Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/12/2018

  • Número del document EMC/2952/2018

  • Número de control 18348066

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-18348066-2018

Dades del DOGC
  • Número 7770

  • Data 18/12/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/2952/2018, de 13 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (ref. BDNS 428546).


La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per a l'acompliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol ix del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Són aplicables les previsions i descripcions que conté l'apartat 2.1.1 del Marc sobre ajuts estatals de recerca, desenvolupament i innovació, publicat mitjançant la Comunicació de la Comissió (2014/C 198/01), publicada al DOUE el 27 de juny de 2014, segons les quals els ajuts que preveu aquesta Resolució no constitueixen ajuts d'Estat en el sentit del que preveu l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE).

També és aplicable el Reglament delegat (UE) núm. 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014.

L'Acord del Govern de 7 de juny de 2016 impulsa l'execució de les actuacions del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, del Programa Operatiu del FSE de Catalunya 2014-2020 i de l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT). El punt 2 d'aquest Acord aprova les vies de finançament que garanteixen el desplegament del Pla d'acció de la RIS3CAT per a les actuacions de les anualitats 2015-2017.

És aplicable l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, així com l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

És aplicable l'Ordre HFP/1979/2016, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per al període 2014-2020.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR).

En data 29 de novembre de 2018 s'ha publicat la Resolució EMC/2783/2018, de 26 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Obrir la convocatòria dels ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva.

 

Article 2

2.1 Aquesta convocatòria està finançada per la Direcció General de Recerca (DGR) del Departament d'Empresa i Coneixement (EMC). L'import global és de 6.000.000,00 (sis milions) d'euros, que van a càrrec de les partides 449.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per als anys 2018, 2019 i 2020.

2.2 La concessió dels ajuts està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

2.3 El 50% de l'import d'aquesta convocatòria està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 dins de l'objectiu temàtic “Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació”, en els termes que estableix el Programa Operatiu de Catalunya 2014-2020, aprovat mitjançant la Decisió d'execució de la Comissió C (2015) 894 final, de 12 de febrer de 2015.

2.4. La concessió a les operacions seleccionades del cofinançament previst en aquesta convocatòria queda condicionada a la concessió efectiva del FEDER per part de la Unió Europea. La pèrdua de finançament d'aquesta convocatòria per qualsevol motiu que no sigui imputable a l'Administració de la Generalitat de Catalunya comportarà la correlativa extinció del dret de les entitats seleccionades a percebre el cofinançament.

2.5 Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s'hagi esgotat l'import màxim fixat a l'article 2, o bé en cas que es generin romanents derivats de les renúncies o les revocacions dels ajuts concedits, es podran assignar nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment a conseqüència de la interposició d'un recurs administratiu o contenciós administratiu, o bé a les sol·licituds que hagin quedat en llista de reserva, sempre que aquests projectes es puguin dur a terme en els terminis que estableixen les bases reguladores.

 

Article 3

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) La Resolució EMC/2783/2018, de 26 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

b) La normativa general de subvencions.

c) La normativa comunitària relativa al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i les normes estatals que la transposen o desenvolupen.

 

Article 4

4.1 Els programes de valorització i transferència tindran una durada de cinc anys.

4.2 El termini d'execució de les activitats ha d'estar comprès entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2022.

4.3 En cas de pròrroga del projecte (d'acord amb el que estableix la base 18.2 de les bases reguladores), poden ser elegibles les despeses meritades fins a la data que s'estableixi a la pròrroga, però en qualsevol cas han d'haver estat pagades, com a màxim, el 31 de desembre de 2023.

 

Article 5

5.1 El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos des de l'endemà de la data de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitzarà a les 14:00h. hora local del darrer dia del termini indicat.

5.2 Les sol·licituds es poden presentar d'acord amb el que preveu la base 8 de la Resolució EMC/2783/2018, de 26 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

 

Article 6

6.1 L'òrgan d'instrucció és el director executiu o directora executiva de l'AGAUR.

6.2 La resolució de la convocatòria correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAR o la persona que n'ocupi la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

6.3 El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva.

6.4 El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos, a comptar des que aquesta convocatòria es publiqui al DOGC. Un cop hagi transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entendrà desestimat per silenci administratiu.

6.5 La resolució de concessió dels ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es podrà consultar el resultat de la resolució a la pàgina web de l'AGAUR i a la de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

6.6 Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAR, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

6.7 L'acceptació de l'ajut s'ha de formalitzar seguint el que descriu la base 13 del document de les bases reguladores, en el termini màxim de 30 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució d'atorgament al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 7

Els beneficiaris han de presentar una justificació global de les activitats realitzades durant els tres mesos posteriors a la finalització de l'última anualitat del programa de valorització i transferència.

 

Article 8

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAR, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 13 de desembre de 2018

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Joan Gómez Pallarès

President de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca

Amunt