Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 14/03/2003

  • Número del document GRI/0121/2003

  • Número de control 03076167

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

Dades del DOGC
  • Número 3849

  • Data 24/03/2003

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 6068

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE GRI/121/2003, de 14 de març, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l'accés a determinats cossos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.


Dins del Pla d’actuació e-Europe 2002, de les Comunitats Europees, la Generalitat de Catalunya va endegar, mitjançant acord de 13 de juliol de 1999, el projecte d’Administració Oberta de Catalunya, amb la finalitat d’apropar els seus serveis al ciutadà mitjançant la utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

El Departament de Governació i Relacions Institucionals creu convenient que es pugui fer ús d’aquestes tecnologies en els procediments de selecció per a l’accés a cossos i escales de funcionaris d’administració general i a cossos de funcionaris d’administració especial, amb la incorporació d’aquest servei a l’Administració Oberta de Catalunya. Per aquest motiu, i en aplicació de l’article 11 del Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l’Administració de la Generalitat mitjançant Internet, amb l’informe previ del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació sobre l’adequació tècnica dels programes i aplicacions, emès en compliment del que estableix l’article 4 del Decret 85/2002, de 19 de febrer, de creació de la Comissió de Coordinació Interdepartamental de Gestió de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions i l’informe de l’Assessoria Jurídica del Departament de Governació i Relacions Institucionals,

Ordeno:

Article 1

Adaptació del procediment

El procediment de convocatòria de processos selectius per a l’accés a cossos i escales de funcionaris d’administració general i per a cossos de funcionaris d’administració especial, de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, s’adapta a la utilització de les tècniques telemàtiques que es regulen en aquesta Ordre.

Article 2

Presentació de sol·licituds

2.1  Les sol·licituds per participar en els processos selectius per a l’accés a cossos i escales de funcionaris d’administració general i per a cossos de funcionaris d’administració especial, es poden presentar pels mitjans telemàtics del Portal de l’Administració Oberta de Catalunya.

2.2  Les sol·licituds presentades per aquests mitjans telemàtics tenen els mateixos efectes jurídics que les efectuades per la resta de mitjans admesos en dret.

2.3  La sol·licitud efectuada per mitjans telemàtics es considerarà presentada davant l’Administració, en el moment en què s’enregistri en el Registre Telemàtic de l’Administració Oberta de Catalunya.

Article 3

El registre

L’únic registre habilitat per a la recepció de sol·licituds presentades per mitjans telemàtics per participar en els processos selectius descrits a l’article 1 d’aquesta Ordre és el de l’Administració Oberta de Catalunya. En aquest registre ha de quedar constància, a l’assentament d’entrada, de les dades següents: número de registre d’entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació del sol·licitant i identificació de l’òrgan al qual s’adreça la sol·licitud.

Article 4

Requisits d’admissió a la convocatòria

Els requisits per poder ser admès en un procés selectiu, en cas que s’utilitzin mitjans telemàtics, són els que es fixin en les bases de cada convocatòria, sens perjudici dels requisits d’identificació i autenticació que s’estableixen a l’article següent.

Article 5

Identificació i autenticació del sol·licitant

5.1  Per presentar, per mitjans telemàtics, la sol·licitud de participació en un procés selectiu concret o efectuar consultes sobre els seus resultats, l’interessat ha d’identificar-se i d’autenticar-se mitjançant la utilització d’una combinació de codi d’usuari i contrasenya. En el supòsit que l’interessat no en disposi, ha de sol·licitar-la, d’acord amb el procediment establert en el Portal CAT 365.

L’interessat s’identifica mitjançant el compte d’usuari i s’autentica mitjançant la contrasenya que és pròpia, personal i intransferible.

5.2  Per efectuar consultes sobre els resultats que obtingui en un procés selectiu concret, l’interessat hi pot accedir amb el seu NIF i data de naixement o també identificant-se mitjançant el codi d’usuari i contrasenya.

5.3  L’ús dels mitjans telemàtics per participar en un procés selectiu comporta el consentiment del sol·licitant al tractament de les seves dades de caràcter personal que siguin necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent, i el reconeixement de la validesa i eficàcia de les sol·licituds i documents telemàtics que siguin autenticats mitjançant la seva combinació de codi d’usuari i contrasenya.

Article 6

Forma d’acreditació telemàtica dels requisits de participació

6.1  Acreditació de coneixements de llengua catalana.

Per tal de quedar exempts de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana, els interessats hauran de fer constar a la sol·licitud presentada telemàticament que estan en possessió dels coneixements de llengua catalana exigits a la convocatòria. En el cas que la documentació acreditativa no estigui en poder de l’Administració, l’interessat podrà aportar-la documentalment amb posterioritat, un cop publicada la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria, en els termes que s’estableixi en les bases corresponents.

6.2  Acreditació de la condició legal de disminuït.

Per tal d’acreditar la condició legal de disminuït, els interessats hauran de fer constar a la sol·licitud presentada telemàticament que han sol·licitat, al corresponent centre de l’ICASS del Departament de Benestar i Família, el dictamen vinculant que acrediti tenir reconeguda la condició legal de disminuït, als efectes previstos a les bases de cada convocatòria. En el cas que l’Administració no tingui constància documental de l’existència del dictamen, l’interessat podrà aportar-lo documentalment amb posterioritat, un cop publicada la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria, en els termes que s’estableixi en les bases corresponents.

6.3  Acreditació del pagament de la taxa per drets d’examen.

El pagament telemàtic de la taxa d’inscripció es considera formalitzat quan la persona interessada ha seguit les instruccions del mòdul de pagament, ha emplenat les dades requerides i visualitza la pantalla que l’informa que el pagament s’ha efectuat. La impressió en suport paper d’aquesta pantalla té els efectes de justificant de pagament.

Les bases de la convocatòria de cada procés selectiu regularan, si s’escau, els altres sistemes d’acreditació del pagament que es poden utilitzar.

6.4  Acreditació de l’exempció del pagament de la taxa per drets d’examen.

Als efectes de l’exempció del pagament de la taxa per drets d’examen, els interessats hauran de fer constar a la sol·licitud presentada telemàticament que es troben en situació d’atur i no tenen dret a la percepció de cap prestació econòmica. La presentació de la sol·licitud implica l’autorització a la Secretaria d’Administració i Funció Pública a sol·licitar als òrgans competents la documentació acreditativa i en cas que aquesta Secretaria no la pugui obtenir, l’interessat podrà aportar-la documentalment amb posterioritat, un cop publicada la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria, en els termes que s’estableixi en les bases corresponents.

6.5  La resta d’acreditacions que prevegi cada convocatòria es regula pel que estableixin les bases corresponents

Article 7

Còmput de terminis a efectes de presentació de sol·licituds de participació

Sens perjudici dels efectes substantius que l’ordenament jurídic atribueix a la presentació d’escrits, la presentació de sol·licituds mitjançant el Portal de l’Administració Oberta de Catalunya es pot realitzar tots els dies de l’any durant les vint-i-quatre hores del dia. A efectes de còmput de terminis, la recepció en un dia inhàbil per l’Administració s’entendrà efectuada el primer dia hàbil següent.

Article 8

Efectes de la presentació de sol·licituds i documents

8.1  D’acord amb el que estableix l’article 3.2 del Reial decret llei 14/1999, de 17 de setembre, de la signatura electrònica, l’Administració de la Generalitat de Catalunya reconeix la validesa i eficàcia de les sol·licituds i documents presentats telemàticament. Aquesta validesa i eficàcia queda condicionada al compliment dels mecanismes d’autenticació establerts a l’article 5 d’aquesta ordre.

8.2  L’interessat pot acreditar la presentació de la sol·licitud aportant la "Confirmació de la recepció de la sol·licitud per part de l’Administració Oberta de Catalunya" a la qual haurà d’incorporar, en tot cas, el número de registre d’entrada assignat des del Portal de l’Administració Oberta de Catalunya.

Article 9

Sistema de consulta i seguiment de la tramitació

9.1  Un cop presentada la sol·licitud per participar en el procés selectiu, l’interessat pot consultar i fer el seguiment del seu expedient administratiu per qualsevol dels mitjans legalment establerts.

9.2  En tot cas, i a través del Portal CAT365, s’informarà als interessats en relació amb:

a) La data de registre d’entrada de la seva sol·licitud tramitada telemàticament.

b) Si ha estat admès o exclòs a la convocatòria, i en aquest cas, del motiu d’exclusió. Així mateix, també s’informarà de si està exempt o no de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana.

c) Els resultats de les proves i la data i el lloc de realització de la propera prova.

d) La informació sobre la valoració de mèrits en la fase de concurs, si s’escau.

e) El resultat de les puntuacions obtingudes en el concurs oposició, si s’escau.

f) La proposta de seleccionats per al seu nomenament com a funcionaris i el termini per presentar la documentació que prevegin les bases de la convocatòria.

g) La informació sobre l’acte públic d’adjudicació de places.

9.3  L’habilitació del sistema de consulta i seguiment de la tramitació no eximeix a l’Administració de Generalitat de Catalunya d’efectuar les publicacions i les notificacions expresses establertes per la normativa vigent, les quals seran les úniques que en determinaran els efectes jurídics.

Article 10

Compromisos de servei

Els compromisos de servei de selecció per a l’accés a cossos i escales de funcionaris d’administració i a cossos de funcionaris d’administració especial, són els que es fan públics a través del Portal de l’Administració Oberta de Catalunya.

Aquests compromisos són els objectius de qualitat i eficiència en la prestació d’aquest servei i en cap cas comporten responsabilitats ni efectes jurídics per a l’òrgan gestor davant el ciutadà.

Article 11

Programes i aplicacions

S’aproven els programes i les aplicacions mitjançant els quals es tramita telemàticament el procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l’accés a determinats cossos de la Generalitat de Catalunya, els quals han estat informats favorablement pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de març de 2003

Josep M. Pelegrí i Aixut

Conseller de Governació

i Relacions Institucionals

(03.076.167)

 

Amunt