Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/12/2018

  • Número del document EXI/3113/2018

  • Número de control 19008034

  • Organisme emissor Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

    CVE CVE-DOGC-A-19008034-2019

Dades del DOGC
  • Número 7785

  • Data 10/01/2019

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/3113/2018, de 27 de desembre, per la qual es dona publicitat al conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida.


 

En data 22 de novembre de 2018, s'ha signat el conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida amb l'objecte de formalitzar la condició de la Coordinadora com a entitat col·laboradora de l'ACCD, per gestionar els Fons de suport, en règim de concurrència no competitiva, adreçat a enfortir les entitats de les comarques lleidatanes i gironines que treballen en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, la pau i els drets humans, d'acord amb l'enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans conforme el que estableix el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.

Ateses les previsions de l'article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

Fer públic el conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida amb l'objecte d'encarregar a la Coordinadora la cogestió d'un segon fons específic a càrrec de l'exercici 2018, destinat a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida amb compromís per la lluita, la igualtat de gènere i contra les desigualtats dels drets humans i col·lectius.

 

 

Barcelona, 27 de desembre de 2018

 

 

Carme Gual Via

Directora de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 

 

ANNEX

Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida

 

REUNITS

 

D'una banda, la Sra. Carme Gual, directora de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya (ACCD d'ara en endavant) atès el que disposa l'article 9.1.f) del Decret 236/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'aproven els estatuts de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, i amb domicili a Via Laietana, 14, 4 planta de 08003 Barcelona.

De l'altra, la Sra. Francisca Maria Deltell Gros, presidenta de la Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida (Coordinadora, d'ara en endavant), C/ Doctor Combelles, 11 baixos (Lleida), en exercici de les facultats atorgades per delegació de l'Assemblea i de la Junta de la Coordinadora d'ONGD i altres moviments Solidaris de Lleida, segons es preveu a l'article 22.a) dels seus estatuts.

Les parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient per subscriure aquest acord i obligar-se en representació de les seves institucions i,

 

EXPOSEN

 

I. Que l'ACCD, com a entitat de dret públic, és competent per a l'execució i gestió de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb allò que estableix la llei de creació de l'Agència, en concret, l'article 51 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

II. Que el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 (Pla director en endavant).reforça i impulsa la millora de l'Educació pel Desenvolupament en cadascun dels àmbits estratègics d'intervenció de forma global i alhora aposta per la promoció de les accions de recerca i incidència específicament.

III. Que el Pla director també preveu que els esforços per a l'enfortiment de les capacitats dels agents de la cooperació catalana s'adrecin, en primer lloc, a crear les condicions per a l'aplicació generalitzada de l'enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans, condició necessària per avançar en una cooperació basada en drets.

IV. Que el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2018 disposa que l'ACCD haurà de vetllar perquè les coordinadores territorials de Lleida i Girona continuïn fent el rol d'acompanyament a les entitats, de cada demarcació. I per altra banda, seguint el procés iniciat l'any passat, impulsat especialment en la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals, la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i l'ACCD continuen en un procés de coordinació reforçada entre les principals administracions publiques catalanes actives en cooperació al desenvolupament; el debat i concreció de les cooperacions país iniciat aleshores serà objecte aquest 2018 de desplegament a diversos nivells; i es buscarà el suport i la coordinació del treball amb els ens locals en les seves iniciatives i fons destinats a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu dels territoris de Catalunya.

V. Que l'ACCD ha obert un procediment sotmès als principis de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació amb la finalitat de seleccionar dues entitats col·laboradores (una per a Lleida i una altra per Girona) encarregades de gestionar els Fons de suport, en règim de concurrència no competitiva, adreçat a enfortir les entitats de les comarques lleidatanes i gironines que treballen en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, la pau i els drets humans, d'acord amb l'enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans conforme el que estableix el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.

Aquest procediment s'ha obert per tal de donar compliment a l'article 91.c) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que preveu la possibilitat que les persones jurídiques que compleixin les condicions de solvència i eficàcia que s'estableixin, poden, com a entitats col·laboradores, actuar en nom i per compte de l'ens concedent a tots els efectes relacionats amb la subvenció, lliurant i distribuint els fons públics als beneficiaris, quan així s'estableixi en les bases reguladores, sense que els fons esmentats es considerin integrats en el seu patrimoni.

VI. Que les entitats que han resultat seleccionades actuaran com a entitats col·laboradores de l'ACCD per a aquestes convocatòries, d'acord amb els termes inclosos en l'article 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ja que hauran acreditat davant de l'ACCD les seves condicions d'eficàcia i solvència. Pel que fa a la demarcació de Lleida, l'entitat seleccionada, mitjançant resolució de la directora de data 17 d'octubre de 2018, com a col·laboradora de l'ACCD ha estat La Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida. La Coordinadora té, entre les seves finalitats estatutàries, la d'oferir serveis al col·lectiu d'ONGD i altres moviments solidaris de Lleida (article 2.d dels Estatuts.)

VII. Que la Coordinadora ha participat en l'elaboració i conceptualització del Pla director, que suposa un canvi de paradigma en la política pública de cooperació al desenvolupament i incorpora l'Enfocament Estratègic de Gènere i Basat en Drets Humans. Per tot, la Coordinadora esdevé un actor clau per l'apropiació d'aquest enfocament per part del sector.

VIII. Que la cooperació al desenvolupament que es porta a terme des de Catalunya és el resultat de l'activitat conjunta de la societat civil i dels organismes públics, que té segons la Llei de cooperació una doble finalitat: el foment del desenvolupament humà i del compromís cívic dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya en aquest àmbit. En aquest sentit la Coordinadora és un aliat estratègic en l'execució de la política pública de cooperació al desenvolupament, en tant que entitat de segon nivell que canalitza les demandes i necessitats del sector i de la societat civil de les comarques de Lleida.

IX. Que les Coordinadores Territorials, per la seva naturalesa i la seva missió fundacional, són imprescindibles per generar un teixit social solidari i compromès amb la transformació social esdevenint així actors de canvi i, per tant, desenvolupen un rol actiu en la incidència política i la implementació de la política pública en matèria la cooperació.

X. L'article 16 de la Llei 38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions, disposa que es formalitzarà un conveni de col·laboració entre l'òrgan administratiu concedent i l'entitat col·laboradora en què es regularan les condicions i les obligacions assumides per l'entitat col·laboradora. El mateix article determina el contingut mínim que ha de tenir el conveni.

Tractant-se d'un conveni són també d'aplicació els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l'article 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que regulen els convenis de col·laboració.

Per tot això, les parts es reconeixen mútuament competència i capacitat legal suficient per subscriure aquest conveni i acorden formalitzar-lo i obligar-se de conformitat amb les següents

 

CLÀUSULES

 

- Primera. Objecte de la col·laboració

1.1 L'objecte d'aquest conveni és formalitzar la condició de la Coordinadora com a entitat col·laboradora de l'ACCD, per gestionar els Fons de suport, en règim de concurrència no competitiva, adreçat a enfortir les entitats de les comarques lleidatanes i gironines que treballen en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, la pau i els drets humans, d'acord amb l'enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans conforme el que estableix el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.

1.2 Els objectius que es persegueixen amb aquesta col·laboració són els següents:

1.2.1 Enfortir les ONGD del les comarques de Lleida a través d'una modalitat d'ajuts adaptada a les seves característiques.

1.2.2 Enfortir vincles i sinergia entre l'ACCD i les entitats subvencionades, mitjançant la Coordinadora, a fi d'impulsar un treball més coordinat i eficient.

1.2.3 Millorar les capacitats de les ONGD del territori alineant les seves intervencions amb el Pla director.

1.3 L'objecte de les subvencions, els requisits de les entitats destinatàries, les activitats i conceptes objecte de suport, la quantia, el procediment d'avaluació, selecció, atorgament i pagament, el termini i la forma de justificació, els mecanismes de seguiment de les actuacions i les obligacions de les entitats beneficiàries s'estableixen en la Resolució EXI/2500/2017, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona amb compromís per la lluita, la igualtat de gènere i contra les desigualtats dels drets humans i col·lectius. DOGC núm. 7483 - 27.10.2017. (Bases reguladores en endavant).

 

- Segona. Compromisos de les parts

2.1.1 La Coordinadora, en tant que entitat col·laboradora de l'ACCD en la cogestió dels fons, assumeix la realització de les tasques següents:

a) Difusió de les condicions de repartiment dels fons entre les entitats.

b) Tramitació de les sol·licituds, que inclou la tramesa de comunicacions.

c) Valoració de la documentació presentada per les entitats, en relació a les condicions de repartiment que inclou, si escau, un termini d'esmenes de sol·licituds. Es requerirà a les entitats que en el termini de 10 dies hàbils aportin la documentació sol·licitada.

d) Comprovar el compliment de les condicions i requisits determinants per a l'atorgament dels ajuts.

e) Revisió dels requisits i de l'adequació de les sol·licituds a les bases reguladores.

f) Recepció dels documents d'acceptació dels ajuts concedits.

g) Lliurament a les entitats beneficiàries dels fons rebuts d'acord amb els criteris establerts a les bases i en les addendes.

h) Comprovar i fer seguiment de les activitats subvencionades i el compliment de la finalitat que determini la concessió de la subvenció

i) Tramesa de la memòria tècnica de les subvencions atorgades a l'òrgan resolutori de la convocatòria.

j) Control de la documentació justificativa de les activitats finançades i la informació a l'ACCD sobre possibles causes de revocació.

k) Avaluació dels objectius assolits amb aquest instrument, mitjançant la presentació d'un informe a l'ACCD, amb recomanacions, millores i bones pràctiques i que incorpori la recollida de les dades derivades de la realització de les activitats finançades.

l) Recollida de les dades derivades de la realització de les activitats finançades.

m) Fer el seguiment de les entitats i de la seva participació activa en els espais d'intercanvi, de reflexió i de treball conjunt de la Coordinadora en el marc del seus Estatuts.

La funció de les lletra h) d'aquest apartat es realitzarà mitjançant una auditoria independent contractada per l'ACCD, d'acord amb les condicions establertes en la clàusula 3.2.1. L'empresa auditora presentarà directament a l'ACCD l'informe d'auditoria en el termini de sis mesos des de la data contractació. L'ACCD contractarà l'empresa auditora un cop transcorregut el termini de tres mesos de finalització del projecte amb un període d'execució més llarg.

2.1.2 La Coordinadora se sotmet a les actuacions de comprovació i control que, respecte de la gestió dels fons que ha de lliurar a les entitats beneficiàries de les subvencions, pugui fer l'ACCD, Intervenció General de la Generalitat o qualsevol altre òrgan competent, en l'exercici d'aquestes actuacions.

2.2 L'ACCD assumeix la realització de les tasques següents:

a) Elaboració del model de sol·licitud, formulari de justificació i altres models normalitzats, així com de les notificacions i requeriments que es puguin derivar de la convocatòria.

b) Lliurament a la Coordinadora dels fons establerts en la clàusula tercera d'aquest conveni.

c) Recepció de les sol·licituds de subvenció.

d) Revisió dels requisits i de l'adequació de les sol·licituds a les bases reguladores, juntament amb la Coordinadora.

e) Resolució d'atorgament d'ajuts, d'inadmissió i, si escau, de les revocacions mitjançant la publicació a l'e-Tauler, si així ho preveuen les bases reguladores.

f) Redacció de de la convocatòria de subvencions i publicació en el DOGC.

g) Compartir la informació relativa a la convocatòria amb la Diputació i l'Ajuntament de Lleida a efectes d'avançar en la coordinació i cooperació entre les administracions públiques.

h) Contractar una empresa auditora, que auditarà els comptes justificatius de les entitats beneficiàries d'acord amb els termes expressats en la base 18 de les bases reguladores de la convocatòria. Les entitats beneficiàries presentaran els comptes a la Coordinadora i l'ACCD contractarà l'empresa auditora un cop transcorregut el termini de tres mesos de finalització del projecte amb un període d'execució més llarg.

i) Totes aquelles tasques que impliquin l'exercici de funcions i potestats administratives.

 

- Tercera. Finançament i justificació

3.1 L'ACCD transferirà a la Coordinadora l'import de cent-vint mil euros (120.000 €) de la partida pressupostària D/4820001/2320, Transferències corrents a institucions sense fi de lucre i a altres ens del pressupost de l'ACCD de l'exercici pressupostari 2018. Atesa la naturalesa de l'entitat col·laboradora, els imports es faran efectius a bestreta i no s'exigiran ni avals ni garanties.

3.2 L'abonament d'aquest import es tramitarà a partir del moment de la signatura del present conveni i es distribuirà de la següent manera:

3.2.1 Cent mil euros (100.000 €) es destinaran a finançar la convocatòria de subvencions per a les despeses i actuacions que s'establiran en les corresponents bases reguladores.

Aquests fons un cop justificats per les entitats beneficiàries i presentats a la Coordinadora, es justificaran de la següent manera:

- Una memòria tècnica de les subvencions atorgades en relació amb la finalitat de la subvenció, que justifiqui el compliment de les condicions que exigeixen les bases, amb indicació de les activitats fetes, els resultats obtinguts i les fonts de verificació. Aquesta memòria tècnica la presentarà la Coordinadora a l'ACCD en el termini de nou mesos des de la finalització del projecte amb un període d'execució més llarg.

- Un compte justificatiu amb informe d'auditoria d'acord amb el procediment establert en l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre formes de justificació de subvencions i s'haurà de lliurar. L'empresa auditora la seleccionarà i la contractarà l'ACCD.

3.2.2 Vint mil euros (20.000 €) es destinaran a sufragar les despeses en concepte de compensació econòmica de la Coordinadora. Aquest import es destina a sufragar les despeses de gestió, logística i coordinació de la Coordinadora en la gestió de la convocatòria de subvencions. La justificació de l'aportació es realitzarà mitjançant una certificació que l'ACCD haurà d'emetre una certificació en què constarà si la Coordinadora ha acomplert amb les obligacions derivades de les seves funcions com a entitat col·laboradora i que l'emetrà a data de finalització de la vigència del conveni.

3.3 En cas que l'ACCD, per motius de liquiditat, no pogués fer efectiu el pagament a data de signatura del present conveni, la Coordinadora no farà el lliurament a les entitats beneficiàries dels fons fins que es produeixi l'abonament per part de l'ACCD.

3.4 La Coordinadora presentarà un certificat per mitjà del qual haurà d'acreditar la liquidació dels imports transferits als beneficiaris dels ajuts. La liquidació dels fons estarà integrada per aquests certificats d'execució de fons, així com pel retorn de la quantitat no executada sens perjudici del que estableix la clàusula quarta d'aquest conveni.

 

- Quarta. Romanents

En el supòsits que els fons destinats a les entitats fossin inferiors a l'import transferit per l'ACCD per aquest concepte i o bé que per una gestió eficient de la subvenció per part de les entitats beneficiàries hi haguessin romanents no invertits, la Coordinadora sol·licitarà a l'ACCD que s'utilitzin en les mateixes activitats o en altres activitats de naturalesa anàloga d'acord amb el procediment establert en la base 22 de les bases reguladores.

 

- Cinquena. Comissió de seguiment

Es crea una comissió de seguiment conformada paritàriament i per un mínim de dos membres per part, que tindrà les següents funcions:

a) Modificar i interpretar el conveni, les bases reguladores i la corresponent convocatòria.

b) Avaluar, als nou mesos del pagament de la convocatòria, l'estat dels projectes subvencionats.

c) Avaluar, als quinze mesos del pagament de la convocatòria, els objectius assolits amb aquest instrument, mitjançant la presentació d'un informe a l'ACCD per part de la Coordinadora, amb recomanacions, millores i bones pràctiques i que incorpori la recollida de les dades derivades de la realització de les activitats finançades.

d) Dirimir les controvèrsies que preveu la clàusula 9 d'aquest conveni.

Els membres de la Comissió els nomenaran les persones representants legals de les parts. La Comissió s'haurà de reunir com a mínim un cop a l'any i sempre que un dels membres ho demani. La convocatòria es podrà cursar per correu electrònic i els acords s'hauran d'adoptar per consens i constaran en acta signada per les Parts. La Presidència de la Comissió recaurà en la persona titular de la direcció de l'ACCD.

En tot allò no previst en aquest conveni s'aplicarà la normativa vigent en matèria d'òrgans col·legiats de les administracions públiques de Catalunya.

 

- Sisena. Vigència del conveni

Aquest conveni serà vigent des de la data de publicació íntegra en el DOGC en compliment de l'article 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost.

La vigència del conveni finalitza quan s'hagin dut a terme totes les actuacions derivades de les obligacions assumides per les parts en aquest conveni.

 

- Setena. Confidencialitat

7.1 La Coordinadora s'obliga a mantenir la confidencialitat sobre els assumptes dels quals tinguin coneixement per raó d'aquest conveni de col·laboració i no en pot donar difusió sense l'autorització expressa i per escrit de l'ACCD.

7.2 Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin accés, únicament dins del marc d'aquest conveni.

 

- Vuitena. Causes d'extinció

En la mesura que la Coordinadora assumeix un seguit d'obligacions com a entitat col·laboradora front a l'ACCD, el conveni únicament es pot extingir per voluntat expressa de l'ACCD.

 

- Novena. Normativa reguladora

La normativa aplicable a les subvencions objecte de col·laboració a través d'aquest conveni són els preceptes que conté el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'oposi a la normativa bàsica estatal; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com el que disposa la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya que sigui aplicable a l'exercici corresponent, i la resta de normativa administrativa aplicable

 

- Desena. Resolució de conflictes

Les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació, la modificació, els efectes i la resolució del conveni s'han d'intentar resoldre de mutu acord per les parts en el sí de la comissió de seguiment prevista a la clàusula cinquena d'aquest conveni.

Si l'acord entre les parts no fos possible, les controvèrsies es resoldran d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

I com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni electrònicament i amb un sol efecte en la data de referència de la darrera de les signatures efectuada.

 

Carme Gual Via

Directora de l'ACCD

 

Francisca Maria Deltell Gros

Presidenta

Coordinadora de Lleida

Amunt