Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 23/11/2018

  • Número de control 18330008

  • Organisme emissor Consell Comarcal de l'Alt Penedès

    CVE CVE-DOGC-A-18330008-2018

Dades del DOGC
  • Número 7761

  • Data 04/12/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre aprovació de les bases específiques i la convocatòria per a la selecció per concurs de mèrits d'una plaça de pedagog/a de l’EAIA amb apreciació de la capacitat, adscrit/a al Servei de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, fins a la provisió definitiva de la plaça o la seva amortització.


La Junta de Govern, en sessió de 8 de novembre de 2018, va aprovar les bases específiques per a la selecció per concurs de mèrits d'una plaça de pedagog/a de l'EAIA amb apreciació de la capacitat, adscrita al servei de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, fins a la provisió definitiva de la plaça o amortització de la mateixa, d'acord amb el detall següent:

 

NÚM. CONVOCATÒRIA

DENOMINACIÓ

GRUP

SISTEMA DE SELECCIÓ

VINCLE

TITULACIÓ

G4010-0002/2018

Pedagog/a

A1

Concurs de mèrits

Personal laboral

Grau i/o Llicenciatura en Pedagogia

 

 

Igualment, es va aprovar convocar simultàniament la provisió de la plaça esmentada amb vincle laboral.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El text de les bases es troba publicat íntegrament en el BOPB, de 23 de novembre de 2018, i al tauler d'anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal.

El text complet es pot consultar a:

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&11/022018022653.pdf&1

 

Vilafranca del Penedès, 23 de novembre de 2018

 

Xavier Lluch i Llopart

President

Amunt