Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/12/2018

  • Número del document CLT/3105/2018

  • Número de control 19004014

  • Organisme emissor Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

    CVE CVE-DOGC-A-19004014-2019

Dades del DOGC
  • Número 7783

  • Data 08/01/2019

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/3105/2018, de 14 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, pel qual s'obre la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2019.


Atès l'Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts adoptat en la sessió del 14 de desembre del 2018, pel qual es va aprovar la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2019,

 

RESOLC:

 

Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, de 14 de desembre de 2018, pel qual s'obre la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2019.

 

Barcelona, 14 de desembre de 2018

 

Carles Duarte i Montserrat

President en funcions

 

 

Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, de 14 de desembre de 2018, pel qual s'obre la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2019.

 

Els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya s'han creat amb la finalitat de reconèixer les persones, les entitats o les institucions de qualsevol àmbit territorial per la seva contribució singular a la cultura catalana i a l'enaltiment d'aquesta.

L'article 2 del Decret 148/2013, de 2 d'abril, dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya preveu la necessitat de fer una convocatòria d'aquests premis per permetre presentar candidatures, la qual s'ha de fer pública anualment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, almenys, a un diari de gran difusió a l'Estat espanyol.

D'acord amb l'article 2 del Decret 148/2013, de 2 d'abril, i els articles 4.l) i 6.1 de la Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el Plenari adopta els acords següents:

 

—1 Obrir la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2019.

 

—2 Aquests premis es regeixen per les bases que consten en l'annex d'aquest Acord i pel Decret 148/2013, de 2 d'abril, dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

—3 La dotació màxima de la convocatòria és de 150.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7970D/226001000/4411 del pressupost del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts del 2019. La concessió dels premis queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment d'atorgar-los.

 

—4 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Annex

Bases

 

—1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2019.

 

—2 Persones i entitats que hi poden ser candidates

1. Poden ser candidates als Premis Nacionals de Cultura les persones, les entitats o les institucions de qualsevol àmbit territorial que siguin mereixedores d'un reconeixement institucional per la seva contribució singular a la cultura catalana i a l'enaltiment d'aquesta.

2. No s'admeten les candidatures següents:

a) Candidatures presentades per persones que sol·liciten el premi per a elles mateixes o per a les organitzacions que representen.

b) Candidatures a favor de membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

c) Candidatures a favor d'administracions públiques o entitats que hi estan vinculades o en les quals aquestes participen.

 

—3 Requisits i condicions

1. S'atorguen un màxim de deu premis.

2. Una mateixa persona, entitat o institució només pot rebre un Premi Nacional de Cultura a la seva trajectòria artística o cultural. No s'han de tenir en compte els Premis Nacionals de Cultura atorgats amb anterioritat a l'any 2013.

3. En cap cas, la concessió dels premis no implica la cessió o la limitació dels drets de propietat intel·lectual de l'autor o de l'autora.

 

—4 Presentació de candidatures

1. Poden presentar candidatures als Premis Nacionals de Cultura les persones o entitats següents:

a) Les persones membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

b) Les persones guardonades en convocatòries anteriors.

c) Les associacions o les entitats culturals relacionades amb activitats artístiques o culturals.

2. Les candidatures s'han de presentar d'acord amb el formulari de sol·licitud normalitzat, per via telemàtica a través del portal Tràmits gencat del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), utilitzant els sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la seu electrònica, o presencialment a qualsevol altre lloc dels que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El model de sol·licitud també es pot obtenir a la seu del CoNCA, al carrer de la Portaferrissa, número 1 (Palau Moja), 08002 de Barcelona.

El Departament de Cultura posa a disposició de les persones interessades l'opció d'obtenir el certificat idCAT a les oficines del Registre General de la Conselleria (Rambla de Santa Mònica, 8, Palau Marc, Barcelona) i a les dels seus serveis territorials. Se'n pot obtenir més informació a https://www.idcat.cat/idcat/.

3. Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent:

a) Quan s'actuï en nom d'altri:

Còpia de la documentació acreditativa de la representació amb què actua si no s'ha inscrit en un registre públic. No cal aportar aquesta documentació si la signatura electrònica acredita que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona representada.

b) Proposta raonada dels mèrits que hi donen suport, d'acord amb l'annex del model normalitzat. A la proposta, s'hi poden adjuntar els documents que puguin aportar dades rellevants o informació complementària sobre la candidatura, així com un màxim de deu avals acreditats mitjançant un document subscrit per la persona o l'entitat avaladora.

4. No cal aportar la documentació que preveu la lletra a) de l'apartat anterior en cas que la persona sol·licitant ja l'hagi presentada anteriorment al CoNCA o a l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des que es va presentar i que aquesta no hagi sofert cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan o la dependència davant la qual es va presentar i el procediment al qual feia referència.

5. El CoNCA ha de comprovar d'ofici les dades següents:

a) Les dades identificatives de la persona signant.

b) En cas de persones jurídiques, les dades relatives a la personalitat jurídica i la seva capacitat d'obrar, i la representació amb què actua la persona signant quan aquesta estigui inscrita en un registre públic.

Es considera que la consulta d'aquestes dades està autoritzada per la persona signant, tret que la seva oposició expressa consti en la sol·licitud. En cas d'oposició, cal aportar, juntament amb la sol·licitud, una còpia dels documents acreditatius corresponents.

 

—5 Termini de presentació

El termini de presentació de les candidatures és de 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—6 Jurat

1. El Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts es constitueix en jurat dels Premis Nacionals de Cultura. La presidència i la secretaria del jurat les exerceixen la presidència i la secretaria del Plenari, respectivament.

2. El Plenari pot demanar l'assessorament de persones expertes de prestigi i de competència reconeguda en l'àmbit de la cultura.

3. Correspon a la presidència del jurat convocar les reunions de concessió dels premis, ordenar els debats i garantir les deliberacions.

4. El jurat ha de valorar totes les candidatures presentades que compleixin els requisits establerts.

 

—7 Criteris de valoració

1. Per a la concessió dels Premis Nacionals de Cultura, s'han de valorar preferentment l'excel·lència, la innovació, la trajectòria i la projecció. A més, cal tenir present la contribució singular de les persones o de les entitats candidates a la cultura catalana i a l'enaltiment d'aquesta durant l'any 2018.

2. S'ha de tenir una cura especial a prendre en consideració les obres que emprin el català o l'occità —aranès a l'Aran— com a llengua d'expressió, si escau, per la naturalesa artística o creativa.

 

—8 Concessió

1. Correspon al Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts la concessió, degudament motivada, dels Premis Nacionals de Cultura.

2. Els noms de les persones guardonades s'han de fer públics al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—9 Contingut del premi

1. Cada premi nacional consisteix en un diploma acreditatiu, una peça o un objecte que simbolitza el guardó i una dotació de 15.000,00 euros.

2. Els Premis Nacionals de Cultura es lliuren en un acte públic institucional.

Amunt