Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 30/10/2018

  • Número del document SLT/2817/2018

  • Número de control 18334038

  • Organisme emissor Institut Català de la Salut

    CVE CVE-DOGC-A-18334038-2018

Dades del DOGC
  • Número 7761

  • Data 04/12/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/2817/2018, de 30 d'octubre, de convocatòria per a la provisió de llocs vacants de facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida de l'Institut Català de la Salut (convocatòria EJ-Arnau de Vilanova–01/18).


Atès l'Acord 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut, pel qual s'aprova per l'any 2017 l'oferta d'ocupació pública addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de l'Institut Català de la Salut i la seva distribució per categories (DOGC núm. 7525, de 29.12.2017).

De conformitat amb el que preveu l'Ordre del Departament de Salut, de 22 de maig de 1996, per la qual es regula el sistema de provisió de places vacants de facultatius especialistes en els serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries gestionades per l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 2215, de 7.6.1996), modificada per l'Ordre de 24 de desembre de 2004 (DOGC núm. 4293, de 3.1.2005), i d'acord amb els preceptes que contenen la Llei 55/2003, de 16 de desembre (BOE núm. 301, de 17.12.2003), de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, i el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic;

Fent ús de les atribucions que m'han estat conferides per l'article 10.e) de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 4940, de 3.8.2007) i l'article 13 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5314, de 9.2.2009),

 

Resolc:

 

Article 1

S'obre la convocatòria per a la provisió de llocs vacants de facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, corresponents a la Gerència Territorial de Lleida, d'acord amb les bases que es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

Article 2

D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i el Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut, en els termes que estableix la disposició derogatòria segona de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició a la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de la publicació al DOGC; o directament un recurs contenciós administratiu a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 30 d'octubre de 2018

 

Josep Maria Argimon i Pallàs

Director gerent

 

 

Annex 1

Bases

 

-1 Places objecte de convocatòria

Les places objecte de convocatòria són les que hi ha a l'annex 2 d'aquesta disposició.

D'acord amb l'article 39 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut, el nomenament del professional seleccionat abasta la gerència territorial corresponent.

La totalitat de les vacants objecte de convocatòria estan dotades pressupostàriament d'acord amb la normativa vigent per al personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

 

-2 Inscripció

2.1 La inscripció s'ha de fer per via telemàtica al lloc web de l'Institut Català de la Salut (www.ics.gencat.cat/). Un cop s'ha accedit al lloc web, cal clicar l'opció “Treballeu a l'ICS” i posteriorment clicar l'opció “Sistema de gestió de recursos humans” (SGRH), on la persona s'haurà d'identificar per iniciar la sessió a l'SGRH i formalitzar la inscripció.

Prèviament a fer la inscripció la persona aspirant haurà d'introduir al “Gestor de currículum” del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) el títol acadèmic oficial de facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària què li dóna dret a participar en la convocatòria, en cas que aquest títol no estigui ja introduït.

Durant el procés d'inscripció telemàtic, i sempre abans de formalitzar la corresponent inscripció a la convocatòria, la persona aspirant haurà de donar el seu consentiment exprés al tractament i publicació de les dades de caràcter personal i professional relacionades amb el desenvolupament del procés selectiu i les seves diferents fases, d'acord amb els requisits que marca la normativa vigent de protecció de dades, fins la finalització del procés amb la publicació de les places adjudicades al DOGC, d'acord amb el previst a la base 4 de les bases generals.

2.2 Termini d'inscripcions.

Els aspirants disposen d'un termini de trenta dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria al DOGC, per fer la inscripció en els termes que estableix la base 2.1.

La consignació de dades falses en la inscripció o en la documentació aportada és sancionada amb la pèrdua del lloc i les mesures legals que corresponguin.

El domicili que consta a la inscripció es considera l'únic a l'efecte de notificació. Són responsabilitat exclusiva de la persona aspirant els errors o les inexactituds en aquestes dades i l'actualització en la sol·licitud d'inscripció de qualsevol canvi.

Un cop completada la inscripció, confirmada i tramitada per via telemàtica, la persona aspirant pot guardar el justificant o imprimir-lo, amb el número de registre corresponent.

2.3 Documentació que cal presentar en el termini d'inscripcions.

La persona aspirant ha d'introduir al Gestor de Currículum del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGHR) els mèrits que vol al·legar de conformitat amb el barem que hi ha a l'Ordre del Departament de Salut, de 22 de maig de 1996, per la qual es regula el sistema de provisió de places vacants de facultatiu especialista en el serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries gestionades per l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 2215, de 7.6.1996), modificada per l'Ordre del Departament de Salut, de 24 de desembre de 2004, (DOGC núm. 4293, de 3.1.2005) que figura com a annex 4.

La persona aspirant ha d'imprimir el currículum que hi ha al Gestor de Currículum i ha d'acreditar mitjançant document original o fotocòpia compulsada els mèrits al·legats, que s'han de presentar a qualsevol dels llocs que s'indiquen a l'annex 3.

Juntament amb aquesta documentació s'ha de presentar:

Fotocòpia del DNI o passaport.

Fotocòpia del títol oficial corresponent en compliment del que preveu la base 3.1.c).

Pel que fa a l'acreditació dels mèrits relatius a la formació postgraduada dels aspirants, és aplicable el que preveu la Resolució de la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut, de data 31 d'octubre de 1990, (DOGC núm. 1364, de 7.11.1990).

Pel que fa a l'acreditació dels mèrits relatius a l'apartat 3.1.b) del barem vigent, és aplicable el que preveu la Resolució de la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut, de data 23 de desembre de 1996, (DOGC núm. 2310, de 16.1.1997).

En relació amb els treballs i les publicacions científiques, se'n pot aportar una fotocòpia, sempre que s'especifiqui la ressenya de la publicació o, si es tracta d'aportacions a reunions científiques de les quals no hi ha publicació, el certificat acreditatiu del centre o la institució organitzadora.

El tribunal pot demanar als interessats, si ho considera oportú, qualsevol tipus d'aclariment que sobre la documentació presentada pugui plantejar-se-li, i les persones interessades estan obligades a facilitar-la.

Si la petició no és atesa, el mèrit corresponent no es valorarà.

 

-3 Requisits generals

3.1 Per tal d'optar a les places objecte de convocatòria, els aspirants han de tenir les condicions generals següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors segons el Tractat de la Unió Europea o a altres tractats ratificats per l'Estat espanyol o tenir reconegut aquest dret per norma legal.

També poden ser admesos, sigui quina sigui la nacionalitat, el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge de l'Estat espanyol i els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d'altres tractats ratificats per l'Estat espanyol o de norma legal, els és aplicable la lliure circulació de treballadors, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors, d'acord amb l'establert als articles 2 i 3 del Reial decret 178/2003, de 14 de febrer, sobre l'entrada i permanència a l'Estat espanyol de nacionals d'estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part a l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

En qualsevol cas, les persones aspirants que no tenen la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu ni tenen el dret a la lliure circulació de treballadors d'acord amb el Tractat de la Unió Europea o a altres tractats ratificats per l'Estat espanyol o tenen reconegut aquest dret per norma legal, han de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que n'acrediti la nacionalitat.

El vincle de parentiu amb el nacional d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d'altres tractats ratificats per l'Estat espanyol o de norma legal els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Pel que fa als descendents més grans de 21 anys, el fet de viure a càrrec del nacional d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d'altres tractats ratificats per l'Estat espanyol o de norma legal els és aplicable la lliure circulació de treballadors.

Declaració jurada o promesa feta pel nacional de l'estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d'altres tractats ratificats per l'Estat espanyol o de norma legal els és aplicable la lliure circulació de treballadors, en la qual manifesti fefaentment que no està separat de dret del seu cònjuge.

b) Haver complert 16 anys d'edat i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Trobar-se en possessió del corresponent títol oficial que habiliti per a l'exercici professional, amb l'especialitat requerida per al tipus de plaça per la qual es concursa. En el cas de les persones aspirants que hagin finalitzat el seu període de formació d'especialista en Ciències de la Salut en l'any 2018, abans de l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds fixat en la convocatòria, hauran d'haver-se donat d'alta com a usuaris en la seu electrònica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport abans de l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds abans esmentat i, hauran d'haver finalitzat el procés de sol·licitud del títol abans del dia 15 de març de l'any següent, d'acord amb allò que preveu l'article 2 de l'Ordre ECD/855/2014, de 23 de maig, per la qual es regula el procediment per a l'obtenció de l'ordre de concessió i expedició de títols d'especialista de Ciències de la Salut i s'estableix l'obligatorietat de comunicació a través de mitjans electrònics per a les persones interessades en els mateixos (BOE núm. 128, de 27.05.2018).

d) Aptitud psicofísica per a l'exercici professional de la categoria corresponent, acreditada amb reconeixement mèdic realitzat al centre que l'Institut Català de la Salut ha de determinar. El requisit s'ha de formalitzar un cop adjudicada la plaça de manera que la presa de possessió està condicionada a la superació d'aquest requisit.

e) No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap servei de salut o administració pública, ni haver estat inhabilitat amb caràcter ferm per al desenvolupament de funcions públiques.

Si es tracta de persones amb nacionalitat d'algun dels restants estats membres de la Unió Europea o de l'espai econòmic europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d'altres tractats ratificats per l'Estat espanyol o de norma legal els és aplicable la lliure circulació de treballadors, aquests han d'acreditar que no tenen cap sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, en el seu estat, l'accés a la funció pública.

f) Haver pagat el dret d'inscripció per un import de 69,25 euros.

g) Coneixement oral i escrit de la llengua catalana. Aquest requisit s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'un certificat de nivell de suficiència de català (certificat C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de la Cultura, o equivalent.

Si no es té el certificat acreditatiu, el tribunal avaluarà adequadament els coneixements de llengua catalana segons el lloc a proveir.

h) Coneixement oral i escrit de la llengua castellana (exclusivament per als aspirants que tenen la nacionalitat d'un estat que no té el castellà com a llengua oficial).

El tribunal ha d'avaluar adequadament els coneixements de llengua castellana segons el lloc a proveir.

3.2 Desenvolupament del concurs oposició.

Un cop hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut dictarà resolució per la qual es fa pública la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.

Quant a la llista provisional d'admesos i exclosos, poden formular-se les reclamacions oportunes i esmenar els defectes que s'hagin produït exclusivament respecte a la sol·licitud, el document identificador de l'aspirant i els requisits necessaris per poder participar en la convocatòria. A fi i efecte, s'obrirà un termini de deu dies comptadors des de l'endemà de la data de la publicació de l'esmentada llista. Un cop hagi finalitzat el termini i les possibles incidències hagin estat resoltes, la llista definitiva d'admesos i exclosos es farà pública.

3.3 Concurs.

Consisteix en la valoració dels mèrits aportats pels aspirants d'acord amb el barem que figura a l'Ordre del Departament de Salut, de 22 de maig de 1996, per la qual es regula el sistema de provisió de places vacants de facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries gestionades per l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 2215, de 7.6.1996), modificat per l'Ordre, de 24 de desembre de 2004, (DOGC núm. 4293, de 3.1.2005) que consta a l'annex 4.

La valoració de l'experiència professional dels metges que van obtenir el títol d'especialista segons el Reial decret 1497/1999, de 24 de setembre, s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'article 56 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE núm. 313, de 31.12.2003).

3.4 Oposició.

Consisteix en la realització d'una prova o supòsit pràctics, seguida d'una entrevista personal que té caràcter voluntari i no eliminatori. El tribunal ha de publicar la data, l'hora i el lloc de realització de l'exercici i l'entrevista personal, juntament amb el resultat de la fase de concurs, a la pàgina web de l'ICS i a la pàgina web de l'hospital a què pertanyen les places objecte de convocatòria.

3.4.1 Primer exercici.

Consisteix en la resolució d'una prova o més d'una o de supòsits pràctics que tenen caràcter públic i que, en cada cas s'han d'adequar als continguts dels programes de formació de l'especialitat que corresponen al desenvolupament de les places per a les quals s'opta.

El valor màxim d'aquest exercici és de 40 punts. El tribunal pot fixar un mínim per a la superació d'aquest exercici, que no pot ser superior a 20 punts.

La realització d'aquest exercici serà escrit i el tribunal disposarà que sigui llegit per l'aspirant. Els seus membres poden formular les qüestions que considerin adequades per tal d'aclarir-ne tots els aspectes relatius al contingut.

Cada un dels membres del tribunal qualifica cada aspirant i li atorga les puntuacions que considera oportunes, dins el límit establert. La puntuació final del primer exercici de cada aspirant es fixa d'acord amb la mitjana aritmètica de les qualificacions atorgades per cada membre del tribunal.

La valoració de l'exercici es fa públic en el transcurs de la mateixa sessió.

3.4.2 Entrevista personal.

El tribunal realitza una entrevista personal a cada una de les persones aspirants que ha superat el primer exercici, que tracta de la trajectòria personal i el desenvolupament de les places objecte de convocatòria.

La valoració màxima de l'entrevista personal és de 10 punts. Per valorar aquesta prova cada membre del tribunal qualifica cada una de les persones aspirants i li atorga la puntuació que considera oportuna fins a l'esmentat màxim de 10 punts.

La puntuació final de cada persona aspirant en l'entrevista es fixa d'acord amb la mitjana aritmètica de les puntuacions atorgades per cada un dels membres del tribunal.

3.4.3 Resultat del concurs oposició.

El resultat final del concurs oposició el determina la suma de les puntuacions obtingudes per cada persona aspirant en les fases successives.

En cas d'empat, l'ordre de classificació s'estableix segons la puntuació obtinguda en l'oposició; si persisteix l'empat, es resol a favor de l'aspirant de més edat.

3.4.4 En cap cas la puntuació obtinguda en el concurs de mèrits pot ser aplicada per superar l'oposició.

3.4.5 Les persones aspirants tenen accés als expedients de qualificació del concurs i tenen la possibilitat d'interposar davant del tribunal les reclamacions que considerin oportunes, en el termini de quinze dies comptadors a partir de la data de publicació dels resultats finals.

3.4.6 Un cop el termini esmentat a la base anterior ha finalitzat i s'han resolt les reclamacions, el tribunal ha de fer pública la llista de puntuacions finals del concurs oposició i ha de trametre la proposta d'adjudicació de les places objecte de convocatòria a la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut. La proposta té caràcter vinculant, llevat que els requisits formals de la convocatòria no s'hagin complert.

3.4.7 Només poden ser declarades aprovades en el procés selectiu, i per tant nomenades, les persones aspirants que obtenen plaça.

3.4.8 La Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut dictarà resolució d'adjudicació amb indicació de les destinacions atorgades, que serà publicada al DOGC i que tindrà la consideració de nomenaments de les persones adjudicatàries.

3.4.9 En el termini de trenta dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació al DOGC, les persones interessades han d'incorporar-se, i perden els drets derivats de la resolució del concurs oposició les que deixen passar l'esmentat termini per incorporar-s'hi.

 

-4 Tribunals de la convocatòria

4.1 La relació nominal dels seus membres es publica oportunament al DOGC.

4.2 Els membres dels tribunals han d'abstenir-se d'intervenir-hi i han de notificar-ho a l'autoritat convocant, si hi concorren circumstàncies com les que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

4.3 Els tribunals poden disposar, si així ho consideren convenient, de la incorporació d'assessors especials que col·laborin amb els seus membres en la valoració de les proves.

4.4 Les quanties a percebre pels membres del tribunal són les previstes en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó de servei, DOGC núm. 5170, de 10.7.2008.

4.5 Quant a les comunicacions i altres incidències, els tribunals tenen la seu a la Unitat de Selecció i Provisió de l'Institut Català de la Salut (Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona), la qual prestarà el suport material i tècnic necessari per a la seva actuació.

 

-5 Norma final

5.1 Els requisits s'han de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds previst a la base 2.4, i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.

5.2 Només poden ser valorats els mèrits assolits per les persones aspirants fins al moment en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds previst a la base 2.4.

5.3 L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, pot demanar, a l'efecte procedent, l'acreditació dels aspectes necessaris si pensa que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants, que poden ser excloses motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixin els requisits, sense perjudici de les actuacions que puguin recaure sobre l'aspirant.

5.4 El domicili que figuri a les sol·licituds es considera l'únic vàlid a l'efecte de notificacions, i és responsabilitat exclusiva dels aspirants els errors en la consignació i la comunicació a l'Institut Català de la Salut de qualsevol canvi de domicili.

5.5 S'autoritza la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional que aprovi els actes de tràmit que de conformitat amb les bases d'aquesta convocatòria corresponen a la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut.

5.6 Recursos.

D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015, i el Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut, en els termes que estableix la disposició derogatòria segona de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, contra els actes derivats de l'autoritat convocant, les persones interessades podran interposar un recurs potestatiu de reposició a la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de la seva notificació o publicació, o directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de la notificació o publicació a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Així mateix, contra els actes de tràmit del tribunal que decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada a la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació o notificació.

 

 

Annex 2

 

Destinació: Gerència Territorial de Lleida.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

 

Especialitat: anatomia patològica.

Nombre de places: 2.

 

Especialitat: anestesiologia i reanimació.

Nombre de places: 5.

 

Especialitat: angiologia i cirurgia vascular.

Nombre de places: 1.

 

Especialitat: aparell digestiu.

Nombre de places: 2.

 

Especialitat: cardiologia.

Nombre de places: 4.

 

Especialitat: cirurgia general i aparell digestiu.

Nombre de places: 4.

 

Especialitat: cirurgia ortopèdica i traumatologia.

Nombre de places: 4.

 

Especialitat: cirurgia plàstica i reparadora.

Nombre de places: 1.

 

Especialitat: cirurgia toràcica.

Nombre de places: 1.

 

Especialitat: dermatologia medico quirúrgica i venereologia.

Nombre de places: 1.

 

Especialitat: endocrinologia i nutrició.

Nombre de places: 2.

 

Especialitat: farmàcia hospitalària.

Nombre de places: 2.

 

Especialitat: medicina intensiva.

Nombre de places: 4.

 

Especialitat: medicina interna.

Nombre de places: 3.

 

Especialitat: microbiologia i parasitologia.

Nombre de places: 2.

 

Especialitat: neurofisiologia clínica.

Nombre de places: 1.

 

Especialitat: neurologia.

Nombre de places: 3.

 

Especialitat: obstetrícia i ginecologia.

Nombre de places: 5.

 

Especialitat: oftalmologia.

Nombre de places: 2.

 

Especialitat: oncologia mèdica.

Nombre de places: 3.

 

Especialitat: otorinolaringologia.

Nombre de places: 2.

 

Especialitat: pediatria i les seves àrees.

Nombre de places: 4.

 

Especialitat: pneumologia.

Nombre de places: 2.

 

Especialitat: radiodiagnòstic.

Nombre de places: 2.

 

Especialitat: radiofísica hospitalària.

Nombre de places: 2.

 

Especialitat: urologia.

Nombre de places: 3.

 

Urgències

Especialitat: medicina familiar i comunitària.

Nombre de places: 3.

 

 

Annex 3

 

Llocs de presentació de la documentació:

Centre Corporatiu de l'Institut Català de la Salut (Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona).

Gerències territorials, institucions hospitalàries i àmbits d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut.

Igualment, la persona aspirant pot obtenir informació i consultar la seva situació en el procés de selecció a través de la pàgina d'Internet de l'Institut Català de la Salut: www.ics.gencat.cat/

També es pot obtenir informació sobre aquesta convocatòria en els telèfons 93.482.42.92 i 93.482.43.70 i l'adreça electrònica seleccio.ics@gencat.cat.

 

 

Annex 4

 

Barem d'aplicació en la fase de concurs.

 

-1 Formació universitària (màxim 7,50 punts).

1.1 Estudis de llicenciatura: màxim 4 punts.

a) Per cada matrícula d'honor: 4 punts.

b) Per cada excel·lent: 3 punts.

c) Per cada notable: 1 punt.

La suma de les puntuacions es divideix pel nombre d'assignatures de la carrera; s'han d'expressar els resultats amb els dos primers decimals obtinguts (no s'han de considerar assignatures susceptibles de valoració: religió, formació política, educació física i idiomes).

1.2 Grau de llicenciat: màxim 1 punt.

a) Grau de llicenciat amb aprovat o notable: 0,50 punts.

b) Grau de llicenciat amb premi extraordinari o excel·lent: 1 punt.

1.3 Doctorat: màxim 2,50 punts.

a) Per haver superat les assignatures o els cursos monogràfics de doctorat, o disposar dels crèdits que permeten la presentació de la tesi doctoral: 0,50 punts.

b) Grau de doctor: 1 punt.

c) Grau de doctor cum laude o excel·lent: 2 punts.

 

-2 Formació especialitzada.

2.1 Formació com a especialista: màxim 17,50 punts.

a) Per haver completat el període de formació com a resident en l'especialitat de què es tracta, segons la Resolució de la directora gerent de l'Institut Català de la Salut, de 31 d'octubre de 1990 (DOGC núm. 1364, de 7.11.1990), o per haver completat el període de formació com a resident en un centre estranger amb un programa reconegut de docència per a postgraduats en l'especialitat de què es tracta i amb el títol validat pel Ministeri d'Educació i Ciència: 17,50 punts.

b) Per haver completat el període de formació en l'especialitat de què es tracta per qualsevol altra via de les que no preveu la lletra a) anterior, llevat que una disposició legal o reglamentària limiti la validesa d'aquesta formació a l'efecte exclusiu d'accés al títol de metge especialista: 10 punts.

Les puntuacions obtingudes als apartats 2.1.a) i 2.1.b) s'exclouen entre si i es computa únicament la puntuació més alta assolida mitjançant l'aplicació d'aquests apartats.

 

-3 Experiència professional (màxim 17,50 punts).

3.1 Serveis prestats: màxim 8 punts.

a) En serveis jerarquitzats de l'especialitat corresponent d'institucions sanitàries gestionades o administrades per entitats gestores de la Seguretat Social o d'institucions sanitàries d'un país estranger a l'empara de conveni o d'acords internacionals en matèria d'assistència sanitària i, en aquest supòsit, sempre que la persona interessada hagi estat expressament autoritzada a aquest efecte per l'administració sanitària competent en cada cas, per cada mes: 0,10 punts.

b) En serveis jerarquitzats de l'especialitat corresponent de centres de la xarxa hospitalària d'utilització pública, sempre que el lloc s'hagi assolit per concurs públic, i la composició del tribunal i el barem aplicat s'ajustin essencialment als criteris establerts pel sistema de provisió de places de facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries de la Seguretat Social, per cada mes: 0,10 punts.

c) En serveis jerarquitzats de l'especialitat corresponent d'institucions hospitalàries concertades amb una entitat gestora de la Seguretat Social, per cada mes: 0,05 punts.

d) Pels serveis prestats com a metge adjunt d'urgències hospitalàries en institucions sanitàries gestionades per l'Institut Català de la Salut, per cada mes: 0,05 punts.

e) En serveis no jerarquitzats de la Seguretat Social, en l'especialitat corresponent, per cada mes: 0,05 punts.

Les puntuacions obtingudes als apartats 3.1.a), 3.1.b), 3.1.c), 3.1.d) i 3.1.e) s'exclouen entre elles en el cas que s'hagin dut a terme alhora.

3.2 Docència: màxim 1,50 punts.

Serveis prestats en institucions sanitàries amb un programa acreditat per a la docència per la Comissió Nacional de l'especialitat de què es tracta, per cada mes: 0,025 punts.

3.3 Lloc de treball: màxim 8 punts.

a) Cap de departament o servei de l'especialitat de què es tracta, dels serveis jerarquitzats d'institucions sanitàries de la Seguretat Social, entitats gestores o hospitals amb un programa acreditat per a la docència per la Comissió Nacional de l'especialitat de què es tracta: 8 punts.

b) Cap de secció de l'especialitat de què es tracta, dels serveis jerarquitzats d'institucions sanitàries de la Seguretat Social, entitats gestores o hospitals amb un programa acreditat per a la docència per la Comissió Nacional de l'especialitat de què es tracta: 6 punts.

c) Facultatiu especialista o adjunt de l'especialitat de què es tracta, dels serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries de la Seguretat Social, entitats gestores o hospitals amb un programa acreditat per a la docència per la Comissió Nacional de l'especialitat de què es tracta: 4 punts.

d) Cap del departament o servei de l'especialitat de què es tracta, dels serveis no jerarquitzats de les institucions sanitàries de la Seguretat Social o entitats gestores, no acreditades per a la docència per la Comissió Nacional de l'especialitat de què es tracta: 4 punts.

e) Cap de servei o secció de l'especialitat de què es tracta, dels serveis no jerarquitzats de les institucions hospitalàries concertades amb la Seguretat Social o entitats gestores, no acreditades per a la docència per la Comissió Nacional de l'especialitat de què es tracta: 3 punts.

f) Facultatiu especialista o adjunt de l'especialitat de què es tracta, dels serveis no jerarquitzats d'institucions hospitalàries concertades amb la Seguretat Social o entitats gestores, no acreditades per a la docència per la Comissió Nacional de l'especialitat de què es tracta: 2 punts.

g) Metges o farmacèutics inspectors del cos sanitari de la Seguretat Social, per a llocs de facultatiu especialista de medicina preventiva i farmàcia hospitalària, respectivament: 4 punts.

h) Metge especialista dels serveis no jerarquitzats de les institucions sanitàries de la Seguretat Social i metge d'urgència hospitalària: 2 punts.

i) Catedràtic de les facultats universitàries, en l'especialitat de què es tracta: 8 punts.

j) Professor numerari de les facultats universitàries, en l'especialitat de què es tracta: 6 punts.

A l'efecte de valorar els mèrits a què fa referència aquest apartat, s'ha d'acreditar una permanència mínima d'un any i una ocupació del lloc amb propietat o contracte indefinit.

Les puntuacions obtingudes als apartats 3.3.a), b), c), d), e), f), g), h), i) i j) s'exclouen entre si i es computa únicament la puntuació més alta assolida mitjançant l'aplicació d'aquests apartats.

 

-4 Altres activitats (màxim 7,50 punts).

El tribunal valorarà de forma conjunta i fins al màxim de puntuació abans esmentada:

Els treballs científics publicats i aportacions a reunions científiques sobre l'especialitat de què es tracta.

Les beques i els premis que facin referència a l'especialitat de què es tracta.

Les activitats docents en cursos relatius a l'especialitat de què es tracta.

L'assistència a cursos o estades a l'estranger a hospitals, amb un programa reconegut de docència per a postgraduats, d'una durada igual o superior a 30 hores, i que en tots els casos facin referència a l'especialitat de què es tracta.

Aquesta valoració ha de ser motivada.

 

-5 Les referències d'aquest barem a organismes de l'Estat espanyol s'entenen com a fetes als organismes equivalents dels restants estats membres de la Comunitat Europea.

Amunt