Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 08/03/2004

  • Número del document GAP/0536/2004

  • Número de control 04063023

  • Organisme emissor Departament de Governació i Administracions Públiques

Dades del DOGC
  • Número 4091

  • Data 15/03/2004

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 5104

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAP/536/2004, de 8 de març, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 7 de gener de 2004, pel qual s'acorda donar publicitat als nomenaments de personal eventual.


Atès que en data 7 de gener de 2004 el Govern de la Generalitat va adoptar l'Acord pel qual s'acorda donar publicitat als nomenaments de personal eventual,

Resolc:

Donar publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 7 de gener de 2004, pel qual s'acorda donar publicitat als nomenaments de personal eventual, el qual es transcriu com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 8 de març de 2004

Joan Carretero i Grau

Conseller de Governació

i Administracions Públiques

ACORD

de 7 de gener de 2004, del Govern de la Generalitat, pel qual s'acorda donar publicitat als nomenaments de personal eventual

El Decret 153/1987, de 4 de març, regula el règim jurídic del personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb l'article 4 de l'esmentat Decret, el nomenament del personal eventual es farà per ordre del President o dels consellers respectius, d'acord amb la dotació pressupostària global assignada a aquest efecte.

Amb la finalitat de donar una transparència més gran a l'actuació de l'Administració de la Generalitat es considera convenient donar publicitat tant a aquests nomenaments com al nivell retributiu que se'ls atribueix, mitjançant la seva publicació al DOGC.

En conseqüència, el conseller de Governació i Administracions Públiques proposa al Govern l'adopció del següent Acord:

.1  Els nomenaments de personal eventual es publicaran al DOGC.

.2  En la resolució de nomenament han de figurar les funcions i el nivell retributiu que s'assigna a la persona nomenada.

(04.063.023)

 

Amunt