Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/11/2018

  • Número del document PRE/2801/2018

  • Número de control 18333042

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-18333042-2018

Dades del DOGC
  • Número 7760

  • Data 03/12/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/2801/2018, de 26 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de beques i ajuts pluriennals per a la recerca sobre l'organització territorial del poder per a l'any 2018 (ref. BDNS 426380).


L'Institut d'Estudis de l'Autogovern (en endavant IEA) és un òrgan dependent del Departament de la Presidència d'acord amb el Decret 27/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Presidència que, d'acord amb el que estableixen els articles 51 i 55 e) del Decret 266/2016, de 5 de juliol, de reestructuració del Departament de la Presidència, té atribuïda, entre d'altres, la funció de fomentar la recerca universitària sobre l'organització territorial del poder.

Per assolir aquests objectius, des de la seva creació l'Institut d'Estudis de l'Autogovern encarrega estudis, organitza seminaris, realitza una àmplia activitat editorial a disposició dels investigadors i investigadores sobre autonomies territorials i federalisme, i concedeix beques per realitzar treballs de recerca a Catalunya, a la resta de l'Estat i a l'estranger.

Les bases reguladores que han de regir la concessió de les beques i ajuts per a la recerca sobre l'organització territorial del poder van ser aprovades mitjançant l'Ordre PRE/184/2018, de 2 de novembre (DOGC núm. 7743, de 8.11.2018).

D'acord amb la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogada d'acord amb la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018.

D'acord amb l'article 92.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en el cas que en la convocatòria es comprometin fons públics d'exercicis pressupostaris futurs, l'autorització de la despesa correspon al Govern.

Mitjançant l'Acord de 9 d'octubre de 2018 el Govern de la Generalitat de Catalunya ha autoritzat el Departament de la Presidència per realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs per atendre la convocatòria de beques i ajuts per a la recerca sobre l'organització territorial del poder per a l'any 2018.

Per això, atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la cap de l'Àrea de Recerca de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern i en ús de les facultats que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

-1 Objecte

Obrir la convocatòria de les beques i ajuts pluriennals per a la recerca sobre l'organització territorial del poder per a l'any 2018.

Les bases reguladores que han de regir la concessió de les beques i ajuts pluriennals per a la recerca sobre l'organització territorial del poder van ser aprovades mitjançant l'Ordre PRE/184/2018, de 2 de novembre, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7743, de 8 de novembre de 2018.

D'acord amb la base primera de l'annex 1 de l'esmentada Ordre, s'estableixen les 5 modalitats següents:

a) Modalitat 1, beques de recerca a l'estranger.

b) Modalitat 2, beques d'estada d'investigadors/ores estrangers en el marc de grups de recerca d'universitats catalanes.

c) Modalitat 3, beques de realització de treballs individuals a Catalunya o a la resta de l'Estat.

d) Modalitat 4, beques de foment a la finalització de tesis doctorals.

e) Modalitat 5, ajuts per a projectes de recerca d'universitats.

 

-2 Persones destinatàries

Podran ser beneficiàries de les beques i ajuts a què fa referència aquesta Resolució les persones que estableixen les bases 2 dels annexos 2, 3, 4 , 5 i 6 de l'Ordre PRE/184/2018, per a cadascuna de les modalitats de beca i ajuts.

 

-3 Finançament

La quantia màxima destinada a les cinc modalitats de beques i ajuts és de 190.000 euros, amb càrrec a la posició pressupostària PR0101 D/440680000/1210/0000 del pressupost vigent de la Generalitat de Catalunya o la partida equivalent dels pressupostos per als anys 2019 i 2020, distribuïts de la manera següent: per a l'any 2018, la dotació és de 130.000 euros; per a l'any 2019, la dotació és de 46.000 euros; i per a l'any 2020 la dotació és de 14.000 euros.

 

-4 Quanties de les beques i ajuts

4.1 La quantia de les beques de la modalitat 3 s'estableix a la base 3 de l'annex 4 de l'Ordre PRE/184/2018 per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquesta convocatòria.

4.2 La quantia de les beques de la modalitat 4 s'estableix a la base 3 de l'annex 5 de l'esmentada Ordre.

4.3 La quantia dels ajuts de la modalitat 5 s'estableixen a la base 4 de l'annex 6 de l'esmentada Ordre.

4.4 D'acord amb la base 3.2 de l'annex 2 i la base 3.2 de l'annex 3 de l'Ordre PRE/184/2018, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquesta convocatòria, les quanties de les beques de la modalitat 1 i de la modalitat 2 resultaran de la suma de l'import de dos conceptes: concepte per desplaçament (únic) i concepte d'ajut d'estada (mensual).

4.5 D'acord amb la base 3.3 de l'annex 2 (modalitat 1) i la base 3.3 de l'annex 3 (modalitat 2) de l'esmentada Ordre PRE/184/2018, els imports per concepte de desplaçament s'estableixen en la taula 1 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria. Els imports s'han calculat a partir de tarifes estàndards d'avió per un bitllet d'anada i tornada en classe econòmica.

4.6 D'acord amb la base 3.4 de l'annex 2 (modalitat 1) de l'esmentada Ordre PRE/184/2018, els imports per concepte d'ajut d'estada s'estableixen en la taula 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria. Els imports d'ajut d'estada s'han calculat a partir d'una quantitat base (2.000 €) ponderada en un 60% en funció de l'índex de la Paritat del Poder Adquisitiu del Banc Mundial del 2016. Aquests imports són mensuals i, per tant, l'import del concepte d'ajut d'estada resultarà de la multiplicació dels mesos d'estada concedits per l'import establert el qual varia en funció del país de destinació.

4.7 La quantia per concepte d'estada de les beques de la modalitat 2 s'estableix en la base 3.4 de l'annex 3 de l'esmentada Ordre PRE/184/2018. Es tracta d'un import mensual i, per tant, l'import del concepte d'ajut d'estada resultarà de la multiplicació dels mesos d'estada concedits per l'import establert en la base 3.4 de l'annex 3.

 

-5 Termini de presentació de sol·licituds i documentació a presentar

5.1 El termini de presentació de les sol·licituds és de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

5.2 Les sol·licituds, amb la documentació requerida a les bases 4 dels annexos 2, 3, 4 i 5 i a la base 5 de l'annex 6 de l'Ordre PRE/184/2018, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquesta convocatòria, es presentaran per mitjans electrònics a través de la pàgina web de Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat).

 

-6 Òrgans competents per tramitar i resoldre els procediments de concessió de les beques i ajuts

6.1 L'òrgan instructor és el director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, i la tramitació del procediment anirà a càrrec de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), d'acord amb l'encàrrec de gestió signat entre el Departament de la Presidència i l'AGAUR.

Correspon a la persona titular del Departament de la Presidència atorgar les beques i ajuts que preveu aquesta convocatòria.

6.2 El procediment de concessió és de concurrència competitiva i es troba regulat a les bases 5, 6, 7, 8 , 9 i 10 de l'annex 1 de l'Ordre PRE/184/2018, de 2 de novembre.

 

-7 Resolució

7.1 La resolució final del procediment, degudament motivada d'acord amb els criteris de valoració de la base 5 dels annexos 2, 3, 4 i 5 i de la base 6 de l'annex 6 de l'Ordre PRE/184/2018 de 2 de novembre, es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la seu electrònica (tauler.gencat.cat), en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la corresponent convocatòria al DOGC. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi publicat la resolució del procediment, les persones interessades podran entendre desestimades les beques sol·licitades.

La resolució de concessió de les beques i ajuts establirà, a més de l'import i l'objecte de la beca, el termini concret per a l'execució d'aquesta i per a la seva justificació.

7.2 Contra la resolució de concessió o denegació de les beques i ajuts per a la recerca sobre l'organització territorial del poder, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació, al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la seu electrònica (tauler.gencat.cat), o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació, d'acord amb els articles 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

7.3 Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació al DOGC, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva data de publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 26 de novembre de 2018

 

Per delegació (Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener, DOGC núm. 6303, de 29.1.2013)

Meritxell Masó i Carbó

Secretària general

 

 

Annex 1

 

Taula 1. Imports per concepte de desplaçament segons país de destinació (per a la modalitat 1) i país de provinença (modalitat 2). En euros.

 

País destinació (Modalitat1) / País de provinença (Modalitat 2)

Ajut desplaçament

Alemanya

591,00 €

Argentina

1.155,00 €

Austràlia

1.370,00 €

Àustria

430,00 €

Bèlgica

430,00 €

Bielorússia

913,00 €

Bolívia

1.047,00 €

Bòsnia i Hercegovina

752,00 €

Brasil

1.047,00 €

Bulgària

752,00 €

Canadà

1.155,00 €

Colòmbia

1.047,00 €

Corea del Sud

1.237,00 €

Costa Rica

1.047,00 €

Croàcia

752,00 €

Cuba

1.047,00 €

Dinamarca

591,00 €

Egipte

752,00 €

El Salvador

1.047,00 €

Equador

1.047,00 €

Eslovènia

752,00 €

Estats Units d’Amèrica

1.155,00 €

Finlàndia

645,00 €

França

430,00 €

Grècia

591,00 €

Guatemala

1.047,00 €

Hong Kong

1.289,00 €

Hongria

752,00 €

Índia

1.370,00 €

Irlanda

430,00 €

Islàndia

645,00 €

Israel

833,00 €

Itàlia

430,00 €

Japó

1.585,00 €

Luxemburg

430,00 €

Marroc

591,00 €

Mèxic

1.155,00 €

Nicaragua

1.047,00 €

Noruega

645,00 €

Nova Zelanda

1.370,00 €

Països Baixos

430,00 €

Panamà

1.047,00 €

Paraguai

1.047,00 €

Perú

1.047,00 €

Polònia

752,00 €

Portugal

310,00 €

Regne Unit

430,00 €

Rep. Àfrica del Sud

1.075,00 €

República Eslovaca

752,00 €

República Txeca

752,00 €

Romania

752,00 €

Rússia

913,00 €

Sèrbia i Montenegro

752,00 €

Singapur

1.341,00 €

Síria

913,00 €

Suècia

645,00 €

Suïssa

430,00 €

Taiwan

1.341,00 €

Tunísia

430,00 €

Turquia

752,00 €

Ucraïna

913,00 €

Uganda

1.237,00 €

Uruguai

1.047,00 €

Veneçuela

1.047,00 €

Xile

1.155,00 €

Xina

1.289,00 €

 

 

Taula 2. Imports per concepte d'ajut d'estada en euros (modalitat 1)

 

País de destinació

Import ajut d'estada

Alemanya

1.896,00 €

Argentina

1.728,00 €

Austràlia

2.192,00 €

Àustria

1.928,00 €

Bèlgica

1.928,00 €

Bielorússia

1.456,00 €

Bolívia

1.552,00 €

Bòsnia i Hercegovina

1.520,00 €

Brasil

1.640,00 €

Bulgària

1.512,00 €

Canadà

1.984,00 €

Colòmbia

1.552,00 €

Corea del Sud

1.832,00 €

Costa Rica

1.776,00 €

Croàcia

1.624,00 €

Cuba

1.200,00 €

Dinamarca

2.096,00 €

Egipte

1.464,00 €

El Salvador

1.592,00 €

Equador

1.632,00 €

Eslovènia

1.736,00 €

Estats Units d'Amèrica

2.000,00 €

Finlàndia

2.024,00 €

França

1.928,00 €

Grècia

1.744,00 €

Guatemala

1.200,00 €

Hong Kong

1.792,00 €

Hongria

1.584,00 €

India

1.408,00 €

Irlanda

1.952,00 €

Islàndia

2.064,00 €

Israel

2.000,00 €

Itàlia

1.864,00 €

Japó

1.896,00 €

Luxemburg

2.000,00 €

Marroc

1.496,00 €

Mèxic

1.616,00 €

Nicaragua

1.520,00 €

Noruega

2.176,00 €

Nova Zelanda

2.016,00 €

Països Baixos

1.936,00 €

Panamà

1.680,00 €

Paraguai

1.552,00 €

Perú

1.584,00 €

Polònia

1.584,00 €

Portugal

1.728,00 €

Regne Unit

2.048,00 €

Rep. Àfrica del Sud

1.544,00 €

República Eslovaca

1.640,00 €

República Txeca

1.632,00 €

Romania

1.536,00 €

Rússia

1.496,00 €

Sèrbia i Montenegro

1.504,00 €

Singapur

1.696,00 €

Síria

1.200,00 €

Suècia

2.064,00 €

Suïssa

2.264,00 €

Taiwan

1.200,00 €

Tunísia

1.464,00 €

Turquia

1.576,00 €

Ucraïna

1.416,00 €

Uganda

1.504,00 €

Uruguai

1.784,00 €

Veneçuela

1.200,00 €

Xile

1.680,00 €

Xina

1.648,00 €

Amunt