Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/12/2018

  • Número del document PDA/2953/2018

  • Número de control 18348067

  • Organisme emissor Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

    CVE CVE-DOGC-A-18348067-2018

Dades del DOGC
  • Número 7770

  • Data 18/12/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PDA/2953/2018, de 13 de desembre, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2019.


L'article 17.j) del Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que les convocatòries i les seves bases han de contenir com a mínim, entre d'altres, l'ordre d'actuació de les persones aspirants segons el resultat del sorteig celebrat prèviament.

Mitjançant la Resolució PDA/2802/2018, de 28 de novembre, es comunica la realització del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2019 (DOGC núm. 7760, de 3.12.2018).

El dia 5 de desembre de 2018, a les 9.00 hores, a la seu de l'Oficina de Selecció de Personal de la Direcció General de Funció Pública, c/ Rivadeneyra, 6, 3a planta, de Barcelona, s'ha celebrat en sessió pública el sorteig de la lletra per determinar l'ordre d'actuació esmentat.

El resultat d'aquest sorteig ha estat la lletra “Y”.

En ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

Determinar que l'ordre d'actuació de les persones aspirants que participin en els processos selectius que es duguin a terme l'any 2019 s'inicia per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “Y”.

 

Barcelona, 13 de desembre de 2018

 

P. d. (Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, DOGC de 7.8.2013)

Pilar Sorribas Arenas

Directora general de Funció Pública

Amunt