Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 18/12/2018

  • Número del document EMC/3010/2018

  • Número de control 18352047

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-18352047-2018

Dades del DOGC
  • Número 7772

  • Data 20/12/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/3010/2018, de 18 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP).


La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol ix del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

És aplicable l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR).

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores dels ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP), les condicions de les quals figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

 

 

Disposició transitòria

Les subvencions atorgades d'acord amb la Resolució EMC/3025/2017, de 22 de desembre, es continuaran regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.

 

 

Disposició derogatòria

Queda derogada la Resolució EMC/2888/2017, de 14 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP).

 

 

Disposició final

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es poden interposar els recursos següents: un recurs potestatiu de reposició davant el president o la presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR) en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 18 de desembre de 2018

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Joan Gómez Pallarès

President de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca

 

 

ANNEX

 

I. Preàmbul

Coincidint amb l'objectiu de la Unió Europea d'incrementar el nombre i la mobilitat de personal investigador segons l'estratègia Europa 2020 i les seves iniciatives emblemàtiques Innovation Union, Youth on the Move i Agenda for new skills and jobs, la Generalitat de Catalunya es proposa reforçar el sistema de recerca i desenvolupament de manera que atregui talent investigador i faciliti la inserció de personal qualificat al sistema català de ciència i tecnologia.

En aquest sentit, el programa Beatriu de Pinós contribueix directament a la implementació de l'espai europeu de recerca, incentivant la mobilitat internacional, la intersectorialitat, la multidisciplinaritat i l'atracció de personal investigador amb potencial per destacar com a líders en el seu camp de recerca, donant-los l'oportunitat de seguir desenvolupant la seva carrera professional. L'objectiu del programa també és aportar aquest potencial als grups de les institucions de recerca de Catalunya per tal d'enfortir la massa crítica del país en recerca en qualsevol àmbit científic. El programa Beatriu de Pinós ha obtingut cofinançament europeu del programa COFUND de les accions Marie Skłodowska-Curie per a programes d'alta qualitat i amb moviment transnacional dins el programa marc Horitzó 2020.

Finalment, i a fi de promoure les recomanacions i bones pràctiques de la Comissió Europea pel que fa a la contractació de personal investigador, des del programa Beatriu de Pinós es vol potenciar que les institucions beneficiàries dels ajuts tinguin degudament en compte els principis i les exigències generals de la Carta europea de l'investigador i el Codi de conducta de contractació d'investigadors (C&C), vetllant pel reconeixement i el desenvolupament professional del personal investigador contractat, i proporcionant-li un seguiment adequat, accés a formació i un entorn òptim per assolir els seus objectius i els del seu projecte.

 

 

II. Bases reguladores

 

—1 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular els ajuts per a la contractació i la incorporació, en règim de concurrència competitiva, de personal investigador doctor al sistema català de ciència i tecnologia.

 

—2 Entitats beneficiàries

Poden beneficiar-se d'aquests ajuts les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries que tinguin seu a Catalunya. Queden exclosos d'aquestes bases els centres tecnològics, els centres de suport a l'activitat tecnològica i els centres de difusió tecnològica.

 

—3 Persones candidates

Les persones candidates de qualsevol nacionalitat han de complir els requisits següents:

a) Haver obtingut el títol de doctor entre les dates previstes en la convocatòria corresponent (s'entén com a data d'obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi).

El període d'obtenció del títol de doctorat es pot ampliar (vegeu la convocatòria corresponent) si la persona candidata justifica qualsevol d'aquests supòsits durant aquest període:

- Haver gaudit d'un període de baixa per maternitat o paternitat.

- Haver tingut a càrrec menors de 6 anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de 65 anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.

- Han patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.

- Tenir reconegut l'estatus de persona refugiada segons la Convenció de Ginebra de 1951.

b) Tenir, en el moment d'incorporar-se a l'entitat receptora, un mínim de dos (2) anys d'experiència postdoctoral fora de l'Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d'estada postdoctoral sigui, com a mínim, de dos (2) anys.

c) No haver residit o treballat a l'Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres (3) anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. En el cas del personal investigador refugiat, la regla de mobilitat s'aplica a partir de la data d'obtenció del reconeixement oficial de persona refugiada segons la Convenció de Ginebra de 1951.

 

—4 Període d'execució i durada

4.1 Els contractes objecte d'aquest ajut tindran una durada de tres (3) anys.

4.2 Les entitats beneficiàries dels ajuts han d'incorporar la persona candidata i formalitzar el contracte d'acord amb la normativa vigent corresponent dins del període comprès entre la data de publicació de la resolució de concessió al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) i la data prevista en la convocatòria corresponent. Només en casos excepcionals i degudament justificats el president o la presidenta de la CEAR pot autoritzar l'ajornament de la data de contractació, sempre que la petició se sol·liciti abans de la finalització d'aquest període.

4.3 El fet de no haver signat el contracte corresponent dins del període comprès entre la data de publicació de la resolució de concessió al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) i la data màxima d'incorporació s'entendrà com una renúncia tàcita a l'ajut concedit.

 

—5 Quantia de l'ajut

5.1 L'import de l'ajut per a la contractació del personal investigador és de 132.300,00 € (cent trenta-dos mil tres-cents euros). Aquesta quantitat finança el cost de cada contracte durant els tres (3) anys de l'ajut i inclou la retribució que ha de percebre el personal investigador i la quota patronal de la Seguretat Social.

Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment de l'atorgament.

5.2 L'entitat beneficiària de l'ajut ha d'assumir qualsevol increment dels costos contractuals derivat de qualsevol incidència que s'esdevingui.

5.3 L'entitat beneficiària de l'ajut, si ho creu oportú, pot incrementar el sou del personal investigador contractat amb fons propis i fer-se càrrec, a més, de la quota patronal de la Seguretat Social corresponent.

5.4 Addicionalment, l'ajut també compta amb un import complementari de 12.000,00 € (dotze mil euros). Aquest ajut està adreçat exclusivament a les accions que implementi la persona candidata durant el període de gaudi del contracte objecte de l'ajut i que ha de gestionar l'entitat beneficiària mateixa. Aquest ajut complementari pot incloure els conceptes següents:

a) Activitats de formació i capacitació, com poden ser la realització de cursos de formació relacionats tant amb l'àmbit científic com amb la capacitació professional (aspectes de gestió, organització, emprenedoria, etc.).

b) Accions destacades de recerca, com poden ser l'assistència i la participació en conferències i congressos, la realització de treballs de camp o la realització d'estades de recerca de curta durada a l'estranger.

c) Despeses directament relacionades amb les activitats de recerca desenvolupades per la persona candidata, com poden ser l'assistència a trobades i reunions internacionals, el finançament de subscripcions a associacions i revistes científiques, la compra de material bibliogràfic, la compra de material fungible d'oficina i de laboratori o l'adquisició de programari específic. També s'hi poden incloure les despeses relacionades amb la publicació i el dipòsit de resultats i dades, inclosos els serveis tècnics de revisió i traducció d'aquestes.

d) Despeses associades a drets de propietat intel·lectual.

Les despeses derivades de la compra d'equipament d'oficina i de laboratori, inclosos ordinadors i serveis tècnics o informàtics, les ha d'assumir l'entitat receptora i no poden constituir costos elegibles d'aquest ajut complementari.

5.5 L'ajut pot ser reduït totalment o parcialment abans no es dicti la resolució definitiva de concessió com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

—6 Despeses subvencionables

6.1 Es consideren despeses subvencionables totes les que aquestes bases reguladores estableixin com a tals i que, a més, compleixin els requisits següents:

- Que les despeses responguin de manera inequívoca a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es facin en el termini i les condicions que determinin aquestes bases reguladores. En cap cas el cost dels béns o els serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

- Que les despeses es comprometin durant el període d'execució de l'activitat subvencionada i estiguin realment pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

- Que les despeses siguin identificables, controlables i subjectes als preus de mercat i als principis de publicitat, concurrència i transparència que recull la normativa aplicable.

- Que les despeses siguin verificables. A aquest efecte, les entitats beneficiàries han de conservar proves de l'execució correcta de les accions.

6.2 En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes, els impostos personals sobre la renda, els interessos deutors de comptes bancaris i altres despeses financeres, els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals, ni els tributs i les despeses de procediments judicials. Tampoc són elegibles les contribucions en espècie, en especial les que corresponen a despeses internes per utilització de serveis interns i que es justifiquen mitjançant una factura o un document equivalent i que no comporten una sortida efectiva de fons.

6.3 Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per al contracte menor, la persona beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les seves característiques especials, no existeixi en el mercat un nombre suficient d'entitats que els realitzi, presti o subministri. L'elecció entre les ofertes, que s'han d'aportar en la justificació, o, si escau, en la sol·licitud de subvenció, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia. A més, l'elecció s'ha de justificar expressament en una memòria quan no coincideixi amb la proposta econòmicament més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del Codi de comerç.

6.4 La regulació dels pagaments en efectiu és la continguda en l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, per la qual cosa les entitats beneficiàries no poden pagar en efectiu operacions en les quals una de les parts contractants sigui un empresari o empresària o professional amb un import igual o superior a 2.500,00 € (dos mil cinc-cents euros) o el seu equivalent en moneda estrangera.

 

—7 Sol·licituds i documentació

7.1 Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases en dues fases. Per accedir a la segona fase és imprescindible que les entitats sol·licitants hagin signat prèviament el conveni corresponent amb l'AGAUR, que es pot trobar a la pàgina web de l'AGAUR.

a) Primera fase

La sol·licitud provisional l'ha de presentar el professor/investigador o la professora/investigadora del grup de recerca receptor que ha de coordinar l'activitat de recerca de la persona candidata i que s'ha de responsabilitzar de la sol·licitud per via electrònica a través de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits/>) seguint les instruccions que s'hi preveuen.

En el marc d'aquestes bases, una persona candidata i un investigador o investigadora responsable només poden constar com a tal en una sola sol·licitud cada convocatòria.

En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu electrònica, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi visualitzarà un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, el qual indicarà els registres presencials on pot presentar la documentació alternativament i informarà dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput de terminis. No obstant això, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

Es poden presentar còpies digitalitzades dels documents d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

b) Segona fase

Un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds provisionals, s'obrirà un nou termini per tal que les institucions sol·licitants de l'ajut accedeixin a l'aplicació de gestió d'ajuts de l'AGAUR (BOGA) per confirmar o rebutjar la presentació de les sol·licituds. Per presentar la sol·licitud cal que la persona representant legal signi el document de confirmació que genera BOGA i el faci arribar a l'AGAUR mitjançant la plataforma EACAT, o un altre registre electrònic vàlid, dins del termini que preveu la convocatòria.

El document de confirmació ha d'incloure una declaració acreditativa o una declaració responsable del compliment dels requisits següents:

- Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les obligacions que assumeixen amb l'acceptació de l'ajut regulat per aquestes bases.

- Haver justificat degudament les beques o els ajuts concedits amb anterioritat a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

- Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i també de les obligacions amb la Seguretat Social.

- No estar en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

- Presentar declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, en la qual es faci constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

- Fer constar almenys en català els rètols i les informacions de caràcter fix i que contenen el text que ha de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

- Complir la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

- En el supòsit que la institució tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

- Estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

- Estar inscrites al registre corresponent.

- En el cas de les fundacions i associacions, haver adaptat els seus estatuts a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

- En el cas de les fundacions, haver presentat els comptes anuals davant el Protectorat.

- Complir amb la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases o la convocatòria.

- De conformitat amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, els beneficiaris de les subvencions han de presentar una declaració responsable en què manifestin no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere.

- Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de dur a terme qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. Amb caràcter general, assumeixen les obligacions següents:

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

- No dur a terme accions que posin en risc l'interès públic.

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

- Comunicar immediatament a l'AGAUR les possibles situacions de conflicte d'interessos.

- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció.

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en el procediment d'adjudicació de la subvenció.

- Col·laborar amb l'AGAUR en les actuacions que dugui a terme per al seguiment o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases reguladores i en la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

- Complir amb les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris, sens perjudici de l'acompliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

En cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, serà aplicable el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes per la legislació vigent en matèria de subvencions.

7.2 L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general i un document annex, que s'ha d'adjuntar al formulari d'acord amb les instruccions del model normalitzat. És imprescindible presentar el formulari amb l'annex per poder passar a la fase d'avaluació. La informació que cal incloure a l'annex és un breu currículum de la persona candidata, la descripció dels elements més destacats del grup de recerca i l'entitat a la qual s'incorpori la persona candidata, el pla de treball de l'activitat científica i formativa que es pretén desenvolupar, i els aspectes comunicatius i de disseminació i els aspectes ètics del projecte de recerca previst. Tot això distribuït en els apartats d'excel·lència, impacte, planificació i gestió de la proposta i aspectes ètics.

7.3 L'AGAUR pot requerir en qualsevol moment de la tramitació de les sol·licituds la documentació que consideri necessària per tal d'acreditar la concurrència dels requisits previstos en les bases reguladores i en la convocatòria. La manca d'aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar la denegació de la subvenció.

7.4 En general, les actuacions que requereixin notificació a les entitats sol·licitants es fan públiques al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) i, a títol informatiu, a la pàgina web de l'AGAUR. Especialment, en cas que calgui esmenar la sol·licitud, s'ha de notificar a l'entitat sol·licitant mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya d'una diligència del director executiu o la directora executiva amb la relació de la documentació bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar. La diligència n'ha d'indicar els motius i s'hi ha de fer constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de 10 (deu) dies comptadors des de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'entén que les entitats sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7.5 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases i l'autorització a l'AGAUR perquè obtingui els certificats o verifiqui les dades necessàries per tramitar l'ajut que hagin d'emetre altres administracions o entitats públiques, centres de recerca, universitats i, en especial, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es podran requerir els documents a la persona sol·licitant.

 

—8 Dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones sol·licitants seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l'AGAUR amb l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió de l'ajut, de conformitat amb el que s'exposa en aquestes bases reguladores, i seran tractades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada, en compliment del que disposa el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell.

Aquestes dades es de conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determinin les bases reguladores de la convocatòria i la normativa d'arxivament aplicable. L'AGAUR certifica que ha implementat les mesures tècniques i organitzatives recollides al Reglament(UE) 2016/679 esmentat per tal de garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal incloses als fitxers i evitar-ne l'alteració, la pèrdua i el tractament o l'accés no autoritzats.

L'AGAUR ha de comunicar les dades de les persones sol·licitants al Departament d'Empresa i Coneixement perquè pugui exercir la seva potestat de control de la gestió de l'AGAUR com a entitat adscrita a aquest Departament. També es poden produir comunicacions de determinades dades a terceres entitats de l'àmbit públic o privat, sigui perquè la intervenció d'aquestes entitats en el decurs del procés de gestió de l'ajut pot resultar necessària perquè es resolgui correctament o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei.

Mentre la part interessada no comuniqui el contrari, s'entendrà que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar a l'AGAUR qualsevol variació.

Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió i oposició al tractament de les seves dades o exercir-ne el dret a la portabilitat de les mateixes adreçant-se per escrit al registre de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), a l'adreça electrònica <lopd.agaur@gencat.cat> o al delegat de Protecció de Dades de l'AGAUR, Microlab Hard, SL (c/ de Santiago Rusiñol, 8, local 11, 08750 Molins de Rei), a l'adreça electrònica <lopd@microlabhard.es>. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda. En cas de disconformitat amb el tractament, les persones sol·licitants també tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

—9 Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà el que prevegi la convocatòria corresponent.

 

—10 Òrgan d'instrucció i òrgan de resolució

L'òrgan instructor dels expedients és el director executiu o directora executiva de l'AGAUR. La resolució de concessió correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAR o la persona que n'ocupi la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

 

—11 Procediment de concessió

La concessió dels ajuts es tramitarà en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració que determinen aquestes bases. Per a l'avaluació es tindrà en compte exclusivament la documentació aportada a la sol·licitud i, per tant, es prescindirà del tràmit d'audiència, de conformitat amb l'article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

—12 Avaluació i selecció

12.1 D'acord amb els mecanismes que estableix el Reglament d'avaluació de l'AGAUR vigent en el moment de presentar la sol·licitud, l'avaluació de les sol·licituds es realitzarà en dues (2) fases.

12.2 La primera fase d'avaluació consisteix en l'avaluació individual i telemàtica de cada sol·licitud per persones externes i expertes en les seves respectives àrees d'expertesa, tenint en compte les característiques específiques del seu camp de recerca, i que generarà una qualificació d'avaluació cientificotècnica expressada en una escala del 0 al 10 amb els criteris i les ponderacions següents:

a) Excel·lència (60%). Es valorarà la qualitat, credibilitat i innovació del projecte de recerca; la qualitat del grup de recerca receptor; la capacitat de la persona candidata i la transferència de coneixement entre el grup receptor i la persona candidata, així com la qualitat i idoneïtat de les activitats de capacitació de la persona candidata segons els apartats següents:

a.1) Projecte i activitats de recerca que es desenvoluparan durant els tres anys (15%). Es valorarà la novetat i l'originalitat de les activitats de recerca proposades, la claredat en la formulació del problema i en la identificació dels objectius, la idoneïtat de l'enfocament metodològic i la viabilitat de la proposta i del pla de treball, incloses les estades de recerca i les activitats de capacitació professional de la persona candidata.

a.2) Grup receptor (15%). Es valorarà l'historial científic i l'impacte internacional del grup de recerca receptor i la seva idoneïtat en relació amb l'àmbit de coneixement específic de la proposta, la seva experiència en la incorporació de personal investigador i la capacitat per a la implementació i la coordinació de les activitats de recerca i capacitació previstes.

a.3) Currículum de la persona candidata (30%). Es valorarà l'experiència investigadora i l'activitat científica i tecnològica desenvolupada, la qualitat i l'impacte de les publicacions i de la producció científica generada, la mobilitat internacional i l'experiència intersectorial en projectes de col·laboració amb empreses i en transferència de coneixement al sector privat.

b) Impacte (25%). Es valorarà la capacitat de la proposta de millorar el potencial de les futures perspectives de carrera de la persona candidata, les mesures per explotar i disseminar els resultats del projecte proposat i la qualitat de les mesures de comunicació proposades segons els apartats següents:

b.1) Autonomia, iniciativa, pensament independent i capacitat de lideratge demostrada de la persona candidata i impacte de la proposta en les opcions futures de carrera (5%).

b.2) Activitats previstes de capacitació i especialització (5%). Es valorarà l'experiència de l'entitat receptora en la formació de personal investigador i l'impacte de les activitats previstes per contribuir a la capacitació i l'especialització de les persones candidates. És molt recomanable la previsió d'estades. Les estades previstes en institucions no acadèmiques es valoraran positivament.

b.3) Impacte potencial i estratègic en el camp de la recerca i en el desenvolupament de nous productes i processos obtinguts mitjançant el projecte i les activitats de recerca que es plantegin a la proposta. (10%)

b.4) Activitats de difusió i comunicació (5%). Es valoraran les activitats de difusió a membres de la comunitat científica i les activitats de difusió i de divulgació previstes en el marc del projecte de recerca, definides com a iniciatives de sensibilització i transmissió dirigides al públic general i que generin coneixement públic del valor de la ciència en benefici de la societat.

c) Planificació i gestió de la proposta (15%). Es valorarà l'adequació de les estructures de planificació i gestió, la distribució de tasques i recursos i l'ambient institucional segons els apartats següents:

c.1) Pla de treball del projecte i les activitats de recerca i capacitació que es desenvoluparan durant els tres anys (5%).

c.2) Entitat. L'adequació de les infraestructures i les instal·lacions de l'entitat receptora, l'experiència en la incorporació de personal investigador i la capacitat per a la implementació i la coordinació de les activitats de recerca previstes (5%).

c.3) Seguiment previst de la persona candidata per part de l'investigador o la investigadora responsable de l'ajut per tal de facilitar la integració laboral posterior de la persona candidata (5%).

Aquesta valoració ha de donar una puntuació global de l'expedient que s'expressa en una escala del 0 al 10.

Aquesta puntuació serveix per obtenir una primera classificació de les propostes, que s'ha de revisar posteriorment.

12.3 En la segona fase d'avaluació, es constitueixen les comissions avaluadores en forma de panels per a cadascun dels àmbits de coneixement, d'acord amb la relació d'àrees que es pot consultar a l'apartat d'avaluació de la pàgina web de l'AGAUR.

Aquestes comissions avaluadores les formen persones externes i expertes, de trajectòria reconeguda, i de diferents àmbits científics que aporten una visió transversal i multidisciplinària, seguint els mecanismes que estableix el Reglament d'avaluació de l'AGAUR. Els panels revisen totes les puntuacions obtingudes a la primera fase d'avaluació, tenint en compte els criteris d'avaluació i les ponderacions que es descriuen en aquesta base, les especificitats de les diferents àrees de coneixement que integren cada un dels àmbits i la valoració interdisciplinària complementària que aportin els membres de cada panel. En funció d'aquesta revisió, cada panel acorda una puntuació definitiva per a cada sol·licitud, que pot confirmar les puntuacions provisionals de la primera fase o bé acordar-ne una de nova de manera justificada.

12.4 La selecció de les propostes l'ha de fer una comissió de selecció, que ha de tenir en compte el Reglament d'avaluació de l'AGAUR vigent, que es pot consultar a la seva pàgina web (<www.agaur.gencat.cat>), les puntuacions científiques definitives resultat del procés d'avaluació, la disponibilitat pressupostària i la distribució equilibrada per àmbits en funció de les sol·licituds presentades. Tenint en compte els criteris anteriors, la Comissió de Selecció fixa la nota de tall mínima per accedir als ajuts en cadascun dels àmbits científics.

12.5 La Comissió de Selecció és designada i nomenada pel president o la presidenta de la CEAR i el director o la directora general de Recerca. Està presidida per aquest o aquesta o per la persona en qui delegui aquesta tasca, i la formen un mínim de dos vocals i un secretari o secretària, que ha de ser el director executiu o la directora executiva de l'AGAUR o la persona en qui delegui, amb veu però sense vot.

L'AGAUR ha de vetllar per la paritat de gènere en la comissió de valoració.

12.6 La Comissió de Selecció pot proposar una llista de reserva en cadascun dels àmbits de coneixement, degudament prioritzada, integrada per aquelles sol·licituds que no hagin estat estimades per manca de pressupost per tal de cobrir les renúncies que es produeixin i es notifiquin a l'AGAUR abans del termini màxim d'incorporació.

 

—13 Valoració dels aspectes ètics

El compliment de les disposicions ètiques rellevants és essencial des del principi fins al final del projecte. El programa Beatriu de Pinós segueix les bases legals per a la revisió de les qüestions ètiques que estableixen la Comissió Europea i la legislació catalana i espanyola, incloses també les recollides en la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea i en el Conveni europeu de drets humans i els seus protocols suplementaris. Per tal de procedir a l'aplicació de la normativa vigent, l'AGAUR comptarà amb un òrgan expert i acreditat per dur a terme aquesta activitat i revisar els aspectes ètics de les sol·licituds.

 

—14 Tramitació i resolució

14.1 Prèviament a la concessió dels ajuts, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de la sol·licitud, les quals es notificaran a l'entitat interessada mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>).

14.2 Comporta la inadmissió de la sol·licitud l'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases i la convocatòria corresponent.

Comporta el desistiment de la sol·licitud la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

14.3 Quan les sol·licituds subvencionables superen la disponibilitat pressupostària, la Comissió de Selecció ha de determinar l'assignació dels fons, d'acord amb els criteris d'avaluació i de selecció establerts en l'apartat 12 d'aquestes bases reguladores.

14.4 Vista l'acta de la Comissió de Selecció, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució definitiva, que elevarà a l'òrgan resolutori.

14.5 En la resolució de concessió hi han de constar, com a mínim, l'import de l'ajut, les condicions que han de complir la persona i l'entitat beneficiàries, el termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades, i la procedència dels fons amb què es finança l'ajut.

14.6 La resolució de concessió s'ha de notificar a les entitats interessades mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>). La resolució de concessió ha d'indicar els recursos que s'hi poden interposar.

 

—15 Termini de resolució

El termini legal màxim de resolució és de sis mesos a partir de la publicació de la convocatòria al DOGC. Un cop hagi transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci.

 

—16 Acceptació de l'ajut

16.1 L'acceptació de l'ajut s'ha de formalitzar mitjançant un model normalitzat signat per les persones representants legals de les entitats beneficiàries, per la persona investigadora candidata i per l'investigador o la investigadora del grup de recerca receptor que coordinarà l'activitat de recerca de la persona candidata, en el qual s'han de comprometre a complir aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent.

El formulari d'acceptació s'ha de presentar al registre de l'AGAUR o a qualsevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini màxim previst en la convocatòria corresponent.

El document normalitzat d'acceptació de l'ajut es pot obtenir a les dependències de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) i també al seu lloc web (<http://agaur.gencat.cat>).

16.2 A més del document d'acceptació, cal aportar la documentació següent:

a) Original o còpia del NIF, el passaport o el NIE de la persona candidata.

b) Original o còpia del títol de doctorat o del resguard de la sol·licitud d'expedició del títol de doctorat de la persona candidata.

c) Si escau, declaració responsable de la persona candidata d'haver gaudit de la baixa maternal, del permís de paternitat o de la dedicació a fills menors de 6 anys, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de 65 anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial, o bé haver patit una malaltia greu o accident. A aquesta declaració s'ha d'adjuntar la documentació preceptiva.

d) Acreditació original per part del personal investigador responsable que ha tutelat o està tutelant l'estada o les estades postdoctorals realitzades fora de l'Estat espanyol de les activitats desenvolupades i de les dates en què s'han dut a terme aquestes estades.

e) Còpia escanejada de l'escriptura de constitució de l'entitat beneficiària.

f) Còpia escanejada del document acreditatiu dels poders i document d'identificació de la persona representant legal de l'entitat beneficiària.

g) Les entitats beneficiàries han de comunicar la informació relativa als seus òrgans de direcció o administració, mitjançant el model normalitzat i a l'efecte de fer-la pública, d'acord amb el que preveu l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En cas que alguns d'aquests documents ja s'hagin presentat en convocatòries anteriors de l'ens atorgador o en el moment de formalitzar el conveni que preveu la base 7, no cal presentar-los en aquest procés sempre que l'entitat sol·licitant presenti una declaració en la qual s'especifiquin aquests documents i la data en què es van presentar, i hi faci constar que encara són vigents.

16.3 La condició de beneficiari s'obté en el moment de l'acceptació de l'ajut. S'entén que renuncien tàcitament a l'ajut les entitats que no hagin presentat el document d'acceptació i la resta de documentació dins del termini i en les condicions que preveuen aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent.

 

—17 Drets i obligacions de les parts

17.1 El personal investigador contractat ha de complir les obligacions següents:

a) Incorporar-se a l'entitat en el període previst i dur a terme les activitats descrites en el seu pla de treball.

b) Seguir el règim intern de les entitats on portin a terme les seves activitats i guardar confidencialitat de l'activitat duta a terme, d'acord amb les instruccions i les directrius emeses per l'entitat d'acollida.

c) Tenir dedicació exclusiva per al projecte que figura a la sol·licitud. Addicionalment, pot dedicar-se, temporalment, a altres projectes de recerca o d'innovació tecnològica que estiguin relacionats i siguin d'interès per al desenvolupament del seu projecte o la seva formació.

d) Facilitar tota la informació que se li demani i sotmetre's a les actuacions d'inspecció, comprovació i control que puguin emprendre l'AGAUR i altres òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent.

e) Seguir els principis ètics fonamentals i de propietat intel·lectual de la Unió Europea i de la legislació catalana, així com les bones pràctiques de recerca basades en els principis fonamentals de la integritat en la recerca.

f) Seguir els principis de la Carta europea del personal investigador de la Comissió Europea.

g) Participar a les jornades i els cursos que organitzen les universitats del sistema universitari català, els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i la Direcció General de Recerca, dedicats al desenvolupament professional del personal investigador en aquells aspectes no relacionats estrictament amb l'àmbit científic, com ara temes de gestió, emprenedoria, lideratge, propietat intel·lectual, etc.

i) Fer públics en un repositori en obert els articles científics, les dades i els resultats generats en el marc del projecte finançat per aquest ajut, per tal de garantir a tercers, de forma lliure, la possibilitat d'accedir-hi, explotar-los, reproduir-los o fer-ne difusió. Es pot excloure la difusió en obert dels resultats del projecte per raons de seguretat, privacitat, protecció de dades personals o explotació comercial o industrial. En aquests casos, s'ha de comunicar i justificar degudament i amb antelació suficient a l'AGAUR.

17.2 Les entitats beneficiàries dels ajuts han de complir les obligacions següents:

a) Estendre el contracte laboral a jornada completa, d'acord amb la normativa laboral i fiscal vigent corresponent a la persona candidata, pel període mínim que prevegi la convocatòria corresponent.

b) Incorporar el personal investigador contractat en règim de dedicació exclusiva al projecte que figura a la sol·licitud. Addicionalment, el pot incorporar temporalment a altres activitats científiques o d'innovació tecnològica que hi estiguin relacionades i siguin d'interès per al desenvolupament del seu projecte o la seva formació.

c) En el cas del personal investigador no comunitari, facilitar tots els tràmits legals (obtenció del visat, permís de residència, etc.) per a la seva incorporació.

d) Certificar a l'AGAUR la incorporació del personal investigador contractat en el termini d'un mes a partir de l'endemà que s'hagi fet efectiva aquesta incorporació.

e) Proporcionar al personal investigador contractat el suport que calgui i facilitar-li l'accés a la informació necessària per dur a terme la recerca, i també als mitjans o equips que siguin necessaris per al desenvolupament normal de l'activitat, i garantir-li els drets i les prestacions que té el personal del centre de categoria igual o similar. Fer pública la contractació de la persona investigadora postdoctoral mitjançant els canals habituals de comunicació (pàgina web, targetes de visita, etc.), sempre que aquest fet sigui una pràctica comuna de l'entitat.

f) Seguir els principis ètics fonamentals i de propietat intel·lectual de la Unió Europea i de la legislació catalana, així com vetllar pel seguiment de les bones pràctiques de recerca basades en els principis fonamentals de la integritat en la recerca.

g) Seguir el Codi de conducta per a la contractació del personal investigador de la Comissió Europea.

h) Alinear-se amb el pla d'acció de la iniciativa europea Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) que aplica l'AGAUR tot promovent que es garanteixin l'excel·lència en la investigació, un entorn institucional atractiu i un marc d'actuacions de suport al desenvolupament professional del personal investigador envers: Opcions de recerca interdisciplinàries; La creació de xarxes i relacions internacionals; El compliment de mesures de l'estratègia europea HRS4R de la institució; Garantir mesures de contractació oberta, transparent i basada en el mèrit (open, transparent, and merit-based recruitment, OTM-R); Promoure la recerca responsable i innovadora (RRI); fomentar habilitats transferibles, mitjançant competències interculturals i transferibles, com el lideratge, la gestió de la recerca i l'emprenedoria; una formació que permeti accedir a la indústria i altres sectors d'ocupació; les bones pràctiques en matèria de mentoria i proveir el personal investigador sènior (R4) d'instruments per formar el personal investigador en les primeres etapes de formació (R1 i R2).

i) Proporcionar a la persona investigadora postdoctoral un seguit d'activitats formatives, tant pel que fa a habilitats científiques com pràctiques, com ara activitats de docència o tutoria, com a part del seu desenvolupament professional, per contribuir significativament a la seva carrera.

j) Fer un seguiment periòdic del progrés de la persona investigadora postdoctoral i prendre mesures correctives si s'observen desviacions o demores en el seu pla de treball. La persona investigadora postdoctoral, juntament amb la persona investigadora del grup receptor que ha de coordinar l'estada de recerca, han d'establir un pla personalitzat de desenvolupament professional per tal d'ajudar la persona investigadora a assolir els seus objectius, interessos i necessitats.

k) Posar a disposició de la comunitat científica i la societat en general (inclosa la indústria comunitària), en obert i de manera no discriminatòria, els resultats del projecte objecte d'aquestes bases. Es pot excloure la difusió en obert dels resultats del projecte per raons de seguretat, privacitat, protecció de dades personals o explotació comercial o industrial. En aquests casos, s'ha de comunicar i justificar degudament i amb antelació suficient a l'AGAUR.

l) Facilitar tota la informació que se li demani i sotmetre's a les actuacions d'inspecció, comprovació i control que puguin emprendre l'AGAUR i altres òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent.

m) Conservar els justificants originals i la resta de documentació relacionada amb l'ajut durant un període mínim de cinc anys a partir de la data de tancament de l'ajut.

n) Complir amb les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als beneficiaris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici de l'acompliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els supòsits establerts pels apartats corresponents de l'article 3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

—18 Pagament

18.1 El pagament de l'ajut s'efectuarà, sense necessitat de presentar garanties, mitjançant transferència bancària al compte indicat per l'entitat beneficiària.

18.2 El pagament del 50% de l'ajut per a la contractació de la persona candidata i el pagament del 80% de l'ajut complementari s'han de tramitar en el moment en què l'entitat receptora certifiqui la incorporació del personal investigador contractat, en el termini d'un mes a partir de l'endemà que s'hagi fet efectiva, mitjançant un escrit de l'investigador o la investigadora del grup de recerca receptor que ha de coordinar l'activitat de recerca de la persona candidata on consti la data d'incorporació al seu lloc de treball i una còpia del contracte signat, on s'ha de fer constar la retribució anual bruta, la durada i les dates del contracte i el lloc de prestació de serveis del doctor o la doctora.

El pagament del 40% de l'ajut per a la contractació de la persona candidata s'ha de tramitar en el moment en què l'entitat beneficiària de l'ajut presenti a l'AGAUR la memòria cientificotècnica de seguiment, d'acord amb el que disposa la base 24.

El pagament restant del 10% de l'ajut per a la contractació de la persona candidata i del 20% de l'ajut complementari s'ha de tramitar quan l'entitat receptora presenti a l'AGAUR la documentació justificativa d'acord amb el que disposa la base 23.

18.3 Si es produeix una renúncia parcial que impliqui la justificació d'un període de contractació inferior als 18 mesos, l'import màxim justificable de l'ajut complementari és el que preveu la convocatòria corresponent.

18.4 D'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, en el moment de l'acceptació, i per fer el pagament de l'ajut, l'AGAUR comprovarà d'ofici si les entitats beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no sigui possible aquesta comprovació, l'AGAUR requerirà a les entitats beneficiàries l'aportació de les certificacions positives acreditatives d'estar-ne al corrent.

 

—19 Suspensions

19.1 En cas que s'esdevingui una suspensió del contracte per situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat o paternitat, adopció o acolliment, les entitats beneficiàries poden sol·licitar la recuperació del període de suspensió.

Les entitats beneficiàries han d'enviar a l'AGAUR, en el termini d'un mes des que es produeixin, la certificació i l'acreditació de les altes i les baixes corresponents.

19.2 La suspensió de la durada del contracte i la seva recuperació han de tenir l'autorització del president o la presidenta de la CEAR. La resolució d'autorització fixa la durada de la recuperació i també les condicions econòmiques, que depenen de la disponibilitat pressupostària de la convocatòria. En cas de manca de disponibilitat pressupostària, qualsevol increment de les despeses contractuals anirà a càrrec de l'entitat beneficiària.

 

—20 Renúncies i substitucions

En cas que es produeixi alguna renúncia, total o parcial, s'ha de comunicar al director executiu o la directora executiva de l'AGAUR mitjançant un escrit motivat per part de l'investigador o la investigadora del grup de recerca receptor que ha de coordinar l'activitat de recerca de la persona candidata, amb el vistiplau de la persona amb capacitat de representant legal de l'entitat, en el termini màxim d'un mes a partir de l'endemà del dia en què s'hagi produït. En tots els casos, s'ha de presentar la documentació justificativa del període d'aprofitament de l'ajut d'acord amb el que disposen aquestes bases. En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document d'acceptació en les condicions i el termini que preveuen aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent, l'òrgan competent per emetre les resolucions d'ajut o el director executiu o la directora executiva de l'AGAUR pot adjudicar l'ajut a les sol·licituds de la llista de reserva. Les resolucions relatives a les renúncies i les resolucions per les quals es concedeixen les substitucions s'han de notificar mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o individualment a la persona interessada, d'acord amb el que disposen els articles 40 i 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que sigui posterior a la resolució de concessió dels ajuts. No s'accepten substitucions més enllà d'un mes després de l'endemà de la data màxima d'incorporació prevista en la convocatòria.

 

—21 Canvis i incidències

21.1 L'entitat beneficiària ha de dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el projecte presentat. No obstant això, quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, el director executiu o la directora executiva de l'AGAUR pot autoritzar, a petició de l'entitat beneficiària de l'ajut, alguna variació en el pla de treball o del projecte proposat, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi en relació amb la persona candidata o un canvi substancial en els termes de les bases reguladores i de la convocatòria i en les condicions i la finalitat de l'ajut.

21.2 Excepcionalment, i atenent a circumstàncies degudament fonamentades, el president o la presidenta de la CEAR pot autoritzar, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, la persona investigadora responsable i els representants legals de les institucions implicades, el canvi de centre d'acollida, sempre que es compleixin els requisits de la convocatòria i s'obtingui l'informe positiu de valoració científica de la nova proposta i de la idoneïtat del canvi en relació amb el projecte inicialment plantejat segons les bases reguladores de la convocatòria.

 

—22 Estades de recerca

22.1 Les persones investigadores contractades poden fer estades de recerca de curta durada en altres institucions acadèmiques i de recerca relacionades amb el projecte que s'està duent a terme fora de l'entitat beneficiària de l'ajut, sempre que tinguin el vistiplau de la persona investigadora responsable i de l'entitat beneficiària de l'ajut.

22.2 Les persones investigadores contractades també poden realitzar estades en organitzacions no acadèmiques, incloses les administracions públiques, els actors polítics i les empreses privades, sempre que contribueixin significativament en l'impacte de l'ajut. Les persones investigadores contractades han de tenir un supervisor o supervisora en la institució d'adscripció temporal, per tal de rebre una orientació intersectorial i així assegurar la continuïtat i l'execució del projecte, a més de l'assoliment dels objectius i l'obtenció resultats esperats.

22.3 En ambdós casos és molt aconsellable realitzar aquestes estades, sobretot en entitats que no siguin acadèmiques o de recerca. Les estades s'han de realitzar per un període no superior als nou (9) mesos, ja sigui en un període únic o dividit en períodes de mobilitat més curts. Si l'estada de recerca representa una absència superior als tres (3) mesos, cal sol·licitar i rebre prèviament l'autorització de la direcció executiva de l'AGAUR; en cas contrari, només caldrà comunicar-ho a l'AGAUR.

 

—23 Termini i forma de justificació

23.1 Les entitats beneficiàries han de justificar l'execució efectiva dels projectes i acreditar-ho durant el mes següent a la finalització del contracte objecte de l'ajut, independentment de la causa que el motivi, mitjançant els models normalitzats que es poden obtenir a les dependències de l'AGAUR (passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) i també a la seva pàgina web (<http://www.gencat.cat/agaur>).

La documentació justificativa s'ha de presentar al registre de l'AGAUR o d'acord amb el que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

23.2 La documentació que cal adjuntar és la següent:

a) Memòria cientificotècnica explicativa del compliment dels objectius i la finalitat de l'ajut, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, signada per la persona candidata contractada i amb el vistiplau de l'investigador o la investigadora del grup de recerca receptor que ha coordinat l'activitat de recerca de la persona candidata. Aquesta memòria ha de seguir el model normalitzat, i també s'ha de lliurar en suport electrònic.

b) Un certificat de l'investigador o la investigadora del grup de recerca receptor que ha coordinat l'activitat de recerca de la persona candidata, que acrediti el treball o el projecte de recerca desenvolupat i les dates en què s'ha dut a terme, amb el vistiplau de la persona amb capacitat de representant legal de l'entitat.

c) Una certificació del cost de contractació de la persona candidata durant el període de l'ajut, expedida amb el vistiplau de la persona amb capacitat de representant legal de l'entitat, a la qual s'ha d'adjuntar la còpia de les dues darreres nòmines.

d) Una relació classificada de les despeses efectuades amb l'ajut complementari signada pel seu representant legal, amb identificació del concepte, el creditor, el número de factura o document de valor probatori equivalent, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. En cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'ha de presentar una liquidació on s'indiquin i, si escau, es motivin les desviacions respecte al pressupost inicial. Aquesta relació de despeses ha de seguir el model normalitzat.

e) Si s'escau, una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, caldrà indicar la quantitat exacta o el percentatge imputat a cada una, amb identificació dels òrgans concedents.

En cas que el cost final efectiu de l'activitat subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, es reduirà, en la mateixa proporció, la quantia de la subvenció atorgada.

23.4 Les entitats beneficiàries han de conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

L'òrgan atorgador ha de comprovar, a través de les tècniques de mostreig que s'acordin i que s'han de publicar a la pàgina web de l'AGAUR, els justificants que consideri oportuns i que permetin obtenir evidència raonable sobre l'aplicació adequada de la subvenció, per a la qual cosa ha de requerir al beneficiari la remissió dels justificants de la despesa seleccionada.

 

—24 Seguiment

24.1 Per valorar el compliment dels objectius previstos a la sol·licitud, l'entitat beneficiària de l'ajut ha de presentar, un mes abans de l'acabament del primers 18 mesos de contracte, una memòria cientificotècnica segons el model normalitzat.

24.2 L'AGAUR ha de fer un seguiment de cadascuna de les persones contractades i els ha de donar suport per tal de garantir l'assoliment dels objectius del programa, que inclouen, entre d'altres, oferir bones condicions de treball, la mobilitat intersectorial i proporcionar habilitats i coneixements per millorar el seu desenvolupament com a personal investigador principal. Igualment, l'AGAUR ha de fer un seguiment que tendeixi a garantir que les persones contractades amb l'ajut compleixen amb els objectius de les bases i la convocatòria, la proposta presentada i el programa.

 

—25 Docència

25.1 Si escau, és potestat de l'entitat que acull el personal investigador contractat, a petició d'aquest, establir un programa de col·laboració en activitats docents, amb finalitat formativa, fins a un màxim de 80 hores anuals, fet que ha de constar en els contractes laborals.

25.2 La col·laboració en activitats docents, a l'efecte del currículum, l'ha de certificar l'entitat beneficiària.

 

—26 Incompatibilitats

Els ajuts regulats per aquesta Resolució són incompatibles amb qualsevol altre ajut públic o privat concedit per a la mateixa finalitat.

26.1 Les entitats sol·licitants han de comunicar els altres ajuts o subvencions concedits per al mateix projecte tant en presentar la sol·licitud com en qualsevol moment en què es produeixi aquesta situació.

26.2 S'apliquen als contractes les incompatibilitats que consideri el contracte laboral i que subscriguin les institucions o les entitats contractants, d'acord amb la legislació vigent.

 

—27 Publicitat i divulgació

27.1 Durant tot el període de vigència del projecte, les persones i les entitats beneficiàries han de prendre les mesures adequades per mantenir una comunicació fluida amb el públic i els mitjans de comunicació en relació amb el projecte i per destacar el suport econòmic tal com preveu la convocatòria corresponent.

27.2 A les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquest ajut, cal fer-hi esment del suport rebut tal com preveu la convocatòria corresponent.

 

—28 Publicitat de les subvencions atorgades

28.1 De conformitat amb l'article 15 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, les subvencions es faran públiques per al coneixement general de la ciutadania mitjançant l'exposició al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) i, si les subvencions són d'un import igual o superior a 3.000,00 € (tres mil euros), també es s'han de publicar de manera trimestral al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, indicant la convocatòria, el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, la persona beneficiària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció.

28.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la Transparència de la pàgina web de l'AGAUR.

 

—29 Comprovació i control

29.1 L'AGAUR és l'encarregada d'efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és aplicable. L'AGAUR pot revisar les subvencions ja concedides, en especial la possibilitat de modificar la resolució de concessió en cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

29.2 Les persones i les entitats beneficiàries hauran de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents requereixin, d'acord amb la normativa de la Generalitat en matèria de subvencions.

29.3 En relació amb les declaracions responsables, comporten que les persones interessades i les entitats beneficiàries disposen de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o la falsedat de les dades declarades, aquest fet, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, comporta deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, donarà lloc a la incoació de l'expedient sancionador d'acord amb el règim sancionador a què fa referència l'apartat anterior.

 

—30 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

30.1 Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

30.2 També es procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes i a l'exigència de l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajut fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament en els casos que estableixen l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

—31 Revocació

31.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l'ajut l'ha d'autoritzar prèviament l'òrgan corresponent.

31.2 L'incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions que estableixen aquestes bases reguladores i la resta de normativa aplicable dona lloc a l'obertura d'un expedient per incompliment, la resolució del qual pot causar la revocació total o parcial de l'ajut i l'obligació de retornar la quantitat corresponent.

 

—32 Normativa aplicable

Tot el que no preveuen aquestes bases reguladores es regeix per les bases generals de l'AGAUR vigents i per la resta de la normativa aplicable.

Amunt