Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 14/01/1998

 • Número de control 97345020

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 2563

 • Data 23/01/1998

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 956

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 14 de gener de 1998, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern d'11 de novembre de 1997, relatiu a la delegació en els consellers de la competència per a l'aprovació dels manuals d'organització dels respectius departaments.


                               
 Atès que en data 11 de novembre de 1997 el Govern de la 
 Generalitat de Catalunya va procedir a l'aprovació de 
 l'Acord relatiu a la delegació de la competència per a 
 l'aprovació dels manuals d'organització en els consellers 
 dels respectius departaments que conformen l'Administració 
 de la Generalitat de Catalunya;               
                               
 De conformitat amb el que estableix la disposició addicional 
 5.6 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
 Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció 
 professional dels funcionaris de l'Administració de la 
 Generalitat de Catalunya;                  
                               
 D'acord amb el que disposen l'article 80 de la Llei 13/1989, 
 de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim 
 jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i 
 el punt 3 de l'esmentat Acord del Govern d'11 de novembre de 
 1997;                            
                               
 En ús de les competències que tinc atribuïdes,        
                               
 Resolc:                           
                               
 Que  es  publiqui íntegrament al Diari Oficial de la 
 Generalitat de Catalunya l'Acord del Govern d'11 de novembre 
 de 1997, relatiu a la delegació de la competència per a 
 l'aprovació dels manuals d'organització en els consellers 
 dels respectius departaments que conformen l'Administració 
 de la Generalitat de Catalunya, el qual figura annex a 
 aquesta Resolució.
                               
 Barcelona, 14 de gener de 1998                
                               
 Josep Maria Via i Redons                   
 Secretari del Govern                     
 i de Relacions amb el Parlament               
                               
 ACORD                            
 d'11 de novembre de 1997, del Govern de la Generalitat de 
 Catalunya, relatiu a la delegació de la competència per a 
 l'aprovació dels manuals d'organització en els consellers 
 dels respectius departaments que conformen l'Administració 
 de la Generalitat de Catalunya.
                               
 La Llei 9/1994, de 29 de juny, de reforma de la legislació 
 relativa a la funció pública de la Generalitat de Catalunya, 
 estableix a l'article 27 que, als efectes de l'elaboració 
 adequada de les convocatòries i per facilitar la gestió de 
 les competències de personal, es poden elaborar manuals 
 d'organització.
                               
 Amb aquesta finalitat, el Decret 123/1997, de 13 de maig, 
 pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs 
 de treball i promoció professional dels funcionaris de 
 l'Administració de la Generalitat de Catalunya, faculta al 
 Govern de la Generalitat, en la disposició addicional 5, per 
 delegar en la Comissió Tècnica de la Funció Pública o en els 
 departaments mateixos l'aprovació i les modificacions dels 
 manuals d'organització.
                               
 Els manuals d'organització departamentals constitueixen una 
 eina complementària de la relació de llocs de treball i de 
 les  normes  que  configuren  l'estructura  orgànica 
 departamental, i la seva l'elaboració facilita la gestió 
 tant de les competències de personal com l'elaboració 
 adequada de les convocatòries de provisió de llocs de 
 treball.
                               
 El caràcter orientatiu de les descripcions incloses als 
 manuals d'organització comporta la seva adaptació continua 
 als canvis que es vagin produint als llocs de treball en 
 funció de les tasques a desenvolupar i dels serveis a 
 prestar, la qual cosa fa necessària la conveniència de 
 facilitar l'agilitat i rapidesa en la seva tramitació, per 
 tal de no dificultar el normal desenvolupament de les 
 convocatòries de provisió.
                               
 En  conseqüència,  a  proposta  del Departament de la 
 Presidència, el Govern de la Generalitat acorda:       
                               
 -1 Delegar en els consellers l'aprovació i modificació dels 
 respectius manuals d'organització dels llocs de treball del 
 personal al servei de l'Administració de la Generalitat 
 inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 17/1985, de 23 de 
 juliol, modificada per la Llei 9/1994, de 29 de juny, de 
 reforma de la legislació relativa a la funció pública de la 
 Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposa la 
 disposició addicional 5 del Decret 123/1997, de 13 de maig, 
 pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs 
 de treball i promoció professional dels funcionaris de 
 l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
                               
 -2  Les competències que es deleguen s'exerciran dins el 
 marc de les polítiques de flexibilització de la gestió que 
 tendeixen a garantir una prestació del servei públic àgil i 
 eficaç.
                               
 -3  S'autoritza al secretari del Govern i de Relacions amb 
 el Parlament per donar publicitat al contingut del present 
 Acord del Govern.
                               
 -4  El Govern de la Generalitat podrà revocar en qualsevol 
 moment les competències delegades.
                               
 -5  S'autoritza a la Direcció General de la Funció Pública 
 per dictar les normes complementàries que siguin necessàries 
 per  a la configuració de criteris homogenis quant a 
 l'elaboració  i  contingut  dels manuals d'organització 
 departamentals.
                               
 (97.345.020)                         
                               
Amunt