Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 14/12/2018

  • Número de control 18351035

  • Organisme emissor Departament de Salut

    CVE CVE-DOGC-A-18351035-2018

Dades del DOGC
  • Número 7772

  • Data 20/12/2018

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 14 de desembre de 2018, pel qual se sotmet a informació pública la Proposta d’acord pel qual s’aproven els nous Estatuts del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.


El Departament de Salut ha elaborat la Proposta d'acord pel qual s'aproven els nous Estatuts del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

Amb la finalitat de permetre la participació de la ciutadania en el procés d'elaboració de la Proposta d'acord esmentada, aquesta se sotmet a informació pública d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, durant el termini de quinze dies hàbils comptats des de l'endemà de la data de publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L'expedient de la Proposta d'acord es pot examinar, durant el període esmentat, en hores d'oficina, i formular-hi les al·legacions que es considerin oportunes, a la seu del Departament de Salut (travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona). També es pot consultar a l'adreça web http://salutweb.gencat.cat, apartat Departament (Decisions i actuacions de rellevància jurídica, Normativa en curs d'elaboració).

Les observacions, suggeriments o al·legacions es poden presentar en la mateixa seu on es pot examinar la Proposta d'acord o es poden presentar telemàticament mitjançant el formulari de petició genèrica, de Tràmits gencat, al qual es pot accedir mitjançant l'enllaç gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica. Al motiu de la petició, s'ha d'indicar que l'assumpte és “Al·legacions a la Proposta d'acord pel qual s'aproven els nous Estatuts del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona” i que la petició s'adreça al Departament de Salut.

Les observacions, suggeriments o al·legacions també es poden presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, o l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 14 de desembre de 2018

 

Laura Pelay i Bargalló

Secretària general

Amunt