Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 25/02/1988

 • Número del document 059/1988

 • Número de control 88014116

 • Organisme emissor Departament de Governació

Dades del DOGC
 • Número 974

 • Data 06/04/1988

 • Pàgina 1410

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 59/1988, de 25 de febrer, d'integració, en els Cossos i/o Escales d'Administració General, dels funcionaris procedents d'altres Administracions públiques.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
                                     
  La Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció Pública de 
 l'Administració  de la Generalitat, es refereix a la 
 integració  dels  funcionaris  procedents  d'altres 
 Administracions dins la funció pública de l'Administració 
 de la Generalitat de Catalunya.
                               
  Així mateix, la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos 
 de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya, estableix a 
 l'article 8 i a la Disposició addicional 2 els requisits 
 genèrics que han de regir el procés d'integració dels 
 funcionaris procedents d'altres Administracions públiques, 
 en els cossos i escales de la Generalitat.
                               
  El caràcter genèric de la regulació de la integració en 
 les esmentades normes fa necessari establir un procediment 
 uniforme per dur a terme la integració efectiva de tots els 
 funcionaris procedents d'altres Administracions públiques, 
 dins l'estructura i organització de la funció pública de 
 l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
                               
  Ateses les Disposicions finals de la Llei 17/1985 i de la 
 Llei 9/1986, que autoritzen el Consell Executiu perquè 
 dicti les normes de caràcter general i  reglamentari 
 necessàries per desplegar i aplicar les esmentades Lleis;  
                               
  A proposta del Conseller de Governació i d'acord amb el 
 Consell Executiu,                      
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                          
  El present Decret serà d'aplicació als  funcionaris 
 procedents d'altres Administracions públiques  que  es 
 trobaven al servei de la Generalitat en data 15 de desembre 
 de 1986 en situació de serveis en Comunitats Autònomes o 
 assimilada, i també als funcionaris que hi hagin passat o 
 passin a prestar serveis amb posterioritat a aquesta data, 
 en virtut del procés de transferències.
                               
 Article 2                          
  Es  consideraran  integrats  en  l'Escala  Superior 
 d'Administració General del Cos Superior d'Administració de 
 la Generalitat els funcionaris que tinguin el nivell de 
 titulació exigit a l'article 20 de la Llei 17/1985 per 
 ingressar al Grup A i que pertanyin als cossos, escales, 
 subescales, grups, subgrups o categories detallats  a 
 l'Annex 1 del present Decret.
                               
 Article 3                          
  Es  consideraran  integrats  en  l'Escala de Gestió 
 d'Administració General del Cos de Gestió d'Administració 
 de la Generalitat els funcionaris que tinguin el nivell de 
 titulació exigit a l'article 20 de la Llei 17/1985 per 
 ingressar en el Grup B i que pertanyin als cossos, escales, 
 subescales, grups, subgrups o categories  detallats a 
 l'Annex 2 del present Decret.
                               
 Article 4                          
  Es consideraran integrats en l'Escala Administrativa del 
 Cos Administratiu de la Generalitat els funcionaris que 
 tinguin el nivell de titulació exigit a l'article 20 de la 
 Llei 17/1985 per ingressar en el Grup C i que pertanyin als 
 cossos, escales, subescales, grups, subgrups o categories 
 detallats a l'Annex 3 del present Decret.
                               
 Article 5                          
  Es  consideraran  integrats  en  l'Escala  Auxiliar 
 Administrativa del Cos Auxiliar d'Administració de la 
 Generalitat els funcionaris que tinguin el nivell de 
 titulació exigit a l'article 20 de la Llei 17/1985 per 
 ingressar en el Grup D i que pertanyin als cossos, escales, 
 subescales, grups, subgrups o categories detallats  a 
 l'Annex 4 del present Decret.
                               
 Article 6                          
  Es  consideraran  integrats  en  el  Cos  Subaltern 
 d'Administració de la Generalitat  els funcionaris que 
 tinguin el nivell de titulació exigit a l'article 20 de la 
 Llei 17/1985 per ingressar en el Grup E i que pertanyin als 
 cossos, escales, subescales, grups, subgrups, o categories 
 detallats a l'Annex 5 del present Decret.
                               
 Article 7                          
  7.1 Els funcionaris dels cossos, escales, subescales, 
 grups, subgrups o categories esmentats als articles 2 i 3 
 del present Decret, que no compleixin respectivament els 
 requisits de titulació superior o de grau mitjà al qual es 
 refereix l'article 20 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, 
 no es podran integrar  a  les  escales  pròpies  de 
 l'administració de la Generalitat, i quedaran en places 
 singulars del grup corresponent.
  7.2 No obstant l'anterior i d'acord amb el que disposa 
 l'article 29 de la Llei 17/1985, als funcionaris inclosos 
 dins l'apartat anterior, se'ls respectarà el grup al que 
 pertanyien en la seva administració d'origen, així com els 
 drets econòmics inherents al grau personal que tenen 
 reconegut i continuaran amb el sistema de previsió que 
 tenien en l'administració de procedència.
                               
 Article 8                          
  Els funcionaris d'altres Administracions públiques no 
 inclosos als articles 2, 3, 4, 5, 6 i 7 que s'hagin 
 incorporat a la funció pública de l'Administració de la 
 Generalitat procedents de cossos, escales, subescales, 
 grups,  subgrups,  categories o places d'administració 
 General, que compleixin els requisits de l'article 8 de la 
 Llei 9/1986, de 10 de novembre i que tinguin assignats els 
 índexs de proporcionalitat 10, 8, 6, 4 i 3, es consideraran 
 integrats respectivament dins els grups A, B, C, D i E, 
 sempre que reuneixin la titulació exigida per a l'ingrés 
 als respectius cossos i escales d'administració general de 
 l'administració de la Generalitat, d'acord amb el que 
 disposa l'article 20 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol.
                               
 Disposició transitòria                   
  Als efectes que es produeixi la integració efectiva dels 
 dels funcionaris a què es refereix el present Decret, els 
 òrgans competents en matèria de personal realitzaran les 
 corresponents anotacions en els títols dels funcionaris 
 afectats o document que els substitueixi, introduint les 
 dades  de la integració en els respectius expedients 
 personals i registres informàtics, a l'efecte que quedin 
 incorporades dins el Registre General de Personal de la 
 Generalitat de Catalunya.
                               
 Disposicions finals                     
 -1 El  Departament de Governació adoptarà les mesures 
 adients  respecte  al  procediment  d'integració  dels 
 funcionaris procedents d'altres Administracions públiques, 
 dins els Cossos i Escales d'Administració General de la 
 Generalitat de Catalunya.
                               
 -2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
                               
 Barcelona, 25 de febrer de 1988               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Agustí M. Bassols i Parés                  
 Conseller de Governació                   
                               
                               
 Annex 1                           
                               
 Grup A                           
  Superior d'Administradors Civils de l'Estat.
  Secretaria d'Administració local.
  Tècnics  Superiors  d'Administració  General  de les 
 Corporacions Locals.
  Lletrats de l'Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
 Agrario.
  Tècnics  d'administració  d'ensenyaments Integrats del 
 Ministeri d'Educació i Ciència.
  Tècnica de l'Institut de la Petita i Mitjana Empresa 
 Industrial.
  Tècnica superior del Instituto Nacional de Empleo.
  Titulats superiors de l'Institut Nacional de Seguretat i 
 Higiene en el Treball (Escala d'Administració).
  Tècnica administrativa (a extingir).
  Economistes de l'Administración Institucional de Servicios 
 Socioprofesionales (a extingir).
  Estadístics de l'Administración Institucional de Servicios 
 Socioprofesionales (a extingir).
  Lletrats de l'Administración Institucional de Servicios 
 Socioprofesionales (a extingir).
  Secretaris tècnics de l'Administración Institucional de 
 Servicios Socioprofesionales (a extingir).
  Tècnics d'administració de l'Administración Institucional 
 de Servicios Socioprofesionales (a extingir).
  Tècnics de comptabilitat de l'Administración Institucional 
 de Servicios Socioprofesionales (a extingir).
  Tècnics Superiors de l'Administración Institucional de 
 Servicios Socioprofesionales (a extingir).
  Oficials Instructors (a extingir).
  Tècnic (a extingir, RDL 23/77, d'1 d'abril).
  Assessors inspectors a extingir del suprimit Servei    
 Nacional d'Assessorament i Inspecció de les Corporacions  
 locals.
  Tècnics administratius adjunts a extingir del suprimit 
 Servei Nacional d'Assessorament i  Inspecció  de  les 
 Corporacions locals.
                               
                               
 Annex 2                           
                               
 Grup B                           
  General de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat.
  Tècnics  mitjans  d'Administració  General  de  les 
 Corporacions locals.
  Gestió d'ocupació de l'Instituto Nacional de Empleo.
  Tècnics comptables de l'Instituto Nacional de Reforma y 
 Desarrollo Agrario.
  Secretaria-intervenció de l'Administració local.
  Titulats mitjans de l'Institut Nacional de Seguretat i 
 Higiene en el Treball (Escala d'Administració).
  Tècnics de l'Administración Institucional de Servicios 
 Socioprofesionals (a extingir).
                               
                               
 Annex 3                           
                               
 Grup C                           
  General Administratiu de l'Administració Civil de l'Estat. 
  Administratius d'administració general de les Corporacions 
 locals.
  Administrativa  d'ensenyaments integrats del Ministeri 
 d'Educació i Ciència.
  Administrativa d'organismes autònoms.
  Tècnica de la Comissaria d'Abastaments i Transports del 
 Servei Nacional de Productes Agraris.
  Especial de comptadors de l'Estat.
  Administrativa del Ministeri d'Obres Públiques.
  Intèrprets informadors.
  Administratiu de l'Administració Turística Espanyola.
  Administrativa  del Ministeri de Treball i Seguretat 
 Social.
  Administratiu ( a extingir, RDL 23/77, d'1 d'abril).
  Administratiu procedent d'organismes autònoms suprimits (a 
 extingir).
  Administratius (a extingir).
  Administratius de la Administración Institucional  de 
 Servicios Socioprofesionales (a extingir).
  Tècnica administrativa a extingir procedent d'organismes 
 autònoms suprimits.
                               
                               
 Annex 4                           
                               
 Grup D                           
  General auxiliar de l'Administració civil de l'Estat.
  Auxiliars administratius d'Administració general de les 
 Corporacions locals.
  Auxiliar  administrativa  d'ensenyaments integrats del 
 Ministeri d'Educació i Ciència.
  Auxiliar de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  Auxiliar de la Universitat Politècnica de Catalunya.
  Auxiliars administratius d'organismes autònoms.
  Auxiliar (a extingir).
  Auxiliar Administratiu (a extingir, RDL  23/77,  d'1 
 d'abril).
  Auxiliar de l'Administración Institucional de Servicios 
 Socioprofesionales (a extingir).
  Auxiliar procedent d'organismes autònoms suprimits (a 
 extingir).
                               
                               
 Annex 5                           
                               
 Grup E                           
  General subaltern de l'Administració civil de l'Estat. 
 Escales masculina i femenina.
  Subalterns d'Administració general de les Corporacions 
 locals.
  General  subaltern  procedent de l'Agrupació Temporal 
 Militar.
  Ordenances de l'Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
 Agrario.
  Subalterns  d'ensenyaments  integrats  del  Ministeri 
 d'Educació i Ciència.
  Telefonistes d'organismes autònoms.
  Subalterns d'organismes autònoms.
  Subalterns procedents d'organismes autònoms suprimits (a 
 extingir).
  Subaltern de l'Administración Institucional de Servicios 
 Socioprofesionales (a extingir).
  Subaltern (a extingir, RDL 23/77, d'1 d'abril).
  Subalterns del Servei d'Extensió Agrària ( a extingir).
  Telefonistes  de  l'Administración  Institucional  de 
 Servicios Socioprofesionales ( a extingir).
                               

Amunt