Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 20/12/2018

  • Número del document GOV/0155/2018

  • Número de control 18355003

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-18355003-2018

Dades del DOGC
  • Número 7776

  • Data 28/12/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/155/2018, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de les categories de mosso/a, inspector/a, intendent/a, comissari/ària i facultatiu/iva del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya, i de les categories de bomber/a i sotsinspector/a del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, per a l'any 2018.


Les polítiques de contenció de la despesa que l'Administració de la Generalitat de Catalunya va haver d'aplicar en exercicis pressupostaris anteriors, atesa la conjuntura econòmica d'aquell moment, han limitat de manera notòria l'aprovació d'ofertes d'ocupació pública per a la incorporació de personal nou a l'Administració de la Generalitat durant un llarg període de temps.

Aquesta situació ha incidit especialment en l'àmbit de la seguretat i de les emergències, atès que s'han vist afectades tant la plantilla de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra com la plantilla del cos de Bombers de la Generalitat per la manca d'incorporacions de nous efectius. Així, s'ha generat un dèficit estructural en aquestes plantilles que col·loca aquests cossos en una situació significativament deficitària d'efectius que fa inajornable la creació de noves places i l'aprovació immediata d'una oferta parcial d'ocupació pública per a una prestació adequada dels serveis públics de seguretat i d'emergències, fet al qual cal afegir, en l'actual context social a Catalunya, la declaració d'un nivell 4, sobre 5, d'alerta antiterrorista.

Davant d'aquesta realitat, i en compliment de les taxes de reposició d'efectius establertes, amb caràcter bàsic, a l'article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, s'ha procedit, mitjançant el Decret llei 8/2018, de 20 de desembre, a autoritzar la creació de 750 noves places del cos de Mossos d'Esquadra, de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica, amb l'objectiu de reforçar-lo fins a assolir el nombre d'efectius acordat per la Junta de Seguretat de Catalunya l'any 2006, i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, de la categoria de bomber/a de l'escala bàsica, per cobrir les mancances estructurals que arrossega el cos i que estan recollides en el Pla estratègic 2017-2022.

Així mateix, l'esmentat Decret llei 8/2018, de 20 de desembre, disposa que el Govern ha de procedir a l'aprovació de l'oferta per a l'any 2018 de les places necessàries per donar cobertura a les necessitats urgents manifestades.

En conseqüència, i a la vista del marc normatiu bàsic estatal fixat per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i del Decret llei 8/2018, de 20 de desembre, per tal de donar cobertura amb caràcter d'urgència als llocs dels cossos de seguretat i d'emergències de la Generalitat de Catalunya, cal aprovar una oferta parcial d'ocupació pública per al 2018 en relació amb el cos de Mossos d'Esquadra de 750 places de mosso/a de l'escala bàsica; 44 places d'inspector/a de l'escala executiva; 18 places d'intendent/a de l'escala superior; 8 places de comissari/ària de l'escala superior; 6 places de facultatiu/iva de l'escala de suport al cos de Mossos d'Esquadra —4 de la titulació específica de dret i 2 de la titulació específica d'enginyers/eres de telecomunicacions— i en relació amb el cos de Bombers de 250 places de bomber/a de l'escala bàsica i 25 places de sotsinspector/a de l'escala executiva. Per tal de fer efectiva aquesta oferta, s'habilita l'acumulació de les taxes de reposició d'efectius corresponents a altres sectors o col·lectius a les taxes del cos de Mossos d'Esquadra i del cos de Bombers, com a sectors que s'han de cobrir amb caràcter prioritari d'acord amb la classificació que fa l'article 19 apartat sis de la Llei 6/2018, de 3 de juliol.

Així mateix, també cal aprovar l'oferta parcial d'ocupació pública per a l'any 2018 de 13 places de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de Mossos d'Esquadra —12 de la titulació específica de dret i 1 de la titulació específica d'enginyers/eres de telecomunicacions—, corresponents a la taxa addicional per a l'estabilització a què fa referència l'article 19.u.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol.

La convocatòria de les places esmentades s'ha de regir pel que estableixen els articles 24.1 i 25 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, i l'article 21 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, i la Llei 6/2018, de 3 de juliol.

Vist l'informe favorable del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública;

Vist l'informe favorable de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, en compliment de l'article 7 de la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre;

D'acord amb tot això i a proposta dels consellers d'Interior i de Polítiques Digitals i Administració Pública, el Govern

 

Acorda:

 

1. Aprovar l'oferta parcial d'ocupació pública per a l'any 2018 de 826 places, que es concreten en 750 places de mosso/a de l'escala bàsica, 44 places d'inspector/a de l'escala executiva, 18 places d'intendent/a de l'escala superior, 8 places de comissari/ària de l'escala superior i 6 places de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de Mossos d'Esquadra —4 de la titulació específica de dret i 2 de la titulació específica d'enginyers/eres de telecomunicacions—; i de 250 places de bomber/a de l'escala bàsica i 25 places de sotsinspector/a de l'escala executiva del cos de Bombers.

S'autoritza l'acumulació de 948 places de les que integren la taxa de reposició de 2017 de l'Administració de la Generalitat, no consumida en el 2018, a la taxa de reposició de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra i a la taxa de reposició del col·lectiu de Bombers de la Generalitat.

 

2. Aprovar l'oferta parcial d'ocupació pública per a l'any 2018 de 13 places per a l'estabilització de personal facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de Mossos d'Esquadra, distribuïdes en 12 de la titulació específica de dret i 1 de la titulació específica d'enginyers/eres de telecomunicacions.

La resolució de les convocatòries comporta, quan la plaça que hagi estat objecte d'oferta estigui ocupada interinament, el cessament de la persona que l'ocupa, que s'ha de produir quan el funcionari/ària de nou accés en prengui possessió.

 

3. Aquest Acord produirà efectes el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

4. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2018

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

Amunt