Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/12/2018

  • Número del document ARP/3108/2018

  • Número de control 19007017

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-19007017-2019

Dades del DOGC
  • Número 7784

  • Data 09/01/2019

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/3108/2018, de 28 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts de la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països, corresponents a la campanya 2019-2020 (ref. BDNS 433304).


El Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual es crea una organització comuna de mercats dels productes agraris i es deroguen els reglaments (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 i (CE) 1234/2007, estableix a la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 45 la mesura de suport per a la promoció en els mercats de tercers països amb l'objectiu de millorar la competitivitat dels vins de la Unió Europea.

El Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió, de 15 d'abril, pel qual es completa el Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als programes nacionals de suport al sector vitivinícola i es modifica el Reglament (CE) 555/2008 de la Comissió, estableix normes de desplegament en relació amb els programes de suport, el comerç amb països tercers, el potencial productiu i els controls del sector vitivinícola.

El Reglament (UE) 2016/1150 de la Comissió, de 15 d'abril, estableix disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i el Consell en referència als programes nacionals de suport al sector vitivinícola.

En aquest marc normatiu, es convoca l'ajut a la mesura de promoció de productes vinícoles en mercats de tercers països d'acord amb el Programa de suport al sector vitivinícola espanyol 2019-2023 presentat per l'Estat a la Comissió Europea, regulat pel Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector vinícola mitjançant la concessió d'ajuts econòmics, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

1. Convocar per a la campanya 2019-2020 els ajuts per a promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/X/2018, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts (DOGC núm. 7774, de 24.12.2018)

 

2. Les persones interessades que compleixin les condicions previstes a les bases reguladores esmentades en l'article anterior poden presentar les seves sol·licituds d'accions i programes i la documentació corresponent fins al 14 de gener de 2019, inclòs.

Les persones beneficiàries podran sol·licitar un únic pagament o pagaments intermedis de la contribució comunitària anual. Les sol·licituds de pagament es referiran a les accions realitzades i pagades per la persona beneficiària.

Les sol·licituds de pagaments intermedis podran presentar-se els mesos de setembre de 2019, gener de 2020 i maig de 2020.

La sol·licitud del saldo de l'ajut s'haurà de presentar, de manera improrrogable, com a molt tard el 31 de maig de 2020.

Aquesta convocatòria auxilia les accions i els programes de promoció que dins del termini de l'1 de maig de 2019 al 30 d'abril de 2020, ambdós inclosos, s'executin i hagin estat pagats abans de la presentació de la sol·licitud de pagament.

 

3. El finançament de les accions que preveu l'annex 2 de les bases reguladores és íntegrament a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i es realitzarà de conformitat amb l'article 4 del Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la política agrària comuna.

D'acord amb el nou Pla financer presentat per l'Estat espanyol, per a aquesta mesura hi haurà un import previst de 50.000.000,00 euros per a l'any 2019 que s'han de repartir entre les comunitats autònomes en la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural. L'import màxim que ha de concedir el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es determinarà en l'esmentada Conferència, un cop valorades totes les sol·licituds presentades.

La participació financera de la Unió Europea en les accions i els programes seleccionats no podrà superar el 50% de les despeses auxiliables. En els programes de més d'un any de durada, aquest límit màxim es considerarà per cada any d'execució.

 

4. Només es concedirà un ajut financer del 50% de les despeses subvencionables a aquells programes en què l'execució del pressupost total del programa objecte de l'última resolució favorable en sigui igual o superior al 70%. Si l'execució es troba entre el 50 i el 70%, s'aplicaran les reduccions següents al percentatge d'ajut aprovat en l'última resolució vigent:

- Si l'execució és més gran o igual al 65% i menor al 70%, es disminuirà en 5 punts percentuals el percentatge d'ajut aprovat

- Si l'execució és més gran o igual al 60% i menor al 65%, es disminuirà en 10 punts percentuals el percentatge d'ajut aprovat

- Si l'execució és més gran o igual al 50% i menor al 60%, es disminuirà en 15 punts percentuals el percentatge d'ajut aprovat

- Si el grau d'execució és inferior al 50%, no es concedirà l'ajut i s'executarà la garantia dipositada a què fa referència l'apartat 9.8 de les bases reguladores.

La quantia màxima d'ajut per persona beneficiària no podrà superar el 5% del pressupost destinat a la mesura en la fitxa financera del programa de suport per a l'exercici corresponent. Aquesta limitació no serà aplicable a les organitzacions de productors, associacions d'organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals definides en els articles 152, 156 i 157 del Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, als òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides i de les indicacions geogràfiques protegides víniques, ni a les cooperatives de segon o ulterior grau que comercialitzin vins elaborats pels seus cellers cooperatius associats, sempre que els programes presentats no estiguin centrats en la promoció d'una marca.

L'aportació econòmica de les persones beneficiàries podrà procedir de taxes i contribucions obligatòries.

 

5. L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris (SERMA).

 

6. L'òrgan competent per emetre la resolució de les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries. A aquests efectes, es nomena una Comissió de Valoració que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'accions i programes i elaborar el llistat provisional d'accions i programes a presentar a l'aprovació de la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural. Aquesta Comissió està formada pel/per la sub-director/a general d'Indústries i Qualitat Agroalimentàries, el/la cap del Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris i el/la cap del Servei d'Indústries i Comercialització Agroalimentàries.

Un cop la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural hagi aprovat el llistat definitiu d'accions i programes seleccionats i les condicions que s'hi preveuen, el/la director/a general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries resoldrà les sol·licituds i les notificarà.

 

7. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la d'acord amb l'apartat 9.8 de les bases reguladores serà de sis mesos comptats a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

Contra la resolució de la persona titular de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar tal com estableix l'apartat anterior.

 

8. Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a les persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

 

9. Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió Europea als efectes del compliment de les seves obligacions de gestió i control i de seguiment i avaluació, d'acord amb la normativa reguladora dels ajuts del FEAGA. A tal efecte, els assisteixen els drets continguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte del tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

10. Aquests ajuts finançats pel FEAGA es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i, potestativament, recurs de reposició davant el/la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

 

Barcelona, 28 de desembre de 2018

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Amunt