Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/11/2018

  • Número del document JUS/2984/2018

  • Número de control 18351052

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-18351052-2018

Dades del DOGC
  • Número 7771

  • Data 19/12/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/2984/2018, de 27 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa (ref. BDNS 429119).


D'acord amb el Decret 30/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Justícia, correspon a aquest Departament, a través de la Direcció General d'Afers Religiosos, entre d'altres, la funció de promoure activitats de difusió en matèria d'afers religiosos.

La Direcció General d'Afers Religiosos duu a terme la implementació de les polítiques en matèria d'afers religiosos, adreçades a garantir el màxim respecte a la llibertat religiosa i de culte i la convivència pacífica de les diferents esglésies, confessions i comunitats religioses en el si d'una comunitat plural i diversa.

Així mateix, la Direcció General d'Afers Religiosos té com a objectius, entre d'altres, millorar el coneixement de la cultura religiosa en la societat catalana i el diàleg interreligiós com a eina per fomentar la convivència i la tolerància.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l'objectiu d'executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment a l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'article 6.5 dels estatuts de l'Agència preveu la possibilitat de gestionar activitats de foment d'altres departaments de la Generalitat. En virtut d'aquesta normativa, l'AGAUR actuarà com a entitat col·laboradora en la tramitació i el pagament de les subvencions previstes en aquesta Resolució.

En data 16 de juny de 2017, es va publicar al DOGC núm. 7392 l'Ordre GAH/1386/2017, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa.

Mitjançant el Conveni de col·laboració formalitzat entre el Departament de Justícia i l'AGAUR en data 8 de novembre de 2018, s'encarrega a l'AGAUR la gestió de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa per al 2018.

Vist el que disposen el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei esmentada,

 

Resolc:

 

Article 1

Obrir la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa per a l'any 2018.

 

Article 2

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per l'Ordre GAH/1386/2017, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa, publicada al DOGC núm. 7392, de 16.6.2017.

 

Article 3

3.1 La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de divuit mil euros (18.000,00 €). L'import per ajut és d'entre sis mil euros (6.000,00 €) i nou mil euros (9.000,00 €). La despesa se satisfarà a càrrec de la partida pressupostària JU01D/440.6800.00/3240/0000 del pressupost del 2018.

3.2 Les persones beneficiàries poden subcontractar serveis o activitats relacionats amb l'objecte de l'ajut i que no pot assumir directament l'equip de recerca, sempre que s'indiqui prèviament en el pressupost i no superi el 40 % de l'import atorgat.

3.3 L'import de l'ajut es lliura en dos pagaments. El primer, equivalent al 60 % del total, en concepte de bestreta, es tramita un cop es resol la convocatòria. El pagament del 40 % restant es tramita quan l'entitat beneficiària hagi presentat la documentació justificativa, d'acord amb el que preveu la base reguladora 17 establerta a l'Ordre GAH/1386/2017. Per al pagament d'aquest ajut no s'exigeix la presentació de garanties.

 

Article 4

4.1 El termini de presentació de les sol·licituds és del 28 de gener al 28 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

4.2 L'àmbit temporal de realització dels projectes de recerca és d'un any com a màxim a comptar de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció. Excepcionalment, i amb sol·licitud prèvia motivada de l'entitat interessada, la secretària general del Departament de Justícia pot atorgar una pròrroga, que en cap cas no pot ser superior a tres mesos. En cas de sol·licitar l'ampliació, la sol·licitud s'ha de presentar abans que finalitzi el període inicial d'execució.

4.3 Les sol·licituds s'han d'emplenar per via electrònica a través de Tràmits gencat, a l'adreça electrònica http://tramits.gencat.cat/11269.

Un cop s'ha emplenat la sol·licitud, si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya, pot completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida.

En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap dels sistemes d'identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop emplenada la sol·licitud de manera electrònica, podrà completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida. En aquest darrer cas, l'AGAUR comprovarà, a través de la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA), les dades identificatives de la persona sol·licitant. En cas que aquesta comprovació no sigui possible, es requerirà a la persona sol·licitant que presenti la documentació identificativa corresponent.

En ambdós casos, el registre electrònic corporatiu de la Generalitat de Catalunya S@rCat emet de manera automàtica el rebut de presentació corresponent, que consisteix en una còpia autenticada de l'escrit, la sol·licitud o la comunicació de què es tracti, i hi inclou la data i l'hora de presentació i el número de registre d'entrada.

D'acord amb el que estableix l'article 3.9 de la Llei 59/2003, de 9 de desembre, de signatura electrònica, l'AGAUR reconeix la validesa i l'eficàcia de les sol·licituds presentades per via electrònica sempre que es compleixi el mecanisme d'acreditació de la identitat de la persona sol·licitant.

En tot cas, és aplicable el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4.4 L'imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general i un document annex que s'ha d'adjuntar al formulari.

4.5 Les persones sol·licitants poden disposar de la darrera actualització de la matriu de dades del Baròmetre de les religions i del Mapa religiós de Catalunya. La petició es pot fer mitjançant l'imprès normalitzat de sol·licitud de l'ajut.

 

Article 5

5.1 La tramitació de la convocatòria correspon a l'AGAUR, d'acord amb el Conveni de col·laboració formalitzat en data 8 de novembre de 2018 entre el Departament de Justícia i l'AGAUR.

5.2 La resolució de la convocatòria correspon a la persona titular de la Secretaria General del Departament de Justícia, per delegació de la consellera del Departament de Justícia, d'acord amb la Resolució JUS/1040/2017, de 12 de maig (DOGC núm. 7371, de 17.5.2017).

5.3 El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència competitiva.

5.4 El termini màxim per resoldre és de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades.

5.5 L'AGAUR ha de notificar la resolució de la convocatòria a les entitats interessades mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i al web de l'AGAUR, sense perjudici que es puguin utilitzar altres mitjans de notificació. La resolució de concessió indicarà els recursos que s'hi poden interposar.

5.6 Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, les entitats interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la persona titular del Departament de Justícia, en el termini d'un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, en ambdós supòsits a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució al tauler electrònic.

 

Article 6

Els equips de recerca adscrits a les persones beneficiàries hauran d'estar constituïts per:

a) Un mínim de quatre persones investigadores amb dos/dues doctors/ores, de les quals, com a mínim dues han de tenir dedicació completa i estar vinculades estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca.

Una d'aquestes dues persones assumeix la responsabilitat del projecte i pot actuar en nom i representació de l'entitat beneficiària.

Les persones amb contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes postdoctorals amb una durada mínima de dos anys computen com a membres de l'equip de recerca amb vinculació permanent.

b) La resta de l'equip pot tenir la composició següent: personal vinculat contractualment o estatutàriament a les persones beneficiàries, becaris/àries, personal contractat predoctoral o postdoctoral amb credencial o personal tècnic de suport a la recerca, que pot formar part de l'equip sempre que tingui caràcter investigador.

 

Article 7

Es consideren subvencionables els treballs de recerca que versin sobre algun dels temes inclosos en els àmbits de recerca que s'indiquen a continuació i, en general, tots els que desenvolupin l'objecte que estableix la base 1 establerta a l'Ordre GAH/1386/2017:

a) El diàleg interreligiós com a eina d'intervenció en l'àmbit educatiu formal i no formal.

b) La gestió de la llibertat religiosa a l'àmbit laboral.

c) Participació de les comunitats religioses en una cultura pública comuna.

d) Religió i mitjans de comunicació.

e) Gestió pública de la llibertat religiosa.

f) El dret a la llibertat religiosa: ciutadania, convivència i pluralisme.

g) Religió, democràcia i actitud davant les minories.

h) Religió i joves.

Són prioritaris els projectes relacionats amb els apartats a), b), c) i d).

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra l'acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, les entitats poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, contra l'acte de convocatòria, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 27 de novembre de 2018

 

Ester Capella i Farré

Consellera de Justícia

Amunt