Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/11/2018

  • Número de control 18330097

  • Organisme emissor Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18330097-2018

Dades del DOGC
  • Número 7758

  • Data 29/11/2018

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ per la qual s'amplia l'import màxim de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2018 (ref. BDNS 406420).


Atesa la Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de 18 de juny de 2018, per la qual es van aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda (DOGC. 7651 - 27.6.2018).

Atesa la Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de 28 de juny de 2018, per la qual es va obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2018 (ref. BDNS 406420) (DOGC. 7657, de 5.7.2018), amb un import màxim de 6.500.000,00 euros, per als programes:

Programa per a la competitivitat de l'empresa a través de les entitats.

Programa per la participació de les empreses de comerç en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d'àmbit nacional, estatal i internacional.

Programa per a la transformació digital.

Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

Programa per a la internacionalització de la moda.

Atès que l'apartat 3 de la Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de 28 de juny de 2018, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2018 (ref. BDNS 406420), estableix que l'import de la convocatòria es podrà ampliar mitjançant resolució del/de la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

Atès que les sol·licituds per al Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments, es poden presentar fins el límit màxim del 31 de desembre de 2018, i vist que el crèdit disponible d'aquest programa (625.000,00 euros de la partida D/770.0001/641), és insuficient per tal de poder atendre la gran demanda de sol·licituds, es considera necessari ampliar en 900.000,00 euros l'import màxim d'aquesta convocatòria de subvencions de l'any 2018.

Atès que el Consell General del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, reunit en data de 15 de juny de 2018, va aprovar les bases de per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda, juntament amb el programes corresponents, amb una dotació màxima de 8.500.000,00 euros.

Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en ús de les facultats que m'atorga la normativa vigent,

 

Resolc:

 

Article únic

Ampliar l'import màxim del Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments en el marc de la Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de 28 de juny de 2018, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2018 (ref. BDNS 406420), en la quantitat de 900.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/770.0001/641 del pressupost del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per a l'any 2018.

L'import total ampliat d'aquesta convocatòria passa a ser d'una quantitat màxima de 7.400.000,00 euros.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 19 de novembre de 2018

 

Montserrat Vilalta Cambra

Directora

Amunt