Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 26/07/1995

 • Número de control 95208037

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 2083

 • Data 02/08/1995

 • Secció CÀRRECS I PERSONAL

 • Pàgina 5837

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 1995, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 25 de juliol de 1995, de delegació de determinades competències en la Comissió Tècnica de la Funció Pública sobre relacions de llocs de treball.


                               
                               
 Atès que en data 25 de juliol de 1995 el Govern de la 
 Generalitat va acordar delegar determinades competències en 
 la Comissió Tècnica de la Funció Pública sobre relacions de 
 llocs de treball,                      
                               
 Resolc:                           
                               
 Donar publicitat a l'acord del Govern de la Generalitat de 
 data 25 de juliol de 1995, que figura com a annex d'aquesta 
 Resolució.
                               
 Barcelona, 26 de juliol de 1995               
                               
 Joaquim Pujol i Figa                     
 Secretari general                      
                               
 Annex                            
                               
 Les relacions de llocs de treball del personal al servei de 
 l'Administració  de  la  Generalitat  constitueixen  un 
 instrument fonamental per a l'ordenació i l'estructuració 
 de la funció pública i de l'organització administrativa, 
 que requereixen continus canvis i adequacions puntuals que 
 han de ser adoptats amb la màxima celeritat per tal de no 
 dificultar el normal funcionament dels serveis públics.
                               
 Amb aquesta finalitat la Llei 12/1994, de 28 de desembre, 
 de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1995, 
 i la Llei 9/1994, de 29 de juny, de reforma de la 
 legislació relativa a la funció pública de la Generalitat 
 de Catalunya, faculten el Govern de la Generalitat per 
 delegar  en la Comissió Tècnica de la Funció Pública 
 l'aprovació i la modificació de les relacions de llocs de 
 treball incloses les normes de valoració i classificació 
 dels llocs de treball.
                               
 En  conseqüència,  a  proposta  del Departament de la 
 Presidència, el Govern de la Generalitat acorda:       
                               
 -1  Delegar en la Comissió Tècnica de la Funció Pública 
 l'aprovació i modificació de les normes de valoració i 
 classificació de llocs de treball, així com l'aprovació i 
 modificació de les relacions de llocs de treball del 
 personal al servei de l'Administració de la Generalitat 
 inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 17/1985, de 23 de 
 juliol, modificada per la Llei 9/1994, de 29 de juny, 
 exclòs el personal docent i el personal d'institucions 
 sanitàries del Servei Català de la Salut gestionades per 
 l'Institut Català de la Salut, respecte als quals seran 
 d'aplicació, respectivament, el que disposen els acords de 
 Govern de 26 de juliol de 1994 i el Decret 169/1994, de 19 
 de juny.
                               
 -2  Les competències que es deleguen s'exerciran en el marc 
 de les mesures de contenció de la despesa aprovada fins en 
 aquests  moments  i  els  acords de dimensionament de 
 personal.
                               
 (95.208.037)                         
                               
                               
Amunt