Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Llei

 • Data del document 30/09/1993

 • Número del document 009/1993

 • Número de control 93274086

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 1807

 • Data 11/10/1993

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 6748

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
                               
 EL PRESIDENT                        
 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA               
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia, 
 promulgo la següent                     
                               
                               
 LLEI                            
                               
  El patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals 
 de  la  trajectòria  històrica  i  d'identitat  d'una 
 col·lectivitat nacional.  Els  béns  que  l'integren 
 constitueixen  una  herència  insubstituïble,  que cal 
 transmetre en les millors condicions a les generacions 
 futures. La protecció, la conservació, l'acreixement, la 
 investigació i la difusió del coneixement del patrimoni 
 cultural és una de les obligacions fonamentals que tenen 
 els poders públics. La Generalitat de Catalunya, d'acord 
 amb l'article 9 de l'Estatut d'autonomia i sens perjudici 
 de les competències que  l'article  149.1.28  de  la 
 Constitució assigna a l'Estat, té competència exclusiva en 
 aquesta matèria. L'Administració local  de  Catalunya, 
 d'acord amb la legislació local i amb aquesta Llei, 
 assumeix importants atribucions de protecció del patrimoni 
 cultural local, dins l'esfera de les seves competències.
                               
  Aquesta Llei, que té un precedent il·lustre en la Llei 
 del 3 de juliol de 1934, de conservació del patrimoni 
 històric, artístic  i  científic  de  Catalunya,  cal 
 considerar-la com el marc dins el qual s'han de situar 
 necessàriament les diferents lleis sectorials que han fixat 
 l'ordenació de cada sector específic. Així, la  Llei 
 d'arxius,  la  Llei  de museus, la Llei del sistema 
 bibliotecari de Catalunya i la Llei de foment i protecció 
 de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme 
 cultural han de tenir com a marc referencial la present 
 Llei del patrimoni cultural.
                               
  La Llei parteix d'un concepte ampli del  patrimoni 
 cultural de Catalunya, que engloba el patrimoni moble, el 
 patrimoni immoble i el patrimoni immaterial, siguin de 
 titularitat pública o privada, i les manifestacions de la 
 cultura tradicional i popular. Es regula la competència de 
 la Generalitat sobre la projecció exterior del patrimoni 
 cultural,  reconeguda  per  la Sentència del Tribunal 
 Constitucional 17/1991, relativa a la Llei 16/1985, del 25 
 de  juny,  del patrimoni històric espanyol. Atesa la 
 importància del patrimoni de l'Església catòlica, es fa una 
 referència expressa als deures d'aquesta institució i al 
 marc en què s'ha de desplegar la col·laboració entre 
 l'Administració de la Generalitat i la dita Església per al 
 compliment d'aquesta Llei.
                               
  S'estableixen tres categories de protecció, comunes a 
 béns mobles, immobles i immaterials: els béns culturals 
 d'interès nacional, els béns catalogats i la resta de béns 
 integrants de l'ampli concepte de patrimoni  cultural 
 definit per  l'article 1. D'acord amb la competència 
 reconeguda pel Tribunal Constitucional en la dita Sentència 
 17/1991, s'atribueix al Govern de la Generalitat  la 
 facultat de declarar els béns culturals d'interès nacional, 
 la categoria de protecció de major rang, que es correspon 
 amb la dels béns  d'interès  cultural  definida  per 
 l'esmentada Llei del patrimoni històric espanyol.
                               
  La Llei crea una segona esfera de protecció dels béns del 
 patrimoni cultural de  menor  rellevància,  els  béns 
 catalogats, els instruments de protecció i de control dels 
 quals recauen principalment en els municipis.
                               
  Aquesta figura es denomina béns culturals d'interès 
 local. En relació amb els béns immobles d'interès nacional, 
 la Llei regula diferents figures de protecció, en funció de 
 la tipologia del bé. Els béns immobles d'interès local no 
 només poden ésser catalogats en el marc d'aquesta Llei, 
 sinó que també s'esmenten els mecanismes de protecció 
 regulats per la legislació urbanística. Pel que fa als béns 
 mobles, llur règim específic posa l'accent en el control 
 del comerç. La Llei conté també una regulació addicional 
 del patrimoni arqueològic, que presenta com a novetat 
 principal  la  introducció  dels  espais de protecció 
 arqueològica.
                               
  Entre les mesures de  foment  i  difusió destaquen 
 l'establiment  en  l'àmbit  de  l'Administració de la 
 Generalitat de l'anomenat "u per cent cultural", la creació 
 de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català  i  els 
 preceptes dedicats a la gestió dels monuments per a 
 facilitar-ne la visita pública. D'aquesta manera, la Llei 
 no s'atura en els objectius de protecció i restauració del 
 patrimoni cultural, sinó que pretén dinamitzar-ne  la 
 difusió  com  a  conseqüència  lògica de l'assoliment 
 progressiu d'aquells objectius.  S'acompleix  així  la 
 prescripció de l'article 8.2 de l'Estatut d'autonomia, que 
 imposa a la Generalitat el  deure  de  promoure  la 
 participació dels ciutadans en la cultura.
                               
  La Llei estableix també l'exigència de qualificacions i 
 titulacions professionals per a determinades actuacions i 
 intervencions, amb la finalitat d'augmentar els nivells de 
 protecció dels béns patrimonials.
                               
  També regula el règim sancionador, amb la classificació 
 de les infraccions i les sancions  corresponents  i  la 
 determinació dels òrgans competents per a imposar-les, 
 juntament amb l'establiment de  mesures  cautelars  i 
 addicionals.
                               
  Es crea, finalment, el Consell Assessor del Patrimoni 
 Cultural, com a òrgan consultiu de les administracions 
 públiques en les matèries relacionades amb el patrimoni, 
 per a assolir els objectius que marca la Llei.
                               
                               
 TÍTOL PRELIMINAR                      
 Disposicions generals                    
                               
 Article 1                          
 Objecte                           
 -1 És objecte d'aquesta Llei la protecció, la conservació, 
 l'acreixement, la investigació, la difusió i el foment del 
 patrimoni cultural català.
 -2 El patrimoni cultural català és integrat per tots els 
 béns mobles o immobles relacionats amb la història i la 
 cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic, 
 arquitectònic,  arqueològic,  paleontològic,  etnològic, 
 documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una 
 protecció i una defensa especials, de manera que puguin 
 ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en 
 les millors condicions a les generacions futures.
 -3 També fan part del patrimoni cultural català els béns 
 immaterials integrants de la cultura popular i tradicional 
 i les particularitats lingüístiques, d'acord amb la Llei 
 2/1993, del 5 de març, de foment i protecció de la cultura 
 popular i tradicional i de l'associacionisme cultural.
 -4 El Departament de Cultura ha de vetllar pel retorn a 
 Catalunya dels béns amb valors propis del  patrimoni 
 cultural català que es troben fora del seu territori.
                               
 Article 2                          
 Projecció exterior                     
  L'Administració de la Generalitat ha de promoure la 
 difusió exterior del patrimoni cultural català i els 
 intercanvis culturals. També ha de promoure l'establiment 
 de tractats o convenis, en els termes establerts per 
 l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
                               
 Article 3                          
 Col·laboració entre les administracions públiques      
 -1 En  l'exercici  de llurs competències respectives, 
 l'Administració de la Generalitat, els consells comarcals i 
 els ajuntaments han de vetllar per la integritat del 
 patrimoni cultural català, tant públic com privat, i per la 
 protecció, la conservació, l'acreixement, la difusió i el 
 foment  d'aquest  patrimoni,  i  han  d'estimular  la 
 participació de la societat, per la qual cosa s'han de 
 dotar dels mitjans materials i personals adequats.
 -2 Les administracions públiques han de col·laborar perquè 
 les competències respectives siguin exercides, en l'àmbit 
 d'aquesta Llei, de la millor manera possible.
 -3 Els consells comarcals  i  els ajuntaments han de 
 comunicar immediatament a l'Administració de la Generalitat 
 qualsevol situació de perill en què es trobin els béns 
 integrants del patrimoni cultural.
 -4 L'Administració de la Generalitat ha d'informar els 
 consells comarcals i els ajuntaments corresponents de les 
 actuacions que dugui a terme en aplicació d'aquesta Llei.
                               
 Article 4                          
 Col·laboració de l'Església catòlica            
 -1 L'Església catòlica, com a titular d'una part molt 
 important del patrimoni cultural català, ha de vetllar per 
 la  protecció,  la conservació i la difusió d'aquest 
 patrimoni i, amb aquesta finalitat, ha de col·laborar amb 
 les diverses administracions públiques de Catalunya.
 -2 Una  comissió  mixta  entre  l'Administració de la 
 Generalitat i l'Església catòlica ha d'establir el marc de 
 col·laboració i coordinació entre les dues institucions i 
 fer-ne el seguiment.
 -3 Reglamentàriament s'ha de determinar, si s'escau, la 
 col·laboració amb l'Administració local.
                               
 Article 5                          
 Col·laboració dels particulars               
 -1 Totes  les  persones  físiques i jurídiques estan 
 legitimades per a exigir el compliment de la legislació de 
 patrimoni cultural davant les administracions públiques de 
 Catalunya.  La legitimació per a recórrer davant els 
 tribunals de justícia es regeix per la legislació de 
 l'Estat i de la Comunitat Europea.
 -2 Tothom que tingui coneixement d'una situació de perill o 
 de la destrucció consumada o imminent d'un bé integrant del 
 patrimoni cultural català ho ha de comunicar immediatament 
 a l'administració local corresponent o al Departament de 
 Cultura.
                               
 Article 6                          
 Municipis històrico-artístics                
 -1 Els  municipis   que   tenen  la  consideració 
 d'històrico-artístics,  segons  el  que  determina  la 
 legislació municipal i de règim local de Catalunya, han de 
 crear un òrgan d'estudi i proposta per a la preservació, la 
 conservació, la protecció i la vigilància de llur patrimoni 
 cultural. Si es tracta de municipis de menys de mil 
 habitants, aquest òrgan ha d'ésser creat pel consell 
 comarcal, que hi ha d'assegurar una presència significativa 
 del municipi afectat.
 -2 Correspon a la potestat d'autoorganització local de 
 determinar la composició i el funcionament dels òrgans a 
 què es refereix l'apartat 1,  que  han  de  comptar 
 necessàriament amb el suport de professionals qualificats 
 en el camp del patrimoni cultural, amb les condicions de 
 formació  i  de titulació que siguin establertes per 
 reglament.
 -3 Els òrgans a què es refereix l'apartat 1 han d'emetre 
 informe prèviament a l'adopció d'acords municipals que 
 afectin l'aprovació o la modificació del  planejament 
 urbanístic.
 -4 Els municipis històrico-artístics han d'elaborar un 
 catàleg del patrimoni cultural immoble de llur terme, en el 
 qual s'han d'especificar les mesures de protecció, d'acord 
 amb aquesta Llei i amb la legislació urbanística.
 -5 Els municipis amb un patrimoni arqueològic important han 
 de disposar d'arqueòleg municipal, l'obligatorietat i les 
 funcions  generals  del  qual s'han d'especificar per 
 reglament. Correspon a la potestat d'autoorganització local 
 de nomenar el dit arqueòleg i de determinar-ne les funcions 
 específiques.
                               
 TÍTOL PRIMER                        
 Categories de protecció del patrimoni cultural       
                               
 Capítol I                          
 Béns culturals d'interès nacional              
                               
 Article 7                          
 Definició i classificació                  
 -1 Els béns més rellevants del patrimoni cultural català, 
 tant mobles com immobles, han d'ésser declarats d'interès 
 nacional.
 -2 Els béns immobles es classifiquen en:          
  a) Monument històric: construcció o altra obra material 
 produïda per l'activitat humana que configura una unitat 
 singular.
  b) Conjunt històric: agrupament de béns immobles, continu 
 o dispers,  que  constitueix  una  unitat coherent i 
 delimitable amb entitat pròpia, encara  que  cadascun 
 individualment no tingui valors rellevants.
  c) Jardí històric: espai delimitat que és fruit  de 
 l'ordenació per l'home d'elements naturals i que pot 
 incloure estructures de fàbrica.
  d) Lloc històric: paratge natural on es produeix un 
 agrupament de béns immobles que fan part d'una unitat 
 coherent per raons històriques i culturals a la qual es 
 vinculen esdeveniments o records del passat, o que contenen 
 obres de l'home amb valors històrics o tècnics.
  e) Zona d'interès etnològic: conjunt de vestigis, que 
 poden  incloure intervencions en el paisatge natural, 
 edificis i instal·lacions, que contenen en llur si elements 
 constitutius del patrimoni etnològic de Catalunya.
  f) Zona arqueològica:  lloc  on hi ha restes de la 
 intervenció humana que solament és susceptible d'ésser 
 estudiat en profunditat amb la metodologia arqueològica, 
 tant si es troba en la superfície com si es troba en el 
 subsòl o sota les aigües. En el cas que els béns culturals 
 immobles definits per les lletres a), b), c), d)i e) 
 tinguin  en  el  subsòl  restes  que solament siguin 
 susceptibles d'ésser estudiades arqueològicament, tindran 
 també la condició de zona arqueològica.
  g) Zona paleontològica:  lloc  on  hi  ha  vestigis 
 fossilitzats que constitueixen una unitat coherent i amb 
 entitat pròpia, encara que cadascun individualment no 
 tingui valors rellevants.
 -3 Els béns mobles poden ésser declarats d'interès nacional 
 singularment o com a col·lecció.
                               
 Article 8                          
 Procediment de declaració                  
 -1 La declaració de béns culturals d'interès nacional 
 requereix la incoació prèvia d'un expedient,  iniciat 
 d'ofici per l'Administració de la Generalitat o bé a 
 instància d'una altra administració pública o de qualsevol 
 persona física o jurídica. Els acords de no-incoació han 
 d'ésser motivats.
 -2 En la instrucció de l'expedient esmentat en l'apartat 1 
 cal donar audiència als interessats. Si l'expedient  es 
 refereix a béns immobles, cal donar audiència també a 
 l'ajuntament corresponent i obrir un període d'informació 
 pública.
 -3 En l'expedient a què es refereix l'apartat 1 hi ha de 
 constar l'informe favorable del Consell Assessor  del 
 Patrimoni Cultural de Catalunya i també de l'Institut 
 d'Estudis  Catalans  o  d'una  de  les  institucions 
 científiques, tècniques o universitàries de prestigi o 
 competència reconeguts  que  siguin  determinades  per 
 reglament.
 -4 L'expedient a què es refereix l'apartat 1 ha de contenir 
 informes  històrics,  arquitectònics,  arqueològics  i 
 artístics, acompanyats d'una completa documentació gràfica, 
 a més d'un informe detallat sobre l'estat de conservació 
 del bé.
                               
 Article 9                          
 Notificació, publicació i efectes de la incoació      
 -1 La  incoació de l'expedient de declaració d'un bé 
 cultural d'interès nacional  s'ha  de  notificar  als 
 interessats i als ajuntaments dels municipis on radica el 
 bé. A més, i sens perjudici de la seva eficàcia des de la 
 notificació, la resolució d'incoació s'ha de publicar en el 
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el 
 Boletín Oficial del Estado.
 -2 La incoació de l'expedient a què es refereix l'apartat 1 
 comporta l'aplicació immediata i provisional del règim de 
 protecció establert per als béns culturals que ja han estat 
 declarats d'interès nacional.
 -3 En el cas dels béns immobles, la incoació de l'expedient 
 a què es refereix l'apartat 1 comporta, des del moment en 
 què és notificada a l'ajuntament, la suspensió de la 
 la tramitació de les llicències municipals de parcel·lació, 
 edificació o enderrocament en la zona afectada, i també la 
 suspensió dels efectes de les llicències ja concedides. No 
 obstant això, el Departament de Cultura pot autoritzar la 
 realització  de les obres que sigui manifest que no 
 perjudiquen els valors culturals  del  bé,  la  qual 
 autorització ha d'ésser prèvia a la concessió de la 
 llicència municipal, llevat que es tracti de llicències 
 concedides abans de la incoació de l'expedient.
                               
 Article 10                         
 Finalització de l'expedient de declaració          
 -1 La declaració de béns culturals d'interès nacional ha 
 d'ésser acordada pel Govern de la Generalitat, a proposta 
 del conseller de Cultura.
 -2 L'acord  de declaració de béns culturals d'interès 
 nacional s'ha d'adoptar en el termini de divuit mesos a 
 comptar de la data en què s'ha incoat l'expedient. La 
 caducitat de  l'expedient  es  produeix  si  un  cop 
 transcorregut aquest termini se sol·licita que s'arxivin 
 les actuacions i dins els trenta dies següents no es dicta 
 resolució. Un cop caducat l'expedient, no es pot tornar a 
 iniciar dins els dos anys següents, llevat que ho demani el 
 titular del bé.
                               
 Article 11                         
 Contingut de la declaració                 
 -1 La declaració d'un bé cultural d'interès nacional ha 
 d'incloure les especificacions següents:          
  a) Una descripció clara i precisa del bé o els béns, que 
 en permeti la identificació, amb  llurs pertinences i 
 accessoris, si n'hi ha, i que determini, en el cas que es 
 tracti de béns immobles, si la declaració inclou el subsòl 
 i, si s'escau, els béns mobles vinculats a l'immoble, els 
 quals també tindran la consideració de béns culturals 
 d'interès nacional.
  b) En el cas dels béns immobles, la classe que els ha 
 estat assignada, d'acord amb l'article 7, i, si escau, la 
 delimitació de l'entorn necessari per a la protecció 
 adequada del bé. L'entorn, que pot incloure el subsòl, és 
 constituït per l'espai, sigui edificat o no, que dóna 
 suport  ambiental  al bé i l'alteració del qual pot 
 afectar-ne els valors, la contemplació o l'estudi.
 -2 La declaració d'un bé cultural d'interès nacional ha 
 d'establir, en el cas que l'ús a què sigui destinat el bé 
 sigui incompatible amb la seva preservació, la paralització 
 o la modificació d'aquest ús, en el qual cas ha de fixar la 
 indemnització corresponent.
 -3 La declaració d'un bé cultural d'interès nacional pot 
 incloure la determinació dels criteris bàsics que, amb 
 caràcter específic, han de regir les intervencions sobre el 
 dit bé.
                               
 Article 12                         
 Notificació i publicació de la declaració          
  La declaració d'un bé cultural d'interès nacional s'ha de 
 notificar als interessats i als ajuntaments dels municipis 
 on radica el bé. A més, la declaració s'ha de publicar en 
 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el 
 Boletín Oficial del Estado.
                               
 Article 13                         
 Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional        
 -1 Els  béns culturals d'interès nacional han d'ésser 
 inscrits en el Registre de Béns Culturals  d'Interès 
 Nacional, en el qual també s'ha d'anotar preventivament la 
 incoació dels expedients de declaració. Correspon  al 
 Departament de Cultura de gestionar aquest Registre.
 -2 El Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional ha de 
 reflectir tots els actes que es realitzin sobre els béns 
 que hi són inscrits, si poden afectar el contingut de la 
 declaració. És obligació del propietari, titular d'altres 
 drets reals o posseïdor d'un bé cultural d'interès nacional 
 de comunicar al Registre tots els actes jurídics i tècnics 
 que puguin afectar el dit bé.
 -3 Les dades del Registre de Béns Culturals d'Interès 
 Nacional són públiques, llevat de les informacions que cal 
 protegir per raó de la seguretat dels béns o de llurs 
 titulars, la intimitat de les persones i els secrets 
 comercials i científics protegits per la llei.
 -4 De les inscripcions i les anotacions en el Registre de 
 Béns Culturals d'Interès Nacional, se n'ha de donar compte 
 al Registre General de Béns  d'Interès  Cultural  de 
 l'Administració de l'Estat, perquè hi siguin fetes les 
 inscripcions i les anotacions consegüents.
 -5 En  el  cas de monuments i jardins històrics, el 
 Departament de Cultura, o l'ajuntament corresponent, si 
 n'és el propietari o titular d'altre dret real, han 
 d'instar d'ofici la inscripció en el Registre de la 
 Propietat de la declaració dels dits béns com a béns 
 culturals d'interès nacional.
                               
 Article 14                         
 Procediment per a deixar sense efecte una declaració    
 -1 La  declaració d'un bé cultural d'interès nacional 
 únicament es pot deixar sense efecte si se segueixen els 
 mateixos tràmits i requisits que són necessaris per a la 
 declaració, amb l'informe previ, exprés i vinculant, de les 
 institucions a què fa referència l'article 8.3.
 -2 No es poden invocar com a causes determinants per a 
 deixar sense efecte la declaració d'un  bé  cultural 
 d'interès nacional les que derivin de l'incompliment de les 
 obligacions de conservació i manteniment regulades per 
 aquesta Llei.
                               
 Capítol II                         
 Béns catalogats                       
                               
 Article 15                         
 Definició                          
  Els béns integrants del patrimoni cultural català que, 
 tot i llur significació i importància, no compleixin les 
 condicions pròpies dels béns culturals d'interès nacional 
 han d'ésser inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural 
 Català.
                               
 Article 16                         
 Catalogació de béns mobles                 
 -1 La inclusió de béns mobles en el Catàleg del Patrimoni 
 Cultural Català es fa per resolució del conseller de 
 Cultura. Els  béns  mobles  poden  ésser  catalogats 
 singularment o com a col·lecció.
 -2 Són aplicables a la tramitació dels expedients de 
 catalogació de béns mobles les  normes  generals  de 
 procediment administratiu. La caducitat dels expedients es 
 regeix per l'article 10, si bé en aquest cas el termini per 
 a resoldre els expedients és de setze mesos.
 -3 El Catàleg del Patrimoni Cultural Català ha de reflectir 
 tots els actes que es realitzin sobre els béns que hi són 
 inscrits, si poden afectar llur catalogació. És obligació 
 del titular d'un bé catalogat de comunicar al Catàleg tots 
 els actes jurídics i tècnics que puguin afectar el dit bé.
 -4 De les inscripcions en el Catàleg del Patrimoni Cultural 
 Català, se n'ha de donar compte a l'Inventari General de 
 Béns Mobles de l'Administració de l'Estat, perquè hi siguin 
 fetes les inscripcions corresponents.
                               
 Article 17                         
 Catalogació de béns immobles                
 -1 La catalogació de béns immobles s'efectua mitjançant 
 llur declaració com a béns culturals d'interès local.
 -2 La competència per a la declaració de béns culturals 
 d'interès local correspon al ple de l'ajuntament, en els 
 municipis de més de cinc mil habitants, i al ple del 
 consell comarcal, en els municipis de fins a cinc mil 
 habitants. La declaració s'ha de dur a terme amb la 
 tramitació  prèvia  de  l'expedient   administratiu 
 corresponent, en el qual ha de constar l'informe favorable 
 d'un tècnic en patrimoni cultural.
 -3 L'acord de declaració d'un bé cultural d'interès local 
 ha d'ésser comunicat al Departament de Cultura, perquè en 
 faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural 
 Català.
 -4 La declaració d'un bé cultural d'interès local únicament 
 es pot deixar sense efecte si se segueix el mateix 
 mateix procediment prescrit per a la declaració i amb 
 l'informe favorable previ del Departament de Cultura.
 -5 Tota catalogació de béns immobles ha de contenir els 
 jaciments arqueològics del terme municipal que han estat 
 declarats espais de protecció arqueològica.
                               
 Capítol III                         
 Els restants béns integrants del patrimoni cultural català 
                               
 Article 18                         
 Definició                          
 -1 Ultra els béns culturals d'interès nacional i els béns 
 catalogats, fan part també del patrimoni cultural català 
 els béns mobles i immobles que, tot i no haver estat 
 objecte de declaració ni de catalogació, reuneixen els 
 valors descrits en l'article 1.
 -2 En tot cas, fan part del patrimoni cultural català els 
 béns mobles següents:                    
  a) Les col·leccions i els exemplars singulars de     
 zoologia, botànica, mineralogia i anatomia i els objectes 
 d'interès paleontològic.
  b) Els béns que  constitueixen  punts de referència 
 importants de la història.
  c) El producte de les intervencions arqueològiques.
  d) Els béns d'interès artístic.
  e) El mobiliari,  els  instruments  musicals,  les 
 inscripcions, les monedes i els segells gravats de més de 
 cent anys d'antiguitat.
  f) El patrimoni etnològic moble.
  g) El patrimoni científic, tècnic i industrial moble.
  h) El patrimoni documental i el patrimoni bibliogràfic.
                               
 Article 19                         
 Patrimoni documental                    
 -1 Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per document tota 
 expressió en llenguatge oral, escrit, d'imatges o de sons, 
 natural o codificat, recollida en qualsevol mena de suport 
 material, i qualsevol  altra  expressió  gràfica  que 
 constitueixi un testimoni de les funcions i les activitats 
 socials de l'home i dels grups humans, amb exclusió de les 
 obres d'investigació o de creació.
 -2 Integren  el patrimoni documental de Catalunya els 
 documents que s'inclouen en algun dels supòsits següents:  
  a) Els documents produïts o rebuts, en l'exercici de 
 llurs funcions i com a conseqüència de llur activitat 
 política i administrativa, per la Generalitat, pels ens 
 locals i per les entitats autònomes, les empreses públiques 
 i les altres entitats que en depenen.
  b) Els documents de més de quaranta anys d'antiguitat 
 produïts o rebuts, en l'exercici de llurs funcions, per 
 persones jurídiques de caràcter privat que desenvolupen 
 llur activitat a Catalunya.
  c) Els documents de més de cent anys  d'antiguitat 
 produïts o rebuts per qualsevol persona física i els 
 documents de menys antiguitat que hagin estat produïts en 
 suports de caducitat inferior als cent anys, com és el cas 
 dels àudio-visuals en suport fotoquímic o magnètic, d'acord 
 amb el que sigui establert per reglament.
  d) Els documents compresos en fons conservats en arxius 
 de titularitat pública de Catalunya.
  e) Els documents que hi són expressament inclosos d'acord 
 amb el procediment regulat per l'article 14 de la Llei 
 6/1985, del 26 d'abril, d'arxius.
 -3 Tots els documents dels òrgans de l'Administració de 
 l'Estat, de les notaries i els registres públics i dels 
 òrgans de l'Administració de justícia radicats a Catalunya 
 fan part també del patrimoni documental de Catalunya, sens 
 perjudici de la legislació de l'Estat que els sigui 
 aplicable.
 -4 Els documents dels òrgans de la Comunitat Europea 
 radicats  a  Catalunya  fan part també del patrimoni 
 documental de Catalunya, sens perjudici de la normativa 
 comunitària que els sigui aplicable.
                               
 Article 20                         
 Patrimoni bibliogràfic                   
 -1 Als efectes d'aquesta Llei, són béns bibliogràfics les 
 obres d'investigació o de creació manuscrites, impreses, 
 d'imatges, de sons o reproduïdes en qualsevol mena de 
 suport.
 -2 Integren el patrimoni bibliogràfic de Catalunya els 
 béns bibliogràfics següents:                
  a) Els exemplars de la producció bibliogràfica catalana 
 que són objecte de dipòsit legal i els que tenen alguna 
 característica rellevant que els individualitza.
  b) Els exemplars d'obres integrants de la producció 
 bibliogràfica catalana i de la relacionada per qualsevol 
 motiu amb l'àmbit lingüístic català de les quals no consti 
 que n'hi ha almenys dos exemplars en biblioteques públiques 
 de Catalunya.
  c) Les obres de més de cent anys d'antiguitat, les obres 
 manuscrites i les obres de menys antiguitat que hagin estat 
 produïdes en suports de caducitat inferior als cent anys, 
 d'acord amb el que sigui establert per reglament.
  d) Els béns compresos en fons conservats en biblioteques 
 de titularitat pública.
  e) Totes les obres i els fons bibliogràfics conservats a 
 Catalunya que, tot i no estar compresos en els apartats 
 anteriors, hi siguin integrats per resolució del conseller 
 de Cultura, atenent llur singularitat, llur unitat temàtica 
 o el fet d'haver estat aplegats per una personalitat 
 rellevant.
                               
 TÍTOL SEGON                         
 Protecció del patrimoni cultural català           
                               
 Capítol I                          
 Règim comú dels béns mobles i immobles           
                               
 Secció primera                       
 Règim aplicable a tots els béns integrants del patrimoni 
 cultural català                       
                               
 Article 21                         
 Deure de conservació                    
 -1 Tots els béns integrants del patrimoni cultural català 
 han d'ésser conservats per llurs propietaris, titulars 
 d'altres drets reals i posseïdors. Es poden establir per 
 reglament procediments per a l'esporgada i l'eliminació de 
 determinades classes de béns, si no han estat declarats 
 d'interès nacional ni han estat catalogats.
 -2 Les persones referides en l'apartat 1 han de facilitar 
 informació sobre l'estat  dels  béns  i  sobre  llur 
 utilització, si els ho demana l'Administració.
                               
 Article 22                         
 Subhastes                          
  L'Administració de la Generalitat pot exercir els drets 
 de tempteig i retracte sobre qualsevol bé integrant del 
 patrimoni cultural català que se subhasti a Catalunya. A 
 aquest efecte, els subhastadors han de notificar  al 
 Departament de Cultura, amb l'antelació que sigui fixada 
 per reglament, les subhastes que afectin els esmentats 
 béns. La Generalitat pot exercir aquests drets en benefici 
 d'una altra entitat pública o d'una entitat privada sense 
 finalitat de lucre.
                               
 Article 23                         
 Suspensió d'intervencions                  
 -1 El Departament de Cultura pot impedir qualsevol obra o 
 intervenció en béns integrants del patrimoni cultural no 
 declarats d'interès nacional. A aquest efecte, ha de 
 requerir l'ajuntament corresponent perquè  adopti  les 
 mesures necessàries per a l'efectivitat de la suspensió i, 
 si aquest no ho fa, pot adoptar-les subsidiàriament. El 
 Departament  de  Cultura,  amb  l'informe  previ  de 
 l'ajuntament, ha de resoldre en el termini de dos mesos a 
 favor de la continuació de l'obra o la intervenció suspesa 
 o a favor de la incoació d'expedient de declaració de bé 
 cultural d'interès nacional.
 -2 Per tal de preservar els valors culturals d'un bé 
 immoble, els ajuntaments poden suspendre la tramitació de 
 la concessió d'una llicència d'obres i sol·licitar al 
 Departament de Cultura la incoació d'un expedient de 
 declaració de bé cultural d'interès nacional.
                               
 Article 24                         
 Exportació                         
  L'exportació  o  expedició dels béns integrants del 
 patrimoni culural català es regeix per la legislació de 
 l'Estat o de la Comunitat Europea.
                               
 Secció segona                        
 Règim aplicable als béns culturals d'interès nacional i als 
 béns catalogats                       
                               
 Article 25                         
 Deure de preservació i manteniment             
 -1 Els propietaris, titulars d'altres drets  reals  i 
 posseïdors de béns culturals d'interès nacional o béns 
 catalogats els han de preservar i mantenir per assegurar la 
 integritat de llur valor cultural. L'ús a què es destinin 
 aquests béns ha de garantir-ne sempre la conservació.
 -2 Els béns culturals d'interès nacional i els  béns 
 catalogats no poden ésser destruïts.
 -3 Els propietaris, titulars d'altres drets  reals  i 
 posseïdors de béns culturals d'interès nacional o béns 
 catalogats han de permetre l'accés dels especialistes als 
 dits béns, per tal que puguin estudiar-los i catalogar-los 
 convenientment.
                               
 Article 26                         
 Drets de tempteig i de retracte               
 -1 L'Administració de la Generalitat pot exercir el dret de 
 tempteig sobre les transmissions oneroses de la propietat o 
 de qualsevol dret real sobre els béns culturals d'interès 
 nacional o sobre els béns mobles catalogats. Els consells 
 comarcals i els ajuntaments poden exercir subsidiàriament 
 el mateix dret respecte dels immobles d'interès nacional. 
 Els propietaris o titulars de drets reals sobre béns 
 culturals d'interès nacional han de notificar fefaentment 
 al Departament de Cultura llur intenció de transmetre els 
 béns o  els drets, i han d'indicar-ne el preu, les 
 condicions de la transmissió i la identitat de l'adquirent. 
 Si la transmissió afecta un bé immoble, el Departament de 
 Cultura ho ha de comunicar al Consell comarcal i a 
 consell comarcal i a l'ajuntament corresponents.
 -2 En el termini de dos mesos a comptar des de la 
 notificació a què es refereix l'apartat 1, l'Administració 
 de la Generalitat, i subsidiàriament els consells comarcals 
 i els ajuntaments, poden exercir el dret de tempteig. El 
 dret de tempteig es pot exercir en benefici d'altres 
 institucions públiques o d'entitats privades sense ànim de 
 lucre,  en  les  condicions  que en cada cas siguin 
 establertes.
 -3 Si la transmissió a què es refereix l'apartat 1 no es 
 notifica o no es formalitza en les condicions notificades, 
 l'Administració de la Generalitat, i subsidiàriament els 
 consells comarcals i els ajuntaments, poden exercir el dret 
 de retracte, en els mateixos termes establerts per al dret 
 de tempteig, en el termini de dos mesos a comptar des del 
 moment en què la Generalitat tingui coneixement fefaent de 
 la transmissió.
 -4 El que estableix aquest article no és aplicable als 
 immobles integrants de conjunts històrics que no tinguin la 
 condició de monuments ni als immobles inclosos en entorns 
 de protecció.
 -5 Els drets de tempteig i retracte poden ésser exercits 
 pels consells comarcals i els ajuntaments, respecte als 
 immobles catalogats, en els mateixos termes que estableixen 
 els apartats anteriors. En cas de  concurrència,  és 
 preferent el dret de l'ajuntament. Els propietaris o 
 titulars d'altres drets reals sobre immobles catalogats han 
 de notificar-ne les transmissions a l'ajuntament i al 
 consell  comarcal en els termes que estableix aquest 
 article.
 -6 L'Administració  de  l'Estat  pot exercir el dret 
 d'adquisició  preferent  que la legislació estatal li 
 reconeix respecte del que estableix aquest article.
                               
 Article 27                         
 Escriptures públiques                    
  Per  a  la  formalització  d'escriptures  públiques 
 d'adquisició de béns culturals d'interès nacional o de béns 
 catalogats o de transmissió de drets reals sobre aquests 
 béns, s'ha d'acreditar prèviament el compliment del que 
 estableix  l'article 26. Aquesta acreditació també és 
 necessària per a la inscripció dels títols corresponents.
                               
 Article 28                         
 Limitacions a la transmissió                
 -1 Els  béns culturals d'interès nacional i els béns 
 catalogats que són propietat de la Generalitat o de les 
 administracions locals de Catalunya són imprescriptibles i 
 inalienables, llevat de les transmissions que es puguin 
 efectuar entre administracions.
 -2 La  transmissió  dels  béns  de  les  institucions 
 eclesiàstiques es regeix per la legislació estatal.
                               
 Secció tercera                       
 Règim aplicable als béns culturals d'interès nacional    
                               
 Article 29                         
 Programes d'actuacions de conservació            
  Els  propietaris,  titulars  d'altres drets reals i 
 posseïdors  de  béns culturals d'interès nacional, en 
 compliment del deure de conservació, han de presentar al 
 Departament de Cultura, si el manteniment adequat dels béns 
 ho requereix, un programa que especifiqui la previsió de 
 les actuacions necessàries per a la conservació dels dits 
 béns.
                               
 Article 30                         
 Accés als béns culturals d'interès nacional         
 -1 Els  propietaris,  titulars d'altres drets reals i 
 posseïdors de béns culturals d'interès nacional estan 
 obligats a permetre:                    
  a) L'examen i l'estudi dels béns pels investigadors 
 reconeguts per alguna institució  acadèmica,  amb  la 
 presentació prèvia d'una sol·licitud raonada, avalada pel 
 Departament de Cultura.
  b) La col·locació d'elements  senyalitzadors  de llur 
 condició de béns culturals d'interès nacional.
  c) La visita pública dels béns, en les condicions que 
 siguin establertes per reglament, almenys quatre dies al 
 mes i en dies i hores prèviament assenyalats.
 -2 Als efectes del que disposa l'apartat 1.c), en la 
 determinació del règim de visites s'ha de tenir en compte 
 el tipus de béns, llurs característiques i, en el cas dels 
 béns immobles, l'informe de l'ajuntament afectat. En casos 
 justificats, el Departament de Cultura pot dispensar, 
 totalment o parcialment, del règim de visites. En el cas 
 dels béns mobles, el Departament de Cultura pot establir, 
 com a mesura alternativa a la visita pública, el dipòsit 
 dels béns en un centre cultural, perquè hi siguin exhibits 
 en els terminis i amb les condicions que siguin establerts 
 per reglament.
                               
 Capítol II                         
 Règim de protecció dels béns immobles            
                               
 Secció primera                       
 Règim aplicable als béns immobles d'interès nacional    
                               
 Article 31                         
 Revisió de llicències urbanístiques             
  Un cop produïda la declaració d'un immoble com a bé 
 cultural d'interès nacional, el Departament de Cultura ha 
 d'emetre, en el termini de quatre mesos, havent escoltat 
 l'ajuntament corresponent, un informe vinculant sobre les 
 llicències  urbanístiques suspeses per la incoació de 
 l'expedient. Si, com a conseqüència d'aquest informe, 
 l'ajuntament ha de modificar o anul·lar una llicència, el 
 Departament  de  Cultura  s'ha  de fer càrrec de la 
 indemnització corresponent, si s'escau,  aplicant  els 
 criteris que estableix la legislació urbanística.
                               
 Article 32                         
 Prohibició d'enderrocament                 
 -1 Els béns immobles d'interès nacional només es poden 
 enderrocar, parcialment o totalment, si han perdut els 
 valors culturals que es van prendre en consideració a 
 l'hora de qualificar-los. Prèviament a l'enderrocament dels 
 immobles cal haver fet els tràmits necessaris per a 
 deixar-ne sense efecte la declaració i, en cas que tinguin 
 en el subsòl restes d'interès arqueològic, cal haver-hi fet 
 la intervenció arqueològica preceptiva.
 -2 El que estableix l'apartat 1 no és aplicable als 
 immobles integrants de conjunts històrics, llocs històrics, 
 zones d'interès etnològic o entorns de protecció, els quals 
 es regeixen pel que estableix l'instrument de planejament a 
 què  fa  referència l'article 33.2. A manca d'aquest 
 instrument, només es pot fer l'enderrocament si l'ha 
 autoritzat prèviament el Departament de Cultura.
                               
 Article 33                         
 Planejament urbanístic                   
 -1 En cas que un immoble sigui declarat d'interès nacional, 
 els termes de la declaració prevalen sobre els plans i les 
 normes urbanístiques que afecten l'immoble, que s'hi han 
 d'ajustar abans d'ésser aprovats o bé, si ja eren vigents 
 abans de la declaració, mitjançant modificació.
 -2 En  el  cas  dels  conjunts  històrics, les zones 
 arqueològiques,  les zones paleontològiques, els llocs 
 històrics i les zones d'interès etnològic i en el cas dels 
 entorns de protecció de qualsevol bé cultural d'interès 
 nacional, l'ajuntament corresponent ha  d'elaborar  un 
 instrument urbanístic de protecció o adequar-ne un de 
 vigent. L'aprovació d'aquests instruments de planejament 
 requereix l'informe favorable del Departament de Cultura.
                               
 Article 34                         
 Autorització d'obres                    
 -1 Qualsevol intervenció que es pretengui realitzar en un 
 monument històric, un jardí històric, una zona arqueològica 
 o una zona paleontològica d'interès nacional ha d'ésser 
 autoritzada pel Departament de Cultura, en el termini que 
 sigui establert per reglament, prèviament a la concessió de 
 la llicència municipal.
 -2 En el cas de les intervencions en béns culturals 
 d'interès nacional altres que els esmentats en l'apartat 1 
 i en tots els entorns de protecció, l'autorització del 
 Departament de Cultura només és preceptiva mentre no hagin 
 estat aprovats els instruments de planejament a què fa 
 referència l'article 33.2.
 -3 Qualsevol projecte d'intervenció  en un bé immoble 
 d'interès nacional ha d'incloure un informe sobre els seus 
 valors històrics, artístics i arqueològics i sobre el seu 
 estat actual, i també d'avaluació de l'impacte de la 
 intervenció que es proposa.
 -4 La potestat del Departament de Cultura a què fan 
 referència els apartats 1 i 2 s'ha d'exercir en el marc 
 dels criteris bàsics i generals fixats per l'article 35 i 
 dels criteris específics que pot contenir cada declaració, 
 sens  perjudici  del  marge  d'apreciació discrecional 
 necessari per a valorar en cada supòsit la compatibilitat 
 de la intervenció projectada amb la preservació dels valors 
 culturals del bé.
 -5 Els ajuntaments han de notificar al Departament de 
 Cultura, simultàniament a la notificació a l'interessat, 
 les llicències urbanístiques que afectin béns culturals 
 d'interès nacional.
 -6 Si, com a conseqüència del mal estat d'un immoble 
 d'interès nacional, l'ajuntament corresponent ha d'adoptar 
 mesures per evitar danys a tercers, cal que ho comuniqui 
 prèviament al Departament de Cultura, el qual disposa d'un 
 termini de quaranta-vuit hores per a determinar  les 
 condicions a què s'ha de subjectar la intervenció.
                               
 Article 35                         
 Criteris d'intervenció                   
 -1 Qualsevol intervenció en un monument històric, un jardí 
 històric, una zona arqueològica o una zona paleontològica 
 d'interès nacional ha de respectar els criteris següents:  
  a) La conservació, la recuperació, la restauració, la 
 millora i la utilització del bé han de respectar els valors 
 que van motivar la declaració, sens perjudici que pugui 
 ésser autoritzat l'ús d'elements, tècniques i materials 
 contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i 
 per a valorar determinats elements o èpoques.
  b) S'ha de  permetre  l'estudi  científic  de  les 
 característiques   arquitectòniques,   històriques  i 
 arqueològiques del bé.
  c) S'han de conservar les característiques tipològiques 
 d'ordenació espacial, volumètriques i morfològiques més 
 remarcables del bé.
  d) És prohibit de reconstruir totalment o parcialment el 
 bé,  excepte  en els casos en què s'utilitzin parts 
 originals, i de fer-hi addicions mimètiques que en falsegin 
 l'autenticitat històrica.
  e) És prohibit d'eliminar parts del bé, excepte en el cas 
 que comportin la degradació del bé o que l'eliminació en 
 permeti una millor interpretació històrica. En aquests 
 casos,  cal  documentar  les parts que hagin d'ésser 
 eliminades.
  f) És prohibit de col·locar publicitat, cables, antenes i 
 conduccions aparents en les façanes i cobertes del bé i de 
 bastir instal·lacions de serveis públics o privats que 
 n'alterin greument la contemplació.
 -2 Les intervencions en els conjunts històrics d'interès 
 nacional han de respectar els criteris següents:      
  a) S'han de mantenir l'estructura urbana i arquitectònica 
 del conjunt i les característiques generals de l'ambient i 
 de la silueta paisatgística. No es permeten modificacions 
 d'alineacions,   alteracions   en   l'edificabilitat, 
 parcel·lacions ni agregacions d'immobles, excepte  que 
 contribueixin a la conservació general del caràcter del 
 conjunt.
  b) Són  prohibides  les  instal·lacions  urbanes, 
 elèctriques, telefòniques i qualssevol altres, tant aèries 
 com  adossades a la façana, que s'han de canalitzar 
 soterrades. Les antenes de televisió, les pantalles de 
 recepció d'ones i els dispositius similars s'han de situar 
 en llocs en què no perjudiquin la imatge urbana de part del 
 conjunt.
  c) És prohibit  de  col·locar-hi  anuncis  i rètols 
 publicitaris. Els rètols que anuncien serveis públics, els 
 de senyalització i els comercials han d'ésser harmònics amb 
 el conjunt.
 -3 El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme 
 de les intervencions en els entorns de protecció dels béns 
 immobles d'interès nacional no poden alterar el caràcter 
 arquitectònic i paisatgístic de l'àrea ni pertorbar la 
 visualització del bé. En els entorns  dels  immobles 
 d'interès nacional és prohibit qualsevol moviment de terres 
 que comporti una alteració greu de la geomorfologia i la 
 topografia  del  territori  i  qualsevol  abocament 
 d'escombraries, runa o deixalles.
                               
 Article 36                         
 Autorització dels canvis d'ús                
  Els canvis d'ús d'un monument han d'ésser autoritzats pel 
 Departament  de  Cultura, amb informe de l'ajuntament 
 afectat, prèviament a la concessió de  la  llicència 
 municipal corresponent.
                               
 Article 37                         
 Desplaçament d'immobles                   
  Els immobles d'interès nacional són inseparables de llur 
 entorn. Només es pot procedir a fer-ne l'aixecament o el 
 desplaçament en els termes fixats per la legislació estatal 
 i,  en  tot  cas, amb l'informe favorable previ del 
 Departament de Cultura, amb la llicència  urbanística 
 corresponent i un cop feta la intervenció arqueològica, si 
 escau, en el subsòl.
                               
 Article 38                         
 Expropiació                         
  L'Administració de la Generalitat i les administracions 
 locals poden acordar l'expropiació, per causa d'interès 
 social, dels immobles que dificultin la utilització o la 
 contemplació  dels  béns culturals d'interès nacional, 
 atemptin contra llur harmonia ambiental o comportin un risc 
 per a llur conservació.
                               
 Secció segona                        
 Règim aplicable als béns immobles catalogats        
                               
 Article 39                         
 Règim de protecció                     
  La declaració d'un immoble com a bé cultural d'interès 
 local comporta l'aplicació immediata del règim jurídic que 
 aquesta Llei estableix per als béns catalogats. Qualsevol 
 norma  addicional  de  protecció  d'aquests béns s'ha 
 d'establir mitjançant els instruments determinats per la 
 legislació urbanística.
                               
 Capítol III                         
 Règim de protecció dels béns mobles             
                               
 Secció primera                       
 Règim aplicable a tots els béns mobles integrants del 
 patrimoni cultural català                  
                               
 Article 40                         
 Deure d'informació                     
 -1 Els  propietaris,  titulars d'altres drets reals i 
 posseïdors de béns mobles integrants del patrimoni cultural 
 català  que  s'ajusten  a les característiques i les 
 condicions que siguin establertes per reglament n'han de 
 comunicar l'existència al Departament de Cultura, el qual 
 ho ha de notificar a l'ajuntament corresponent.
 -2 El Departament de Cultura pot requerir a les persones 
 esmentades en l'apartat 1 perquè facilitin les informacions 
 necessàries sobre els béns i en permetin l'examen material. 
                               
 Article 41                         
 Comerç                           
 -1 Les persones i les entitats que es dediquen habitualment 
 al comerç de béns integrants del patrimoni cultural català 
 han  de  portar  un  llibre-registre,  legalitzat pel 
 Departament de Cultura, en el qual han de constar les 
 transaccions que afectin els béns a què es refereix 
 l'article 40.1. S'han d'anotar en el llibre-registre les 
 dades d'identificació de l'objecte i de les parts que 
 intervenen en cada transacció.
 -2 El Departament de Cultura ha de portar un registre de 
 les empreses que es dediquen habitualment al comerç dels 
 objectes a què es refereix l'apartat 1. Les dites empreses 
 s'han d'inscriure en el registre, amb els requisits que 
 siguin establerts per reglament, per poder exercir llur 
 activitat.
                               
 Article 42                         
 Reproducció i restauració                  
  El Departament de Cultura i les administracions públiques 
 de Catalunya han de promoure la utilització de mitjans 
 tècnics per a reproduir els béns mobles integrants del 
 patrimoni cultural català, especialment els inclosos en el 
 patrimoni documental i bibliogràfic, si ho fa necessari 
 llur conservació. També han d'emprendre les actuacions 
 necessàries per a restaurar els fons deteriorats o que es 
 trobin en perill de malmetre's.
                               
 Secció segona                        
 Règim aplicable als béns mobles d'interès nacional i als 
 béns mobles catalogats                   
                               
 Article 43                         
 Conservació                         
 -1 Qualsevol modificació, reparació, restauració o actuació 
 d'altre tipus sobre béns mobles d'interès nacional o sobre 
 béns  mobles  catalogats  no prevista en el programa 
 d'actuacions regulat per l'article 29 ha d'ésser aprovada 
 prèviament pel Departament de Cultura.
 -2 Si la conservació de béns mobles d'interès nacional o de 
 béns mobles catalogats pot quedar compromesa per les 
 condicions de llur lloc d'ubicació, el Departament de 
 Cultura, amb l'informe previ de l'ajuntament afectat, n'ha 
 d'acordar el dipòsit provisional en un lloc que compleixi 
 les condicions adequades de seguretat i de conservació, amb 
 preferència pels més propers a la ubicació original del bé. 
 També ha d'acordar el dipòsit provisional d'aquests béns en 
 cas que els propietaris, titulars d'altres drets reals i 
 posseïdors incompleixin l'obligació de conservar-los.
                               
 Article 44                         
 Comunicació de trasllats                  
  El trasllat de béns mobles d'interès nacional o de béns 
 catalogats s'ha de comunicar al Departament de Cultura, 
 perquè ho faci constar en el registre o el catàleg 
 corresponents. El Departament de Cultura ha de comunicar 
 immediatament el trasllat a l'ajuntament afectat.
                               
 Article 45                         
 Integritat de les col·leccions               
 -1 Les  col·leccions  declarades d'interès nacional  o 
 catalogades que només essent considerades com una unitat 
 reuneixen els valors propis d'aquests béns no poden ésser 
 disgregades per llurs propietaris, titulars d'altres drets 
 reals i posseïdors sense autorització del Departament de 
 Cultura.
 -2 Els béns mobles declarats d'interès nacional per llur 
 vinculació a un immoble, d'acord amb l'article 11.1, són 
 inseparables d'aquest sense autorització del Departament de 
 Cultura.
 -3 S'ha de donar coneixement als ajuntaments afectats de 
 les disgregacions de col·leccions i de les separacions de 
 béns mobles de l'immoble a què pertanyen.
                               
 Capítol IV                         
 Normes específiques de protecció del patrimoni arqueològic 
                               
 Article 46                         
 Concepte de patrimoni arqueològic i règims de protecció   
 -1 Els béns mobles i immobles de caràcter històric per a 
 l'estudi dels quals cal utilitzar metodologia arqueològica 
 integren el patrimoni arqueològic català. També l'integren 
 els elements geològics i paleontològics relacionats amb 
 l'ésser humà i amb els seus orígens i antecedents.
 -2 La protecció dels béns a què es refereix l'apartat 1 
 s'estableix mitjançant llur declaració com a béns culturals 
 d'interès nacional o mitjançant llur catalogació i, en tot 
 cas, amb l'aplicació de les regles específiques d'aquest 
 capítol.
 -3 En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions 
 o d'activitats que s'hagin de sotmetre al procediment 
 d'avaluació  d'impacte  ambiental  i que afectin béns 
 integrants del patrimoni arqueològic, s'ha de sol·licitar 
 informe al Departament de Cultura.
                               
 Article 47                         
 Autorització d'intervencions arqueològiques         
 -1 La realització en l'àmbit territorial de Catalunya 
 d'intervencions  arqueològiques  i  paleontològiques, 
 terrestres o subaquàtiques, requereix l'autorització prèvia 
 del Departament de Cultura, sens perjudici de la llicència 
 municipal que sigui preceptiva segons  la  legislació 
 urbanística. En cas de silenci del Departament de Cultura, 
 s'ha d'entendre que l'autorització ha estat denegada.
 -2 Es  consideren  intervencions  arqueològiques  i 
 paleontològiques els estudis directes d'art rupestre i les 
 prospeccions, els sondeigs, les excavacions, els controls i 
 qualsevol altra intervenció, amb remoció de terrenys o 
 sense, que tingui per finalitat descobrir, documentar o 
 investigar restes arqueològiques o paleontològiques.
 -3 Per a l'atorgament de l'autorització a què es refereix 
 l'apartat 1 cal acompanyar la sol·licitud d'un projecte que 
 acrediti la conveniència i l'interès científic de la 
 intervenció, avali la idoneïtat tècnica i científica dels 
 directors i garanteixi la  capacitat  econòmica  dels 
 promotors.
 -4 S'han de determinar per reglament els diferents tipus 
 d'intervencions arqueològiques, llur abast, els requisits 
 que han de complir les sol·licituds, la titulació i la 
 capacitat tècnica dels directors i les condicions a què ha 
 de quedar subjecta l'autorització.
                               
 Article 48                         
 Intervencions per obres en béns immobles d'interès nacional 
 -1 Si el Departament de Cultura determina, com a requisit 
 previ per a la realització de qualsevol tipus d'obra que 
 afecti una zona arqueològica o paleontològica o un altre bé 
 cultural immoble d'interès nacional, la necessitat de 
 realitzar intervencions arqueològiques, el promotor ha de 
 presentar un projecte arqueològic, d'acord amb el que 
 estableix l'article 47.
 -2 Si el promotor a què es refereix l'apartat 1 és un 
 particular, el Departament de Cultura ha de col·laborar en 
 el finançament del cost d'execució del projecte.
                               
 Article 49                         
 Espais de protecció arqueològica              
 -1 Es consideren espais de protecció arqueològica els llocs 
 que no han estat declarats d'interès nacional on, per 
 evidències materials, per antecedents històrics o per 
 altres indicis, es presumeix l'existència  de  restes 
 arqueològiques o paleontològiques.
 -2 Els espais de protecció arqueològica són determinats per 
 resolució del conseller de Cultura, amb audiència prèvia 
 dels interessats i de l'ajuntament afectat. S'ha de donar 
 compte a l'ajuntament i als interessats de la resolució, 
 que no ha d'ésser publicada en el Diari Oficial de la 
 Generalitat de Catalunya.
 -3 Els promotors d'obres i d'altres intervencions en solars 
 o edificacions que es trobin en espais de protecció 
 arqueològica han de presentar, juntament amb la sol·licitud 
 de llicència d'obres, un estudi de la incidència que les 
 obres poden tenir en les restes arqueològiques, elaborat 
 per un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a 
 la concessió de la llicència cal l'informe favorable del 
 Departament de Cultura. Aquest informe pot exigir, com a 
 condició per a l'execució de les obres, la realització i 
 l'execució d'un projecte arqueològic, el finançament del 
 qual es regeix pel que disposa l'article 48.2 i en el qual 
 pot col·laborar l'ajuntament afectat.
                               
 Article 50                         
 Intervencions arqueològiques de l'Administració       
  El Departament de Cultura pot executar directament les 
 intervencions arqueològiques que consideri oportunes. També 
 les corporacions locals poden executar-les en el marc de 
 llurs  competències, amb les garanties científiques i 
 tècniques adequades,  amb  l'autorització  prèvia  del 
 Departament de Cultura de conformitat amb el que estableix 
 l'article 47. Aquestes actuacions s'han d'inspirar en el 
 principi de major economia en els perjudicis que es puguin 
 ocasionar als particulars. Les indemnitzacions que puguin 
 correspondre es regeixen pel que estableix la legislació 
 sobre expropiació forçosa.
                               
 Article 51                         
 Descobriment de restes arqueològiques            
 -1 Els descobriments de restes amb valor arqueològic fets 
 per atzar i els de caràcter singular produïts com a 
 conseqüència d'una intervenció arqueològica  s'han  de 
 comunicar  en  el  termini de quaranta-vuit hores al 
 Departament de Cultura o a l'ajuntament corresponent, i en 
 cap cas no se'n pot donar coneixement públic abans d'haver 
 informat les dites administracions. El termini per a la 
 comunicació dels descobriments que no tinguin caràcter 
 singular  i  siguin  conseqüència   d'intervencions 
 arqueològiques s'ha d'establir per reglament.
 -2 L'ajuntament que sigui informat del descobriment de 
 restes arqueològiques ho ha de notificar al Departament de 
 Cultura  en el termini d'una  setmana. Igualment, el 
 Departament de Cultura ha de notificar a l'ajuntament 
 corresponent els descobriments que li siguin comunicats, i 
 també n'ha d'informar el propietari del lloc on s'hagi 
 efectuat la troballa.
 -3 El descobridor de restes arqueològiques ha de fer 
 lliurament del bé, en el termini de quaranta-vuit hores, a 
 l'ajuntament corresponent, a un museu públic de Catalunya o 
 al Departament de Cultura, llevat que calgui efectuar 
 remoció de terres per a fer l'extracció del bé, ateses les 
 seves característiques, o llevat que es tracti d'una 
 troballa subaquàtica, en els quals supòsits l'objecte ha de 
 romandre en l'emplaçament originari. Pel que fa  als 
 descobriments  com  a  conseqüència  d'intervencions 
 arqueològiques, la regulació del lliurament s'ha de fer per 
 reglament. En tots els casos, mentre el descobridor no 
 efectua el lliurament, se li apliquen les normes del 
 dipòsit legal.
 -4 Els drets de caràcter econòmic que puguin correspondre 
 al descobridor de restes arqueològiques i al propietari del 
 lloc on s'ha fet la troballa es regeixen per la normativa 
 estatal. Aquests drets són satisfets per l'Administració de 
 la Generalitat, llevat que aquesta estableixi acords amb 
 altres administracions públiques.
 -5 Correspon al Departament de Cultura de determinar el 
 lloc del dipòsit definitiu de les restes arqueològiques 
 trobades, tenint en compte els criteris de la major 
 proximitat a l'indret de la troballa i de la idoneïtat de 
 les condicions de conservació i seguretat dels béns, sens 
 perjudici de l'aplicació d'altres criteris derivats de les 
 necessitats de l'ordenació museística general.
                               
 Article 52                         
 Suspensió d'obres                      
 -1 Si durant l'execució d'una obra, sigui del tipus que 
 sigui, es troben restes o objectes amb valor arqueològic, 
 el promotor o la direcció facultativa de l'obra han de 
 paralitzar immediatament els treballs, han de prendre les 
 mesures adequades per a la protecció de les restes i n'han 
 de comunicar  el  descobriment,  en  el  termini  de 
 quaranta-vuit hores, al Departament de Cultura, el qual ha 
 de donar trasllat d'aquesta comunicació a l'ajuntament.
 -2 En el termini de vint dies a comptar des de la 
 comunicació a què es refereix l'apartat 1, el Departament 
 de Cultura ha de dur a terme les activitats de comprovació 
 corresponents per tal de determinar l'interès i el valor 
 arqueològic de les troballes, en les quals activitats ha de 
 col·laborar el promotor de l'obra, amb els mitjans que hi 
 tingui desplaçats.
 -3 La suspensió de les obres a què es refereix l'apartat 2 
 no  dóna  lloc  a  indemnització.  No  obstant això, 
 l'Administració pot ampliar el termini de suspensió, si és 
 necessari per a completar la investigació arqueològica, 
 supòsit en el qual, si l'obra és de promoció privada, 
 s'apliquen les normes generals sobre responsabilitat de les 
 administracions públiques i no s'aplica el termini de dos 
 mesos establert per l'article 23.1.
                               
 Article 53                         
 Titularitat dels descobriments               
  Els béns que d'acord amb l'article 44 de la Llei de 
 l'Estat 16/1985, del 25 de juny, del patrimoni històric 
 espanyol, tenen la consideració de domini públic i són 
 descoberts a Catalunya s'integren en el patrimoni de la 
 Generalitat. No obstant això, si els drets econòmics a què 
 fa referència l'article 51.4 són satisfets per una altra 
 administració pública, els béns s'integren en el patrimoni 
 d'aquesta administració.
                               
 TÍTOL TERCER                        
 Mesures de foment i difusió                 
                               
 Capítol I                          
 Foment                           
                               
 Article 54                         
 Normes generals                       
 -1 Els ajuts de les administracions públiques per a la 
 investigació,  la  documentació,  la  conservació,  la 
 recuperació,  la  restauració i la difusió dels béns 
 integrants del patrimoni cultural s'han de concedir d'acord 
 amb criteris de publicitat, concurrència i objectivitat i 
 dins les previsions pressupostàries.
 -2 En l'atorgament de les mesures de foment a què es 
 refereix aquest capítol s'han de fixar les garanties 
 necessàries  per a evitar l'especulació amb béns que 
 s'adquireixen, es conserven, es restauren o es milloren amb 
 ajudes públiques.
 -3 Les persones i les entitats que no compleixen el deure 
 de conservació establert per aquesta Llei no es poden 
 acollir a les mesures de foment.
 -4 La Generalitat pot propiciar la participació d'entitats 
 privades i de particulars en el finançament de  les 
 actuacions de foment a què es refereix aquest capítol.
                               
 Article 55                         
 Ajuts  per  a  la investigació, la conservació i la 
 rehabilitació                        
 -1 L'Administració de la Generalitat ha d'establir un 
 programa anual d'inversions i ajuts per a la investigació, 
 la documentació, la conservació, la  recuperació,  la 
 restauració i la millora del patrimoni cultural, amb les 
 dotacions pressupostàries corresponents.
 -2 Si en el termini de vuit anys a comptar des de 
 l'atorgament d'un dels ajuts a què es refereix l'apartat 1 
 l'Administració adquireix el bé, s'ha de deduir del preu 
 d'adquisició una quantitat equivalent a l'import de l'ajut 
 o els ajuts, la qual es considera com a pagament a compte.
 -3 La Generalitat ha de promoure l'accés al crèdit oficial 
 per al finançament  de  les  obres  de  conservació, 
 manteniment, rehabilitació i excavació realitzades en béns 
 culturals d'interès nacional.
                               
 Article 56                         
 Ajuts per a l'adquisició                  
  El Govern de la Generalitat ha d'adoptar les mesures 
 necessàries perquè el finançament de l'adquisició de béns 
 culturals d'interès nacional i de béns culturals catalogats 
 amb la finalitat de destinar-los a un ús general que 
 n'asseguri la protecció tingui accés preferent al crèdit 
 oficial, en la forma i amb els requisits que estableixen 
 les normes que el regulen.
                               
 Article 57                         
 L'u per cent cultural                    
 -1 L'Administració de la Generalitat ha de reservar en els 
 pressupostos de les obres públiques que financi totalment o 
 parcialment una partida mínima de l'u per cent de la seva 
 aportació,  amb  la  finalitat  d'invertir-la  en  la 
 conservació, la restauració, l'excavació i l'adquisició 
 dels béns protegits per aquesta Llei i en la creació 
 artística contemporània.
 -2 La reserva a què es refereix l'apartat 1 també s'aplica 
 sobre el pressupost total d'execució de les obres públiques 
 que  executen els particulars en virtut de concessió 
 administrativa de la Generalitat.
 -3 S'exceptuen de les mesures fixades pels apartats 1 i 2 
 les obres públiques següents:                
  a) Aquelles en què l'aportació de la Generalitat o del 
 concessionari és inferior a cent milions de pessetes.
  b) Les que es fan per complir  específicament  els 
 objectius d'aquesta Llei.
  c) Les que es  financen  totalment  amb  càrrec  a 
 transferències de fons finalistes.
 -4 Als efectes del que diposa la lletra a) de l'apartat 3, 
 no es tenen en compte els eventuals fraccionaments en la 
 contractació  d'una  obra  que  es  pugui  considerar 
 unitàriament o globalment.
 -5 Els costos de les intervencions arqueològiques a què 
 fan referència els articles 48.2 i  49.3  tenen  la 
 consideració d'aportació a l'u per cent.
 -6 Els criteris i la forma d'aplicació dels fons obtinguts 
 d'acord  amb  aquest article s'han de determinar per 
 reglament. En qualsevol cas, tenen caràcter preferent els 
 béns culturals que poden quedar afectats directament per 
 l'obra pública de què es tracti i els que es troben situats 
 en el seu entorn. El Departament de Cultura ha d'emetre 
 informe prèviament a l'aplicació dels fons.
 -7 En  els  expedients  de  contractació d'obres s'ha 
 d'acreditar la disponibilitat del crèdit necessari per al 
 compliment de l'obligació de reserva determinada per aquest 
 article.
 -8 Les inversions culturals que l'Estat faci a Catalunya en 
 aplicació de l'u per cent cultural determinat per la Llei 
 del patrimoni històric espanyol s'han de fer amb l'informe 
 previ del Departament de Cultura sobre els sectors i àmbits 
 culturals que es considerin prioritaris en cada moment.
                               
 Article 58                         
 Pagaments amb béns culturals                
  Els propietaris de béns integrants del patrimoni cultural 
 poden sol·licitar a l'Administració de la Generalitat i a 
 l'Administració local l'admissió de la cessió en propietat 
 dels esmentats béns en  pagament  de  llurs  deutes. 
 L'acceptació de la cessió correspon respectivament al 
 Departament d'Economia i Finances, amb l'informe previ del 
 Departament  de  Cultura, i al ple de la corporació 
 corresponent.
                               
 Article 59                         
 Beneficis fiscals                      
 -1 Els propietaris i els titulars de drets sobre béns 
 culturals  d'interès  nacional i sobre béns culturals 
 catalogats gaudeixen dels beneficis fiscals que, en l'àmbit 
 de les competències respectives, determinen la legislació 
 de  l'Estat,  la legislació de la Generalitat i les 
 ordenances locals.
 -2 Els béns culturals d'interès nacional estan exempts de 
 l'impost sobre béns immobles, en els termes fixats per la 
 Llei de l'Estat 39/1988, del 28 de desembre, de regulació 
 de les hisendes locals. Les obres que tenen per finalitat 
 la conservació, la millora o la rehabilitació de monuments 
 declarats d'interès nacional gaudeixen també d'exempció de 
 l'impost sobre construccions, instal·lacions i  obres. 
 Aquestes exempcions no donen lloc a la compensació amb 
 càrrec als pressupostos de la Generalitat en favor dels 
 ajuntaments.
                               
 Capítol II                         
 Difusió                           
                               
 Article 60                         
 Inventari del Patrimoni Cultural Català           
 -1 El Departament de Cultura ha d'elaborar i mantenir 
 l'Inventari del Patrimoni Cultural Català, el qual té com a 
 finalitat de permetre la documentació i la recopilació 
 sistemàtiques, la investigació i la difusió de tots els 
 béns que l'integren.
 -2 Les dades que figuren a l'Inventari del Patrimoni 
 Cultural  Català  són  públiques. Excepcionalment, per 
 resolució del conseller de Cultura, es poden excloure de 
 consulta pública dades relatives a la situació jurídica, la 
 localització i el valor dels béns.
 -3 L'Administració de la Generalitat ha de garantir als 
 ciutadans l'accessibilitat de les dades contingudes en 
 l'Inventari  del Patrimoni Cultural Català, mitjançant 
 l'establiment d'una xarxa descentralitzada de transmissió 
 de dades.
 -4 Els museus, les biblioteques, els arxius i els altres 
 centres de dipòsit cultural que informatitzin les dades 
 documentals de llurs fons han d'assegurar i facilitar la 
 viabilitat del traspàs de la informació a l'Inventari del 
 Patrimoni Cultural Català, en el suport i amb el format que 
 siguin determinats pel Departament de Cultura.
                               
 Article 61                         
 Visita pública i difusió                  
 -1 L'Administració de la Generalitat ha de vetllar perquè 
 la visita pública als béns culturals d'interès nacional 
 s'efectuï  en  condicions  adequades  de  conservació, 
 coneixement i difusió dels béns i de seguretat dels 
 visitants.
 -2 L'Administració de la Generalitat ha de promoure la 
 realització de reproduccions i còpies dels béns culturals 
 d'interès nacional amb finalitats didàctiques i de promoció 
 turística, i ha de fer-hi constar de manera visible llur 
 procedència i llur condició de còpia, sens perjudici del 
 dret de propietat intel·lectual.
 -3 L'Administració de la Generalitat ha de fomentar l'ús i 
 el gaudi del patrimoni cultural català com a recurs de 
 dinamització social i turística, respectant les necessitats 
 de conservació i protecció dels béns i de llur entorn 
 establertes per aquesta Llei.
                               
 Article 62                         
 Gestió dels monuments per la Generalitat          
 -1 Els monuments i jaciments arqueològics oberts a la 
 visita pública i administrats pel Departament de Cultura 
 han  d'ésser gestionats d'acord amb els principis de 
 desconcentració  i  participació,  sens  perjudici  de 
 l'aplicació de directrius comunes que en garanteixin la 
 coherència global.
 -2 La gestió dels monuments i jaciments a què es refereix 
 l'apartat  1  n'ha  de garantir el manteniment i la 
 conservació i ha de potenciar-ne la divulgació, per a la 
 qual cosa han de comptar amb els elements suficients de 
 senyalització, guia i serveis complementaris.
 -3 El Govern de la Generalitat pot crear  patronats, 
 integrats per representants de la Generalitat i d'altres 
 institucions, entitats i persones relacionades amb els 
 monuments de què es tracti, perquè col·laborin, assessorin 
 i participin en la gestió dels monuments i en  les 
 activitats que s'hi desenvolupin. El consell comarcal i 
 l'ajuntament corresponents han d'ésser representats en 
 aquests patronats.
 -4 El Govern de la Generalitat pot establir que determinats 
 monuments, jaciments arqueològics o museus gestionats per 
 la Generalitat siguin administrats en règim d'autonomia 
 econòmica,  en  els termes que siguin concretats per 
 reglament. Cada any, el responsable de la gestió d'un 
 monument, un jaciment o un museu acollit a aquest règim ha 
 de presentar al Departament de Cultura la justificació dels 
 ingressos i el compte de gestió econòmica, els quals queden 
 a disposició de la Intervenció General de la Generalitat, 
 de la Sindicatura de Comptes i, si escau, del Tribunal de 
 Comptes.
                               
 Article 63                         
 Cessió d'ús de monuments                  
  El Govern de la Generalitat pot acordar la cessió de l'ús 
 de béns immobles de la Generalitat amb valors culturals en 
 favor d'altres  institucions  públiques  o  d'entitats 
 privades, a fi que, mitjançant llur utilització millor, 
 se'n garanteixin la conservació i el manteniment.
                               
 Article 64                         
 Instal·lació de museus, arxius i biblioteques        
 -1 La instal·lació de museus, d'arxius i de biblioteques és 
 causa d'interès social, a efectes d'expropiació.
 -2 Són competents per a procedir a l'expropiació a què es 
 refereix l'apartat 1 l'Administració de la Generalitat, els 
 consells comarcals i els ajuntaments, en l'àmbit de llurs 
 competències respectives.
                               
 Article 65                         
 Ensenyament                         
 -1 El Govern de la Generalitat ha d'incloure en els 
 currículums dels diferents nivells del sistema educatiu 
 reglat obligatori el coneixement del patrimoni cultural 
 català.
 -2 La Generalitat ha de promoure el desenvolupament dels 
 ensenyaments  especialitzats  en  la conservació i el 
 manteniment del patrimoni cultural, i pot establir convenis 
 de col·laboració amb les entitats privades i els centres de 
 formació especialitzats.
 -3 L'Escola d'Administració Pública de Catalunya i l'Escola 
 de Policia de Catalunya s'han d'ocupar que els funcionaris 
 encarregats de l'administració o la custòdia del patrimoni 
 cultural tinguin la preparació específica adequada.
                               
 Article 66                         
 Publicacions                        
  L'Administració de la Generalitat ha de promoure l'edició 
 de publicacions d'investigació i  de  divulgació  del 
 patrimoni cultural català.
                               
 TÍTOL QUART                         
 Execució d'aquesta Llei i règim sancionador         
                               
 Capítol I                          
 Mesures per a l'execució d'aquesta Llei           
                               
 Article 67                         
 Execució del deure de conservació              
 -1 En cas d'incompliment del deure de conservació de béns 
 culturals d'interès nacional o de béns mobles catalogats, 
 el Departament de Cultura pot ordenar als propietaris, 
 titulars d'altres drets reals i posseïdors dels dits béns 
 l'execució de les obres o la realització de les actuacions 
 que siguin necessàries per a preservar-los, conservar-los i 
 mantenir-los. Aquestes mesures poden ésser adoptades també 
 pels ajuntaments, si es refereixen a  béns  immobles 
 catalogats.  L'Administració no pot ordenar l'execució 
 d'obres o d'actuacions per un import superior al 50% del 
 valor del bé, fixat pel Departament de Cultura o per 
 l'ajuntament corresponent mitjançant  l'aplicació  dels 
 criteris establerts per la legislació sobre expropiació 
 forçosa.
 -2 Si els que hi són obligats no executen les actuacions a 
 què fa referència l'apartat 1, el Departament de Cultura o, 
 si escau, l'ajuntament corresponent poden fer-ne l'execució 
 subsidiària, a càrrec dels obligats. En cas de perill 
 imminent per a l'immoble, l'administració competent pot 
 executar les obres imprescindibles per a salvaguardar el bé 
 sense necessitat de requeriment previ.
 -3 El Departament de Cultura pot concedir, per a la 
 realització de les obres de conservació dels béns culturals 
 d'interès nacional, un ajut amb caràcter de bestreta 
 reintegrable, que en el cas dels béns immobles s'ha 
 d'inscriure en el Registre de la Propietat.
 -4 Són causa d'interès social, a efectes d'expropiació, 
 l'incompliment dels deures de conservació, preservació, 
 manteniment i protecció establerts per aquesta Llei i la 
 situació de perill o ruïna imminent d'un immoble d'interès 
 nacional. Són competents per a procedir a l'expropiació 
 l'Administració de la Generalitat, els consells comarcals i 
 els ajuntaments, en  l'àmbit  de  llurs  competències 
 respectives.
                               
 Article 68                         
 Reparació dels danys causats                
  L'Administració de la Generalitat ha d'ordenar a les 
 persones o institucions responsables, sens perjudici de la 
 sanció que correspongui, la reparació dels danys causats 
 il·lícitament en béns culturals d'interès nacional o en 
 béns mobles catalogats, mitjançant ordres executives de 
 reparació, reposició, reconstrucció o enderrocament  o 
 mitjançant les que siguin necessàries per a restituir el bé 
 al seu estat anterior. Aquestes mesures, en el cas dels 
 danys produïts en béns immobles catalogats, han d'ésser 
 adoptades pels ajuntaments.
                               
 Article 69                         
 Multes coercitives                     
 -1 L'administració competent pot imposar multes coercitives 
 per fer efectiu el compliment dels deures imposats per 
 aquesta Llei i de les resolucions administratives dictades 
 per al compliment del que aquesta disposa.
 -2 La imposició de multes coercitives exigeix la formulació 
 prèvia d'un requeriment escrit, en el qual s'ha d'indicar 
 el  termini de què es disposa per al compliment de 
 l'obligació i la quantia de la multa que pot ésser 
 imposada. En tot cas, el termini ha d'ésser suficient per a 
 complir l'obligació i la multa no pot excedir de cent mil 
 pessetes.
 -3 En cas que, un cop imposada una multa coercitiva, es 
 mantingui  l'incompliment  que   l'hagi   motivada, 
 l'Administració pot reiterar-la tantes vegades com calgui, 
 fins al compliment de l'obligació, sense que en cap cas el 
 termini  pugui ésser inferior al fixat en el primer 
 requeriment.
 -4 Les multes coercitives són independents i compatibles 
 amb les que es puguin imposar en concepte de sanció.
                               
 Article 70                         
 Inspecció                          
 -1 L'Administració pot inspeccionar en qualsevol moment les 
 obres i les intervencions que es facin en béns integrants 
 del patrimoni cultural català. Els propietaris, titulars 
 d'altres drets reals i posseïdors dels esmentats béns hi 
 han de permetre l'accés, sempre que sigui necessari als 
 efectes de la inspecció.
 -2 Els funcionaris públics als quals s'assigna el control i 
 la  inspecció  sobre  el patrimoni cultural tenen la 
 consideració d'autoritat i estan facultats per a examinar 
 els béns, els llibres, els documents i, en general, tot el 
 que pugui servir d'informació per a complir i executar 
 llurs tasques.
                               
 Capítol II                         
 Règim sancionador                      
                               
 Article 71                         
 Classificació de les infraccions              
 -1 L'incompliment  de  les obligacions establertes per 
 aquesta Llei té la consideració d'infracció administrativa, 
 llevat que constitueixi delicte. Les infraccions d'aquesta 
 Llei es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
 -2 Constitueixen infraccions lleus:             
  a) La manca de comunicació al Registre de Béns Culturals 
 d'Interès Nacional o al Catàleg del Patrimoni Cultural 
 Català dels actes jurídics o tècnics i dels trasllats que 
 afectin els béns que hi són inscrits.
  b) La manca de notificació a l'administració competent, 
 en els termes fixats per l'article 26, de la transmissió 
 onerosa de la propietat o de qualsevol dret real sobre béns 
 culturals d'interès nacional o sobre béns catalogats.
  c) L'incompliment del deure de permetre l'accés dels 
 especialistes als béns catalogats.
  d) L'incompliment del deure  d'informació  a  les 
 administracions  competents  sobre  l'existència  i la 
 utilització de béns integrants del patrimoni cultural i 
 l'obstrucció de les inspeccions de les administracions 
 competents.
  e) La manca de presentació a l'aprovació del Departament 
 de Cultura d'un programa que especifiqui les actuacions de 
 conservació dels béns.
  f) L'incompliment dels deures establerts en l'article 
 41.2 pels comerciants de béns integrants del patrimoni 
 cultural.
 -3 Constitueixen infraccions greus:             
  a) La manca de notificació al Departament de Cultura de 
 la realització de subhastes que afectin béns integrants del 
 patrimoni cultural.
  b) L'incompliment dels deures de permetre l'accés dels 
 investigadors i la visita pública als béns culturals 
 d'interès nacional.
  c) L'incompliment  dels  deures  de  preservació  i 
 manteniment de béns culturals d'interès nacional o de béns 
 catalogats.
  d) La inobservança del deure de portar el llibre-registre 
 de transmissions i l'omissió o la inexactitud de les dades 
 que s'hi han de fer constar.
  e) La disgregació, sense l'autorització del Departament 
 de Cultura, de col·leccions declarades d'interès nacional o 
 catalogades, i la separació de béns mobles vinculats a béns 
 immobles d'interès nacional.
  f) L'incompliment de les obligacions de comunicació del 
 descobriment de restes arqueològiques i de lliurament dels 
 béns trobats.
  g) L'incompliment de la suspensió d'obres amb motiu del 
 descobriment de restes arqueològiques i de les suspensions 
 d'obres acordades per l'administració competent.
  h) L'atorgament pels ajuntaments de llicències d'obres i 
 l'adopció de mesures cautelars incomplint el que disposa 
 l'article 34.
 -4 Constitueixen infraccions molt greus:          
  a) L'enderrocament total o parcial d'immobles declarats 
 d'interès nacional.
  b) La destrucció de béns mobles d'interès nacional o de 
 béns catalogats.
  c) L'atorgament pels  ajuntaments  de   llicències 
 urbanístiques de desplaçament d'immobles incomplint el que 
 disposa l'article 37.
 -5 Són infraccions lleus, greus o molt greus, en funció del 
 dany potencial o efectiu al patrimoni cultural:       
  a) La realització d'intervencions arqueològiques sense 
 l'autorització del Departament de Cultura.
  b) La realització d'intervencions sobre béns culturals 
 d'interès nacional i sobre espais de protecció arqueològica 
 sense llicència urbanística o incomplint-ne els termes.
  c) Les actuacions o intervencions sobre béns culturals 
 d'interès nacional i sobre béns catalogats no aprovades pel 
 Departament de Cultura.
  d) El canvi d'ús d'un monument sense autorització del 
 Departament  de  Cultura  o  el  manteniment  d'usos 
 incompatibles d'acord amb la declaració.
                               
 Article 72                         
 Responsabilitat                       
 -1 Són responsables de les infraccions d'aquesta Llei, a 
 més de les persones que en tenen la responsabilitat 
 directa:                          
  a) Els promotors, pel que fa a la realització d'obres.
  b) El director de les obres, pel que fa a l'incompliment 
 de l'ordre de suspendre-les.
  c) Els qui d'acord amb el  Codi  penal  tenen  la 
 consideració d'autors, còmplices o encobridors, pel que fa 
 a  la  realització  d'intervencions  arqueològiques no 
 autoritzades.                        
 -2 Són també responsables de les infraccions d'aquesta Llei 
 els qui, coneixent l'incompliment de les obligacions que 
 aquesta estableix, n'obtenen un benefici.
                               
 Article 73                         
 Classificació de les sancions                
 -1 Les infraccions administratives en matèria de patrimoni 
 cultural són sancionades, si els danys causats al patrimoni 
 cultural poden ésser valorats econòmicament, amb una multa 
 d'entre una i quatre vegades el valor dels danys causats. 
 Altrament, s'apliquen les sancions següents:        
  a) Per a les infraccions lleus, una multa de fins a un 
 milió de pessetes.
  b) Per a les infraccions greus, una multa d'entre un 
 milió i trenta-cinc milions de pessetes.
  c) Per a les infraccions molt greus, una multa d'entre 
 trenta-cinc milions i cent-cinquanta milions de pessetes.
 -2 La quantia de les sancions fixades per l'apartat 1 es 
 gradua de conformitat amb:                 
  a) La reincidència.
  b) El dany causat al patrimoni cultural.
  c) La utilització de mitjans tècnics en les intervencions 
 arqueològiques il·legals.
                               
 Article 74                         
 Comís de materials i estris                 
  L'òrgan competent per a imposar una sanció pot acordar 
 com a sanció accessòria el comís dels materials i estris 
 emprats en l'activitat il·lícita.
                               
 Article 75                         
 Òrgans competents                      
 -1 Pertoca als ajuntaments la competència per a sancionar 
 la infracció a què es refereixen els apartats 2.b), 2.c), 
 3.b) i 5.c) de l'article 71, quant als béns culturals 
 d'interès local, excepte en els municipis de menys de cinc 
 mil habitants, en què aquesta competència pertoca als 
 consells comarcals.
 -2 Pertoca a les entitats locals la imposició de sancions 
 per les infraccions a què es refereix l'article 71.2.d) i 
 71.3.g), si són comeses en relació amb actuacions de les 
 dites entitats.
 -3 Pertoca als ajuntaments la competència per a incoar i 
 tramitar els expedients sancionadors per les infraccions a 
 què es refereix l'article 71.5.b), excepte en els municipis 
 de menys de cinc mil habitants, en què aquesta competència 
 pertoca als consells comarcals. En aquests casos, el règim 
 sancionador regulat per aquesta Llei preval sobre el règim 
 establert per la normativa urbanística.
 -4 La competència per a la imposició de les sancions per la 
 infracció de l'article 71.5.b) pertoca a:          
  a) El president del consell comarcal, en cas de sancions 
 dens a un milió de pessetes, en municipis de menys de cinc 
 mil habitants.
  b) L'alcalde, en cas de sancions de fins a un milió de 
 pessetes, en municipis d'entre 5.000 i 50.000 habitants, o 
 de sancions de fins a trenta-cinc milions de pessetes, en 
 municipis de més de 50.000 habitants.
  c) El conseller de Cultura, en cas de sancions d'entre un 
 milió i trenta-cinc milions de pessetes, en municipis de 
 fins a 50.000 habitants.
  d) El Govern de la Generalitat, en cas de sancions de més 
 de trenta-cinc milions de pessetes.
 -5 Si el Departament de Cultura comunica a l'entitat local 
 competent l'existència d'indicis d'una infracció de les 
 tipificades a l'article 71.5.b) i l'entitat local no li 
 notifica la incoació de l'expedient sancionador en el 
 termini de dos mesos, el Departament de Cultura pot 
 procedir  a  incoar,  tramitar i resoldre l'expedient 
 sancionador.
 -6 En les infraccions tipificades per l'article 71 altres 
 que les enumerades als apartats 1, 2 i 3 d'aquest article, 
 la  incoació  dels expedients sancionadors pertoca al 
 director general del Departament de Cultura competent per 
 raó de la matèria i la imposició de les sancions pertoca al 
 conseller de Cultura, en el cas de les sancions de fins a 
 trenta-cinc milions de pessetes, i al Govern de  la 
 Generalitat,  en  el cas de les sancions de més de 
 trenta-cinc milions de pessetes.
                               
 Article 76                         
 Prescripció de les infraccions               
  Les infraccions administratives a què es refereix aquesta 
 Llei prescriuen al cap de cinc anys d'haver-se comès, 
 llevat de les de caràcter molt greu, que prescriuen al cap 
 de deu anys.
                               
 Article 77                         
 Mesures cautelars                      
 -1 L'Administració  de la Generalitat ha de suspendre 
 qualsevol obra o actuació en béns culturals d'interès 
 nacional o en béns catalogats que incompleixi el que 
 determina la legislació sobre patrimoni cultural i ha 
 d'ordenar també la suspensió de les obres en què s'hagin 
 trobat restes arqueològiques, si el promotor ha incomplert 
 l'obligació establerta per l'article 52.
 -2 Les suspensions a què fa referència l'apartat 1 poden 
 ésser també acordades pels ajuntaments, si es tracta 
 d'obres o actuacions subjectes a llicència municipal. Si la 
 suspensió afecta un bé cultural d'interès nacional, ha 
 d'ésser comunicada al Departament de Cultura en el termini 
 de quaranta-vuit hores.
 -3 Si hi ha indicis racionals de la comissió  d'una 
 infracció greu o molt greu, l'administració competent per a 
 imposar la sanció corresponent pot acordar com a mesura 
 cautelar, prèviament o simultàniament a la instrucció de 
 l'expedient sancionador, la immobilització, el precintatge 
 o el dipòsit dels materials i estris emprats en les dites 
 activitats.
 -4 El  Departament de Cultura pot acordar el dipòsit 
 cautelar dels béns integrants del patrimoni cultural que es 
 troben en possessió de persones que es dediquen a fer-ne el 
 comerç, si no en poden acreditar l'adquisició lícita.
                               
 Article 78                         
 Publicitat de les sancions                 
  Les sancions imposades de conformitat amb aquesta Llei 
 poden ésser publicades per l'òrgan sancionador, atenint-se 
 als criteris que siguin establerts per reglament, un cop 
 han esdevingut fermes en la via administrativa.
                               
 Article 79                         
 Termini de resolució dels expedients sancionadors      
  El  termini  per  a  la  resolució dels expedients 
 sancionadors per les infraccions regulades per aquesta Llei 
 és d'un any.
                               
                               
 TÍTOL CINQUÈ                        
 Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català       
                               
 Capítol I                          
 Composició i funcions                    
                               
 Article 80                         
 Composició                         
 -1 Es crea el Consell Assessor del Patrimoni Cultural 
 Català, com a òrgan consultiu  i  assessor  de  les 
 administracions públiques en les matèries relacionades amb 
 el patrimoni cultural.
 -2 La composició i el funcionament del Consell Assessor del 
 Patrimoni Cultural Català, que ha d'ésser presidit pel 
 conseller de Cultura, s'han d'establir per reglament.
                               
 Article 81                         
 Funcions                          
  Les funcions del Consell Assessor del Patrimoni Cultural 
 Català són les següents:                  
  a) Emetre informes i dictàmens a requeriment de les 
 administracions competents i del Parlament.
  b) Emetre els informes que determina aquesta Llei.
  c) Prestar assessorament cultural als òrgans gestors del 
 patrimoni cultural.
  d) Proposar les modificacions normatives, si escau, i 
 les actuacions públiques o privades necessàries per al 
 millor compliment dels objectius d'aquesta Llei.
                               
 Disposicions addicionals                  
 Primera                           
 -1 Els béns radicats a Catalunya que hagin estat declarats 
 d'interès cultural o hagin estat inclosos en l'Inventari 
 General de Béns Mobles, d'acord amb la Llei de l'Estat 
 16/1985, del 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, 
 passen a tenir respectivament la consideració de béns 
 culturals d'interès nacional i de béns catalogats. Els béns 
 immobles que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta 
 Llei estiguin inclosos en catàlegs de patrimoni cultural 
 incorporats en plans urbanístics passen a tenir, llevat que 
 siguin béns culturals d'interès nacional, la consideració 
 de béns culturals d'interès local i queden inclosos en el 
 Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
 -2 Es  declaren  d'interès  nacional  els castells de 
 Catalunya. En el termini de tres anys, el conseller de 
 Cultura ha de presentar a l'aprovació del Govern de la 
 Generalitat una relació d'aquests castells.
 -3 Es declaren d'interès nacional les coves, els abrics i 
 els indrets que contenen manifestacions d'art rupestre.
 -4 Es declara d'interès nacional la documentació recollida 
 en l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
                               
 Segona                           
 -1 Corresponen al Consell General de la Vall d'Aran, en 
 l'àmbit del seu territori, les competències que aquesta 
 Llei assigna a l'Administració de la Generalitat, i que 
 s'enumeren a continuació:                  
  a) La incoació i la instrucció dels expedients per a la 
 declaració de béns culturals d'interès nacional i per a 
 deixar sense efecte una declaració, regulades pels articles 
 8, 9 i 14. En cas que el Departament de Cultura consideri 
 procedent la declaració d'un bé cultural d'interès nacional 
 de la Vall d'Aran, pot requerir al Consell General la 
 incoació de l'expedient; si aquest requeriment no és atès 
 en el termini de dos mesos, el Departament de Cultura pot 
 procedir a la incoació de l'expedient de declaració.
  b) L'aprovació dels programes d'actuacions de conservació 
 de  béns  culturals  d'interès nacional, regulada per 
 l'article 29, si es refereixen a béns immobles.
  c) L'autorització d'intervencions sobre  béns  immobles 
 d'interès  nacional i sobre els que tenen incoat un 
 expedient per a declarar-los-hi, i  la  indemnització 
 corresponent, d'acord amb els articles 9.3, 31 i 34.
  d) L'informe preceptiu i vinculant sobre els instruments 
 de planejament a què fa referència l'article 33.2.
  e) L'autorització dels canvis  d'ús  d'un  monument, 
 regulada per l'article 36.
  f) L'informe d'avaluació d'impacte  ambiental  en  els 
 procediments a què fa referència l'article 46.3.
 -2 Per a l'executivitat dels acords adoptats en exercici de 
 les competències descrites per les lletres b), c), d) i e) 
 de l'apartat 1 cal la ratificació del Departament de 
 Cultura, la qual s'entén que ha estat atorgada si no hi 
 manifesta la seva oposició en el termini de vint dies a 
 comptar des que l'acord li hagi estat notificat pel Consell 
 General.
                               
 Tercera                           
  L'Administració de la Generalitat assumeix, en virtut 
 d'aquesta  Llei,  les  competències exercides per les 
 diputacions  provincials  en  matèria  de  protecció, 
 conservació i catalogació del patrimoni cultural català. 
 Aquesta atribució de competències comporta el traspàs dels 
 mitjans materials i personals afectes als serveis i els 
 organismes corresponents, i també  dels  corresponents 
 recursos econòmics, d'acord amb el que estableix la Llei 
 5/1987, del 4  d'abril,  del  règim  provisional  de 
 competències de les diputacions provincials.
                               
 Quarta                           
  Correspon al conseller de Cultura de proposar al Govern 
 de la Generalitat l'acceptació de les donacions, les 
 herències i els llegats a favor de la Generalitat que tenen 
 per objecte béns mobles integrants del patrimoni cultural 
 català. La tramitació, la instrucció i la resolució de 
 l'expedient corresponent és competència del Departament de 
 Cultura, el qual també ha de tenir cura de la incorporació 
 dels béns adquirits a l'Inventari General de Béns de la 
 Generalitat de Catalunya.
                               
 Cinquena                          
  La declaració de paratges pintorescos incoada o acordada 
 de conformitat amb el procediment regulat per la Llei de 
 l'Estat del 13 de maig de 1933, de defensa, conservació i 
 acreixement del patrimoni històrico-artístic nacional, ha 
 d'ésser reclassificada en el termini de tres anys a favor 
 d'alguna de les figures de protecció establertes per 
 l'article 7 de la Llei present o per la legislació sobre 
 espais naturals. Si transcorre aquest termini i no s'ha 
 procedit a la reclassificació, s'entén que la declaració ha 
 caducat.
                               
 Sisena                           
  S'aplica als arxius i documents privats inclosos en algun 
 dels supòsits de l'article 19 de la Llei present, a més del 
 règim que aquesta estableix, el que disposa el capítol III 
 de la dita Llei d'arxius.
                               
 Disposicions transitòries                  
 Primera                           
  Els efectes dels expedients sobre declaració de béns 
 d'interès cultural iniciats abans de l'entrada en vigor 
 d'aquesta Llei són els que aquesta estableix per als béns 
 culturals d'interès nacional. La tramitació dels expedients 
 ha de continuar segons el nou règim jurídic.
                               
 Segona                           
  Mentre el Govern de la Generalitat no aprovi les normes 
 per  al desenvolupament i l'aplicació d'aquesta Llei, 
 continuaran vigents les que regulaven aquesta matèria fins 
 a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, en tot allò que no 
 s'hi oposin.
                               
 Disposició derogatòria                   
 -1 Es deroguen els articles 12 i 13 de la Llei 6/1985, del 
 26 d'abril, d'arxius.
 -2 Es deroga el Decret 30/1984, del 25 de gener, pel qual 
 s'estableix l'obligatorietat de l'informe del Departament 
 de Cultura en matèria de  catalogació  municipal  de 
 monuments.
                               
 Disposició final                      
  S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè actualitzi 
 per via reglamentària la quantia de les multes que es fixen 
 en els articles 69 i 73, de conformitat amb l'increment de 
 l'índex de preus al consum.
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 30 de setembre de 1993       
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Joan Guitart i Agell                    
 Conseller de Cultura                    
                               
                               
                               
Amunt