Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 04/12/2018

  • Número del document 262/2018

  • Número de control 18338121

  • Organisme emissor Departament de Salut

    CVE CVE-DOGC-A-18338121-2018

Dades del DOGC
  • Número 7763

  • Data 07/12/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 262/2018, de 4 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Salut.


El Departament de Salut va impulsar durant l'anterior XI legislatura una reestructuració dirigida a racionalitzar els òrgans de l'organització per fer efectives les seves competències. Aquesta reestructuració va cloure amb l'aprovació del Decret 6/2017, de 17 de gener, de reestructuració del Departament de Salut.

En el marc de l'àmbit competencial del Departament de Salut definit en el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, escau abordar una reordenació de l'estructura organitzativa del Departament per tal de fer front a l'objectiu prioritari d'aquest Govern de reforçar les polítiques departamentals en matèria d'ordenació i desenvolupament professional, l'execució de les quals passa a concentrar-se en una unitat orgànica específica, que és la nova Direcció General de Professionals de la Salut.

En aquest sentit, es desplacen a la Direcció General de Professionals de la Salut, a través de la Sub-direcció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional, com a òrgan que en depèn, les funcions relacionades amb la direcció de les polítiques en l'àmbit de l'ordenació professional, de la formació en matèria de salut i del desenvolupament professional i del manteniment i millora de les competències professionals i la qualitat del sistema de salut, així com les funcions d'autoritat sanitària corresponents a l'acreditació i certificació de professionals sanitaris i de les activitats de formació que aquests professionals duguin a terme, atribuïdes en l'anterior Decret 6/2017, de 17 de gener, a la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària, que passa a denominar-se Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària.

La Direcció General de Professionals de la Salut passa a assumir, també, les funcions relatives a les polítiques en l'àmbit de la planificació de necessitats de professionals, que fins ara eren competència de la Direcció General de Planificació en Salut. Consegüentment, les funcions d'anàlisi i estudi de les necessitats i tendències en matèria de professions sanitàries, per garantir l'equilibri entre l'oferta i la demanda dels professionals de l'àmbit de la salut i les funcions d'establiment de criteris per definir polítiques relatives a la salut en l'àmbit de la planificació professional, i de seguiment i avaluació de resultats de la planificació operativa, es desplacen de la Sub-direcció General de Planificació Sanitària i Professional, que passa a denominar-se Sub-direcció General de Planificació Sanitària, a la nova Direcció General.

La resta d'unitats en què s'organitza el Departament de Salut, que figuren a l'article 1.1 d'aquest Decret, mantenen les funcions i l'estructura que els atribueix el Decret 6/2017, de 17 de gener, de reestructuració del Departament de Salut.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta de la persona titular del Departament de Salut i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

1.1 El Departament de Salut, sota la direcció del conseller o consellera, s'estructura en els òrgans següents:

a) Secretaria General.

b) Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació.

c) Secretaria de Salut Pública.

d) Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària.

e) Direcció General de Planificació en Salut.

f) Direcció General de Recerca i Innovació en Salut.

g) Direcció General de Professionals de la Salut.

1.2 El Departament de Salut organitza i ordena el sistema sanitari de Catalunya mitjançant el Servei Català de la Salut, en els termes que preveu la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

1.3 El perímetre de les entitats del sector públic del Departament de Salut, en les quals participa directament o indirectament, es determina d'acord amb el que estableixen les disposicions constitutives i estatutàries de cada entitat i les previsions que conté la classificació orgànica i per entitats dels pressupostos del sector públic de les respectives lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

1.4 Les entitats del sector públic que presten serveis assistencials en l'àmbit de la salut, que formen part del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya i les seves filials i auxiliars, es relacionen amb el Departament de Salut mitjançant el Servei Català de la Salut o hi resten adscrites.

1.5 Les entitats del sector públic que presten serveis en l'àmbit de la recerca en salut es relacionen amb el Departament mitjançant la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut.

 

Article 2

Els òrgans d'assistència i suport al conseller o consellera mantenen les funcions i l'estructura que preveuen el capítol II del Decret 6/2017, de 17 de gener, de reestructuració del Departament de Salut, i la resta de la normativa aplicable.

 

Article 3

La Secretaria General manté les funcions i l'estructura que preveuen el capítol III del Decret 6/2017, de 17 de gener, de reestructuració del Departament de Salut, i la resta de la normativa aplicable.

 

Article 4

4.1 La Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació manté les funcions i l'estructura que preveuen el capítol IV del Decret 6/2017, de 17 de gener, de reestructuració del Departament de Salut, i la resta de la normativa aplicable.

4.2 S'integren en el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació, en els termes que preveu la normativa que en regula les funcions i l'organització, els òrgans següents:

a) Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.

b) Consell de Salut de Catalunya.

c) Consells de participació territorial de salut.

 

Article 5

La Secretaria de Salut Pública manté les funcions i l'estructura que preveuen el capítol V del Decret 6/2017, de 17 de gener, de reestructuració del Departament de Salut, i la resta de la normativa aplicable.

 

Article 6

6.1 A la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària li corresponen les funcions següents:

a) Autoritzar i registrar els centres, serveis i establiments sanitaris i fer-ne el seguiment.

b) Definir i promoure el desenvolupament del sistema d'acreditació dels centres i serveis sanitaris.

c) Ordenar l'atenció farmacèutica.

d) Dirigir el control i l'avaluació en matèria farmacèutica, i fomentar i millorar la seguretat i qualitat dels medicaments, dels productes sanitaris i dels cosmètics, sens perjudici de les competències que en relació amb els medicaments veterinaris corresponen al departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.

e) Definir, promoure i avaluar la política en matèria de seguretat dels pacients.

f) Avaluar les activitats de les entitats asseguradores de serveis sanitaris.

g) Exercir, com a autoritat sanitària, les funcions d'ordenació de les activitats d'auditoria, de control, avaluació i inspecció dels recursos sanitaris, públics i privats, i d'investigació del frau, mitjançant la planificació, coordinació i supervisió de les actuacions dels òrgans que fan efectiva la funció inspectora en aquest àmbit de competències.

h) Determinar criteris generals de regulació i ordenació dels serveis sanitaris i sociosanitaris del sistema sanitari públic i privat.

i) Coordinar el Comitè de Bioètica de Catalunya.

j) Dirigir la gestió del procés sanitari i d'avaluació mèdica de les incapacitats laborals, ja siguin temporals o permanents, duent a terme el control, inspecció i seguiment dels processos de les persones per continuar exercint les activitats de la seva vida laboral o per realitzar altres activitats.

k) Dirigir i coordinar les avaluacions mèdiques dels funcionaris dels diferents cossos o escales de l'Administració de la Generalitat en els procediments d'assignació de llocs de treball de segona activitat, d'acord amb la normativa aplicable, i dels treballadors amb possible incapacitat per exercir adequadament les funcions pròpies del seu lloc de treball.

l) Avaluar l'adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari de cobertura pública a la bona pràctica professional en els procediments de responsabilitat patrimonial.

m) Integrar activament en les seves actuacions l'objectiu de la igualtat de les dones i homes, d'acord amb el que estableixen els articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

n) Les altres funcions que li encomani el conseller o consellera.

En l'execució de les funcions que preveuen les lletres j) a m), inclusivament, d'aquest apartat, la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària pot establir convenis amb entitats públiques o privades.

6.2 S'integren al Departament de Salut, a través de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària, en els termes que preveu la normativa que en regula les funcions i l'organització, els òrgans següents:

a) Comitè de Bioètica de Catalunya.

b) Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques.

6.3 La Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària s'estructura en les unitats següents:

a) Sub-direcció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques.

b) Sub-direcció General d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques.

c) Sub-direcció General d'Avaluacions Mèdiques.

La Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària i la Sub-direcció General d'Avaluacions Mèdiques i els òrgans en què aquesta s'estructura empren la denominació d'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques en l'àmbit funcional corresponent.

6.4 La Sub-direcció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques, la Sub-direcció General d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques i la Sub-direcció General d'Avaluacions Mèdiques mantenen les funcions i l'estructura que preveuen el capítol VI del Decret 6/2017, de 17 de gener, de reestructuració del Departament de Salut, i la resta de la normativa aplicable.

 

Article 7

7.1 A la Direcció General de Planificació en Salut li corresponen les funcions següents:

a) Analitzar la salut de la població de Catalunya i els seus determinants, així com les desigualtats en salut, i fomentar la difusió dels resultats mitjançant l'Informe de salut, en col·laboració amb la Secretaria de Salut Pública.

b) Dirigir i coordinar el disseny, el seguiment i l'avaluació del Pla de salut de Catalunya en els termes en què els articles 62, 63 i 64 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, atribueixen aquesta competència al Departament de Salut.

c) Dirigir, coordinar i avaluar la planificació estratègica dels plans directors, els plans d'ordenació de serveis, els plans interdepartamentals i els programes de salut.

d) Dirigir el procés d'elaboració, avaluació i actualització del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, i fer-ne el seguiment.

e) Formular els objectius estratègics de la prestació de serveis sanitaris de cobertura pública de Catalunya en el marc del Pla de salut de Catalunya i avaluar el balanç de resultats.

f) Formular els criteris i les directrius de planificació per a l'elaboració de la cartera de serveis sanitaris d'utilització pública, inclosa la cartera de salut pública, que ha d'orientar la planificació operativa i la compra de serveis que efectua el Servei Català de la Salut.

g) Establir les estratègies de l'atenció a la salut mental, als serveis sociosanitaris i a les malalties oncològiques, cardiovasculars, de l'aparell respiratori i de l'aparell locomotor, a través dels plans directors, el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat i les estratègies per a l'atenció a les malalties minoritàries.

h) Integrar activament en les seves actuacions l'objectiu de la igualtat de les dones i homes, d'acord amb el que estableixen els articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

i) Les altres funcions que li encomani el conseller o consellera.

7.2 La Direcció General de Planificació en Salut s'estructura en les unitats següents:

a) Sub-direcció General de Planificació Sanitària.

b) Sub-direcció General de la Cartera de Serveis i el Mapa Sanitari.

7.3 A la Sub-direcció General de Planificació Sanitària li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i avaluar el disseny del Pla de salut de Catalunya en col·laboració amb altres ens i unitats departamentals.

b) Definir les estratègies i els criteris per a l'aplicació del Pla de salut de Catalunya en els àmbits central i territorials del Departament de Salut amb implicació en la salut i en els altres àmbits interdepartamentals.

c) Dirigir i coordinar el disseny, el seguiment i l'avaluació de l'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA).

d) Dirigir, coordinar i avaluar la planificació estratègica dels plans directors.

e) Dirigir, coordinar i avaluar la planificació estratègica del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat.

f) Impulsar el desenvolupament de recomanacions i criteris per a la millora de la pràctica clínica d'acord amb les previsions de la política sanitària i el Pla de salut de Catalunya i en col·laboració amb l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i altres organismes.

g) Avaluar l'aplicació i el grau d'assoliment dels objectius del Pla de salut, el seu impacte en la salut de la ciutadania i en la demanda i la utilització dels serveis sanitaris, en termes d'equitat, eficiència, qualitat i gènere, fent especial èmfasi en les desigualtats sanitàries.

h) Proveir informació per avaluar el grau d'assoliment dels objectius del Pla de salut de Catalunya.

i) Promoure i coordinar estudis d'anàlisi de necessitats en salut amb una òptica de planificació.

j) Coordinar l'obtenció de la informació necessària per a la realització d'estudis sobre la salut i l'elaboració d'estadístiques sanitàries.

k) Coordinar l'elaboració de criteris d'utilització de la informació sanitària i les relacions amb els organismes estatals amb responsabilitat en l'àmbit de la planificació sanitària, estadístiques de salut i plans directors o sectorials.

l) Promoure i coordinar l'anàlisi, la implantació i el manteniment de xarxes d'informació relacionades amb la planificació sanitària, en col·laboració amb altres organismes i departaments.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

7.4 La Sub-direcció General de Planificació Sanitària s'estructura en les unitats següents:

a) Servei del Pla de Salut.

b) Servei de Gestió i Anàlisi de la Informació per a la Planificació Estratègica.

7.5 El Servei del Pla de Salut i el Servei de Gestió i Anàlisi de la Informació per a la Planificació Estratègica mantenen les funcions i l'estructura que preveuen el capítol VII del Decret 6/2017, de17 de gener, de reestructuració del Departament de salut, i la resta de la normativa aplicable.

7.6 La Sub-direcció General de la Cartera de Serveis i el Mapa Sanitari manté les funcions i l'estructura que preveuen el capítol VII del Decret 6/2017, de17 de gener, de reestructuració del Departament de salut, i la resta de la normativa aplicable.

 

Article 8

La Direcció General de Recerca i Innovació en Salut manté les funcions i l'estructura que preveuen el capítol VIII del Decret 6/2017, de 17 de gener, de reestructuració del Departament de Salut, i la resta de la normativa aplicable.

 

Article 9

Direcció General de Professionals de la Salut

9.1 A la Direcció General de Professionals de la Salut li corresponen les funcions següents:

a) Establir i dirigir les polítiques en l'àmbit de la planificació de necessitats de professionals, orientant i avaluant la planificació operativa, amb coneixement de l'estructura dels recursos humans, de les condicions de treball i el seu impacte en resultats en l'àmbit del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

b) Establir i dirigir les polítiques en l'àmbit de l'ordenació professional, de la formació en matèria de salut i del desenvolupament professional que assegurin el contínuum educatiu, el manteniment i la millora de les competències professionals i la qualitat del sistema de salut.

c) Exercir les funcions d'autoritat sanitària corresponents a l'acreditació i certificació de professionals sanitaris i de les activitats de formació que aquests professionals duguin a terme.

d) Coordinar el procés d'elaboració de propostes normatives en matèria d'ordenació i desenvolupament professional de l'àmbit de la salut.

e) Integrar activament en les seves actuacions l'objectiu de la igualtat de les dones i homes, d'acord amb el que estableixen els articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel conseller o consellera.

9.2 En el desenvolupament de les seves funcions, la Direcció General de Professionals de la Salut actua en coordinació amb el Servei Català de la Salut en el marc dels òrgans de participació que estableix la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

9.3 S'integren en el Departament de Salut, mitjançant la Direcció General de Professionals de la Salut, en els termes que preveu la normativa que en regula les funcions i l'organització, els òrgans següents:

a) Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

b) Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya.

c) Consell de la Professió Mèdica de Catalunya.

d) Consell de la Professió Infermera de Catalunya.

e) Xarxa de Comissions de Docència i Comissions Assessores dels Centres Sanitaris Acreditats per a la Formació dels Especialistes en Ciències de la Salut a Catalunya.

9.4 De la Direcció General de Professionals de la Salut en depèn la Sub-direcció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional.

9.5 A la Sub-direcció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional li corresponen les funcions següents:

a) Exercir la coordinació en matèria d'ordenació professional, de la formació sanitària i del desenvolupament professional amb les entitats i organismes professionals i amb els òrgans col·legiats de Catalunya i la resta de l'Estat.

b) Coordinar i gestionar les activitats en matèria de formació sanitària especialitzada i de formació continuada pel que fa a l'acreditació i certificació de professionals sanitaris, de les activitats de formació i de centres i unitats docents, així com el seu control i avaluació.

c) Coordinar i fer el seguiment de l'exercici de les funcions del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, del Consell de la Professió Mèdica de Catalunya, del Consell de la Professió Infermera de Catalunya, de la Xarxa de Comissions de Docència i Comissions Assessores dels Centres Sanitaris Acreditats per a la Formació dels Especialistes en Ciències de la Salut a Catalunya i de la resta d'entitats professionals, quan així ho estableixi la Direcció, i donar-los suport tècnic.

d) Conèixer l'estructura de recursos humans, les condicions de treball i el seu impacte en els resultats en l'àmbit del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

e) Elaborar propostes normatives en matèria d'ordenació i desenvolupament professional.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

La Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària passa a denominar-se Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària.

 

Segona

La Sub-direcció General de Planificació Sanitària i Professional passa a denominar-se Sub-direcció General de Planificació Sanitària.

 

Tercera

Totes les referències que la normativa vigent faci a les unitats modificades per aquest Decret s'han d'entendre fetes a les unitats que han assumit les funcions afectades d'acord amb aquest Decret.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin aquest Decret o que s'hi oposin.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Es faculta la persona titular del Departament de Salut per al desplegament d'aquest Decret i la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda per realitzar les adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment a aquest Decret.

 

Segona

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 4 de desembre de 2018

 

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

 

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

 

Per encàrrec del despatx (Decret 206/2018, d'1 d'octubre, DOGC núm. 7717, de 2.10.2018)

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

Amunt