Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolución

  • Data del document 22/06/2004

  • Número del document GAP/2007/2004

  • Número de control 04153004

  • Organisme emissor Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas

Dades del DOGC
  • Número 4180

  • Fecha 22/07/2004

  • Sección DISPOSICIONES

  • Página 14268

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN GAP/2007/2004, de 22 de junio, por la que se da conformidad a la adopción del escudo heráldico de la Entidad Municipal Descentralizada de Valldoreix.


El 29 d'abril de 2004, la Junta de veïns de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix (el Vallès Occidental) va adoptar l'acord d'aprovar l'escut heràldic de l'Entitat.

El 25 de febrer de 2004, la Secció Històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans va emetre dictamen favorable sobre l'expedient.

D'acord amb el que disposen els articles 36 i 38 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 9, 24 al 26 i concordants del Reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 263/1991, de 25 de novembre,

Resolc:

.1  Donar conformitat a l'adopció de l'escut heràldic de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, organitzat de la manera següent:

Escut caironat: de gules, una vall d'or amb una faixa ondada d'atzur, sobremuntada d'una domus d'argent oberta.

.2  Inscriure l'escut esmentat al Registre dels ens locals de Catalunya, secció de símbols, subsecció d'escuts.

.3  Publicar aquesta Resolució al DOGC.

Barcelona, 22 de juny de 2004

Albert Pereira i Solé

Director general d'Administració Local

(04.153.004)

 

Amunt