Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Llei

 • Data del document 15/11/1996

 • Número del document 015/1996

 • Número de control 96318040

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 2284

 • Data 22/11/1996

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 11918

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

LLEI 15/1996, de 15 de novembre, de creació del col·legi d'educadores i educadors socials de Catalunya.


                               
 El President                         
 de la Generalitat de Catalunya                
                               
 Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent                
                               
 LLEI                             
                               
 Preàmbul                           
                               
 L'educació social és una professió que respon a determinades 
 necessitats socials a les quals dóna solució amb actuacions 
 específiques. El  reconeixement  acadèmic i formatiu de 
 l'educació social es va  articular a partir de l'aprovació, 
 l'any 1991, del Reial decret 1420/1991, del 30 d'agost, el 
 qual feia el disseny curricular de les formacions per a la 
 diplomatura universitària d'educació social.
                               
 La societat catalana s'ha anat plantejant actuacions i 
 serveis educatius cada vegada més amplis en el camp social.
 Aquest  fet  correspon  a  l'aplicació  dels principis 
 constitucionals d'un estat democràtic, social i solidari, en 
 la  qual  ha  sobresortit  la  voluntat  política  de 
 l'Administració de la Generalitat d'incidir i d'actuar en 
 els problemes socials.
                               
 És en aquest context que la societat reclama la incorporació 
 de noves professions i en el camp de l'educació s'han 
 generat reflexions conceptuals i noves pràctiques com a 
 respostes als nous problemes de la societat contemporània.
 La  societat  ha  fet  un encàrrec social als i les 
 professionals de l'educació, la presència dels quals reclama 
 en l'àmbit de serveis i projectes que van més enllà del 
 sistema educatiu formal i de l'escolarització bàsica. Així, 
 doncs, en virtut de les competències exclusives que en 
 matèria de col·legis professionals reconeix l'apartat 23 de 
 l'article 9 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i de 
 conformitat amb el que estableix l'article 3.1 de la Llei 
 13/1982, del 17 de desembre, de col·legis professionals de 
 Catalunya,  que  regula  l'extensió  de  l'organització 
 col·legial mitjançant llei a les professions que n'estan 
 mancades, es considera oportuna i necessària la creació del 
 Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, per 
 a integrar tots els professionals que, amb la titulació 
 universitària específica d'educació social, exerceixin les 
 funcions que els són pròpies.
                               
 La disposició transitòria quarta preveu la possibilitat 
 d'habilitació dels educadors i les educadores socials amb 
 una  titulació  universitària no específica o amb una 
 titulació no universitària específica, i exigeix per a 
 ambdós casos una experiència pràctica, i l'habilitació dels 
 educadors i les educadores que, sense titulació, tenen una 
 llarga experiència i una capacitat professional acreditades 
 degudament.
                               
 Part dispositiva                       
                               
 Article 1                          
 Es crea el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de 
 Catalunya,  corporació de dret públic, amb personalitat 
 jurídica pròpia i amb capacitat plena per a complir els 
 seus fins.
                               
 Article 2                          
 L'àmbit territorial del Col·legi d'Educadores i Educadors 
 Socials és Catalunya.
                               
 Article 3                          
 El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
 agrupa les diplomades i els diplomats universitaris en 
 educació  social  o amb un títol estranger equivalent 
 degudament homologat. La integració s'ha de fer d'acord amb 
 el  que disposen les lleis reguladores dels col·legis 
 professionals.
                               
 Article 4                          
 El Col·legi, pel que fa als aspectes institucionals i 
 corporatius, s'ha de relacionar amb el Departament de 
 Justícia o amb els que tinguin atribuïdes les competències 
 administratives en matèria de col·legis professionals. Pel 
 que fa al contingut de les seves activitats, el Col·legi 
 s'ha de relacionar amb el Departament de la Generalitat que 
 hi tingui competència i amb la resta d'administracions 
 públiques,  quan  calgui  per  a les seves activitats 
 professionals.
                               
 Disposicions transitòries                  
                               
 Primera                           
 1.  Els membres de l'òrgan de govern de l'Associació 
 Professional d'Educadors Socials de Catalunya i el mateix 
 nombre de representants de les diplomades i els diplomats 
 universitaris en educació social, designats pel Departament 
 de  Justícia,  d'acord  amb  criteris de representació 
 territorial, actuant com a comissió gestora, han d'aprovar, 
 en el termini de sis mesos a comptar de l'entrada en vigor 
 d'aquesta Llei, uns estatuts provisionals.
 2. La Comissió Gestora a què fa referència l'apartat 1 s'ha 
 de constituir en comissió d'habilitació, amb la incorporació 
 de representants de les universitats que imparteixen els 
 estudis d'educació social a Catalunya i experts de reconegut 
 prestigi en aquest camp. La dita Comissió ha d'habilitar, si 
 escau, els professionals que sol·licitin la incorporació al 
 Col·legi per a participar en l'assemblea constituent del 
 Col·legi,  sens perjudici d'un recurs posterior davant 
 d'aquesta contra les decisions d'habilitació adoptades per 
 la Comissió.
 3. Els estatuts provisionals han de regular, en tot cas, el 
 procediment per a convocar l'assemblea constituent. S'ha de 
 garantir la màxima publicitat de la convocatòria mitjançant 
 la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
 Catalunya i en els diaris de més difusió a Catalunya.
                               
 Segona                            
 Les funcions de l'assemblea constituent són:         
 a) Ratificar els membres de la Comissió Gestora o bé 
 nomenar-ne de nous, i aprovar-ne, si escau, la gestió.
 b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.
 c)  Elegir les persones que han d'ocupar els càrrecs 
 corresponents en els òrgans col·legials.
                               
 Tercera                           
 Els estatuts definitius, un cop aprovats, juntament amb el 
 certificat de l'acta de l'assemblea constituent, s'han de 
 trametre al Departament de Justícia o a aquells altres que 
 tinguin  atribuïdes les competències administratives en 
 matèria de col·legis professionals, perquè se'n qualifiqui 
 la legalitat i es publiquin en el Diari Oficial de la 
 Generalitat de Catalunya.
                               
 Quarta                            
 Es poden integrar en el Col·legi d'Educadores i Educadors 
 Socials de Catalunya els i les professionals que treballen 
 en el camp de l'educació social, que es troben dins algun 
 dels tres supòsits que es detallen a continuació, que ho 
 acrediten  de  manera  fefaent i que sol·liciten llur 
 habilitació en el termini de divuit mesos des de l'entrada 
 en vigor d'aquesta Llei.
 Primer supòsit: Els i les professionals que hagin cursat 
 estudis específics en el camp de l'educació social d'un 
 mínim de tres anys acadèmics iniciats abans del curs 
 1992-1993 i que acreditin tres anys de dedicació a les 
 tasques  pròpies  d'educació social dins els deu anys 
 anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
 Segon supòsit:  Els i les professionals que estiguin en 
 possessió  de  titulació universitària, llicenciatura o 
 diplomatura, i acreditin tres o cinc anys d'experiència en 
 tasques  pròpies  d'educació social, respectivament, en 
 activitats  desenvolupades dins els deu i quinze anys 
 anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta Llei. Únicament es 
 computen les titulacions obtingudes en estudis iniciats 
 abans del curs 1992-1993.
 Tercer supòsit: Els i les professionals que acreditin 
 capacitat professional pràctica i deu anys d'exercici a 
 dedicació plena o principal en tasques pròpies d'educació 
 social, desenvolupades dins els vint anys anteriors a 
 l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
                               
 Cinquena                           
 L'obligació de col·legiació no regeix durant els tres anys 
 següents a l'entrada en vigor d'aquesta Llei per a les 
 persones  que  en  aquell  moment estiguin treballant, 
 mitjançant contracte, en tasques pròpies d'educació social i 
 estiguin matriculades en estudis de diplomatura d'educació 
 social. Aquests dos requisits s'han d'acreditar davant la 
 Comissió Gestora en el termini de sis mesos a comptar de 
 l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
                               
 Disposició final                       
                               
 Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada 
 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
                               
 Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 15 de novembre de 1996       
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Núria de Gispert i Català                  
 Consellera de Justícia                    
                               
 (96.318.040)                         
                               
Amunt