Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 14/06/1994

 • Número del document 169/1994

 • Número de control 94033193

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 1925

 • Data 25/07/1994

 • Secció CÀRRECS I PERSONAL

 • Pàgina 5109

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 169/1994, de 14 de juny, sobre la modificació de les relacions de llocs de treball de l'àmbit sanitari.


                               
                               
                               
   Davant l'aprovació de les relacions de llocs de treball 
 del personal adscrit als centres i establiments sanitaris 
 del Servei Català de la Salut gestionats per l'Institut 
 Català de la Salut, i tenint en compte les especials 
 característiques tant dels llocs com del tipus de personal 
 que els ocupen i que engloben les esmentades relacions, 
 resulta  indicat  articular  aquesta  important  eina 
 d'ordenació i gestió del personal, tant del sotmès a 
 determinades normes estatutàries com del que presta serveis 
 sota el règim de contractació laboral, adscrit a centres 
 gestionats per l'Institut Català de la Salut.
                               
   D'altra banda, com a instrument de gestió de personal, 
 les relacions de llocs de treball s'han de poder adequar 
 amb agilitat als canvis organitzatius, estructurals i 
 funcionals que es puguin produir en els esmentats centres i 
 establiments  sanitaris  de  l'Administració  de  la 
 Generalitat, per la qual cosa és aconsellable procedir a la 
 delegació de competències, per modificar parcialment les 
 esmentades relacions, al secretari general del Departament 
 de Sanitat i Seguretat Social.
                               
   A aquests efectes, ateses les especificitats de les 
 relacions de llocs dels centres sanitaris i de conformitat 
 amb el que disposen els articles 11 i 12 de la Llei 
 17/1985,  de 23 de juliol, de la funció pública de 
 l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i més 
 concretament l'article 24 de la Llei 16/1993, de 28 de 
 desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
 per al 1994, a proposta dels departaments de Governació, 
 d'Economia i Finances i de Sanitat i Seguretat Social, amb 
 els informes previs que exigeix la normativa vigent, un cop 
 complerts els tràmits de participació sindical, d'acord amb 
 el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora i de 
 conformitat amb el Govern,                 
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                          
   1.1  Es delega en el secretari general del Departament 
 de Sanitat i Seguretat Social la modificació de les 
 relacions de llocs de treball del personal que presta els 
 seus serveis en les institucions sanitàries del Servei 
 Català de la Salut gestionades per l'Institut Català de la 
 Salut, d'acord amb l'abast, els requisits i el procediment 
 que s'estableix en aquest Decret.
   Aquesta delegació es circumscriu al nombre total de 
 llocs que configuren el contingut actual de les relacions 
 de llocs aprovades de personal estatutari i laboral de les 
 diverses institucions sanitàries gestionades per l'Institut 
 Català de la Salut.
   1.2 Qualsevol modificació de les relacions de llocs de 
 treball del personal adscrit  als  centres  sanitaris 
 gestionats per l'Institut Català de la Salut que tingui 
 incidència econòmica i comporti un increment del nombre 
 total de llocs o un increment de despeses en el còmput 
 anual o modificació de retribucions estàndards, l'haurà 
 d'aprovar  el Govern a proposta dels departaments de 
 Governació, de Sanitat i Seguretat Social i d'Economia i 
 Finances, d'acord amb el procediment que es determini.
   1.3  Tota proposta de modificació de les relacions de 
 llocs de treball que s'efectuï a l'empara del que estableix 
 aquest Decret i que tingui origen en la posada en marxa, en 
 la modificació o en la supressió d'un servei, unitat o 
 centre sanitari i que alteri el dispositiu d'oferta de 
 serveis sanitaris prestats a l'ICS haurà de ser comunicada 
 al Servei Català de la Salut amb caràcter previ a la seva 
 elevació al secretari general del Departament de Sanitat i 
 Seguretat Social.
                               
 Article 2                          
   Les modificacions de les relacions de llocs de treball 
 que afectin llocs de treball ocupats per personal laboral i 
 que comportin modificacions substancials de les condicions 
 de treball se subjectaran prèviament als procediments 
 previstos en la normativa laboral vigent.
                               
 Article 3                          
   3.1 El secretari general del Departament de Sanitat i 
 Seguretat Social, d'acord amb la delegació de competències 
 efectuada a l'article 1 d'aquest Decret, podrà realitzar 
 qualsevol modificació parcial de les relacions de llocs de 
 treball del personal estatutari  i  laboral  de  les 
 institucions sanitàries de l'Institut Català de la Salut, 
 sempre que aquesta no tingui cap incidència econòmica.
   3.2  En aquest cas, el procediment per  efectuar 
 l'esmentada modificació serà el següent:          
   a) El gerent de l'Institut Català de la Salut trametrà 
 al secretari general del Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social una proposta degudament justificada i documentada 
 sobre la necessitat d'efectuar-la.
   b) L'interventor adjunt a la Seguretat Social informarà 
 sobre l'absència d'incidència econòmica en la modificació 
 proposada.
   L'esmentat informe serà vinculant en cas que se'n 
 desprengui que la modificació té incidència econòmica. En 
 aquest supòsit, la proposta de modificació s'haurà de 
 tramitar pel procediment que correspongui, d'acord amb el 
 que estableix aquest Decret.
  c) El secretari general resoldrà el que estimi procedent 
 en relació amb la modificació proposada.
                               
 Article 4                          
   4.1 També serà competent el secretari general del 
 Departament de Sanitat i Seguretat Social per resoldre la 
 modificació de les esmentades relacions de llocs de treball 
 quan aquestes modificacions, encara que tinguin incidència 
 econòmica, no comportin increment del nombre total de llocs 
 que configuren l'actual relació o increment de despeses en 
 còmput anual o modificació de retribucions estàndards.
   En aquest supòsit, el procediment de  modificació 
 parcial de les relacions de llocs de treball serà el 
 següent:                          
   a) El gerent de l'Institut Català de la Salut farà una 
 proposta al secretari general del Departament de Sanitat i 
 Seguretat Social degudament justificada i documentada sobre 
 la necessitat d'efectuar-la.
   A aquesta proposta de modificació s'adjuntaran informes 
 favorables pel que fa a la qüestió econòmica tant de la 
 Intervenció Adjunta a la Seguretat Social com de la 
 Direcció General de Règim Econòmic de la Seguretat Social 
 del Departament d'Economia i Finances.
   b) El secretari general del Departament de Sanitat i 
 Seguretat Social, tenint en  compte  la  proposta  i 
 documentació abans indicada, resoldrà el que consideri 
 procedent.
   4.2 Les modificacions regulades tant en aquest article 
 com en l'anterior es comunicaran al  Departament  de 
 Governació pels sistemes informàtics que es determinin.
                               
 Article 5                          
   5.1 Les modificacions d'aquestes relacions de llocs de 
 treball tindran validesa i produiran efectes administratius 
 i econòmics des que les aprovi el secretari general del 
 Departament de Sanitat i Seguretat Social o el Govern, 
 llevat que la disposició corresponent assenyali altra cosa. 
   5.2  El Departament de Sanitat i Seguretat Social 
 procedirà a publicar cada tres mesos  al  DOGC  les 
 actualitzacions i modificacions d'aquestes relacions de 
 llocs de treball, sens perjudici de la publicitat que per 
 altres mitjans es pugui adoptar una vegada aprovades i 
 abans de la seva publicació al DOGC. Un cop a l'any es  
 procedirà a la publicació de la refosa de les modificacions 
 d'aquestes relacions de llocs de treball de les unitats que 
 hagin resultat afectades.
                               
 Article 6                          
   El Departament de Governació, mitjançant la Direcció 
 General de la Funció Pública, mantindrà les facultats 
 d'inspecció sobre les funcions atribuïdes, l'avaluació de 
 la capacitat de gestió en matèria de modificació de les 
 relacions de llocs de treball i la fixació de criteris per 
 a l'exercici de les competències atribuïdes.
   Amb aquesta finalitat, el Departament de Sanitat i 
 Seguretat Social facilitarà al Departament de Governació la 
 informació  que li sigui sol·licitada, amb el suport 
 informàtic o documental que se sol·liciti.
                               
 Article 7                          
   7.1 Les resolucions administratives que s'adoptin per 
 delegació indicaran expressament aquesta circumstància i es 
 consideraran dictades per l'òrgan delegant.
   7.2  En  els procediments de modificació de les 
 relacions de llocs de treball es garantirà el compliment 
 del que estableix la normativa d'òrgans de representació i 
 participació del personal.
                               
 Disposicions finals                     
                               
   - 1 Es faculta els consellers de Governació, d'Economia 
 i Finances i de Sanitat i Seguretat Social per tal que 
 cadascun  pugui  desplegar  en  l'àmbit de les seves 
 respectives competències els preceptes continguts en aquest 
 Decret.
                               
   - 2 Es faculta el conseller de Sanitat i Seguretat 
 Social  per  tal  que,  amb l'informe vinculant dels 
 departaments de Governació i d'Economia i Finances, pugui 
 dictar  les  instruccions  sobre modificacions de les 
 dotacions del personal que  presta  serveis  en  les 
 institucions sanitàries gestionades per l'Institut Català 
 de la Salut.
                               
 - 3  Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació al DOGC.
                               
 Barcelona, 14 de juny de 1994                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 M. Eugènia Cuenca i Valero                 
 Consellera de Governació                  
                               
 Macià Alavedra i Moner                   
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
 Xavier Trias i Vidal de Llobatera              
 Conseller de Sanitat i Seguretat Social           
                               
Amunt