Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 27/11/2018

  • Número de control 18332074

  • Organisme emissor Ajuntament de Bigues i Riells

    CVE CVE-DOGC-A-18332074-2018

Dades del DOGC
  • Número 7762

  • Data 05/12/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre convocatòria d'una plaça de cap de Serveis a les Persones.


La Junta de Govern Local celebrada el 22 de novembre de 2018, va aprovar les Bases i la convocatòria per la provisió, pel procediment concurs oposició d'una plaça de Cap de Serveis a les Persones, inclosa a l'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització del personal temporal conforme a allò establert a l'article 19.Ú.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 de l'Ajuntament de Bigues i Riells, amb caràcter de funcionari/ària de carrera, de l'escala d'administració general, subescala tècnica, grup A2, adscrita a l'Àrea de Serveis a les Persones.

Les Bases de la convocatòria, es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 5 de desembre de 2018.

La darrera de les publicacions en el BOP i/o DOGC assenyalarà l'obertura del termini per a la presentació de les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció, que s'han de presentar en el termini improrrogable de 20 dies naturals a comptar de la darrera de les publicacions.

 

Bigues i Riells, 27 de novembre de 2018

 

Joan Galiano Peralta

Alcalde

Amunt