Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 27/07/1993

 • Número del document 179/1993

 • Número de control 92112005

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

Dades del DOGC
 • Número 1779

 • Data 04/08/1993

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 5456

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
  Catalunya compta amb una llarga tradició en les diverses 
 manifestacions artístiques dels àmbits de la música i la 
 dansa. No és estrany, doncs, que l'ensenyament d'aquestes 
 arts hagi estat una activitat present en un gran nombre de 
 poblacions catalanes. Cal destacar la tasca realitzada en 
 aquest camp des de l'Administració local de Catalunya.
                               
   Tanmateix, l'activitat legisladora no havia previst els 
 estudis de dansa i música plenament emmarcats dins del 
 sistema educatiu i l'acció educativa s'havia supeditat a la 
 finalitat del reconeixement acadèmic.
                               
   La preocupació per la difusió de la cultura artística i 
 per l'aprenentatge d'aquestes arts és  una  constant, 
 d'importància creixent, en el nostre marc europeu més 
 immediat, tendència de la qual Catalunya no pot quedar al 
 marge, tant des de la perspectiva del dret a un progressiu 
 enriquiment social i cultural, com per respecte a la 
 tradició ja esmentada. En aquest sentit, cal tenir present 
 el que manifesta la Resolució del Parlament Europeu de 10 
 de febrer de 1988, sobre l'ensenyament i la promoció de la 
 música, quan diu, entre d'altres consideracions, que "s'ha 
 de fomentar l'accés a la vida musical i la participació 
 activa dins d'aquesta d'un públic cada cop més nombrós, 
 sobretot de joves, i que per això, s'ha d'intensificar 
 l'educació musical, sobretot en els centres escolars, 
 fonamentant-se igualment en el principi que l'educació 
 musical és un dret del ciutadà europeu".
                               
   La Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació 
 general del sistema educatiu, situa els  ensenyaments 
 artístics dins del sistema educatiu com a ensenyaments de 
 règim especial i defineix com a finalitats d'aquests: 
 "proporcionar  als  alumnes una formació artística de 
 qualitat  i  garantir  la  qualificació  dels  futurs 
 professionals de la música, la dansa, l'art dramàtic, les 
 arts plàstiques i el disseny". Per a la música i la dansa 
 fixa les característiques del currículum, dels alumnes i 
 del professorat dels centres d'ensenyament, alhora que 
 preveu, en el seu article 39.5, l'existència d'escoles 
 específiques, que seran regulades reglamentàriament per les 
 administracions educatives i en les quals els alumnes, 
 sense limitació d'edat, podran cursar estudis de dansa o de 
 música, no dirigits a l'obtenció de títols amb validesa 
 acadèmica i professional.
                               
   Es pretén, amb això, establir dues formes diferenciades 
 d'ensenyaments de música i de dansa; una via, reglada, que 
 comprèn diversos graus, que té un nivell d'exigència elevat 
 en funció de la seva finalitat de facultar l'alumne per a 
 la pràctica professional i, per tant, exigeix una forta 
 dedicació, difícilment compatible amb d'altres ensenyaments 
 professionalitzadors, i una altra via, no reglada, per a 
 aquelles persones que desitgen assolir un nivell  de 
 coneixements adequats per practicar la dansa o la música 
 sense perspectives professionals. Això no obstant, aquesta 
 segona opció també permet descobrir i desenvolupar les 
 potencialitats dels alumnes  i  apropar  la  formació 
 professional artística a un major nombre de ciutadans.
                               
   Per tant, aquesta doble via no és obstacle perquè a 
 través d'una escola de música o de dansa es desperti un 
 interès professional vers aquestes arts en els alumnes i 
 perquè les escoles els preparin adequadament per a l'accés 
 als corresponents nivells de formació professional.
                               
   També cal preveure la possibilitat que aquestes escoles 
 puguin compartir locals  amb centres de grau mitjà dels 
 corresponents ensenyaments reglats, atès l'objectiu comú de 
 potenciar la formació artística de base per tal que puguin, 
 d'una banda, sorgir vocacions professionals i, d'altra 
 banda, consolidar-se i estendre's el ja molt ampli, i de 
 llarga tradició històrica, fenomen de la pràctica de la 
 música i de la dansa en el si de la societat catalana.
                               
   En conseqüència, i per tal de garantir la qualitat de 
 la formació adquirida en els centres  que  ofereixen 
 ensenyaments de música o de dansa sense validesa acadèmica 
 i professional, a proposta del conseller d'Ensenyament, 
 vist el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, d'acord 
 amb la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació 
 prèvia del Govern,                     
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                          
 Àmbit d'aplicació                      
  1.1 Queden compreses dins de l'àmbit d'aplicació de la 
 present  disposició  de  les  escoles  que  professen 
 ensenyaments de música o de dansa adreçats a la iniciació i 
 formació dels infants en aquestes arts, a la preparació per 
 a l'accés als corresponents estudis professionalitzadors i 
 a la continuació de la formació i pràctica artístiques no 
 professionals de persones de major edat.
  1.2 Els ensenyaments impartits a aquestes escoles no 
 comporten l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o 
 professional.
                               
 Article 2                          
 Objectius                          
  Les escoles de música i de dansa tindran com a objectius 
 els següents:                        
  Fomentar des de la infància l'interès envers la música o 
 la dansa i atendre l'àmplia demanda social de cultura 
 artística pràctica.
  Procurar una formació teòrica i pràctica que permeti 
 gaudir de la pràctica individual i de conjunt de la dansa o 
 de la música.
  Crear un entorn afavoridor del foment de la pràctica en 
 grup d'activitats, a nivell d'aficionat, de dansa o de 
 música.
  Descobrir i animar els joves amb aptituds i preparar-los 
 per cursar estudis professionals en l'àmbit de la música o 
 de la dansa.
  Adequar la programació de l'ensenyament als interessos, 
 la dedicació i el ritme d'aprenentatge de l'alumne.
  Oferir una àmplia gamma d'ensenyaments   entorn  de 
 l'activitat de la dansa o musical, com ara la música 
 clàssica, música antiga, música moderna, autòctona, popular 
 o com el cant i, per part de la dansa, el ballet clàssic i 
 les altres formes de dansa escènica o la dansa tradicional 
 o popular.
                               
 Article 3                          
 Creació i autorització de les escoles            
  3.1 Les escoles regulades per aquest Decret poden ésser 
 de titularitat pública o privada.
  3.2 La creació d'escoles de dansa o de música, els 
 titulars de les quals siguin corporacions locals, es 
 realitzarà per conveni entre aquestes i el Departament 
 d'Ensenyament.
  3.3 L'obertura i el funcionament de les escoles de 
 titularitat  privada  estarà  sotmesa  a  autorització 
 administrativa, la qual es concedirà sempre  que  es 
 reuneixin els requisits mínims que s'estableixen en aquest 
 Decret. Correspon al conseller d'Ensenyament l'autorització 
 d'aquestes escoles.
  3.4 Les  escoles creades o autoritzades s'inscriuran 
 d'ofici  al  Registre  de  Centres  del  Departament 
 d'Ensenyament, el qual els atorgarà un número de codi. 
 Igualment  s'inscriuran  en el mencionat Registre les 
 modificacions de la creació o autorització inicial que 
 s'aprovin i el cessament de les escoles.
                               
 Article 4                          
 Titularitat de les escoles privades             
  4.1 Tota persona física o jurídica de caràcter privat i 
 de nacionalitat espanyola o de qualsevol Estat membre de la 
 Comunitat Europea pot ésser titular d'escoles privades de 
 música o de dansa, d'acord amb el que es preveu en aquest 
 Decret. També en podran ésser titulars i dirigir-les les 
 persones amb nacionalitat d'altres estats, d'acord amb la 
 normativa vigent i els tractats internacionals.
  4.2 No podran ser titulars d'escoles privades:      
  a) Les persones que prestin serveis a l'Administració 
 educativa estatal, autonòmica o local.
  b) Els qui tinguin antecedents penals per  delictes 
 dolosos.
  c) Les persones físiques o  jurídiques  expressament 
 privades de l'exercici d'aquest dret per sentència judicial 
 ferma.
  d) Les persones jurídiques en les quals les persones 
 incloses als apartats anteriors exerceixin càrrecs rectors 
 o siguin titulars del 20 per cent o més del capital social. 
                               
 Article 5                          
 Denominació de les escoles                 
  5.1 Les  escoles creades o autoritzades empraran la 
 denominació específica que consti com a tal al Registre de 
 Centres.
  5.2 No podrà ser utilitzat en la denominació de l'escola 
 cap qualificatiu que pugui induir a error o confusió amb 
 els centres que imparteixen ensenyaments reglats d'aquestes 
 especialitats.
  5.3 Les escoles creades o autoritzades en virtut d'aquest 
 Decret  podran  fer ús d'aquesta condició a la seva 
 publicitat.
                               
 Article 6                          
 Locals i instal·lacions de les escoles           
  6.1 Les escoles de dansa o de música hauran d'estar 
 ubicades en locals que, amb accés independent, reuneixin 
 les condicions arquitectòniques, higièniques, acústiques i 
 de seguretat previstes a la legislació vigent.
  6.2 Totes  les  instal·lacions docents disposaran de 
 l'adequat aïllament acústic.
  6.3 Les instal·lacions hauran d'ésser adequades als 
 ensenyaments impartits.  En qualsevol cas, les aules no 
 destinades a la pràctica instrumental individual de les 
 escoles de música no tindran una superfície inferior a 25 
 metres quadrats i les aules destinades a classes de dansa 
 de les escoles de dansa, que hauran d'estar proveïdes de 
 paviment flotant, no tindran una superfície inferior a 70 
 metres quadrats. Les escoles de dansa tindran vestuaris 
 adequats a la capacitat d'alumnes del centre.
                               
 Article 7                          
 Procediment de creació i autorització de les escoles    
  7.1 L'autorització per a l'obertura i el funcionament  de
  les escoles de titularitat privada, la instarà  la  persona
  interessada.   La   sol·licitud   s'adreçarà  al  conseller
  d'Ensenyament   i   anirà   acompanyada   de   la   següent
  documentació:                                               
    a) Documentació    acreditativa    de   la   personalitat
  jurídica.
    a.1) En el supòsit de tractar-se d'una persona física  es
  requereix:                                                  
    Documentació acreditativa de no estar comprès en cap dels
  supòsits previstos a l'article 4.2 d'aquest Decret.
    a.2) En el supòsit de tractar-se d'una  persona  jurídica
  es requereix:                                               
    Fotocòpia compulsada  dels  estatuts  socials  degudament
  legalitzats.
    Relació de totes les  persones  físiques  que  exerceixen
  càrrecs  rectors  unipersonals i/o col·legiats i/o tenen el
  20% o més del capital social.
    Documentació acreditativa de no estar comprès en cap dels
  supòsits previstos a l'article 4.2 d'aquest Decret.
    b) Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal  de  la
  persona titular.
    c) Projecte   de   l'escola  on  constin  la  denominació
  específica que es proposa per a l'escola, la finalitat, els
  objectius, els mitjans materials i  de  finançament,  àmbit
  geogràfic del qual es preveu la cobertura, nombre d'alumnes
  previstos  i  horari  diari  i  setmanal de funcionament de
  l'escola.
    d) Descripció dels ensenyaments que pretén impartir, dels
  els  quals  hauran  d'incloure  com  a mínim les previsions
  contingudes a l'article següent.
    e) Currículum de les diverses matèries a impartir.
    f) Plànol d'emplaçament 1/2000, per  triplicat  i  signat
  pel tècnic competent.
    g) Plànol de situació 1/200, per triplicat i  signat  pel
  tècnic competent.
    h) Fotografies del solar, l'edifici existent i l'entorn.
    i) Plànol d'ordenació de l'edificació, límits del  solar,
  separacions,  etc.,  per  triplicat  i  signat  pel  tècnic
  competent.
    j) Plànol de l'estat actual del conjunt del  centre,  per
  triplicat i signat pel tècnic competent.
    k) Plànol de  distribució  de  totes  les  plantes  i  la
  coberta 1/100, acotades i superfície útil i construïda, per
  triplicat i signat pel tècnic competent.
    l) Plànol   d'alçats   i  seccions  1/100  acotades,  per
  triplicat i signat pel tècnic competent.
    m) Memòria tècnica, signada pel tècnic competent.
    n) Certificat de solidesa dels edificis o certificació de
  final d'obra.
    o) Certificat acreditatiu segons el qual la  instal•lació
  dels aparells elevadors compleix la normativa o  declaració
  jurada d'inexistència d'aparells elevadors.
    p) Certificat   acreditatiu  que  les  instal•lacions  de
  combustibles  compleixen  la  normativa o declaració jurada
  d'inexistència d'instal•lacions de combustible.
    q) Certificat   acreditatiu   que   les    instal•lacions
  elèctriques compleixen la normativa.
    r) Informe  sobre  les  condicions  higiènico-sanitàries,
  emès per l'Administració Sanitària.
    s) Títol jurídic acreditatiu del dret d'utilització  dels
  locals   (contracte   de   lloguer,   escriptura  notarial,
  certificació registral o similar).
    t) Proposta de personal docent de què  disposarà  el  nou
  centre,  amb descripció del nombre de professors per  àrees
  de  treball,  de  les  seves  titulacions  i  dels  càrrecs
  directius previstos.
  7.2   La  subscripció  de  convenis,  per  a  la  creació
  d'escoles  de  titularitat  de  l'Administració  local,  la
  sol·licitarà el president de la corresponent corporació. La
  sol·licitud  anirà  acompanyada de la documentació prevista
  al punt anterior, amb excepció de la de les  lletres  a)  i
  b). El document previst a la lletra s) serà substituïda per
  una  certificació  que manifesti el dret d'utilització dels
  locals on està ubicat el centre.
                               
 Article 8                          
 Programes d'ensenyament de les escoles           
  Els ensenyaments a impartir per les escoles de dansa i de 
 música, creades o autoritzades en virtut del present 
 Decret,  contindran  obligatòriament,  entre  d'altres 
 programes possibles, un de general que inclogui, com a 
 mínim:                           
  a) Escoles de música: llenguatge musical, instrument, 
 pràctica vocal i instrumental de grup.
  b) Escoles de dansa:  expressió corporal, llenguatge 
 musical i dansa clàssica.
                               
 Article 9                          
 Diploma d'estudis                      
  Els alumnes, en assolir els objectius corresponents al 
 programa d'estudis escollit, seguit en una escola de música 
 o de dansa, podran rebre un diploma de l'escola acreditatiu 
 del programa que hagin cursat a l'escola, les matèries 
 seguides i l'aprofitament. Aquest diploma en cap cas no 
 podrà induir a confusió amb els certificats i títols amb 
 validesa acadèmica o professional.
                               
 Article 10                         
 Professorat de les escoles                 
  10.1 Per a la creació o autorització d'una escola de 
 música es requerirà un mínim de sis professors.
  Els professors de música hauran de tenir la titulació 
 acadèmica de grau superior d'ensenyaments de música.
  10.2 Per a la creació o autorització d'una escola de 
 dansa es requerirà un mínim de dos professors.
  Els professors de dansa hauran de tenir la titulació 
 acadèmica de grau superior d'ensenyaments de dansa.
                               
 Article 11                         
 Òrgans de govern de les escoles               
  11.1 Els òrgans de govern de les escoles objecte d'aquest 
 Decret s'adequaran a allò que preveu la Llei orgànica 
 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.
  11.2 El Departament d'Ensenyament regularà les funcions i 
 la composició dels corresponents òrgans de govern, tot 
 tenint en compte la singularitat de les escoles regulades 
 per aquest Decret.
                               
 Article 12                         
 Cessament d'activitats                   
  12.1  El  cessament de l'activitat d'una escola de 
 titularitat de l'Administració local s'efectuarà mitjançant 
 l'extinció del corresponent conveni de creació, la qual 
 podrà ésser instada per la corporació local corresponent. 
 També la podrà adoptar el Departament d'Ensenyament quan 
 observi que l'escola ha deixat de complir les condicions 
 previstes al conveni de creació.
  12.2 La revocació de l'autorització serà aprovada per 
 l'Administració educativa, d'ofici o a instància dels 
 interessats, amb la instrucció prèvia de  l'expedient 
 corresponent.
  Escaurà la revocació d'ofici quan l'escola deixi de 
 reunir els requisits de l'autorització, en modifiqui les 
 condicions sense la corresponent aprovació o estigui sense 
 funcionar més de deu mesos consecutius.
      
 Article 13                         
 Memòria d'activitats                    
  En finalitzar cada any acadèmic, les escoles elaboraran 
 una memòria d'activitats amb referència al seu projecte i 
 als programes d'ensenyament que imparteixi, que quedarà a 
 disposició del Departament d'Ensenyament. Així mateix, 
 comunicaran a l'esmentat Departament, en la forma que es 
 determini, les dades pertinents a fi de poder-ne avaluar el 
 grau d'assoliment del projecte de l'escola i de les 
 condicions  reglamentàries  que  varen   permetre'n 
 l'autorització.
                               
 Article 14                         
 Inspecció                          
  Les escoles creades o autoritzades a l'empara d'aquest 
 Decret queden incloses en l'àmbit d'actuació  de  la 
 Inspecció d'Ensenyament, la qual vetllarà per l'adequació 
 d'aquestes escoles al que estableix aquest Decret, tot 
 assessorant-les per a un millor compliment de les seves 
 finalitats.
                               
 Article 15                         
 Adscripció                         
  El  Departament  d'Ensenyament adscriurà les escoles 
 creades o autoritzades a l'empara d'aquest Decret a un 
 centre públic de grau mitjà de l'ensenyament corresponent. 
 Aquesta  adscripció  s'efectua  als efectes de gestió 
 administrativa de la matriculació que efectuïn les escoles 
 i  de  l'expedició  de  certificacions  i titulacions 
 acadèmiques.
                               
 Disposicions addicionals                  
 -1 Es podrà autoritzar el funcionament d'escoles de les 
 regulades per aquest Decret en locals compartits amb 
 centres de grau mitjà dels ensenyaments de música o de 
 dansa, sempre que les condicions materials dels locals i 
 els respectius horaris ho possibiliti.
                               
 -2 A les zones rurals o suburbanes, on pel seu baix nombre 
 de població no sigui possible el funcionament d'una escola 
 de les regulades per aquesta norma, podran funcionar aules 
 associades a escoles creades o autoritzades en aplicació 
 del present Decret. Aquestes  aules  disposaran  dels 
 requisits previstos a l'article 6 anterior i funcionaran 
 sota la direcció de l'escola de la qual depenguin, amb la 
 qual compartiran ensenyaments i currículums. La creació o 
 autorització d'aquestes aules es tramitarà com si es 
 tractés d'una ampliació de l'escola principal però no els 
 serà d'aplicació el mínim de professors previst a l'article 
 10 anterior.
                               
 -3 En tot allò que no estigui expressament previst en 
 aquest Decret, les escoles es regiran per les disposicions 
 reguladores dels centres docents no universitaris.
                               
 Disposicions transitòries                  
 -1.1 S'atorgarà habilitació per impartir docència a les 
 escoles de dansa o de música, incloses  en  l'àmbit 
 d'aplicació d'aquest Decret, a aquelles persones que, no 
 disposant de suficient titulació acadèmica, segons els 
 plans d'estudi en vigor abans de la Llei orgànica 1/1990, 
 de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, 
 acreditin haver-se dedicat a la seva pràctica professional 
 com a docents durant més de sis anys abans de l'entrada en 
 vigor d'aquest Decret i compleixin els requisits que als 
 efectes d'habilitació aprovi el Departament d'Ensenyament.
 -1.2 No obstant el paràgraf anterior, a les persones que 
 disposin de la titulació acadèmica del més alt nivell dels 
 ensenyaments de dansa establerta en els plans d'estudi en 
 vigor abans de la Llei orgànica 1/1990, o de grau mitjà 
 dels de música lliurada a l'empara del Decret 2618/1966, de 
 10  de setembre, se les considerarà en possessió de 
 titulació acadèmica suficient als efectes del que disposa 
 l'article 10 d'aquest Decret.
 -1.3 Atesa la possibilitat que es professin a les escoles 
 regulades per aquest Decret especialitats per a les quals 
 no existeix titulació específica, es considera convenient 
 establir els següents mecanismes d'habilitació de docents 
 extraordinaris per a aquestes especialitats d'escoles de 
 música o de dansa:                     
  a) Per  tal  de poder valorar l'experiència, altres 
 titulacions i mèrits de l'interessat aquest haurà de 
 presentar la següent documentació:             
  Sol·licitud en què s'expressi per a quina disciplina de 
 l'escola de música o de dansa sol·licita l'habilitació.
  Curriculum vitae.
  Documentació acreditativa dels mèrits  al·legats  en 
 relació amb l'activitat docent per a la qual sol·licita 
 l'habilitació. En aquest sentit haurà d'adjuntar:      
  Certificació dels cursos impartits o rebuts.
  Certificació o document acreditatiu de l'experiència 
 docent i/o professional.
  Certificació o document acreditatiu de la participació en 
 formacions estables de música o de dansa.
  Qualsevol altre document que a criteri de l'interessat 
 avali els mèrits al·legats.
  L'Administració educativa, a la vista de la documentació 
 presentada,  habilitarà  al demandant  com  a  docent 
 extraordinari de l'especialitat sol·licitada per a escoles 
 de música o de dansa a l'àmbit de la comunitat autònoma, 
 denegarà, si s'escau, la sol·licitud de forma motivada, o 
 bé determinarà quina formació complementària haurà de 
 reunir el sol·licitant per a la dita habilitació. En aquest 
 darrer  supòsit,  en  la  comunicació al sol·licitant 
 s'especificarà:                       
  Si la formació requerida es realitzarà amb caràcter previ 
 a l'habilitació.
  Si  se  li  concedeix una habilitació amb caràcter 
 provisional i per temps determinat durant el qual haurà de 
 realitzar obligatòriament la dita formació.
  b) L'Administració educativa podrà organitzar proves per 
 a l'acreditació de la qualificació necessària per impartir 
 classes a les escoles, en aquelles especialitats per a les 
 quals no existeixi titulació específica.
                               
 -2 Als actuals centres amb classificació obtinguda a 
 l'empara de la normativa anterior a la Llei orgànica 
 1/1990, de 3 d'octubre, no els serà d'aplicació el que es 
 disposa als precedents articles 6, pel que fa a l'accés 
 independent, i 10, pel que fa a titulacions del personal 
 docent que actualment tinguin, per assolir l'autorització 
 com a escoles de música o de dansa. Sí que els serà 
 d'aplicació l'article 10 per als substituts del personal 
 docent i per al professorat de nova incorporació al centre, 
 llevat del que s'estableix a la disposició transitòria 
 primera d'aquest Decret. Això no obstant, caldrà que 
 assoleixin la resta de requisits que s'hi preveu en el 
 termini de cinc anys a comptar des que siguin autoritzades 
 a l'empara d'aquesta disposició.
                               
 -3.1 Les escoles creades o autoritzades a l'empara d'aquest 
 Decret i que provinguin de centres classificats a l'empara 
 dels decrets  1987/1964  o 2618/1966 podran continuar 
 impartint els ensenyaments de grau elemental conforme al 
 pla d'estudis aprovat pel citat Decret 2618/1966, als 
 alumnes  que hagin iniciat llurs estudis d'acord amb 
 l'esmentat pla, fins a la seva extinció.
 -3.2 Les escoles a què fa referència el punt anterior 
 podran impartir, si reuneixen les condicions legalment 
 establertes, els ensenyaments corresponents als respectius 
 graus elementals regulats per la Llei orgànica 1/1990, de 3 
 d'octubre, durant un període de quatre anys a comptar des 
 de l'inici del curs escolar 1992-93. Es faculta  el 
 Departament d'Ensenyament per prorrogar aquest període per 
 un d'igual o inferior durada si les circumstàncies escolars 
 ho aconsellin.
                               
 Disposicions finals                     
 -1 S'autoritza  el  conseller  d'Ensenyament  per  al 
 desplegament,  l'execució  i la interpretació d'aquest 
 Decret.
                               
 -2 El present Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
                               
 Barcelona, 27 de juliol de 1993               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Joan M. Pujals i Vallvé                   
 Conseller d'Ensenyament                   
                               
                               
                               

Amunt