

Benestar i Família

1

-

1

20

-

20

-

20

Governació i AdministracionsPúbliques

1

-

1

15

-

15

-

15

Interior

1

-

1

15

-

15

-

15

Justícia

-

1

1

-

15

-

15

15

Salut

1

-

1

20

-

20

-

20

Personal Penitenciari

-

1

1

-

15

-

15

15

Servei Català de Trànsit

1

-

1

15

-

15

-

15

Total

6

2

8

-

-

105

30

135

SAC

               

Benestar i Família

1

1

2

20

15

20

15

35

Cultura

-

1

1

-

15

-

15

15

Economia i Finances

1

-

1

20

-

20

-

20

Governació i AdministracionsPúbliques

-

1

1

-

15

-

15

15

Presidència

1

3

4

15

15

15

45

60

Relacions Institucionals iParticipació

1

-

1

15

-

15

-

15

Universitats, Recerca i Societat dela Informació

-

1

1

-

15

-

15

15

ICASS

-

1

1

-

15

-

15

15

Total

4

8

12

-

-

70

120

190

CGT

               

Cultura

1

1

2

15

15

15

15

30

Justícia

-

1

1

-

15

-

15

15

Treball i Indústria

1

-

1

15

-

15

-

15

Personal Penitenciari

-

1

1

-

15

-

15

15

Total

2

3

5

-

-

30

45

75

Total

87

112

199

-

-

1540

1680

3220

Àmbit del Departament d'Educació

FD: DP funcionari docent.

LD: DP laboral docent.

FP: DP funcionari PAS.

LP: DP laboral PAS.

FT: DP funcionari PAS territorial.

D: Total DP.

HFD: Hores DP funcionari docent.

HFP: Hores DP funcionari PAS.

HL: Hores DP laboral.

HT: Hores DP territorial.

THF: Total hores DP funcionari.

THL: Total hores DP laboral.

T: Total hores DP.

 

FD

LD

FP

LP

FT

D

HFD

HFP

HL

HT

THF

THL

T

CCOO

                         

Barcelona ciutat

4

1

-

-

-

5

40

-

15

-

160

15

175

Barcelona comarques

4

2

-

-

-

6

40

-

15

-

160

30

190

Baix Llobregat

4

1

-

-

-

5

40

-

15

-

160

15

175

Vallès Occidental

4

1

-

-

-

5

40

-

15

-

160

15

175

Girona

2

1

-

-

-

3

40

-

15

-

80

15

95

Lleida

2

1

-

-

-

3

40

-

15

-

80

15

95

Tarragona

1

1

-

-

-

2

40

-

15

-

40

15

55

PAS

-

-

3

5

3

11

-

25

15

15

120

75

195

Total

21

8

3

5

3

40

-

-

-

-

960

195

1155

UGT

                         

Barcelona ciutat

1

1

-

-

-

2

40

-

15

-

40

15

55

Barcelona comarques

1

1

-

-

-

2

40

-

15

-

40

15

55

Baix Llobregat

1

1

-

-

-

2

40

-

15

-

40

15

55

Vallès Occidental

1

1

-

-

-

2

40

-

15

-

40

15

55

Girona

1

-

-

-

-

1

40

-

-

-

40

-

40

Lleida

1

1

-

-

-

2

40

-

15

-

40

15

55

Tarragona

-

1

-

-

-

1

-

-

15

-

-

15

15

Pas

-

-

2

4

-

6

-

25

15

-

50

60

110

Total

6

6

2

4

-

18

-

-

-

-

290

150

440

USTEC-STE's-IAC

                         

Barcelona ciutat

3

-

-

-

-

3

40

-

-

-

120

-

120

Barcelona comarques

3

-

-

-

-

3

40

-

-

-

120

-

120

Baix Llobregat

3

-

-

-

-

3

40

-

-

-

120

-

120

Vallès Occidental

3

-

-

-

-

3

40

-

-

-

120

-

120

Girona

4

1

-

-

-

5

40

-

15

-

160

15

175

Lleida

3

-

-

-

-

3

40

-

-

-

120

-

120

Tarragona

4

-

-

-

-

4

40

-

-

-

160

-

160

PAS

-

-

2

2

3

7

-

25

15

15

95

30

125

Total

23

1

2

2

3

31

-

-

-

-

1015

45

1060

ANPE

                         

Lleida

1

-

-

-

-

1

40

-

-

-

40

-

40

Tarragona

1

-

-

-

-

1

40

-

-

-

40

-

40

Total

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

80

-

80

ASPEPC

                         

Girona

1

-

-

-

-

1

40

-

-

-

40

-

40

Lleida

1

-

-

-

-

1

40

-

-

-

40

-

40

Tarragona

1

-

-

-

-

1

40

-

-

-

40

-

40

Total

3

-

-

-

-

3

-

-

-

-

120

-

120

CSI-CSIIF

                         

Tarragona

1

-

-

-

-

1

40

-

-

-

40

-

40

PAS

-

-

1

-

-

1

-

25

-

-

25

-

25

Total

1

-

1

-

-

2

-

-

-

-

65

-

65

FERC

                         

Barcelona ciutat

-

1

-

-

-

1

-

-

15

-

15

15

-

Barcelona comarques

-

1

-

-

-

1

-

-

15

-

-

15

15

Baix Llobregat

-

1

-

-

-

1

-

-

15

-

-

15

15

Vallès Occidental

-

1

-

-

-

1

-

-

15

-

-

15

15

Girona

-

1

-

-

-

1

-

-

15

-

-

15

15

Lleida

-

1

-

-

-

1

-

-

15

-

-

15

15

Tarragona

-

1

-

-

-

1

-

-

15

-

-

15

15

Total

-

7

-

-

-

7

-

-

-

-

-

105

105

Total

-

56

22

8

11

6

103

-

-

-

2440

585

3025

Àmbit de personal sanitari

DP: Delegats de prevenció.

H: Hores DP.

T: Total Hores

 

DP

H

T

CEMSATSE

     

ATP Lleida

1

15

15

ATP Tarragona/Terres de l'Ebre

2

20

40

ATP Girona

2

20

40

ATP costa de ponent

3

25

75

ATP Barcelonès Nord Maresme

2

20

40

ATP Centre

2

25

50

ATP Barcelona ciutat

2

40

80

H. U. Arnau de Vilanova

2

20

40

H. U. Joan XXII de Tarragona

1

20

20

H. Verge de ka Cinta de Tortosa

1

15

15

H. U. Dr. Josep Trueta de Girona

2

20

40

H.U. Germans Trias i Pujol de Badalona

2

20

40

H.U. de Bellvitge

2

25

50

H.U Vall d'Hebron

3

40

120

Total

27

 

665

CCOO

     

ATP Lleida

1

15

15

ATP Tarragona/Terres de l'Ebre

1

20

20

ATP Costa de Ponent

3

25

75

ATP Barcelonès Nord Maresme

1

20

20

ATP Centre

2

25

50

ATP Barcelona Ciutat

3

40

120

H.U. Arnau de Vilanova

1

20

20

H.U. Joan XXIII de Tarragona

1

20

20

H.U. Dr. Josep Trueta de Girona

1

20

20

H.U. Germans Trias i Pujol de Badalona

1

20

20

H. de Viladecans

1

15

15

H.U. de Bellvitge

1

25

25

H.U. Vall d'Hebrón

2

40

80

Total

19

-

500

UGT

     

ATP Lleida

1

15

15

ATP Tarragona/Terres de l'Ebre

1

20

20

ATP Girona

1

20

20

ATP Costa de Ponent

1

25

25

ATP Barcelonès Nord Maresme

1

20

20

ATP Centre

2

25

50

H.U Arnau de Vilanova

1

20

20

H. Verge de la Cinta de Tortosa

1

15

15

H.U. Dr. Josep Trueta de Girona

1

20

20

H.U. Germans Trias i Pujol de Badalona

1

20

20

H. de Viladecans

1

15

15

H.U. de Bellvitge

1

25

25

Total

13

-

265

CATAC-CTS-IAC

     

ATP Tarragona/Terres de l'Ebre

1

20

20

ATP Girona

1

20

20

ATP Barcelonès Nord Maresme

1

20

20

ATP Centre

1

25

25

ATP Barcelona Ciutat

1

40

40

H.U. Arnau de Vilanova

1

20

20

H.U. Joan XXIII de Tarragona

2

20

40

H. Verge de la Cinta de Tortosa

2

15

30

H.U. Dr. Trueta de Girona

1

20

20

H.U. Germans Trias i Pujol de Badalona

1

20

20

H.U. Vall d'Hebron

2

40

80

Total

14

 

335

SAE

     

ATP Girona

1

20

20

H.U. Germans Trias i Pujol de Badalona

1

20

20

H.U. Bellvitge

1

25

25

H.U. Vall d'Hebron

1

40

40

Total

4

-

105

USOC

     

H.U. Bellvitge

1

25

25

Total

1

-

25

CTC

     

ATP Barcelona Ciutat

1

40

40

Total

1

-

40

SAC-CSC

     

ATP Barcelona Ciutat

1

40

40

Total

1

-

40

F. INDEPENDENT

     

ATP Lleida

1

15

15

H.U. Joan XXIII de Tarragona

1

20

20

H. de Viladecans

1

15

15

H.U. de Bellvitge

1

25

25

Total

4

-

75

Total

84

-

2050

Annex 2

Delegats/des de prevenció territorial pel que fa al personal funcionari d'administració tècnic en els àmbits territorials de Girona, Lleida i Tarragona.

D: DP territorial.

H: Hores DP territorial.

T: Total hores DP territorial.

 

D

H

T

CCOO

     

Girona

3

15

45

Lleida

4

15

60

Tarragona

3

15

45

Total

10

-

150

CATAC-IAC

     

Girona

3

15

45

Lleida

2

15

30

Tarragona

2

15

30

Total

7

-

105

UGT

     

Girona

1

15

15

Lleida

1

15

15

Tarragona

1

15

15

Total

3

-

45

CSI-CSIF

     

Lleida

1

15

15

Total

1

-

15

CEMSATSE

     

Girona

1

15

15

Tarragona

1

15

15

Total

2

-

30

SAC

     

Tarragona

1

15

15

Total

1

-

15

Total

24

-

360

Annex 3

Composició de les Comissions paritàries de prevenció de riscos laborals

P: Nombre de membres per presència a les meses de negociació o a la CIVE.

D: Nombre de membres en funció del nombre de delegats de prevenció.

T: Total.

Comissió paritària general de prervenció de riscos laborals

 

P

D

T

CCOO

1

3

4

IAC

1

2

3

UGT

1

1

2

CEMSATSE

1

1

2

Total

4

7

11

Personal d'administració i tècnic, i laboral

 

P

D

T

CCOO

1

3

4

CATAC-IAC

1

2

3

UGT

1

2

3

CEMSATSE

1

-

1

Total

4

7

11

Personal d'Educació

 

P

D

T

CCOO

1

3

4

USTEC-STE's-IAC

1

3

4

UGT

1

2

3

Total

3

8

11

Personal sanitari

 

P

D

T

CEMSATSE

1

3

4

CCOO

1

2

3

CATAC-CTS-IAC

1

1

2

UGT

1

1

2

Total

4

7

11

Annex 4

Credencials de delegats/des de prevenció

(model)

 

(Vegeu annex al document PDF)

 

Davant

Darrera

(05.270.004)

 

Amunt