Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

DECRET 195/1988, de 27 de juliol, sobre la constitució de zones escolars rurals per a centres públics d'ensenyament primari.


                               
                               
                               
   El Decret 87/1986, de 3 d'abril, pel qual es regulen els 
 òrgans de govern dels  centres públics d'ensenyament de 
 nivell no universitari de Catalunya, preveu la singularitat 
 organitzativa de les escoles de menys de vuit unitats i la 
 de les que atenen necessitats educatives de diversos 
 municipis i estableix que el Departament d'Ensenyament 
 adaptarà la composició dels consells escolars respectius.
                               
   Les escoles de menys de vuit  unitats,  ubicades 
 normalment en zones rurals, tenen unes característiques 
 peculiars, definides per la seva inserció en un medi 
 específic, pel fet de ser freqüentment l'únic centre 
 escolar d'una àmplia zona geogràfica que determina el seu 
 aïllament, i pel seu caràcter públic i de servei a tota la 
 comunitat.
                               
   En relació amb aquests centres docents, el Departament 
 d'Ensenyament ha emprès iniciatives de formació permanent 
 institucional i ha dissenyat actuacions a partir  de 
 l'experimentació de Programes de suport a l'escola rural en 
 relació amb els centres de recursos pedagògics i els camps 
 d'aprenentatge.
                               
   Recollint  les  aportacions   d'aquest   procés 
 d'experimentació,  així  com  els  diversos estudis i 
 actuacions reeixides de grups de mestres que treballen en 
 l'àmbit rural, s'ha constatat la conveniència d'establir 
 unes  noves  estructures  i  alternatives  diferents 
 d'organització, tant a nivell pedagògic com administratiu i 
 de distribució de recursos de les escoles rurals, atenent a 
 criteris  de  flexibilitat i d'adequació, tant a les 
 necessitats  educatives  dels  alumnes  com  a  les 
 característiques del medi.
                               
   Aquestes  noves  estructures organitzatives han de 
 comportar una millora de la qualitat de l'ensenyament i 
 facilitar l'accés de tots els alumnes dels municipis rurals 
 a una educació integral que, partint de la realitat més 
 immediata,  tingui  presents  els  avenços  culturals, 
 pedagògics i tecnològics.
                               
   L'agrupació de diverses escoles en zones escolars 
 rurals no ha de comportar la desaparició de cada una de les 
 escoles, ni el desarrelament d'aquestes del poble, sinó la 
 seva   potenciació   mitjançant   una   coordinació 
 tècnico-pedagògica i organitzativa que aglutini i estimuli 
 un entorn social i cultural més ampli que el de cada una de 
 les entitats municipals implicades.
                               
   Així, doncs, vista la conveniència d'avançar en aquest 
 procés organitzatiu, amb l'informe favorable del Consell 
 Escolar de Catalunya i d'acord amb el Consell Executiu,   
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                          
   El Departament d'Ensenyament podrà crear zones escolars 
 rurals per facilitar la col·laboració entre les escoles, 
 millorar-ne la qualitat d'ensenyament i superar l'aïllament 
 de les escoles petites situades en el medi rural.
                               
 Article 2                          
   Els objectius que es pretén aconseguir amb la creació 
 de les zones escolars rurals són:              
  La millora de la qualitat de l'educació dels alumnes que 
 viuen en zones rurals.
  La millora en l'aprofitament dels mitjans personals i 
 materials de les escoles de la zona.
  La potenciació del treball en equip del professorat, la 
 circulació d'informació i de material i la realització 
 d'activitats comunes.
  L'establiment d'un projecte educatiu comú adaptat a les 
 característiques de la zona.
  La fixació de criteris comuns d'avaluació i orientació 
 dels alumnes.
  Fer més assolible un model propi de participació de la 
 comunitat educativa en els afers escolars que l'afecten.
                               
 Article 3                          
   3.1 La Zona Escolar Rural quedarà constituïda pel 
 conjunt dels centres docents que, per la seva situació 
 geogràfica propera, s'estructurin en una  organització 
 singular d'acord amb la normativa que dicti el Departament 
 d'Ensenyament.
   3.2 En la disposició de creació de cada Zona Escolar 
 Rural, hi constarà:                     
  a) La seva denominació específica.
  b) El domicili a efectes jurídics i administratius.
  c) La relació d'unitats de Pre-escolar i d'EGB de cadascun 
 dels centres agrupats.
  d) Les localitats que comprèn.
   3.3  La Zona Escolar Rural tindrà, a tots els efectes, 
 la consideració de centre públic, amb la singularitat que 
 s'especifica a l'article 8.2.
                               
 Article 4                          
   Per constituir-se en Zona Escolar Rural, cal que la 
 proposta sigui efectuada pels consells escolars  dels 
 centres que es volen agrupar o pels consells escolars 
 municipals corresponents.
   Cas que aquests òrgans de  govern col·legiats no 
 s'hagin constituït, serà necessària la consulta als pares 
 dels alumnes, o a l'associació de pares d'alumnes, en cas 
 que estigui constituïda, al professorat i als ajuntaments 
 implicats.
                               
 Article 5                          
   Els òrgans unipersonals de govern de les zones escolars 
 rurals seran el Director, el Secretari-administrador i el 
 Cap d'Estudis. Les funcions d'aquests òrgans i la seva 
 elecció s'adequaran al que es preveu al títol 3 de la Llei 
 orgànica del dret a l'educació, de 4 de juliol de 1985, i 
 al Decret 87/1986, amb les precisions que s'estableixin 
 normativament.
                               
 Article 6                          
   Els òrgans col·legiats de govern de les zones escolars 
 rurals, d'acord amb el que estableix l'article 20 del 
 Decret 87/1986, seran el Claustre de Professors i el 
 Consell Escolar de Zona, i tindran les funcions que el 
 Decret esmentat els atribueix.
                               
 Article 7                          
   Els professors amb destinació als centres docents 
 públics d'una Zona Escolar Rural es constituiran  en 
 Claustre de Professors de Zona Escolar Rural.
                               
 Article 8                          
   8.1  La plantilla de professors de la Zona Escolar 
 Rural serà igual a la suma d'unitats escolars dels centres 
 agrupats, sens perjudici que es pugui comptar amb personal 
 de suport general o específic.
   8.2 La destinació dels nous professors es farà a la 
 Zona Escolar, però en la convocatòria de vacants caldrà 
 especificar les localitats on estan ubicades les unitats.
                               
 Article 9                          
   El Consell Escolar de les zones escolars rurals estarà 
 compost per:                        
  a) El Director de la Zona Escolar Rural, que en serà el 
 President.
  b) El Cap d'Estudis.
  c) Un regidor o representant de cada ajuntament en l'àmbit 
 del qual hi hagi ubicades una o més unitats de les que 
 corresponguin a la Zona Escolar Rural.
  d) Un professor de cada un dels centres que s'agrupin en 
 la Zona Escolar Rural.
  e) Un professor escollit pel Claustre de la Zona Escolar 
 Rural.
  f) Un representant dels pares d'alumnes de cada un dels 
 centres que s'agrupin en la Zona Escolar Rural.
  g) Dos representants dels alumnes, majors d'onze anys.
  h) Un representant del personal d'administració i serveis. 
  i) El Secretari-administrador de la Zona Escolar Rural, 
 que actuarà com a Secretari del Consell, amb veu i sense 
 vot.
                               
 Disposició addicional                    
    Per tal de facilitar l'escolarització bàsica  i 
 secundària  dins  l'àmbit comarcal de residència dels 
 alumnes, el Departament d'Ensenyament adequarà els llocs 
 escolars  i  l'oferta  dels  cicles  educatius a les 
 característiques i les necessitats del desenvolupament 
 sòcio-econòmic i cultural dels diversos àmbits comarcals.
                               
 Disposició final                      
    Es faculta el Departament d'Ensenyament perquè dicti 
 les disposicions necessàries per a l'execució  i  el 
 desplegament d'aquest Decret.
                               
 Barcelona, 27 de juliol de 1988               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep Laporte i Salas                    
 Conseller d'Ensenyament                   
                               
Amunt