Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 16/05/1988

 • Número del document 121/1988

 • Número de control 88118025

 • Organisme emissor Departament de Governació

Dades del DOGC
 • Número 1004

 • Data 13/06/1988

 • Secció CÀRRECS I PERSONAL

 • Pàgina 2552

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 121/1988, de 16 de maig, d'integració en els cossos especials de funcionaris de la Generalitat, dels funcionaris procedents d'altres administracions públiques.


                               
                               
                               
   En el procés d'integració efectiva dels funcionaris 
 procedents d'altres administracions públiques, cal abordar 
 ara la dels funcionaris que duen a terme tasques de 
 caràcter professional en els cossos creats per la Llei 
 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la 
 Generalitat de Catalunya;                  
                               
   La integració dels funcionaris procedents d'altres 
 administracions dins la funció pública de l'Administració 
 de la Generalitat de Catalunya està regulada a la Llei 
 17/1985,  de 23 de juliol, de la funció pública de 
 l'Administració de la Generalitat, i a la Llei 9/1986, de 
 10 de novembre, que estableix a l'article 8 i a la 
 Disposició addicional 2 els requisits genèrics que han de 
 regir el procés d'integració;                
                               
   Ateses les Disposicions finals de la Llei 17/1985 i de 
 la Llei 9/1986, que autoritzen el Consell Executiu perquè 
 dicti  les normes de caràcter general i reglamentari 
 necessàries per desplegar i aplicar les esmentades lleis;  
                               
   A proposta del Conseller de Governació, i d'acord amb el 
 Consell Executiu,                      
 Decreto:                          
                               
 Article 1                          
                               
   Aquest Decret  serà  d'aplicació  als  funcionaris 
 procedents  d'altres  administracions públiques que es 
 trobaven al servei de la Generalitat en data 15 de desembre 
 de 1986 en situació de serveis en Comunitats Autònomes o 
 assimilada, i també als funcionaris que hi hagin passat o 
 hi passin a prestar serveis amb posterioritat a aquesta 
 data, en virtut del procès de transferències.
                               
 Article 2                          
                               
   Els funcionaris d'altres administracions públiques que 
 s'hagin incorporat a la funció pública de l'Administració 
 de  la  Generalitat  procedents  de  cossos, escales, 
 subescales,  grups,  subgrups,  categories  o  places 
 d'administració especial, que compleixin els requisits de 
 l'article 8 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, i que 
 tinguin assignats els índexs de proporcionalitat 10, 8, 6 i 
 4, es consideraran integrats respectivament dins el cos de 
 titulats superiors, el cos de diplomats, el cos de tècnics 
 especialistes i el cos d'auxiliars tècnics.
                               
 Article 3                          
                               
   Els funcionaris d'altres administracions públiques que 
 s'hagin incorporat a la funció pública de l'Administració 
 de la Generalitat exercint tasques de prevenció i extinció 
 d'incendis, i que  tinguin  reconegut  un  índex  de 
 proporcionalitat 4, queden integrats en el cos de bombers.
                               
 Article 4                          
                               
   Els funcionaris d'altres administracions públiques que 
 s'hagin incorporat a la funció pública de l'Administració 
 de la Generalitat, exercint tasques de policia i guarda de 
 béns forestals, cinegètics i piscícoles, de vies pecuàries 
 i espais naturals protegits, i que tinguin reconegut un 
 índex de proporcionalitat 4, queden integrats en el cos 
 d'agents rurals.
                               
 Article 5                          
                               
   5.1  Els funcionaris dels cossos, escales, subescales, 
 grups,  subgrups  o  categories  que  no  compleixin 
 respectivament els requisits de titulació superior o de 
 grau mitjà als quals es refereix l'article 20 de la Llei 
 17/1985, no es podran integrar en els cossos propis de 
 l'Administració de la Generalitat, i quedaran en places 
 singulars dels grups A i B.
                               
   5.2  No obstant això, i d'acord amb el que disposa 
 l'article 29 de la Llei 17/1985, als funcionaris inclosos 
 dins l'apartat anterior, se'ls respectarà el grup al qual 
 pertanyien en la seva administració d'origen, així com els 
 drets econòmics inherents al grau personal que tenen 
 reconegut i continuaran amb el sistema de previsió que 
 tenien a l'administració de procedència.
 Disposició Addicional                    
                               
    El que disposa aquest Decret no serà d'aplicació als 
 funcionaris dels cossos al servei de la sanitat local - 
 metges, odontòlegs, farmacèutics, practicants i llevadores 
 titulars- així com als funcionaris dels cossos sanitaris de 
 l'administració de la Seguretat Social, la integració dels 
 quals, per les seves especials característiques, serà 
 objecte de regulació específica.
 Disposició Transitòria                   
                               
   Als efectes que es produeixi la integració efectiva dels 
 funcionaris a què es refereix aquest Decret, els òrgans 
 competents  en  matèria  de  personal realitzaran les 
 anotacions corresponents en els títols dels funcionaris 
 afectats  o  en  el  document  que els substitueixi, 
 introduint-hi les dades de la integració en els respectius 
 expedients personals i registres informàtics, a l'efecte 
 que quedin incorporades dins el Registre general  de 
 personal de la Generalitat de Catalunya.
                               
 Disposicions Finals                     
                               
   - 1  El Departament de Governació adoptarà les mesures 
 adients  respecte  al  procediment  d'integració  dels 
 funcionaris procedents d'altres administracions públiques, 
 dins els cossos d'administració especial de la Generalitat 
 de Catalunya.
                               
   - 2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 Barcelona, 16 de maig de 1988                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Agustí M. Bassols i Parés                  
 Conseller de Governació                   
                               
Amunt