Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/12/2018

  • Número del document EDU/3044/2018

  • Número de control 18354057

  • Organisme emissor Departament d'Educació

    CVE CVE-DOGC-A-18354057-2019

Dades del DOGC
  • Número 7783

  • Data 08/01/2019

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EDU/3044/2018, de 19 de desembre, per la qual es modifica la Resolució ENS/2185/2017, de 13 de setembre, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del programa el curs 2018-2019.


Mitjançant la Resolució ENS/2185/2017, de 13 de setembre (DOGC núm. 7457, de 19.9.2017), es va crear el programa d'innovació pedagògica “Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge”, i es va obrir convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.

Per donar continuïtat a aquesta actuació, s'ha considerat oportú modificar els annexos 1 i 2 de l'esmentada resolució en què es defineix el contingut del programa d'innovació Tecnologies digitals per a l'Aprenentatge i s'estableixen les bases reguladores i els criteris per a l'elaboració del projecte respectivament, i suprimir l'annex 3, en el que es determinen els criteris per a l'elaboració del projecte de centre, que s'han incorporat al annexos 1 i 2.

Així mateix, s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge, al curs 2018-2019.

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Obrir convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge al curs 2018-2019. Els centres interessats disposen d'un mes des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el DOGC per presentar la sol·licitud corresponent d'acord amb les bases reguladores que consten a l'annex 2 d'aquesta resolució.

 

-2 Modificar l'annex 1, “Contingut del programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge” de la Resolució ENS/2185/2017, de 13 de setembre, que queda redactat de la següent manera:

 

Annex 1

Contingut del Programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge

 

1. Finalitats, objectius i àmbits del Programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge.

1.1. Per promoure l'equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l'alumnat participant, les finalitats del Programa Tecnologies digitals per a l'Aprenentatge són:

a) Promoure la innovació educativa basada en l'ús efectiu de les tecnologies digitals per contribuir a enriquir i potenciar el conjunt dels aprenentatges curriculars.

b) Facilitar el desplegament de les competències digitals.

c) Fomentar la inclusió educativa amb els recursos digitals.

d) Estimular la transformació metodològica i organitzativa a nivell de centre educatiu.

e) Promoure i impulsar l'avaluació de l'impacte de les tecnologies digitals per a l'aprenentatge.

1.2. Els objectius del Programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge són:

a) Adoptar les tecnologies digitals per promoure la innovació educativa i el treball competencial i impulsar la transformació digital educativa en el marc del pla TAC dels centres educatius.

b) Adequar les propostes curriculars i didàctiques a la integració de les tecnologies digitals per tal d'impulsar les competències digitals.

c) Promoure els usos responsables i segurs de les tecnologies digitals.

d) Fomentar l'ús de les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement a partir de convenis de col·laboració amb entitats externes.

e) Impulsar, en el marc del PEC, lligat al pla TAC i al Pla de Comunicació digital de centre, un projecte de comunicació digital, tant de revista digital, com de ràdio o televisió escolar.

f) Emprar les tecnologies mòbils per fomentar la innovació educativa i els usos responsables i inclusius de les tecnologies digitals.

g) Desenvolupar les capacitats de pensament computacional i de georeferenciació d'una manera transversal.

h) Desenvolupar les competències bàsiques de forma integrada amb l'enfocament STEM.

1.3. El Programa d'innovació Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge s'emmarca en els següents àmbits definits per la Comissió d'Innovació:

a) Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l'ensenyament i aprenentatge.

b) Àmbit 2: organització i gestió educativa.

c) Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l'entorn.

 

2. Descripció del programa

El programa d'innovació Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge és una iniciativa en què els centres educatius presenten un projecte de transformació digital amb el suport de les tecnologies digitals. Aquesta transformació ha de tenir un abast ampli a nivell de centre, pot centrar-se en aspectes d'innovació metodològica i/o, també, canvis en l'organització de la gestió, el temps i l'espai escolar. Els centres educatius hauran de fer difusió d'aquests projectes, esdevenint impulsors i inspiradors d'experiències que permetin i facilitin aquest canvi metodològic més enllà del mateix centre.

El programa d'innovació “Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge” té els següents àmbits de participació:

a.1. Àmbit de la Transformació Digital del Centre. Durant el curs escolar 2018-2019, el Departament d'Educació inicia actuacions dirigides a la transformació digital. Una d'aquestes actuacions és la dotació de nous equipaments digitals als centres educatius. Els centres que hagin rebut aquestes dotacions podran optar a presentar un projecte que promogui l'experimentació amb els nous recursos digitals, per tal d'enriquir els aprenentatges curriculars i desenvolupar les competències digitals de l'alumnat. Aquests projectes de transformació digital han de ser coherents amb el pla TAC del centre educatiu.

a.2. Àmbit de les Tecnologies Mòbils:

El Departament d'Educació impulsa l'ús de les tecnologies mòbils als centres educatius en el marc del document aprovat pel Consell Escolar de Catalunya en el seu Ple el dia 4 de març de 2015 que posa en relleu el paper de les tecnologies mòbils amb relació als principis específics descrits en el paràgraf cinquè de la RESOLUCIÓ ENS/2185/2017, de 13 de setembre, per la qual es va crear el programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge.

Actualment el Departament d'Educació promou, entre d'altres, la iniciativa mSchools que impulsa l'ús d'aquestes tecnologies, tal com s'expressa en l'esmentada Resolució de creació del programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge.

Aquesta iniciativa conté diferents propostes didàctiques a partir de les quals els centres concreten l'aplicació o adopció en el seu propi context. Les actuals propostes didàctiques són: APP Education (Mobilitzem la informàtica, “APPliquem” la tecnologia, Scratch Challenge), Georeferenciació (Mobile History Map) i EduHack. En el marc d'aquest àmbit es poden generar noves propostes didàctiques que seran anunciades oportunament.

Les propostes didàctiques d'aquest àmbit es poden trobar a internet a les adreces electròniques que es detallen a continuació:

Les propostes didàctiques d'APP Education i els diferents recursos per dur-les a terme es troben a l'adreça electrònica http://alexandria.xtec.cat i a http://projectes.xtec.cat/programacioirobotica.

La plataforma per a la georeferenciació dels elements a treballar és “Mobile History Map” i es troba a l'adreça electrònica http://mhm.mobileworldcapital.com i a http://blocs.xtec.cat/mhmap.

Les propostes didàctiques al voltant d'EduHack es troben a l'adreça electrònica http://projectes.xtec.cat/eduhack/.

a.3. Àmbit de la Comunicació Digital

En aquest àmbit, es volen potenciar tots aquells projectes que s'estan duent a terme en els centres educatius i que inclouen canals d'informació digital amb la comunitat educativa i l'entorn del centre en un format periodístic: portals de centre dinàmics, blogs amb notícies pròpies i de l'entorn del centre, programes de ràdio i/o de televisió digitals. Mitjançant un procés de treball d'elaboració sistemàtic dels continguts i la seva publicació en entorns digitals, l'alumnat esdevé el protagonista en el desenvolupament d'aquests projectes.

a.4. Àmbit de Col·laboració amb Entitats Externes amb qui el Departament d'Educació pot establir convenis de col·laboració per dur a terme projectes d'innovació específics en diferents àmbits d'aplicació educativa de les tecnologies digitals. La participació en aquests projectes està condicionada per les condicions i la data de la signatura dels esmentats convenis .

Els centres que participin en l'àmbit de les Tecnologies Mòbils ho poden fer en el marc de les diverses propostes didàctiques, però un centre pot presentar una proposta de projecte en què s'incorpori a més d'un àmbit d'aquesta resolució. En aquest cas, es considerarà com un sol projecte dins el programa als efectes de la certificació.

En el formulari d'inscripció de la convocatòria s'hauran de seleccionar aquelles propostes en què el centre vulgui participar. Els centres rebran instruccions sobre els reptes i les formes de participació en funció de les diferents propostes didàctiques del programa.

 

3. Destinataris

Els destinataris del Programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge objecte d'aquesta

resolució són els centres educatius a Catalunya públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària (obligatòria i postobligatòria) que assumeixin el compromís per desenvolupar i participar en el programa en qualsevol de les seves modalitats.

 

4. Òrgan impulsor

4.1. La Direcció General d'Educació Infantil i Primària del Departament d'Educació impulsa el Programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge.

4.2. L'òrgan impulsor realitzarà convocatòries per participar en el programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge mitjançant resolució publicada al DOGC.

 

5. Durada

Els projectes dels centres participants en el Programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge tindran una durada de 3 cursos excepte aquells projectes que es desprenen d'un conveni de col·laboració amb entitats externes, on consti una durada del projecte diferent a l'establerta en aquest apartat. Les fases del programa seran:

a) Disseny: formació, diagnòstic i elaboració del projecte.

b) Implementació: compliment de la planificació i seguiment de les actuacions.

c) Finalització del projecte: avaluació final i transferència. A la finalització del projecte caldrà entregar una memòria avaluativa segons model facilitat al portal de centre, segons correspongui, d'acord amb l'apartat 5.b) de l'annex 2 d'aquesta resolució.

 

6. Compromisos dels centres participants

La participació del centre en el Programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge suposa l'acceptació dels compromisos següents:

6.1. Compromisos generals per a tots els centres participants:

a) Implementar actuacions en el centre d'algun dels àmbits de participació del programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge adaptant-les a les característiques del centre i publicar els continguts produïts pels alumnes en un espai digital consultable en obert.

b) Designar una persona com a coordinadora del projecte. En el cas dels centres públics, la persona coordinadora del projecte s'ha de designar, preferentment, entre el professorat que tingui la destinació definitiva en el centre i, en tot cas, l'assignació s'ha de fer tenint present la previsió de continuïtat al llarg del projecte.

c) Participar en les activitats formatives organitzades pel Departament d'Educació, adreçades de forma específica al professorat dels centres participants en el programa. Addicionalment, participar en els seminaris TAC, organitzats pel Departament d'Educació a través dels centres de recursos pedagògics.

d) Difondre l'experiència en diversos fòrums, jornades i sessions de formació.

e) Elaborar la memòria de seguiment i avaluació en finalitzar el projecte. Model facilitat a portal de centre, segons correspongui, d'acord amb l'apartat 5.b) de l'annex 2 d'aquesta resolució.

f) Proposar la consolidació, continuïtat o generalització del projecte que incloguin la incorporació al PEC, al pla TAC i/o als plans de treball del centre educatiu.

g) L'incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa.

6.2. Compromisos específics per als centres participants en l'àmbit de la Transformació Digital del Centre.

A més dels compromisos generals establerts a apartat 6.1. de l'annex 1 d'aquesta resolució, cal acceptar-ne el següent:

Utilitzar de forma efectiva les dotacions rebudes en el marc de l'àmbit de transformació digital del centre.

6.3. Compromisos específics per als centres participants en l'àmbit de les Tecnologies Mòbils.

A més dels compromisos generals establerts a l'apartat 6.1. de l'annex 1 d'aquesta resolució, cal acceptar-ne els següents:

a) Implementar alguna de les iniciatives de l'àmbit o desenvolupar un projecte d'Innovació en què les Tecnologies Mòbils siguin l'eix fonamental del projecte.

b) Participar en les activitats individuals i grupals de desplegament de la iniciativa mSchools, d'entre les quals destaquen les activitats de formació que organitza l'Àrea TAC del Departament d'Educació.

6.4. Compromís específic per als centres participants en l'àmbit de la Comunicació Digital.

A més dels compromisos generals establerts a l'apartat 6.1. de l'annex 1 d'aquesta resolució, cal acceptar-ne el següent :

Publicar, de forma periòdica, una aportació mínima mensual en els espais establerts per cada àmbit.

 

7. Supervisió i seguiment

7.1. Correspon a la Inspecció d'Educació supervisar les accions dels centres que participen en el Programa, especialment en relació amb el desenvolupament dels projectes, la seva aplicació en el context d'aula i la seva contribució a la millora de la qualitat educativa del centre.

7.2. Correspon a l'òrgan impulsor del programa, d'acord amb el seu àmbit competencial, fer el seguiment general de les accions vinculades al desplegament del Programa, amb l'objectiu de prendre les decisions de millora que correspongui i de traslladar la informació estadística que se'n derivi.

7.3. Correspon als serveis territorials i a la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, en el marc de les seves competències i comptant amb la intervenció dels Serveis Educatius, fer el seguiment qualitatiu del Programa en els centres del seu àmbit amb l'objectiu de detectar necessitats relacionades amb la formació i l'assessorament docent.

 

8. Avaluació

8.1. L'òrgan impulsor del programa ha de realitzar avaluacions periòdiques del grau d'assoliment dels objectius inicials i de les millores generades, dels resultats i de l'impacte del programa, amb propostes de consolidació, continuïtat o transferència de la innovació a altres centres i contextos.

8.2. L'avaluació del Programa s'ha de fer a partir d'indicadors del programa i de les valoracions i dels resultats recollits a les memòries dels projectes de centre.

a) Els indicadors d'avaluació del Programa “Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge” són els següents:

Indicador 1: Taxa d'activitats realitzades en el centre respecte a les planificades.

Indicador 2: Taxa d'activitats formatives en què ha participat la comunitat escolar respecte a les planificades.

Indicador 3: Índex de participació de l'alumnat en les diferents iniciatives del programa i el nombre absolut d'alumnat participant.

Indicador 4: Grau de participació del professorat en el programa en relació al professorat del centre i nombre absolut de professorat participant.

Altres: Indicadors d'impacte de cada centre segons els objectius plantejats.

Els centres participants, en finalitzar el projecte, hauran de proporcionar les dades per a poder fer aquesta valoració general del Programa. Formulari facilitat al portal de centre, segons correspongui, d'acord amb l'apartat 5.b) de l'annex 2 d'aquesta resolució.

b) Memòria

En finalitzar el projecte, el centre ha de trametre a l'òrgan impulsor de la convocatòria la memòria d'avaluació final segons el model facilitat al portal de centre d'acord amb l'apartat 5.b) de l'annex 2 d'aquesta resolució. La tramesa s'ha de realitzar, com a molt tard, a l'octubre del curs següent a la finalització del projecte d'acord amb les indicacions que es recullen en el punt 6.5.1. o 6.5.2., segons correspongui, de l'annex 2 d'aquesta resolució.

 

9. Protecció de dades

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades exclusivament amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis establerts per la normativa vigent.

Així mateix, els centres educatius participants es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal, abans esmentada.

Correspon a la direcció dels centres educatius informar les persones que participen en el projecte, del tractament de les seves dades de caràcter personal que es deriva de la seva inclusió, amb el detall de les dades de caràcter personal que seran incloses, les entitats a les quals es comunicaran i els entorns, si és el cas, on es faran públiques.

 

-3 Modificar l'annex 2 “Bases reguladores de la convocatòria del programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge, sol·licitud d'adscripció i criteris per a l'elaboració del projecte” de la Resolució ENS/2185/2017, de 13 de setembre, que queda redactat de la següent manera:

 

Annex 2

Bases reguladores de la convocatòria del Programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge, sol·licitud d'inscripció i criteris per a la selecció de centres.

 

1. Selecció

La selecció de centres educatius per formar part del programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge s'ha de regir pel procediment que s'estableix en aquestes bases.

 

2. Requisits

Per formar part del programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge els centres educatius han de complir els requisits següents:

2.1. Requisits generals:

a) Impartir un d'aquests ensenyaments: educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria o educació secundària postobligatòria.

b) Disposar d'un pla TAC detallat i actualitzat de centre.

c) Entregar la declaració de l'aprovació per participar en el Programa per part del claustre i del consell escolar del centre. Model disponible al portal de centre, segons correspongui, d'acord amb l'apartat 5.b) de l'annex 2 d'aquesta resolució.

d) No haver participat, ni estar participant, amb el mateix projecte en una altra convocatòria de programes d'innovació específics en tecnologia del Departament d'Educació.

e) Presentar un projecte educatiu emmarcat en el pla TAC de centre amb el detall de la proposta. El contingut mínim del projecte es troba definit en el model facilitat al portal de centres, segons correspongui, d'acord amb l'apartat 5.b) de l'annex 2 d'aquesta resolució, que conté els següents punts:

- Dades del centre educatiu.

- Dades generals del projecte.

- Justificació del projecte.

- Diagnosi de necessitats i punt de partida.

- Objectius específics i indicadors.

- Descripció del projecte.

- Planificació i temporització de les actuacions.

- Proposta d'avaluació.

2.2. Requisits específics dels àmbits que es detallen a continuació.

A més dels requisits generals, cal complir el següent:

a) En el cas de l'àmbit de la Transformació Digital del Centre, cal haver estat seleccionat com a centre per rebre els equipaments en tecnologies digitals.

b) En el cas de l'àmbit de les Tecnologies Mòbils, cal participar en alguna de les propostes d'aquest àmbit, exposades en l'apartat a.2. del punt 2 de l'annex 1.

c) En el cas de projectes de col·laboració amb entitats externes que han signat un conveni amb el Departament d'Educació, cal haver estat seleccionat com a centre participant.

 

3. Criteris de selecció

A més del compliment dels requisits de participació dels centres enunciats a l'apartat 2, Requisits, de l'annex 2 d'aquesta resolució, per a la selecció de centres cal atendre els criteris de selecció següents:

a) Mostrar la coherència dels objectius específics del projecte presentat amb les finalitats generals indicades en l'apartat 1. Finalitats, objectius i àmbits del Programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge de l'annex 1 d'aquesta resolució amb la planificació i temporització del projecte.

b) Plantejar un ús innovador de les tecnologies digitals.

c) El projecte ha de tenir la durada mínima establerta a l'apartat 5. Durada de l'annex 1 d'aquesta resolució.

d) El projecte ha d'incloure tots els apartats establerts en el model facilitat al portal de centres, segons correspongui, d'acord amb l'apartat 5.b) de l'annex 2 d'aquesta resolució.

e) El projecte ha de plantejar una metodologia que s'adeqüi als usos de la tecnologia digital proposada.

f) Ha de haver coherència amb el PEC, el projecte de direcció i altres plans de centre.

 

4. Comissió de selecció

4.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció comprovarà el compliment dels requisits de participació, els criteris de selecció i valorarà els projectes presentats, d'acord amb les bases reguladores i la convocatòria corresponent. Aquesta comissió de selecció, té la composició següent:

El subdirector o subdirectora general d'Innovació, Formació i Orientació o persona en qui delegui.

El subdirector o subdirectora de la Inspecció d'Educació o persona en qui delegui.

El/la cap de l'Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement o persona en qui delegui.

Un tècnic o tècnica de l'Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement que actuarà com a secretari o secretària de la comissió.

4.2. Durant el tràmit de valoració de les sol·licituds, la comissió de selecció pot requerir als centres sol·licitants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns.

La Directora General d'Educació Infantil i Primària, a proposta de la comissió de selecció, resoldrà la selecció de centres educatius que participaran en el programa. La Inspecció d'Educació comprovarà, si s'escau, i a petició de la comissió de selecció, l'acompliment dels criteris de selecció.

4. 3. La comissió de selecció i l'òrgan impulsor podran sol·licitar la col·laboració dels serveis territorials del Departament o del Consorci d'Educació de Barcelona.

 

5. Procediment

La publicació de la convocatòria corresponent al DOGC obre el tràmit d'inscripció al Programa:

a) El/La director/a del centre educatiu públic o el titular del centre privat sostingut amb fons públics, pot sol·licitar la inclusió del seu centre en el Programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud, degudament completat i signat.

Els centres educatius que hagin iniciat algun dels projectes objecte d'aquesta resolució anteriorment a la data de la seva publicació i l'hagi estat realitzant durant dos anys o més, en el moment de fer la sol·licitud hauran d'adjuntar la certificació de l'aprovació del projecte per part del claustre i del consell escolar per justificar aquest extrem.

b) El formulari de sol·licitud, els models de documentació i el procediment per a la seva compleció i tramitació, es troben, segons correspongui, al portal de centres del Departament (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres) i al portal de centres d'altres titularitats (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici).

c) Tal com preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la presentació del formulari i de la documentació acreditativa, s'ha de fer per mitjans electrònics.

 

6. Procediment

6.1. En un termini màxim de 10 dies hàbils des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds es publica al portal de centres que correspongui, d'acord amb l'apartat 5.b) d'aquestes bases, la llista provisional de centres que sol·liciten la participació en el Programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge, que farà constar els centres admesos i exclosos.

6.2. En tot cas, restaran exclosos aquells centres que no compleixin els requisits generals i específics de participació, els que no annexin els documents requerits, així com els que incompleixin els terminis de convocatòria corresponent.

6.3. Els centres exclosos disposen de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional per presentar al·legacions, subsanar els errors o adjuntar els documents preceptius, amb indicació que si no ho fan es considera que desisteixen de la seva petició. Un cop hagi transcorregut aquest període, es publica la llista definitiva de centres admesos al portal de centres que correspongui, d'acord amb l'apartat 5.b) d'aquestes bases.

6.4. Contra la llista definitiva, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el Secretari de Polítiques Educatives, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

6.5. A partir de l'endemà de la publicació de la llista definitiva, els centres amb sol·licitud admesa, disposen de 22 dies hàbils per a elaborar i lliurar el projecte, d'acord amb la plantilla accessible al portal de centres que correspongui. Addicionalment, els centres han d'acompanyar el seu projecte amb la documentació requerida en l'apartat 2. Requisits de l'annex 2. Els centres amb sol·licitud admesa que hagin iniciat algun dels projectes objecte d'aquesta resolució anteriorment a la data de la seva publicació i l'hagin estat realitzant durant dos cursos escolars o més, disposen de 22 dies hàbils per a elaborar i lliurar la memòria del projecte seguint el model facilitat al portal de centre, segons correspongui, d'acord amb l'apartat 5.b) de l'annex 2 d'aquesta resolució per obtenir la certificació d'innovació corresponent.

6.5.1. Els centres del Departament d'Educació disposen dels models de documents i les instruccions per a la seva tramitació en el portal de centres del Departament

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres

6.5.2. Els centres de titularitat diferent del Departament d'Educació i els de titularitat privada sostinguts amb fons públics disposen dels models de documents i les instruccions per a la seva tramitació en el portal de centres d'altres titularitats:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici

6.6. Transcorreguts 30 dies hàbils a comptar a partir de la data límit d'entrega de la documentació requerida en l'apartat anterior, es publica al portal de centres que correspongui, d'acord amb l'apartat 5.b) d'aquestes bases, la llista provisional de centres seleccionats i no seleccionats i el motiu pel qual aquests centres no han estat seleccionats.

6.7. En tot cas, restaran exclosos aquells projectes que no compleixin els requisits de participació i els que no annexin els documents requerits que s'estableixen a l'apartat 2 d'aquestes bases, així com les que incompleixin els terminis establerts a l'apartat 6.5. de l'annex 2 d'aquest resolució.

6.8. Els centres no seleccionats disposen d'un termini màxim de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació, per presentar al·legacions davant la directora general d'Educació Infantil i Primària, que ha de resoldre en un període màxim de 20 dies hàbils i donar publicitat de la llista definitiva de centres seleccionats i no seleccionats al portal de centres que correspongui, d'acord amb l'apartat 5.b) d'aquestes bases.

6.9. Contra la llista definitiva, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el Secretari de Polítiques Educatives, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

6.10. L'òrgan impulsor, si escau, ha d'actualitzar la llista definitiva de conformitat amb la resolució dels recursos.

 

7. Publicació i notificació

Amb la publicació de la llista de centres educatius seleccionats i no seleccionats al portal de centre que correspongui, d'acord amb l'apartat 5.b) d'aquestes bases, es considera feta la corresponent notificació als centres interessats, als efectes del que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

8. Efectes de la participació en el Programa

8.1. El professorat que participi a la formació del Programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge obtindrà la corresponent certificació reconeguda pel Departament d'Educació, d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.

8.2. El professorat que participi en el desenvolupament del projecte de centre vinculat al programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge obtindrà la corresponent certificació d'innovació, d'acord amb l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica i amb els criteris següents:

a) La participació en el programa tindrà el reconeixement d'innovació pedagògica un cop avaluada la memòria de forma positiva per part de l'òrgan impulsor del Programa.

b) Se certificarà la innovació del professorat quan hagi participat directament en el desenvolupament del projecte en el centre i la formació associada.

c) Als efectes que la Direcció General responsable n'emeti el certificat corresponent, el director o directora del centre educatiu comunicarà el nom, cognoms i NIF del professorat amb dret a certificar.

d) Els certificats atorgats a les persones participants en el programa d'innovació pedagògica s'han de registrar a l'aplicació de gestió d'activitats d'innovació (AGAI), d'acord amb l'article 6 de l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

8.3. En cas que es pugui registrar la propietat intel·lectual o industrial derivada del desenvolupament d'un projecte d'innovació, el centre vetllarà perquè l'alumnat i el professorat participants hi constin de forma adequada, i en qualsevol cas acomplirà la normativa d'aplicació en matèria de propietat intel·lectual.

 

-4 Suprimir l'annex 3 de la Resolució ENS/2185/2017, de 13 de setembre, en el que es determinen els criteris per a l'elaboració del projecte de centres en el marc del Programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge, els quals han estat incorporats als annexos 1 i 2

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos

 

Barcelona, 19 de desembre de 2018

 

Per delegació (Resolució de 31 de juliol, DOGC núm. 7679, de 6.8.2018)

Maria del Mar Camacho Martí

Directora general d'Educació Infantil i Primària

Amunt