Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/11/2018

  • Número del document EMC/2783/2018

  • Número de control 18331023

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-18331023-2018

Dades del DOGC
  • Número 7758

  • Data 29/11/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/2783/2018, de 26 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).


La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per a l'acompliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol ix del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Són aplicables les previsions i descripcions que conté l'apartat 2.1.1 del Marc sobre ajuts estatals de recerca, desenvolupament i innovació, publicat mitjançant la Comunicació de la Comissió (2014/C 198/01), publicada al DOUE el 27 de juny de 2014, segons les quals els ajuts que preveu aquesta Resolució no constitueixen ajuts d'Estat en el sentit del que preveu l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE).

També és aplicable el Reglament delegat (UE) núm. 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014.

L'Acord del Govern de 7 de juny de 2016 impulsa l'execució de les actuacions del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, del Programa Operatiu del FSE de Catalunya 2014-2020 i de l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT). El punt 2 d'aquest Acord aprova les vies de finançament que garanteixen el desplegament del Pla d'acció de la RIS3CAT per a les actuacions de les anualitats 2015-2017.

És aplicable l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, així com l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

És aplicable l'Ordre HFP/1979/2016, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per al període 2014-2020.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR).

Ateses les consideracions anteriors,

 

RESOLC:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores dels ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

 

DISPOSICIÓ FINAL

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAR en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà que es publiqui la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 26 de novembre de 2018.

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Joan Gómez Pallarès

President de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca

 

 

Annex

 

I. Preàmbul

 

L'estratègia Europa 2020 fixa el marc general d'actuació en què s'han de centrar els esforços de la política de cohesió europea finançada per mitjà dels fons estructurals i d'inversió europeus, entre els quals hi ha el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Una de les línies d'actuació recollides és el desenvolupament intel·ligent, que consisteix a afavorir una economia basada en el coneixement i la innovació, amb l'objectiu d'assolir una inversió publicoprivada en R+D que impliqui de mitjana el 3% del producte interior brut del conjunt de la Unió Europea.

Aquests objectius generals es concreten en uns objectius temàtics en els quals han d'incidir els fons estructurals i d'inversió europeus, i que estan recollits per l'article 9 del Reglament (UE) núm. 1303/2013. Un d'aquests objectius temàtics és potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació. Alhora, entre les prioritats d'inversió del fons FEDER que recull l'article 5 del Reglament (UE) núm. 1301/2013, hi figuren el foment de la inversió en el desenvolupament de productes i serveis, la transferència de tecnologia i coneixement, la innovació social, el desenvolupament de vincles i sinergies, així com les agrupacions i la innovació oberta per mitjà d'una especialització intel·ligent.

Els ajuts regulats mitjançant aquestes bases s'emmarquen en l'actuació 1.2.2.3, instruments de suport a la valorització i la transferència innovadora dels criteris i els procediments per a la selecció d'operacions, aprovats pel Comitè de Seguiment del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020; dins de l'eix prioritari 1, “Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació”; la prioritat d'inversió 1.2, “Foment de la inversió empresarial en R+I, el desenvolupament de vincles i sinergies entre les empreses, els centres d'R+D i el sector de l'ensenyament superior, en particular mitjançant el foment de la inversió al desenvolupament”; l'objectiu específic 1.2.2, transferència de coneixement i cooperació entre empreses i centres de recerca, categoria de despesa 062, transferència de tecnologia i coneixement i cooperació entre universitat i empreses, principalment en benefici de les pimes.

La igualtat de gènere és un principi general que cal aplicar al conjunt dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (EIE), ha estat un objectiu transversal des dels inicis de la política de cohesió i ho continua sent en el període de programació 2014-2020. Per això, ha de figurar entre els principis rectors aplicables a les operacions, i en aquest sentit, i en compliment de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, aquesta convocatòria promou activament l'objectiu d'assolir la igualtat efectiva de dones i homes en l'àmbit de l'R+D+I.

 

II Bases reguladores

 

—1 Objecte

1.1 Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió d'ajuts en règim de concurrència competitiva per finançar programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca cap al sector productiu administrats per entitats coordinadores de xarxes d'R+D+I definides a la base 2.4.

1.2 Amb aquest ajut es vol potenciar la col·laboració dels grups de recerca de diferents entitats que, per les temàtiques de la seva recerca, tinguin reptes i objectius comuns d'interès econòmic i social i es puguin aplegar en xarxes d'R+D+I.

1.3 Les xarxes d'R+D+I es formen per dur a terme actuacions de valorització i transferència de coneixement, descrites en la base 5, que, pel seu caràcter transversal, ultrapassin les possibilitats de les unitats de valorització i transferència de les universitats o els centres de recerca.

Les xarxes d'R+D+I han d'impulsar la col·laboració de grups de recerca de diverses institucions entre ells i amb empreses de sectors econòmics interessats, potenciant la interdisciplinarietat i la multidisciplinarietat.

1.4 Per programa de valorització i transferència s'entén el conjunt d'activitats, descrites a la base 5, que els grups de recerca constituïts en xarxa d'R+D+I proposen dur a terme en el marc d'aquest programa.

 

—2 Composició de les xarxes

2.1 Les xarxes d'R+D+I han d'estar integrades per un mínim de cinc grups de recerca de, com a mínim, tres entitats participants diferents i una entitat coordinadora.

Els grups que formin la xarxa al moment de la sol·licitud han de mantenir la seva vinculació fins a la finalització del programa de valorització i transferència dels resultats.

2.2 Els grups de recerca que integrin la xarxa han de pertànyer a universitats del sistema universitari de Catalunya, centres de recerca i altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre que desenvolupin activitats d'R+D+I. Totes les entitats participants i l'entitat coordinadora han de tenir establiment operatiu a Catalunya.

2.3 També s'hi poden adherir empreses, associacions d'empreses i altres entitats d'especial rellevància en el sector productiu, però no seran considerades entitats participants.

2.4 Les entitats tindran la consideració d'entitat coordinadora o entitat participant d'acord amb la definició següent:

a) Entitat coordinadora:

Per sol·licitar un ajut, les xarxes d'R+D+I han d'identificar una entitat com a entitat coordinadora, que ha de complir amb el que estableix la base 3.2.

L'entitat coordinadora pot imputar els costos que generin les activitats inherents al programa de valorització i transferència i els costos indirectes a què es refereix la base 7.d).

b) Entitat participant:

És la que forma part d'una xarxa d'R+D+I i que no actua com a entitat coordinadora.

Els grups de recerca d'aquestes entitats participen en el programa de valorització i transferència i poden dur a terme activitats en el marc d'aquest programa, però en cap cas no podran generar despesa subvencionable a càrrec de la pròpia entitat. Només seran subvencionables les despeses imputades directament per l'entitat coordinadora.

2.5 Les xarxes d'R+D+I que vulguin accedir als ajuts als quals es refereixen aquestes bases han de formalitzar la seva col·laboració mitjançant un acord de col·laboració.

En aquest acord es descriuran els principals aspectes organitzatius i de gestió interna de la xarxa d'R+D+I, així com la distribució de tasques i funcions de cadascuna de les entitats participants i l'entitat coordinadora, seguint les recomanacions que descriu l'apartat V d'aquestes bases.

Caldrà fer constar expressament la data d'inici de la vigència de l'acord de creació de la xarxa, que ha de coincidir amb la data d'inici de termini d'execució de les activitats descrites en la base 6.1.

A l'efecte d'aquestes bases, es reconeix l'activitat prèvia de les xarxes de referència d'R+D+I de la Generalitat de Catalunya, creades d'acord amb el Decret 314/2006, de 25 de juliol (DOGC núm. 4685, de 27.7.2006), i les resolucions EDU/3947/2006, EDU/3948/2006 i EDU/3949/2006, de 17 de novembre, sempre que es compleixin les condicions següents:

- L'entitat coordinadora de la xarxa d'R+D+I ha de ser la mateixa que la de la xarxa de la qual evoluciona.

- El programa de valorització i transferència objecte d'aquest ajut s'ha d'estar desenvolupant des de la data d'inici de les activitats indicada.

 

—3 Entitat beneficiària

3.1 L'entitat coordinadora de cada xarxa d'R+D+I tindrà la consideració d'entitat beneficiària i actuarà com a interlocutor únic davant l'AGAUR i els organismes responsables de la gestió i el control del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

3.2 Poden ser entitats coordinadores les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya.

També ho podran ser les entitats sense ànim de lucre que estiguin creades o participades majoritàriament per les universitats, d'acord amb l'article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, quan exerceixin les funcions pròpies de transferència i valorització.

3.3 Les entitats sol·licitants han de demanar l'ajut per mitjà de la persona que tingui la representació legal de l'entitat.

3.4 L'entitat coordinadora de la xarxa d'R+D+I té les funcions següents:

a) Representar la xarxa i ser la interlocutora única amb l'Administració.

b) Sol·licitar l'ajut per a la xarxa i presentar el programa de valorització i transferència.

c) Elaborar i implementar el projecte de coordinació de la xarxa, que implica gestionar-la i ser responsable de la coordinació dels membres.

d) Canalitzar les consultes i les incidències que es derivin de la implementació del programa de valorització i transferència.

e) Coordinar, convocar i preparar les reunions per fer el seguiment del desenvolupament del programa de valorització i transferència, així com emetre i trametre a qui correspongui la documentació que s'hi generi. Reportar l'evolució del programa de valorització i transferència per fer-ne el seguiment.

f) Comunicar a l'òrgan concedent la proposta dels canvis en les xarxes i en les assignacions o dotacions per actuació.

g) Demanar autorització prèvia a l'òrgan concedent en relació amb els canvis, les modificacions i les incidències en la implementació de les actuacions del programa de valorització i transferència.

h) Ser el responsable operatiu del programa de valorització i transferència, que comporta coordinar l'elaboració i presentar, dins el termini i en la forma escaient, les justificacions tècniques i financeres, parcials i totals, de totes les activitats del programa.

i) Fer el seguiment dels indicadors de la xarxa d'R+D+I.

 

—4 Requisits de les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries, si escau, han de complir amb els requisits següents:

a) Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les obligacions que assumeixen amb l'acceptació de l'ajut regulat per aquestes bases.

b) Haver justificat degudament les beques o ajuts concedits amb anterioritat a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

f) Presentar una declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, en la qual es faci constar una relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

g) Fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que contenen el text que ha de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) Complir la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

i) En el supòsit que la institució tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, adjuntar el document on s'indiquen els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. En el supòsit que la institució tingui una plantilla superior a 250 persones, cal adjuntar el pla d'igualtat, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

j) Estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

k) Estar inscrites al registre corresponent.

l) En el cas de les fundacions i associacions, haver adaptat els seus Estatuts a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

m) En el cas de les fundacions, haver presentat els comptes anuals davant el Protectorat.

n) Respectar el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, i presentar una declaració responsable en què manifestin no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere.

o) Les persones i entitats beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de dur a terme, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment, s'abstindran de dur a terme qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. Amb caràcter general, assumeixen les obligacions següents:

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

- No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

- Comunicar immediatament a l'AGAUR les possibles situacions de conflicte d'interessos.

- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció.

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en el procediment d'adjudicació de la subvenció.

- Col·laborar amb l'AGAUR en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin directament per previsió legal, en els supòsits que estableix l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

En cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, serà aplicable el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes per la legislació vigent en matèria de subvencions.

L'acreditació d'aquests requisits s'ha d'efectuar mitjançant la declaració acreditativa o declaració responsable corresponent, que cal incorporar al formulari de sol·licitud.

 

—5 Tipologia de les activitats a subvencionar

Es consideraran activitats subvencionables en el marc dels programes de valorització i transferència les següents:

- Identificació de resultats de recerca amb potencial de transferència.

- Confecció de la cartera de productes i serveis susceptibles de ser valoritzats.

- Assessorament en el procés de valorització i transferència.

- Estudis de mercat i activitats que permetin conèixer el potencial de comercialització de la tecnologia o coneixement.

- Estudis de patentabilitat.

- Formació específica lligada directament a activitats concretes del programa de valorització i transferència.

- Suport a aquelles activitats que permetin augmentar significativament el nivell de maduresa tecnològica (TRL) i el nivell de maduresa social (SRL) de les tecnologies o el coneixement (descrites a l'apartat VI d'aquestes bases).

- Pla de comercialització de la tecnologia o el coneixement i activitats que permetin validar amb dades reals el model de negoci.

- Suport en l'elaboració de l'estructura financera i en la cerca d'inversors i socis, per a la creació d'empreses de base tecnològica (EBT).

- Suport a la coordinació de projectes de valorització i transferència entre diferents entitats.

- Altres actuacions que tinguin l'objectiu clar d'impulsar i donar suport a la transferència de coneixement com, per exemple, la comunicació i la divulgació dels productes i els serveis de la xarxa.

- Tasques d'organització per a la realització de les activitats.

Les activitats que s'han de desenvolupar s'han d'ajustar a la definició d'activitats que preveu l'apartat 2.1.1.b del Marc sobre ajuts estatals de recerca, desenvolupament i innovació, publicat mitjançant la Comunicació de la Comissió (2014/C 198/01), publicada al DOUE el 27 de juny de 2014, definit en l'apartat III.

 

—6 Període i durada

6.1 La data d'inici dels programes de valorització i transferència ha d'estar compresa entre la data de la resolució provisional i, com a màxim, un mes a partir de la data de la resolució definitiva.

En el cas de les xarxes d'R+D+I a què fa referència la base 2.5, la data d'inici pot ser a partir de l'1 de gener de 2018.

En qualsevol cas, la data de finalització no pot ser posterior al 31 de desembre de 2023.

6.2 Excepcionalment es podrà sol·licitar la pròrroga del projecte d'acord amb el que estableix la base 18.2. En aquests casos poden ser subvencionables les despeses meritades fins a la data que s'estableixi a la pròrroga, però en qualsevol cas han d'haver estat pagades, com a màxim, el 31 de desembre de 2023.

 

—7 Quantitat i despeses elegibles

7.1 L'import de cada ajut és d'entre 300.000,00 (tres-cents mil) euros i 1.500.000,00 (un milió cinc-cents mil) euros. L'ajut és del 100% de l'import del projecte, del qual el 50% va a càrrec del fons FEDER.

7.2 Es consideren despeses subvencionables les que estiguin directament relacionades amb l'execució del programa de valorització i transferència específic presentat, que s'hagin compromès durant el període d'execució i que estiguin realment pagades en el moment de la justificació de l'ajut, llevat del que preveu la base 6.2 i de les despeses que es calculin per un mètode simplificat o a partir d'un percentatge.

7.3 Conforme a l'article 3 del Reglament (UE) núm. 1301/2013, no seran subvencionables les despeses fetes en àmbits exclosos dels ajuts FEDER.

7.4 Els pagaments de les despeses s'han de fer preferentment per mitjà de transferència bancària, han de ser identificables, controlables i subjectes als preus de mercat i als principis de publicitat, concurrència i transparència que recull la normativa aplicable. En particular, els ajuts es poden aplicar a les despeses següents, seguint les normes de subvencionabilitat descrites a l'apartat IV:

a) Despeses de personal de la persona promotora prevista a la base 20.18, així com d'altre personal de suport contractat per l'entitat coordinadora per desenvolupar les activitats descrites a la base 5.

En cas d'utilitzar el mètode de costos simplificats, el cost per hora es revisarà anualment durant el primer semestre de cada any.

b) Despeses de contractació de serveis, assistència, consultoria, formació o altres (com a màxim el 50% del total del pressupost). Dins d'aquest concepte es poden incloure únicament les despeses de contractació de serveis i treballs externs de consultoria (incloent-hi assessorament jurídic i consultoria tecnològica), les despeses de viatge i allotjament i les despeses de formació específica, sempre que siguin contractades a tercers i que tinguin una vinculació directa amb l'objecte de finançament.

c) Altres despeses. Dins d'aquest concepte es poden incloure únicament les dietes i les indemnitzacions per viatges i allotjaments sempre que estiguin contractades directament i que tinguin una vinculació directa amb l'objecte de finançament; les inscripcions a fires, congressos i similars vinculats directament amb l'objecte de la xarxa d'R+D+I i no contractades a tercers, i les despeses de divulgació, publicitat i similars.

d) Despeses indirectes. Aquest concepte correspon al 15% de les despeses directes de personal elegibles.

L'apartat IV recull la descripció detallada dels diferents conceptes de despesa elegible, directa i indirecta.

7.5 D'acord amb l'article 65.6 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, no se seleccionaran per rebre ajut les operacions que hagin conclòs materialment o s'hagin executat íntegrament en el moment de presentar la sol·licitud de finançament conforme al programa, al marge que el beneficiari hagi efectuat tots els pagaments relacionats.

7.6 Dins del termini d'execució de l'ajut, el romanent del pressupost que no s'hagi executat passa directament a l'anualitat següent, si escau.

7.7 En cap cas no es consideren despeses elegibles les despeses de servei d'àpats (catering), els impostos indirectes, l'impost sobre el valor afegit, l'impost sobre societats, els impostos personals sobre la renda quan els suporta directament el l'entitat beneficiària, els interessos deutors de comptes bancaris i altres despeses financeres, les diferències de tipus de canvi, els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals, ni els tributs i les despeses de procediments judicials. Tampoc no són elegibles les contribucions en espècie, en especial les que corresponen a despeses internes per utilització de serveis interns i que es justifiquen mitjançant una factura o un document equivalent i que no comporten una sortida efectiva de fons. En l'adquisició de béns i serveis per contracte públic, no es consideren despeses subvencionables els descomptes efectuats, les taxes de direcció ni els controls de qualitat pagats pel contractista.

7.8 Quan l'import de la despesa elegible superi la quantitat que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per al contracte menor, l'entitat beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les seves característiques especials, no existeixi al mercat un nombre suficient d'entitats que el dugui a terme, presti o subministri. L'elecció entre les ofertes, que s'han d'aportar en la justificació, o, si escau, en la sol·licitud de subvenció, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia. A més, l'elecció s'ha de justificar expressament en una memòria quan no coincideixi amb la proposta econòmicament més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del Codi de comerç.

7.9 La regulació dels pagaments en efectiu és la continguda en l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, per la qual cosa les entitats beneficiàries no poden pagar en efectiu operacions en les quals una de les parts contractants sigui un empresari o professional amb un import igual o superior a 2.500,00 (dos mil cinc-cents) euros o el seu equivalent en moneda estrangera.

7.10 La subvenció pot ser reduïda totalment o parcialment abans que se'n dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions derivades del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7.11 No hi pot haver el supòsit de doble finançament de les despeses imputades al projecte d'acord amb el que disposa la base 28.

 

—8 Sol·licituds i documentació

8.1 Cada xarxa d'R+D+I, mitjançant la seva entitat coordinadora, pot presentar una única sol·licitud, en el termini que determini la convocatòria.

Les persones amb capacitat de representació legal de l'entitat que presenta la sol·licitud s'han d'autenticar mitjançant els sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica, per a tràmits de nivell mitjà, d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica). Aquesta autenticació s'aplicarà a la resta de tramitacions associades al procediment de concessió i justificació de les subvencions.

8.2 Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics a través de l'aplicació SIFECAT1420, accessible a través de la pàgina web de l'AGAUR (<http://agaur.gencat.cat/ca/inici>) i a través de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits>), sens perjudici del que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8.3 El formulari de sol·licitud de l'aplicació SIFECAT1420 consta de la declaració responsable o acreditativa de l'acompliment dels requisits que preveu la base 4 i de la informació i la documentació següents:

8.3.1 Informació directament implementada a l'aplicació:

a) Dades generals de l'entitat i de l'activitat proposada.

b) Pressupost detallat del projecte.

c) Indicadors del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (SIFECAT) (són la suma dels indicadors de tots els grups membres de la xarxa d'R+D+I).

Els valors han de ser dades anualitzades i acumulades des de l'inici de l'operació fins al 2023.

Els indicadors obligatoris que s'han d'emplenar són els indicats a continuació:

- Productivitat:

E021H: investigadors/any que participen en el marc del projecte (homes).

E021D: investigadores/any que participen en el marc del projecte (dones).

E021: investigadors/any que participen en el marc del projecte (agregat).

CO26: nombre d'empreses que cooperen amb centres d'investigació.

- Financer:

F02: import total de la despesa subvencionable anotada al sistema de l'AC i certificat segons l'article 126.c del RDC.

- Indicadors de l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT):

RIS3-18: nombre de patents sol·licitades o registrades.

RIS3-16: nombre de spin-off creades.

RIS3-24: nombre de llocs de treball creats.

- Resultat:

R001E: empreses amb innovacions tecnològiques que cooperen amb universitats i centres de recerca públics o privats.

Respecte d'aquest indicador, només cal indicar que aplica i no cal quantificar cap valor objectiu.

8.3.2 Documentació que cal adjuntar per mitjà de l'aplicació:

1. Document identificatiu del projecte.

2. Memòria detallada del projecte annexada al document identificatiu, que ha d'incloure la informació següent:

- Nom de la xarxa d'R+D+I, títol del programa de valorització i transferència, dades de l'entitat coordinadora del programa de valorització i transferència, la seva persona representant legal i la persona de contacte.

- Composició de la xarxa: coordinador o coordinadora científic, o director o directora de la xarxa en el cas de les xarxes de referència d'R+D+I de la Generalitat de Catalunya; grups de recerca i entitats que la integren; investigadors principals, i relació del personal investigador que els componen.

- Objectius del programa de valorització i transferència, amb la descripció de la situació actual i de la fita que es pretén assolir.

- Resum executiu i descripció tècnica del programa de valorització i transferència, amb la descripció i la planificació de les actuacions i les tasques que es desenvoluparan.

- Estimació dels resultats esperats del programa de valorització i transferència, i previsió del seu impacte socioeconòmic.

- Indicadors de seguiment del programa de valorització i transferència (són la suma dels indicadors de tots els grups membres de la xarxa d'R+D+I).

- Els indicadors de valorització següents:

Nombre de tecnologies identificades.

Nombre de contractes amb empreses o entitats sense ànim de lucre.

Nombre de patents llicenciades

Nombre de patents implantades mitjançant spin-off o equivalent.

Nombre d'empreses i entitats potencialment beneficiàries de les tecnologies transferides.

- Descripció de les despeses previstes.

3. Un esborrany de l'acord de col·laboració que descriu la base 2.5 amb les recomanacions de l'apartat V.

4. Addicionalment, les xarxes d'R+D+I que tenen el seu origen en una de les xarxes de referència d'R+D+I de la Generalitat de Catalunya previstes en el supòsit de la base 2.6 han d'adjuntar un document on quedi suficientment argumentat que:

La xarxa d'R+D+I prové d'una xarxa creada pel Decret 314/2006, de 25 de juliol (DOGC núm. 4685, de 27.7.2006), i les resolucions EDU/3947/2006, EDU/3948/2006 i EDU/3949/2006, de 17 de novembre.

L'entitat coordinadora de la xarxa d'R+D+I és la mateixa que la de la xarxa de la qual evoluciona.

El programa de valorització i transferència objecte d'aquest ajut s'està desenvolupant des de l'1 de gener de 2018.

Els impresos normalitzats del document identificatiu i de la memòria es poden obtenir a través de l'aplicació SIFECAT1420 (<https://aplicacions.economia.gencat.cat/sifecat1420>), a la pàgina web de l'AGAUR (<http://agaur.gencat.cat/ca/inici>) i a través de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits>).

L'AGAUR pot requerir en qualsevol moment de la tramitació de les sol·licituds la documentació que consideri necessària per tal d'acreditar la concurrència dels requisits que preveuen aquestes bases. La manca d'aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar la denegació de la subvenció.

En general, les actuacions que preveuen aquestes bases que requereixin notificació a les persones sol·licitants es fan públiques al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (). En cas que calgui esmenar la sol·licitud, s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'una diligència del director executiu o directora executiva amb la relació de la documentació bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar. La diligència n'ha d'indicar els motius i s'hi ha de fer constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de 10 dies comptadors de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat, s'entén que les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8.4 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases i l'autorització a l'AGAUR per obtenir els certificats que han d'emetre altres administracions o entitats públiques, centres de recerca, universitats i, en especial, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o qualsevol altra administració, o per verificar les dades necessàries per a la tramitació de l'ajut amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es podran requerir els documents a la persona sol·licitant.

 

—9 Dades de caràcter personal

9.1 Les dades facilitades per les persones sol·licitants seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l'AGAUR amb l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió de l'ajut, de conformitat amb el que s'exposa en aquestes bases reguladores, i seran tractades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada, en compliment del que disposa el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell.

Aquestes dades s'han de conservar durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determinin les bases reguladores de la convocatòria i la normativa d'arxivament aplicable. L'AGAUR certifica que ha implementat les mesures tècniques i organitzatives recollides al Reglament (UE) 2016/679 esmentat per tal de garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal incloses als fitxers i evitar-ne l'alteració, la pèrdua i el tractament o l'accés no autoritzats.

L'AGAUR ha de comunicar les dades de les persones sol·licitants al Departament d'Empresa i Coneixement perquè pugui exercir la seva potestat de control de la gestió de l'AGAUR com a entitat adscrita a aquest Departament. També es poden produir comunicacions de determinades dades a terceres entitats de l'àmbit públic o privat, sigui perquè la intervenció d'aquestes entitats en el decurs del procés de gestió de l'ajut pot resultar necessària perquè es resolgui correctament o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei.

Mentre la part interessada no comuniqui el contrari, s'entendrà que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar a l'AGAUR qualsevol variació.

Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió i oposició al tractament de les seves dades o exercir-ne el dret a la portabilitat de les mateixes adreçant-se per escrit al registre de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), a l'adreça electrònica <lopd.agaur@gencat.cat> o al delegat de Protecció de Dades de l'AGAUR, Microlab Hard, SL (c/ de Santiago Rusiñol, 8, local 11, 08750 Molins de Rei), a l'adreça electrònica <lopd@microlabhard.es>. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

9.2 La gestió de les dades també comporta la cessió al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de les dades perquè s'incloguin dins del sistema d'informació dels fons europeus de Catalunya (SIFECAT1420), fitxer creat mitjançant l'Ordre VEH/283/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.

 

—10 Termini de presentació de les sol·licituds

La convocatòria ha de concretar el termini de presentació de sol·licituds.

 

—11 Òrgan d'instrucció i òrgan de resolució

L'òrgan d'instrucció és el director executiu o directora executiva de l'AGAUR. La resolució de concessió correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAR o la persona que n'ocupi la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

 

—12 Avaluació i selecció

12.1 El procediment de concessió dels ajuts que regulen aquestes bases es tramita, en règim de concurrència competitiva, mitjançant l'avaluació de les sol·licituds en funció dels criteris de valoració referits en aquest apartat i les disponibilitats pressupostàries.

12.2 D'acord amb els mecanismes que estableix el Reglament d'avaluació de l'AGAUR vigent en el moment de presentar la sol·licitud, que es pot consultar a <http://agaur.gencat.cat/ca/avaluacio/>, les sol·licituds les avaluen òrgans i experts externs, tenint en compte les descripcions de l'actuació 1.2.2.3, instruments de suport a la valorització i la transferència innovadora, inclosa en el document de criteris i procediments de selecció d'operacions aprovat pel comitè de seguiment del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, i segons els criteris i amb les puntuacions i les ponderacions següents:

a) Criteris d'elegibilitat (el panel ha de valorar l'elegibilitat dels projectes. El no compliment d'aquests criteris comporta l'exclusió del projecte del procés d'avaluació):

- Projectes alineats amb les prioritats de la RIS3CAT.

- Projectes alineats amb l'Estratègia Europa 2020.

b) Criteris d'avaluació:

- Criteris de qualitat (1 a 7; 35%): es valorarà l'excel·lència en la planificació i la gestió de la proposta: (definició, continguts i adequació dels objectius, les actuacions i els indicadors a la finalitat del programa de valorització i transferència). Addicionalment, es valorarà la inclusió de la perspectiva de gènere a les activitats i els objectius del programa de valorització i transferència, així com les mesures de vigilància per la paritat de gènere en la composició de la xarxa d'R+D+I.

- Criteris d'interès (1 a 7; 20%): originalitat, oportunitat, singularitat i potencial comercial del programa de valorització i transferència i els objectius a assolir.

- Criteris de viabilitat tècnica i econòmica (1 a 7; 30%): es valorarà la capacitat de transformar els resultats de la recerca en productes i serveis d'alt valor afegit, potenciant la transferència dels resultats a empreses productores o a entitats que generin un impacte social, o bé explotant-los directament. S'avaluarà la coherència econòmica.

- Criteris d'impacte (1 a 7; 15%): es valoraran els beneficis econòmics i socials esperats a Catalunya i la capacitat de dinamitzar el teixit empresarial i de mobilitzar capital privat.

12.3 Per a aquesta avaluació es constituirà una comissió avaluadora en forma de panel d'experts que revisarà els programes de valorització i transferència presentats i acordarà una puntuació per a cada criteri. Aquesta valoració ha de donar un resultat final per a cada projecte expressat en una escala de l'1 al 7, d'acord amb l'escala de puntuació proposada pel Reglament d'avaluació de l'AGAUR vigent en el moment de presentar la sol·licitud. El panel d'experts proposarà a la Comissió de Selecció una llista prioritzada dels projectes, d'acord amb les puntuacions acordades.

12.4 La selecció dels projectes la durà a terme la Comissió de Selecció, que tindrà en compte la llista prioritzada dels projectes proposada pel panel i la disponibilitat pressupostària. Tenint en compte els criteris anteriors, la Comissió de Selecció fixa la nota de tall mínima per accedir als ajuts i eleva la proposta a l'òrgan instructor.

12.5 La Comissió de Selecció la designa i la nomena el president o presidenta de la CEAR i el director o directora general de Recerca. Està presidida pel director general o directora general de Recerca o la persona en qui delegui aquesta tasca, i la formen un mínim de tres vocals, persones vinculades al món de la recerca, la transferència i la innovació, i un secretari o secretària, que és el director executiu o directora executiva de l'AGAUR, o la persona en qui delegui aquesta tasca, amb veu però sense vot. L'AGAUR ha de vetllar per la paritat de gènere en la Comissió de Selecció.

12.6 La Comissió de Selecció pot proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per les sol·licituds que no hagin estat estimades per manca de pressupost suficient.

12.7 La Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, per tal d'assegurar que el procediment de selecció efectuat per l'organisme concedent s'ha dut a terme d'acord amb el que disposa l'article 125.3 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, efectua una revisió del procediment seguit, d'acord amb el Manual de procediments de la Generalitat de Catalunya del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya.

 

—13 Proposta de resolució provisional

13.1 Un cop vist l'informe de la Comissió de Selecció, l'òrgan instructor ha d'elaborar una proposta de resolució provisional.

13.2 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista d'entitats sol·licitants proposades per ser beneficiàries dels ajuts.

En aquest document s'estableixen les condicions específiques de l'ajut a l'efecte de l'article 125.3.c del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

13.3 La proposta de resolució provisional de concessió dels ajuts es notificarà a les entitats interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

13.4 Els adjudicataris proposats han de formalitzar l'acceptació de l'ajut en el termini que prevegi la convocatòria. La proposta de resolució provisional ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada.

13.5 Les entitats beneficiàries han de presentar telemàticament, a través de l'aplicació SIFECAT1420 (, l'acceptació de l'ajut, mitjançant un document normalitzat signat per la persona representant legal de l'entitat, en el qual s'han de comprometre a complir amb totes les condicions que fixen les bases reguladores i la convocatòria corresponent.

13.6 Juntament amb el document d'acceptació, cal aportar, si escau, la documentació següent:

a) Distribució del pressupost del projecte d'acord amb l'import concedit, si és inferior al sol·licitat, seguint el model facilitat per l'AGAUR. La possible reformulació ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i en cap cas no pot comportar una modificació substancial del projecte. Així mateix, s'han de continuar complint els límits de quantitat de la subvenció que estableixen aquestes bases reguladores.

b) L'acord de xarxa signat per tots els grups integrants, amb les modificacions, si escau, que l'òrgan concedent hagi sol·licitat. En cas que l'atorgament de l'ajut sigui inferior al que s'ha sol·licitat i al que estableix l'esborrany de l'acord de xarxa, també s'ha de redefinir, si escau, la distribució de tasques i el pressupost. Cal fer constar expressament la data d'inici de la vigència de l'acord de creació de la xarxa, que en cap cas no pot ser anterior a la data d'inici del termini d'execució de les activitats que estableixi la base 6.

c) Original o còpia compulsada de l'escriptura de constitució de l'entitat beneficiària i dels seus estatuts.

d) Original o còpia compulsada del document d'identificació del representant legal de l'entitat beneficiària i document acreditatiu dels poders.

e) Declaració responsable de la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-la pública, d'acord amb els criteris corporatius que s'adoptin o, si escau, d'acord amb el desenvolupament reglamentari corresponent.

No cal presentar la documentació que ja s'hagi lliurat a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des que es va presentar vàlidament a l'Administració i que no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, la persona sol·licitant ha d'especificar per escrit la data i l'òrgan on es van presentar els documents i el procediment a què corresponen. Aquest apartat no és aplicable quan es tracti de documents que s'hagin d'actualitzar periòdicament o quan hagin estat modificats després d'haver estat presentats a la Generalitat de Catalunya.

En aplicació del que estableix l'apartat d) de l'article 53 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'ha constatat que l'Administració de la Generalitat ja disposa, en el cas de les universitats i dels centres de recerca del programa CERCA, d'aquesta informació; en conseqüència, aquestes institucions no han de presentar la documentació prevista en els apartats c), d) i e) d'aquesta base, llevat que l'AGAUR ho requereixi expressament.

13.7 El document normalitzat d'acceptació de l'ajut es podrà obtenir a les dependències de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 1a planta, 08010 Barcelona) i a la seva pàgina web (<http://agaur.gencat.cat/ca/inici>).

13.8 S'entén que renuncien tàcitament a l'ajut les entitats que no hagin presentat el document d'acceptació en el termini i les condicions descrits a l'apartat anterior.

13.9 Les entitats sol·licitants poden presentar al·legacions en el termini de 10 dies des de la notificació de la proposta de resolució provisional. Les al·legacions es tindran en compte en el moment d'emetre resolució. Igualment, en el termini indicat, les entitats sol·licitants poden desistir de la sol·licitud d'ajut, sens perjudici que el desistiment es pugui manifestar en qualsevol altre moment del procediment anterior a la resolució d'adjudicació.

 

—14 Inadmissió i desistiment

14.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud.

14.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació del document d'acceptació o de la resta de documentació requerida dins del termini.

14.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o de desistiment a les entitats beneficiàries mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

—15 Resolució i publicació

15.1 L'òrgan instructor formula la proposta definitiva de concessió en vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional, de la documentació addicional presentada per les entitats beneficiàries proposades, de les seves acceptacions i de les comprovacions d'ofici dutes a terme, i l'eleva a l'òrgan resolutori.

15.2 En la resolució de concessió, hi han de figurar, com a mínim, la identificació de l'entitat beneficiària, l'import de l'ajut, les condicions que ha d'acomplir l'entitat beneficiària, el termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades, i la procedència dels fons amb els quals es finança l'ajut, així com la desestimació de la resta de sol·licituds. Si se subvenciona un subprojecte, partida o unitat que forma part d'un projecte global, se n'ha de concretar l'objecte i la finalitat, el cost i el percentatge subvencionat respecte al projecte global. En la resolució també s'ha de fer constar, si escau, de manera expressa, la desestimació de la resta de sol·licituds.

En aquest document s'estableixen les condicions específiques de l'ajut a l'efecte de l'article 125.3.c del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

15.3 La resolució de concessió dels ajuts es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. La resolució de concessió ha d'indicar els recursos que es podran interposar.

 

—16 Termini de resolució

El termini legal màxim per resoldre aquests ajuts és de sis mesos, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria corresponent al DOGC. Un cop hagi transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci.

 

—17 Renúncies i substitucions

No s'acceptaran substitucions i, per tant, qualsevol ajut no resolt serà considerat com a ajut denegat.

Les renúncies es notifiquen mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. La renúncia comporta l'obligació de retorn de l'import de l'ajut rebut fins a la data en què es formalitza la renúncia.

 

—18 Modificacions i incidències

18.1 Les actuacions s'han d'executar dins el termini i en la forma escaient que es determini en la resolució de concessió. No obstant això, quan sorgeixin situacions que alterin les condicions tècniques o econòmiques recollides en la memòria de l'operació, l'entitat beneficiària podrà sol·licitar la modificació de les condicions de concessió per adequar-les a les noves circumstàncies.

L'entitat beneficiària d'aquest ajut podrà presentar una sol·licitud de modificació de la resolució de concessió sempre que es compleixin les condicions següents:

a) Que sigui sol·licitada per l'entitat beneficiària abans que finalitzi el termini d'execució de l'activitat subvencionada.

b) Que no representi un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen aquestes bases, ni alteri l'objecte i les finalitats de la subvenció.

c) Que no provoqui perjudicis a drets de tercers.

d) Que no estiguin promoguda per raons de conveniència.

L'entitat beneficiària haurà de sol·licitar la modificació de les condicions de la subvenció al director executiu o directora executiva de l'AGAUR. La sol·licitud ha d'incloure, a més de la descripció dels canvis, un informe justificatiu dels motius pels quals sol·licita la modificació. El director executiu o directora executiva de l'AGAUR, en vista de les al·legacions i la documentació presentades, resoldrà aquesta sol·licitud. En cas que ho consideri necessari, per formar-se un judici suficient per valorar la sol·licitud de modificació, el director executiu o directora executiva de l'AGAUR pot sol·licitar l'assessorament d'un avaluador expert extern, que avaluarà la idoneïtat de la modificació.

18.2 Qualsevol pròrroga en el termini d'execució del programa de valorització i transferència ha de sol·licitar-se dins del termini d'execució original i no pot ser superior a un any. La sol·licitud de la pròrroga ha de preveure les dates límit d'execució de l'activitat i de pagament de les despeses elegibles, que en cap cas no poden ser posteriors a la data que prevegi la base 6. Aquesta pròrroga ha de ser autoritzada pel director executiu o directora executiva de l'AGAUR.

18.3 Es permeten, sense aprovació prèvia, ajustos en els imports dels diversos conceptes que componen el pressupost de l'actuació quan compleixin les condicions següents:

a) L'import de l'ajust, en valor absolut, sigui igual o inferior al 10% sempre sobre el cost total subvencionable de l'operació aprovat en la resolució de concessió de la subvenció.

b) Els diferents ajustos es compensin entre si, de tal manera que l'import del pressupost total (cost total subvencionable) no es vegi alterat.

c) No impliquin la creació de nous conceptes o l'eliminació de conceptes existents quant a actuació del pla financer que consta en la resolució d'atorgament de l'ajut.

d) Els ajustos no poden comportar cap alteració o modificació de les activitats incloses en una actuació. Es tracta merament d'ajustos pressupostaris que no comporten cap modificació dels aspectes tècnics de l'actuació.

A aquest efecte, s'entén per concepte del pressupost cadascun dels ítems que el componen amb una valoració econòmica associada, la suma de les quals ha de ser l'import de la despesa elegible aprovada.

Es poden fer ajustos entre anualitats dels diversos conceptes tal com s'indica en la base 7.6.

Aquests ajustos s'han de detallar i justificar, en la memòria tècnica que preveu la base 21.3, per al període en el qual es justifiquin i en la memòria tècnica final que preveu la base 22.3.

18.4 Cal sol·licitar de manera expressa qualsevol altra modificació del pressupost aprovat que no compleixi les condicions de l'apartat anterior, d'acord amb el que preveu la base 18.1. La modificació proposada ha de respectar la base 7. La sol·licitud ha d'anar acompanyada d'una justificació i ha de ser prèvia a la certificació de la despesa afectada.

18.5 En cas de modificació de la composició de la xarxa durant el període d'execució dels programes d'activitats, aquesta s'ha de comunicar a l'AGAUR. Aquesta modificació s'ha de fer d'acord amb el que estableixi l'acord de xarxa d'R+D+I i, en qualsevol cas, ha de donar compliment a allò que estableix la base 2.1.

18.6 No s'acceptarà cap modificació ni pròrroga durant els darrers tres mesos d'execució del projecte.

 

—19 Pagament

19.1 El pagament de l'import de l'ajut es fa directament a l'entitat beneficiària, sense necessitat de presentar garanties.

19.2 Aquest import es lliura en quatre pagaments.

19.2.1 En el cas que els projectes imputin despesa a l'ajut des de l'1 de gener de 2018, la distribució dels pagaments es farà de la manera següent:

19.2.1.1 El pagament de la primera bestreta es fa un cop es publiqui la resolució de concessió al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb les condicions que estableixen les bases, i correspon al 30% de l'import total de la despesa elegible aprovada.

19.2.1.2 El pagament de la segona bestreta, que correspon, com a màxim, al 30% de l'import total dels projectes, es fa un cop l'AGAUR hagi comprovat la justificació correcta de l'import de la primera bestreta, d'acord amb el que preveu la base 21.

En finalitzar la segona anualitat des de l'inici del període d'execució, en cas de no haver justificat la totalitat d'aquest import, es farà el pagament d'aquesta bestreta reduint-lo en la mateixa proporció.

19.2.1.3 El pagament de la tercera bestreta, que correspon, com a màxim, al 20% de l'import total dels projectes, es fa un cop l'AGAUR hagi comprovat la justificació correcta de l'import de la segona bestreta, d'acord amb el que preveu la base 21.

En finalitzar la quarta anualitat des de l'inici del període d'execució, en cas de no haver justificat la totalitat d'aquest import, es farà el pagament d'aquesta bestreta reduint-lo en la mateixa proporció.

19.2.1.4 El pagament final correspon a l'import restant justificat. Aquest pagament es fa un cop s'hagi comprovat, per part de l'AGAUR, la justificació correcta de la subvenció i l'acompliment de la finalitat del projecte, d'acord amb el que preveu la base 22.

19.2.2 En cas que els projectes imputin despesa a l'ajut des de la data de resolució provisional de l'ajut, la distribució dels pagaments es farà de la manera següent:

19.2.2.1 El pagament de la primera bestreta es fa un cop es publiqui la resolució de concessió al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb les condicions que estableixen les bases, i correspon al 30% de l'import total de la despesa elegible aprovada.

19.2.2.2 El pagament de la segona bestreta, que correspon, com a màxim, al 20% de l'import total dels projectes, es fa un cop l'AGAUR hagi comprovat la justificació correcta de l'import de la primera bestreta, d'acord amb el que preveu la base 21.

En finalitzar la segona anualitat des de l'inici del període d'execució, en cas de no haver justificat la totalitat d'aquest import, es farà el pagament d'aquesta bestreta reduint-lo en la mateixa proporció.

19.2.2.3 El pagament de la tercera bestreta, que correspon, com a màxim, al 30% de l'import total dels projectes, es fa un cop l'AGAUR hagi comprovat la justificació correcta de l'import de la segona bestreta, d'acord amb el que preveu la base 21.

En finalitzar la tercera anualitat des de l'inici del període d'execució, en cas de no haver justificat la totalitat d'aquest import, es farà el pagament d'aquesta bestreta reduint-lo en la mateixa proporció.

19.2.2.4 El pagament final correspon a l'import restant justificat. Aquest pagament es fa un cop s'hagi comprovat, per part de l'AGAUR, la justificació correcta de la subvenció i l'acompliment de la finalitat del projecte, d'acord amb el que preveu la base 22.

19.3 L'ajut es redueix en proporció a la reducció de la despesa elegible si, en virtut dels controls duts a terme en l'exercici de les seves funcions per l'autoritat d'auditoria del programa operatiu o per altres organismes de control que preveu la normativa europea, es detecten irregularitats que comporten l'aplicació de correccions financeres sobre la despesa elegible certificada, regulades a l'article 143 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i la resta de normativa que sigui aplicable.

19.4 Si hi ha correccions, per exemple de tipus financer, l'entitat beneficiària en serà la responsable.

19.5 En cas que el cost final efectiu de l'activitat subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, es reduirà, en la mateixa proporció, la quantia de la subvenció atorgada.

Perquè es considerin acomplerts l'objecte i la finalitat de la subvenció, cal que la despesa efectuada i justificada de l'activitat subvencionada sigui de, com a mínim, el 70% de la despesa reconeguda en la resolució de concessió. Aquesta presumpció admet prova en contrari. Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínima comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

19.6 D'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, per tal de procedir al pagament de l'ajut, l'AGAUR comprovarà d'ofici si les entitats beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no es pugui fer aquesta comprovació, l'AGAUR ha de demanar a les entitats beneficiàries que aportin les certificacions positives acreditatives d'estar-ne al corrent.

 

—20 Obligacions de l'entitat beneficiària

20.1 Complir la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini i les condicions que s'estableixen en aquestes bases.

20.2 Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents auditats degudament en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a les entitats beneficiàries en cada cas, així com els estats comptables i els registres específics que siguin exigits per les bases reguladores, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control. D'acord amb el que estableix l'article 125.4, lletra b), del Reglament (UE) núm. 1303/2013, l'entitat beneficiària ha de mantenir un sistema de comptabilitat separada o una codificació comptable adequada de totes les transaccions efectuades en el marc de les tasques incloses en el projecte subvencionat, sens perjudici de les normes de comptabilitat nacional.

20.3 Informar públicament de l'ajut obtingut mitjançant les mesures que estableix l'article 115.3 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, que impliquen que en qualsevol comunicació, difusió externa, publicitat o qualsevol altre tipus d'informació o material promocional de l'actuació subvencionada s'ha de complir el que disposa la base 23.

20.4 Observar les normes relatives a les polítiques comunitàries, actuar de conformitat amb el Tractat de la UE, amb coherència amb els articles 7 i 8 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, i les orientacions estratègiques comunitàries que regeixen la política de cohesió europea per al període 2014-2020.

20.5 Complir, en matèria de contractació pública, amb el que disposa la normativa de l'Estat i de la Unió Europea.

20.6 Dur a terme el procediment de selecció del personal assignat al projecte d'acord amb la normativa pròpia del centre i, en tot cas, respectant els principis de publicitat i concurrència.

20.7 Acceptar sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin a l'AGAUR.

20.8 Acceptar sotmetre's a les actuacions de control que corresponguin a la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents estatals o comunitaris en exercici de les atribucions de verificació i control de les operacions cofinançades amb FEDER que tinguin atribuïdes, i aportar tota la informació que es requereixi en l'exercici d'aquestes actuacions.

20.9 Acomplir totes les altres obligacions que estableixin aquestes bases, la normativa en matèria de subvencions i la normativa comunitària aplicable.

20.10 Les entitats beneficiàries han de conservar els originals de tots els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, durant un termini de tres anys, a partir del 31 de desembre següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en què estiguin incloses les despeses de l'operació; o bé durant un termini de dos anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en què estiguin incloses les despeses definitives de l'operació conclosa, segons indiqui l'òrgan concedent a l'entitat beneficiària en el moment en què comenci el període esmentat, d'acord amb el que preveu l'article 140.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

20.11 Comunicar a l'AGAUR, mitjançant l'entitat coordinadora, qualsevol incidència en l'execució del projecte, en especial les que afectin l'objecte, el termini d'execució, l'import de la despesa elegible imputable o qualsevol altra que es pugui considerar que altera la naturalesa del projecte aprovat.

20.12 Comunicar a l'AGAUR la sol·licitud o l'obtenció de subvencions o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

20.13 Complir amb les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als beneficiaris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici de l'acompliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els supòsits establerts pels apartats corresponents de l'article 3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

20.14 Complir amb les condicions per a la disponibilitat i el període de conservació dels documents justificatius que recull l'article 140 del Reglament (UE) núm. 1303/2013. L'AGAUR informa de l'inici i la durada concreta en funció del que disposa l'article esmentat.

20.15 Acceptar figurar a la llista pública de beneficiaris, que es publica electrònicament o per altres mitjans, de conformitat amb l'article 115.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

20.16 Dur a terme les mesures antifrau adequades a l'actuació subvencionada en compliment de l'article 125.4.c del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

20.17 Complir amb la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases.

20.18 L'entitat beneficiària ha de contractar, d'acord amb la normativa laboral, una persona promotora, que ha de donar suport al desenvolupament de les tasques descrites a la base 5.

Les xarxes d'R+D+I previstes al supòsit de la base 2.6 poden mantenir les persones promotores que han desenvolupat aquesta tasca fins a l'inici d'aquest projecte. També poden contractar personal de suport per a aquestes tasques.

20.19 Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

—21 Seguiment i justificacions parcials

21.1 Per fer el seguiment de l'execució dels projectes cofinançats, l'entitat coordinadora ha de presentar justificacions parcials dels projectes durant el seu desenvolupament, d'acord amb el que preveu aquesta base.

La justificació de les despeses elegibles ha de seguir el mètode del compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa definit en l'Ordre ECO/172/2015, amb les particularitats que pugui requerir el finançament comunitari.

21.2 Justificació econòmica

Durant cada anualitat s'obriran dos períodes de certificació a l'aplicació SIFECAT1420, corresponents als mesos de juny i desembre. Cada entitat beneficiària ha d'informar a l'AGAUR, amb tres mesos d'antelació, mitjançant un correu electrònic, de la seva intenció de presentar la justificació parcial econòmica, d'acord amb el procediment previst en el Manual de procediments del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 (<http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/2014_2020/CAST_MP-_GENCAT_PO_FEDER_2014-2020.pdf>). Aquestes justificacions, corresponents a despeses que han estat objecte de bestreta, poden donar peu al pagament de les bestretes següents previstes a la base 19.

La justificació parcial s'ha de fer telemàticament a través de l'aplicació SIFECAT1420 (<https://aplicacions.economia.gencat.cat/sifecat1420>), on s'incorporaran les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. S'han d'incorporar les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i, si escau, la documentació acreditativa del pagament, consistent en un extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, la documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor. No cal incorporar aquesta documentació quan es tracti de despeses indirectes i despeses de personal, que es justifiquen pel mètode simplificat.

21.3 Justificació tècnica

Anualment i a través de l'aplicació SIFECAT1420, s'ha de presentar una memòria tècnica on es detallin les actuacions dutes a terme i el nivell d'assoliment dels indicadors a què es fa referència a la base 8.3.1.c), així com els ajustos en els imports dels diversos conceptes, d'acord amb la base 18.3, si escau.

Aquesta memòria s'ha d'exposar en una reunió de seguiment en la qual assistiran, com a mínim, un membre de la Direcció General de Recerca, un membre de l'AGAUR i dos membres de la xarxa d'R+D+I, un dels quals ha de ser de l'entitat beneficiària.

21.4 Amb l'objectiu de fer el seguiment del desenvolupament dels projectes, l'AGAUR o la Direcció General de Recerca pot sol·licitar en qualsevol moment a les entitats beneficiàries informació sobre el desenvolupament de les operacions, i també programar reunions de seguiment.

21.5 Els organismes esmentats a la base 20.8 poden sol·licitar a les entitats beneficiàries informació, en qualsevol moment, sobre l'execució del projecte cofinançat, a l'efecte d'exercir les competències de seguiment i control d'acord amb la normativa comunitària.

 

—22 Termini i procediment de justificació final

22.1 Les entitats beneficiàries han de presentar telemàticament a través de l'aplicació SIFECAT1420 (https://aplicacions.economia.gencat.cat/sifecat1420) una justificació global de les activitats realitzades en el termini que prevegi la convocatòria corresponent. Les despeses que es justifiquin s’han d’haver executat d’acord amb la legislació de la UE aplicable als fons d’inversió i estructurals europeus. Totes les justificacions de despeses les fa l’entitat beneficiària.

22.2 La justificació de les despeses elegibles ha de seguir el mètode del compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa definit en l'Ordre ECO/172/2015, amb les particularitats que pugui requerir el finançament comunitari.

22.3 La justificació constarà de la informació i la documentació següent:

a) Una memòria tècnica justificativa del programa de valorització i transferència segons el model normalitzat, signada per la persona representant legal de l'entitat beneficiària (la signatura de la persona representant legal ha de ser de nivell alt). Aquesta memòria ha de justificar el compliment de les condicions imposades en l'atorgament de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades durant el període d'execució del programa de valorització i transferència, i explicar la despesa imputada a les diferents partides del pressupost, justificant la necessitat de la despesa per a la realització de les activitats i indicant les desviacions respecte del pressupost inicial.

b) La certificació global de la despesa del projecte on s'incorporaran les despeses de l'activitat i que agruparà les justificacions parcials anteriors i la resta de la despesa executada en el període final del projecte, en els mateixos termes, amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. S'han d'incorporar les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i, si escau, la documentació acreditativa del pagament, consistent en un extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, la documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor. La justificació de la despesa s'ha de fer d'acord amb el procediment previst en el Manual de procediments del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 (<http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/2014_2020/CAST_MP-_GENCAT_PO_FEDER_2014-2020.pdf>). No cal incorporar aquesta documentació quan es tracti de despeses indirectes i despeses de personal, que es justifiquen pel mètode simplificat.

c) Detall dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.

d) Carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin.

22.4 Els models normalitzats de justificació es poden obtenir a través de l'aplicació SIFECAT1420 (<https://aplicacions.economia.gencat.cat/sifecat1420>), a la pàgina web de l'AGAUR (<http://agaur.gencat.cat/ca/inici>) i a través de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits>).

22.5 No s'accepten ampliacions del període de justificació sense motivar-ne prèviament la necessitat. Correspon al director executiu o directora executiva de l'AGAUR acceptar, si escau, l'ampliació del període de justificació. En cas de demanar-ne l'ampliació, la sol·licitud s'ha de presentar abans que finalitzi el període inicial de justificació.

 

—23 Drets de propietat industrial i intel·lectual

Aquests ajuts no poden ser interpretats en cap cas com una cessió o transmissió de tots els drets de propietat industrial o intel·lectual dels quals les entitats beneficiàries fossin titulars amb caràcter previ a l'inici de l'execució dels projectes, ni tampoc de cap dret que es generi durant l'execució dels projectes.

 

—24 Difusió i publicitat

24.1 Tota referència en qualsevol mitjà de difusió a les actuacions vinculades a aquesta convocatòria ha de fer constar el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. L'entitat beneficiària ha d'incloure el logotip corresponent que consta al Programa d'identificació visual (PIV), editat a la pàgina web <http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/>.

24.2 Les entitats beneficiàries tenen l'obligació d'incorporar l'emblema de la Unió Europea i la referència a la Unió Europea i al Fons Europeu de Desenvolupament Regional en totes les actuacions de difusió i publicitat de l'actuació objecte de subvenció, d'acord amb els articles 115 a 117 i l'annex XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, seguint les característiques tècniques que recullen el capítol II i l'annex II del Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol. Aquesta obligació entra en vigor en el moment en què es comuniqui formalment a l'entitat beneficiària l'aprovació del cofinançament.

Les mesures d'informació i comunicació que han d'adoptar les entitats beneficiàries durant l'execució dels ajuts són les següents:

a) Fer constar que l'actuació subvencionada s'ha realitzat amb una ajuda FEDER amb el text: “Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)”.

b) Incloure en els béns inventariables adquirits una etiqueta que indiqui que ha estat cofinançat amb FEDER, si escau.

c) Col·locar un cartell amb informació sobre el projecte (d'una mida mínima de DIN A3), en el qual es faci menció de l'ajut financer FEDER, en un lloc visible per al públic.

d) Fer una descripció breu a la pàgina web de l'entitat beneficiària, en cas que en disposi, del projecte, amb els objectius i els resultats, i amb menció del suport financer de la Unió Europea. Si l'entitat beneficiària no disposa de pàgina web, la publicació s'ha de fer a la pàgina web de l'òrgan competent.

e) Fer difusió a les xarxes socials de les actuacions que es duguin a terme en relació amb els projectes objecte de finançament utilitzant l'etiqueta #FEDERrecerca.

 

—25 Comprovació i control

25.1 L'AGAUR és l'encarregada d'efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és aplicable. L'AGAUR pot revisar les subvencions ja concedides, en especial la possibilitat de modificar la resolució de concessió en cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

25.2 Les entitats beneficiàries han de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes, la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació o altres òrgans competents requereixin, d'acord amb la normativa de la Generalitat en matèria de subvencions.

 

26 Revocació

L'incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions que estableixen aquestes bases i la resta de normativa aplicable dona lloc a l'obertura d'un expedient per incompliment, la resolució del qual pot determinar la revocació total o parcial de l'ajut i l'obligació de retornar la quantitat corresponent.

 

—27 Sancions

En cas d'incompliment del que preveuen les bases reguladores, són aplicables el règim sancionador previst per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

 

28 Incompatibilitats

28.1 L'import de les subvencions en cap cas pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb el que disposa l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

28.2 D'acord amb el que disposa l'article 271, apartat 27.b) del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, una operació pot rebre ajut d'un o diversos fons estructurals i d'inversió europeus (EIE) d'un o diversos programes i d'altres instruments de la Unió, a condició que la despesa declarada en una sol·licitud de pagament corresponent a un dels fons EIE no es declari per demanar ajut d'un altre fons o instrument de la Unió, o ajut del mateix fons en el marc d'un programa diferent.

 

—29 Confidencialitat

Tota la informació relacionada amb els projectes presentats en el marc d'aquestes bases, incloent-hi la gestió, l'avaluació i els resultats, és de naturalesa confidencial, per la qual cosa s'han de prendre les mesures adequades i pertinents per al tractament de la informació i no se n'han de divulgar els resultats o la informació sensible sense el consentiment necessari de totes les parts implicades.

 

30 Publicitat de les subvencions atorgades

30.1 D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 94.6 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, quan les subvencions concedides, individualment considerades, siguin del mateix import o d'un import superior a 3.000 (tres mil) euros, l'AGAUR ha de donar publicitat dels atorgaments d'aquestes subvencions mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, de manera trimestral, al DOGC, indicant la convocatòria, el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, la persona beneficiària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció.

30.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la Transparència.

30.3 El destinatari de l'ajut figurarà en una llista de beneficiaris de fons FEDER consultable a Internet, d'acord amb el que disposa l'article 115.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

 

III Informació referent a la normativa comunitària sobre ajuts estatals de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

 

1. Definicions del Marc sobre ajuts estatals d'R+D+I (DOUE 2014/C 198/01, 27.6.2014) aplicables

Organisme de recerca i difusió de coneixements: tota entitat (per exemple, universitats o centres de recerca, organismes de transferència de tecnologies, intermediaris d'innovació o entitats col·laboratives reals o virtuals orientades a la recerca), amb independència de la seva condició jurídica (de dret públic o privat) o de la seva forma de finançament, el principal objectiu de la qual sigui dur a terme recerca fonamental, recerca industrial i desenvolupament experimental i difondre'n els resultats mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia i coneixement. Quan aquesta entitat porti a terme també activitats econòmiques, el finançament, els costos i els ingressos respectius s'han de consignar per separat. Les empreses que puguin exercir una influència decisiva en l'entitat (perquè en són accionistes o membres) no poden gaudir d'accés preferent als resultats que generi.

Activitats econòmiques dels organismes de recerca i difusió de coneixements o infraestructures de recerca: l'apartat 2.1.2 del Marc d'R+D+I es refereix a activitats econòmiques quan els organismes de recerca o les infraestructures de recerca s'utilitzen per a activitats com ara el lloguer dels equips o els laboratoris a empreses, la prestació de serveis a empreses o la realització de recerca amb contracte.

Activitats no econòmiques dels organismes de recerca i difusió de coneixements o infraestructures de recerca: a l'apartat 2.1.1 del Marc, es considera que les activitats següents realitzades per organismes de recerca i difusió de coneixements o infraestructures de recerca solen ser de naturalesa no econòmica:

a) Les activitats primàries dels organismes de recerca i les infraestructures de recerca:

L'ensenyament per aconseguir més i millor personal qualificat (segons la jurisprudència i la pràctica decisional de la Comissió, la comunicació sobre noció d'ajut d'Estat i sobre servei d'interès econòmic general, l'ensenyament impartit dins del sistema nacional d'educació, finançat predominantment o totalment per l'Estat i supervisat per aquest Estat, es pot considerar una activitat no econòmica).

R+D independent per millorar els coneixements i la comprensió quan l'organisme de recerca o la infraestructura de recerca emprengui una col·laboració efectiva. La prestació de serveis d'R+D i l'R+D realitzada per compte d'empreses no poden ser considerades R+D independents.

Àmplia difusió de resultats de les recerques en forma no discriminatòria, no exclusiva, per exemple, mitjançant l'ensenyament, bases de dades d'accés obertes, publicacions o programes informàtics oberts.

b) Activitats de transferència de coneixements quan les duen a terme els organismes de recerca o la infraestructura de recerca (inclosos els seus departaments i filials) o de manera conjunta o per compte d'aquestes institucions, i quan tots els beneficis generats es tornen a invertir en activitats primàries dels organismes de recerca o la infraestructura de recerca. El caràcter no econòmic d'aquestes activitats no queda afectat pel fet de contractar amb tercers la prestació dels serveis mitjançant una licitació pública.

Transferència de coneixements: tot procés destinat a adquirir, obtenir i compartir coneixements expressos i tàcits, incloses les tècniques i les competències en activitats econòmiques i no econòmiques com ara col·laboracions en recerca, consultoria, concessió de llicències, creació d'empreses derivades, publicació i mobilitat d'investigadors i personal d'un altre tipus que participi en aquestes activitats. A més de coneixements científics i tecnològics, inclou altres tipus de coneixements, com ara: coneixements de l'ús de normes i reglaments que els incorporen i d'entorns de condicions reals de funcionament i mètodes d'innovació en matèria d'organització, així com gestió de coneixements relacionats amb la identificació, l'adquisició, la protecció, la defensa i l'explotació d'altres actius immaterials.

Estudi de viabilitat: avaluació i anàlisi del potencial d'un projecte, amb l'objectiu de donar suport al procés de presa de decisions de manera objectiva i racional descobrint els seus punts forts i febles, i les seves oportunitats i amenaces, així com de determinar els recursos necessaris per dur-lo a terme i, en última instància, les seves perspectives d'èxit.

Serveis d'assessorament en matèria d'innovació: consultoria, assistència i formació en els àmbits de la transferència de coneixements; adquisició, protecció i explotació d'actius immaterials, i ús de normes i reglaments que els incorporen.

Serveis de suport a la innovació: subministrament de locals, bancs de dades, biblioteques, investigació de mercats, laboratoris i etiquetatge de qualitat, assaig i certificació per desenvolupar productes, processos o serveis més eficaços.

Actius immaterials: actius sense materialització física o financera, per exemple, patents, llicències, saber fer o un altre tipus de propietat intel·lectual.

Innovació en matèria d'organització: aplicació d'un nou mètode organitzatiu a les pràctiques comercials, l'organització del centre de treball o les relacions exteriors d'una empresa; no s'hi inclouen els canvis basats en mètodes organitzatius ja emprats a l'empresa, els canvis en l'estratègia de gestió, les fusions i les adquisicions, l'abandonament d'un procés, la mera substitució o ampliació de capital, els canvis exclusivament derivats de variacions del preu dels factors, la personalització (customisation), la localització, els canvis periòdics de caràcter estacional o altres canvis cíclics i el comerç de productes nous o significativament millorats.

Costos de personal: costos relacionats amb el personal investigador i tècnic i altre personal auxiliar, en la mesura que estigui dedicat al projecte o activitat en qüestió.

Innovació en matèria de processos: aplicació d'un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat (inclosos els canvis significatius quant a tècniques, equips o programes informàtics); no s'hi inclouen els canvis o les millores d'importància menor, l'augment de les capacitats de producció o servei mitjançant la introducció de sistemes de fabricació o logística molt similars als ja utilitzats, l'abandonament d'un procés, la mera substitució o ampliació de capital, els canvis exclusivament derivats de variacions del preu dels factors, la personalització (customisation), la localització, els canvis periòdics de caràcter estacional o altres canvis cíclics i el comerç de productes nous o significativament millorats.

2. Qüestions relatives a la realització d'activitats econòmiques i no econòmiques per part de l'organisme de recerca o la infraestructura de recerca i el càlcul del volum de les activitats no econòmiques sobre la capacitat anual de la institució (punt 20 del Marc d'R+D+I)

Quan un organisme de recerca o una infraestructura de recerca s'utilitzen per a activitats tant econòmiques com no econòmiques, el finançament públic només estarà subjecte a les normes sobre ajuts estatals en la mesura que cobreixi costos relacionats amb activitats econòmiques. Quan l'organisme de recerca o la infraestructura de recerca s'utilitzin gairebé exclusivament per a una activitat no econòmica, poden quedar exclosos totalment de l'àmbit d'aplicació de les normes esmentades sempre que el seu ús econòmic sigui purament accessori, és a dir, correspongui a una activitat que estigui relacionada directament amb el seu funcionament o sigui necessària per al funcionament de l'organisme de recerca o la infraestructura de recerca o estigui estretament vinculat al seu principal ús no econòmic, i tingui un abast limitat. A l'efecte d'aquest Marc, la Comissió considerarà que aquest és el cas quan les activitats econòmiques consumeixen exactament els mateixos recursos (per exemple, material, equipament, mà d'obra i capital fix) que les activitats no econòmiques i la capacitat assignada cada any a les activitats econòmiques esmentades no supera el 20% de la capacitat anual total de la institució.

En relació amb aquest paràgraf, la Comissió Europea ha proporcionat algunes interpretacions:

La Comissió ha donat flexibilitat per establir com s'ha de repartir la “capacitat” dedicada a cada tipus d'activitat en relació amb la capacitat anual de la institució: es pot mesurar a partir d'indicadors com, per exemple, el temps d'ús o els recursos consumits (diners) anualment, etc.

En cas que la institució de recerca tingui filials amb diverses personalitats jurídiques, aclareix que el càlcul d'aquest 20% es refereix a l'entitat rellevant. És a dir, una entitat (pot ser una filial o spin-off, un laboratori o un departament, tingui personalitat jurídica pròpia o no) serà entitat rellevant quan tingui efectivament a la seva disposició una estructura organitzativa, capital, actius, recursos i personal, de manera que pugui dur a terme la seva activitat independentment o individualment. En aquest cas, el càlcul del 20% es refereix a la seva capacitat i no a la capacitat total de la institució de recerca de la qual depèn o amb la qual està vinculada.

El càlcul del 20% s'ha de fer considerant el nivell de capacitat destinat per la institució a activitats econòmiques no tan sols en el moment actual, sinó que també cal fer una previsió per als propers anys. Aquesta previsió ha de comprendre els anys en què l'ajut tindrà un efecte en l'organització; per exemple, si l'ajut s'utilitza per a l'adquisició d'equips i material o la millora de la infraestructura de recerca, el temps que cal considerar són els anys que es trigui a amortitzar aquests béns i equips.

 

IV Normes específiques d'elegibilitat de despeses imputables als ajuts per a xarxes d'R+D+I

 

És aplicable l'Ordre HFP/1979/2016, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per al període 2014-2020.

1. Despeses directes

Són totes les despeses que es poden relacionar directament amb les activitats desenvolupades en l'execució del programa de valorització i transferència.

Aquestes despeses s'han de preveure a la sol·licitud i no poden incórrer en sobre-finançament d'acord amb allò que disposa l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Sistema de justificació: depenent de la naturalesa de la despesa directa, s'aplica un dels mètodes següents:

a) Despesa realment incorreguda i desemborsada.

b) Costos simplificats, basats en barems de costos estàndards.

c) Finançament a tipus fix aplicant un percentatge.

1.1 Despeses de personal

1.1.1 Concepte

Són les despeses en què ha incorregut l'entitat beneficiària de l'ajut com a retribució de les persones que hi estan vinculades mitjançant una relació de caire laboral o administratiu (segons la naturalesa de l'entitat) que implica l'ocupació d'un lloc de treball i l'obligació de satisfer cotitzacions socials per ambdues parts.

Només es poden justificar les despeses del personal relacionades amb activitats que la institució beneficiària no faria si no dugués a terme l'operació (art. 6.2 de l'Ordre HFP/1979/2016).

Només s'admet la imputació de despeses de personal en els casos següents:

a) Personal específicament incorporat a la plantilla de l'entitat beneficiària per a la realització exclusiva d'activitats finançades pel FEDER. N'ha de quedar constància inequívoca en l'instrument jurídic en el qual es recull la incorporació (contracte de treball, resolució de nomenament, etc.).

b) Personal ja contractat que sigui adscrit de manera expressa i inequívoca a la realització de les activitats finançades pel FEDER. N'ha de quedar constància inequívoca en l'instrument jurídic en el qual es recull la incorporació (contracte de treball, resolució de nomenament, etc.). Aquesta dedicació ha de ser compatible amb les tasques pròpies del lloc de treball desenvolupat, d'acord amb l'instrument jurídic que el vincula amb l'entitat beneficiària.

No es consideren elegibles en cap cas els contractes en pràctiques, els contractes predoctorals ni qualsevol altre que tingui caràcter formatiu.

No es considera despesa de personal les despeses de contractació de persones, físiques o jurídiques, que estan donades d'alta en l'impost d'activitats econòmiques i reben el pagament dels seus serveis per mitjà de l'emissió de factures o documents equivalents, encara que l'objecte del contracte sigui la prestació de serveis a la seu de l'entitat beneficiària. Aquest tipus de despesa es considera un servei i, per tant, es pot incorporar a la categoria de despeses de prestació de serveis externs.

1.1.2 Base per al càlcul

La base del càlcul és el cost brut anual del lloc de treball, que és la suma de les retribucions brutes anuals i la quota patronal de les cotitzacions socials.

Es consideren retribucions brutes els conceptes salarials fixos que es perceben cada mes i les pagues extres.

No formen part de la base del càlcul:

a) Els premis, els incentius, la productivitat i altres conceptes no fixos.

b) Els períodes de baixa ni altres situacions en què el personal no presti serveis a la institució, fora dels descansos obligatoris.

c) Les indemnitzacions per desplaçaments, dietes ni despeses similars que siguin originades per la prestació de serveis per part del personal fora de la seu de l'entitat beneficiària, que s'inclouen dins del concepte d'altres despeses.

Aquesta base és la que s'utilitza per calcular la despesa elegible en funció del sistema de justificació escollit. En aquells projectes plurianuals en què la convocatòria en preveu justificacions parcials, aquesta base es revisarà anualment en funció de l'últim exercici tancat disponible.

L'import de la despesa de personal justificada imputable a un any en concret es calcularà d'acord amb el tancament de l'exercici immediatament anterior.

1.1.3 Sistema de justificació

Les entitats beneficiàries podran escollir entre dos sistemes de justificació: costos simplificats o costos reals.

a) Costos simplificats: la despesa de personal admissible segons una tarifa sobre el nombre d'hores efectivament dedicades a l'execució de l'operació. La tarifa correspon a un tant per hora (article 68.2 del RDC 1303/2013 i article 14 de l'Ordre HFP/1979/2016):

Cost imputable al projecte = cost/hora × nombre d'hores de dedicació al projecte

El càlcul del cost per hora es farà a partir del temps anual de treball estàndard, 1.720 hores: Cost/hora = cost brut anual elegible del lloc de treball / 1.720 hores.

b) Costos reals: la despesa realment feta i desemborsada (norma 6 de l'Ordre HFP/1979/2016). Es justifica basant-se en les nòmines efectivament pagades i les declaracions de cotitzacions socials (RLC i RNT) i de retencions de l'IRPF. Amb aquest sistema s'imputen els costos reals basant-se en les hores de dedicació del personal a l'operació i en el cost brut anual:

Es calcula un percentatge de dedicació basant-se en les hores de treball: Percentatge de dedicació = hores de dedicació × 100 / hores de treball obligatòries del període considerat.

Aquest percentatge s'aplica a cadascuna de les despeses que es justifiquin (nòmines, cotitzacions socials i retencions d'impostos). Aquest percentatge pot arribar al 100% en el cas de dedicació total.

1.1.4 Justificació documental de la despesa de personal

a) Per als dos mètodes de justificació:

- Contracte de treball o document equivalent on constin l'adscripció al projecte i la dedicació.

- Sistema de registre de temps que cobreixi el 100% del temps treballat.

- Certificat de la dedicació del personal imputat al projecte, signat per la persona que n'és responsable.

- Cal tenir constància del procediment de selecció de les persones contractades expressament i assignades al projecte, que s'ha d'haver fet d'acord amb les normes aplicables a l'entitat beneficiària i respectant, en tot cas, els principis de transparència, publicitat i concurrència.

- En el cas del personal que tingui una vinculació laboral o administrativa amb l'entitat beneficiària començada abans de l'inici del període d'execució del projecte, l'entitat beneficiària ha d'acreditar la idoneïtat del seu perfil respecte a la realització de les activitats cofinançades pel FEDER.

b) En el cas d'utilitzar el mètode de costos simplificats:

- En el cas d'utilitzar costos simplificats, el document d'establiment de les condicions de l'ajut ha de recollir la tarifa d'hora resultant per cada treballador o categoria de treballador, i la periodicitat amb la qual es revisarà.

- A l'hora d'establir la tarifa per hora, cal un certificat del servei de recursos humans de la institució sol·licitant en el qual constin les retribucions brutes i la quota de cotitzacions socials a càrrec de la institució sol·licitant.

- Per comprovar els imports cal acompanyar el certificat amb la documentació següent:

- En el cas de llocs ja ocupats a jornada completa: resum anual de nòmina del darrer any on constin les retribucions brutes i les cotitzacions socials a càrrec de la institució sol·licitant.

- En el cas de llocs vacants o ocupats a temps parcial o amb reducció de jornada: taules retributives oficials o documents equivalents on constin les retribucions brutes anuals dels llocs de la mateixa categoria amb ocupació a temps complet. En aquest cas, el cost brut anual es calcula per la mitjana dels costos laborals dels empleats de la mateixa categoria o nivell professional a temps complet.

c) En el cas d'optar per la justificació pel sistema de costos reals:

Cal poder demostrar les sortides de fons corresponents al pagament de les nòmines i a la presentació i el pagament per part de l'entitat beneficiària de les liquidacions dels impostos que està obligada a retenir al personal i de les cotitzacions socials, tant la part corresponent al treballador com la corresponent a la institució sol·licitant.

1.2 Despeses de viatge i allotjament

1.2.1. Concepte

Són les despeses directes corresponents als desplaçaments que facin les persones assignades al projecte imprescindibles per al desenvolupament de les tasques que tenen assignades i que estiguin directament lligades a l'activitat del projecte. Les despeses han de ser abonades per l'entitat beneficiària. S'han de dur a terme segons les pràctiques habituals de l'entitat quant a viatges i allotjaments. Si no hi ha una pràctica habitual documentada, es pren com a referència el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei. S'estableixen quatre tipus de despesa:

a) Despeses de viatge: les quantitats acreditades per la utilització de mitjans de transport i que ha abonat directament l'entitat beneficiària o que van a càrrec de la persona o persones a càrrec del projecte i que l'entitat beneficiària ha compensat.

b) Despeses d'allotjament: les quantitats acreditades en concepte d'allotjament que ha abonat directament l'entitat beneficiària o que van a càrrec de la persona o persones a càrrec del projecte i que l'entitat beneficiària ha compensat.

c) Despeses de manutenció: les quantitats acreditades en concepte de manutenció a càrrec de la persona o persones a càrrec del projecte i que l'entitat beneficiària ha compensat.

d) Despeses d'inscripció: les quantitats acreditades en concepte d'inscripció a fires sectorials o altres esdeveniments similars que ha abonat directament l'entitat beneficiària.

No són elegibles les despeses d'extensions sobre el viatge planificat, les despeses de manutenció fora del que s'hagi contractat o fora de les dietes que apliqui la institució normalment ni les despeses realitzades per persones que no consten com a membres de l'equip investigador del projecte.

1.2.2 Base de càlcul

Import realment abonat en forma de factura pagada directament per la institució o en forma de rescabalament a la persona interessada d'acord amb rebuts i factures.

1.2.3 Sistema de justificació

Costos reals

1.2.4 Justificació documental

a) Justificació de la necessitat per part de la persona responsable del projecte.

b) Documentació que justifiqui la realització de l'activitat que ha donat peu a les despeses de viatge (actes de les reunions, ordre del dia, etc.).

c) Factura d'allotjament, bitllet de transports o document equivalent que provi la realització efectiva del desplaçament.

1.3 Dietes per desplaçament del personal de l'entitat coordinadora

1.3.1 Concepte

Són les despeses directes corresponents a les dietes per desplaçament que faci el personal de l'entitat coordinadora assignada al projecte imprescindibles per al desenvolupament de les tasques que tenen assignades. Les quantitats que s'acrediten per satisfer les despeses de manutenció amb mitjans propis en què ha incorregut una persona o persones amb una relació laboral o funcionarial amb l'entitat beneficiària per la prestació d'un servei fora de la seu de l'entitat beneficiària i per compte d'aquesta, que van a càrrec de la persona o persones que presten el servei, que generen un dret a indemnització a la persona que els ha suportat i que l'entitat beneficiària ha compensat.

1.3.2 Base de càlcul

Import realment abonat en forma de dieta. El càlcul de l'import es fa segons els barems estàndards de la institució beneficiària o, en cas que no n'hi hagi, segons els imports que recull el Decret 138/2008.

1.3.3 Sistema de justificació

Costos reals

1.3.4 Justificació documental

a) Justificació de la necessitat per part de la persona responsable de l'operació.

b) Documentació que justifiqui la realització de l'activitat que ha donat peu a les despeses de viatge (actes de les reunions, ordre del dia, etc.).

c) Abonament en nòmina de les dietes corresponents.

d) Document que justifiqui els barems estàndards que utilitza la institució beneficiària per al càlcul de les dietes. En cas que no n'hi hagi, s'aplica el que disposa el Decret 138/2008, d'indemnitzacions per raó del servei.

1.4 Despeses de contractació de serveis i treballs externs de consultoria, incloent-hi l'assessorament jurídic i la consultoria tecnològica (com a màxim el 50% del total del pressupost).

1.4.1 Concepte

Són totes les despeses derivades de la contractació de serveis, treballs externs o altres, l'assessorament jurídic i la consultoria tecnològica prestats per tercers que es justifiquen mitjançant factures emeses pels prestadors dels serveis. Cal demostrar que són imprescindibles per a la realització de l'operació i que no les pot fer l'entitat beneficiària amb els seus propis recursos, independentment del lloc on es presti el servei o es faci el treball.

La contractació ha de complir l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i, en cas que l'adjudicatari del contracte subcontracti tercers, l'article 227 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.

No són elegibles les despeses pels conceptes següents:

a) Els serveis de muntatge o instal·lació associats a l'adquisició d'equipament i que formen part del contracte d'adquisició com una despesa accessòria.

b) Els treballs que fa l'entitat beneficiària per a si mateixa.

c) Les notes de càrrec o factures de serveis interns prestats per altres òrgans o departaments de la mateixa entitat beneficiària (per exemple, la factura d'imputació d'hores de serveis cientificotècnics expedida amb el mateix NIF de l'entitat beneficiària).

1.4.2 Base de càlcul

Import abonat efectivament.

1.4.3 Sistema de justificació

Costos reals.

1.4.4 Justificació documental

a) Evidència que el servei i els treballs externs de recerca i consultoria tecnològica s'han dut a terme.

b) Procediment de contractació (segons l'import), factura i comprovant de pagament i comprovant de la sortida efectiva de fons.

c) Expedient de contractació en funció de l'import contractat i d'acord amb la normativa vigent sobre contractació pública, en aquelles entitats beneficiàries en què s'apliqui.

d) En cas que les despeses s'hagin dut a terme en el marc de la normativa de contractació pública, cal justificar el procediment de contractació emprat i l'acreditació de les tres ofertes.

e) En cas que l'entitat beneficiària no estigui sotmesa a la normativa sobre contractació pública, s'aplica el que estableix l'article 31.3 de la Llei general de subvencions. En resum: quan la despesa contractada sigui superior als límits que marca la normativa sobre contractació pública per als contractes menors (15.000,00 € + IVA), les entitats beneficiàries han de demostrar que han sol·licitat abans de la contractació un mínim de tres ofertes de diferents proveïdors i han de justificar la tria segons els criteris d'eficiència i economia, en especial quan no s'hagi triat la proposta econòmica més avantatjosa.

f) En cas que sigui un proveïdor únic qui pugui donar el servei, certificat del proveïdor on indiqui que és l'únic que pot donar el servei i per què.

1.5 Despeses de formació específica relacionades amb l'objecte del programa de valorització i transferència.

1.5.1 Concepte

Les despeses derivades d'activitats de formació específica imprescindibles per a l'execució del projecte i que estiguin clarament en línia amb els objectius de valorització i transferència de resultats establerts a la convocatòria, sempre que s'iniciïn i finalitzin dins del període d'execució del projecte i siguin dutes a terme per un membre de l'equip investigador del projecte.

No es consideren elegibles, en cap cas, les despeses de formació reglada docent, cursos d'idiomes i cursos d'informàtica o qualsevol despesa que generi dubtes sobre la seva imputació directa al projecte.

1.5.2 Import

Import abonat efectivament.

1.5.3 Sistema de justificació

Costos reals.

1.5.4 Justificació documental

a) Procediment de contractació (segons import), factura i comprovant de pagament.

b) Addicionalment es pot demanar justificant de les pràctiques comptables habituals de la institució per imputar aquesta categoria de despeses directament als projectes.

1.6 Altres despeses directes: participació en fires i congressos, subscripcions a bases de dades en línia, despeses de divulgació i publicitat i similars.

1.6.1 Concepte

Recull totes aquelles despeses que són imprescindibles per a la realització del projecte la naturalesa de les quals no es pot classificar en cap altra categoria de despeses. Poden ser despeses de divulgació i publicitat, subscripcions a bases de dades en línia i altres de similars que es puguin imputar de manera indubtable a l'operació, i inscripció a fires sectorials o altres esdeveniments similars la temàtica dels quals estigui directament lligada a l'activitat del projecte.

No és elegible qualsevol despesa que generi dubtes sobre la seva imputació directa a l'operació, despeses que la institució, en la seva pràctica comptable habitual, consideri despeses indirectes i no les imputi; les operacions o les despeses que es poden classificar en una altra categoria, en especial les que signifiquen la prestació d'un servei.

1.6.2 Import

Import abonat efectivament.

1.6.3 Sistema de justificació

Costos reals.

1.6.4 Justificació documental

a) Certificat per part de la persona responsable de l'operació en què es justifiqui la necessitat de la despesa per a la realització del projecte.

b) Procediment de contractació (segons import), factura i comprovant de pagament.

c) Addicionalment es pot demanar justificant de les pràctiques comptables habituals de la institució per imputar aquesta categoria de despeses directament als projectes.

 

2. Despeses indirectes

2.1 Concepte

Les despeses indirectes són totes aquelles despeses que no es poden identificar com a directament relacionades amb la realització de les actuacions que componen l'operació, però que són necessàries per a la seva execució (despeses administratives, de gestió, honoraris comptables, despeses d'energia, neteja, etc.).

Han de figurar explícitament al document d'establiment de condicions de l'ajut (DECA) i han d'estar d'acord amb els criteris i el procediment de selecció d'operacions (CPSO) que podeu consultar a través del web del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya (<http://fonseuropeus.gencat.cat/ca/periode_de_programacio_2014-2020/Inversio_en_creixement_i_ocupacio_2014_2020/po_feder_2014_2020/Programa_Operatiu_FEDER_2014_2020/>).

2.2 Import

Percentatge fix, el 15% de les despeses directes de personal elegible que estan recollides com a tals en el pressupost de l'operació, i les despeses derivades de contractes de serveis prestats per personal extern o adscrit sempre que aquests costos puguin identificar-se clarament (article 13 de l'Ordre HFP/1979/2016) i constin com a despeses de personal. L'import de base del càlcul serà l'import justificat de despeses de personal que siguin considerades elegibles. (article 68.1.b del RDC)

2.3 Mètode de justificació

Mètode simplificat. Aplicació d'un percentatge fix.

2.4 Justificació documental

No cal justificació. Càlcul automàtic del 15% de l'import acceptat de les despeses de personal un cop verificades.

En fase de verificació es poden demanar comprovants de la realització efectiva de les despeses a través dels registres comptables i dels comprovants de despesa associats.

 

3. Despeses no elegibles

3.1 Concepte

Són totes aquelles despeses que compleixen almenys alguna de les característiques següents:

a) Incorregudes fora del període d'elegibilitat (independentment de la data de pagament).

b) Les derivades d'operacions concloses o executades abans de presentar la sol·licitud de pagament. Les operacions concloses abans de la designació de l'autoritat de gestió / organisme intermedi (AG/OI), però després de la sol·licitud a l'òrgan atorgador seran subvencionables si finalment es designa l'AG/OI i en la convocatòria figura la possibilitat de cofinançament i compleixen els criteris temporal i de selecció.

c) Impostos indirectes.

d) Impost sobre el valor afegit.

e) Impost sobre societats.

f) Impostos personals sobre la renda quan els suporta directament el beneficiari.

g) Interessos de deutors i despeses financeres.

h) Diferències de tipus de canvi.

i) Interessos de demora.

j) Tributs i despeses de procediments judicials.

k) Donacions.

l) Contribucions en espècie.

m) Subscripcions a bases de dades en línia.

n) Taxes oficials associades a drets de propietat intel·lectual i industrial.

o) Costos d'utilització de serveis interns (vegeu l'apartat següent).

p) En l'adquisició de béns i serveis per contracte públic: descomptes efectuats, taxes de direcció, control de qualitat pagats pel contractista.

q) Ingressos nets durant l'execució d'operació que s'hagin de deduir d'acord amb l'article 65.8 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, de 17 de desembre.

r) Despeses de servei d'àpats (càtering).

s) Despeses de protecció de la propietat intel·lectual

t) Despeses generades per entitats participant de la xarxa i facturades a l'entitat beneficiària.

 

4. Cas especial dels costos d'utilització de serveis interns (no elegibles)

Què són: aquelles contribucions en espècie que consisteixen en els costos d'utilització de serveis interns de la mateixa institució beneficiària per al desenvolupament de part de les actuacions que formen part de l'operació i calculats a partir de la comptabilitat analítica de la mateixa entitat beneficiària que els presta.

Què no són: qualsevol treball o servei intern que no es pugui imputar directament al projecte. Qualsevol imputació genèrica de despeses sense base comptable comprovable. Tampoc no ho són el repartiment de despeses internes no imputables directament als serveis utilitzats. Tampoc no entren en aquesta categoria els serveis el cost dels quals s'imputa amb un preu mitjà, sense detallar-ne els components del preu ni excloure'n els costos indirectes. Tampoc despeses indirectes, ni marges interns ni cap altra figura similar.

Elegibilitat: directament com a tals no són elegibles, atès que la normativa dels fons estructurals europeus per al període 2014-2020 no en permet l'elegibilitat. Hi ha, però, alguns components del cost que sí que són elegibles, sempre que es classifiquin en la categoria de despesa adequada i compleixin els requisits corresponents a cada categoria:

Material fungible: el fungible utilitzat per a la prestació del servei.

Utilització d'equips: en funció del règim de propietat dels equips utilitzats en la prestació del servei (depreciació, lísing o lloguer) i pel temps de prestació del servei.

Despeses indirectes: en el moment en què les despeses detallades anteriorment entren a formar part de la categoria de despesa, entren en la base de càlcul de les despeses indirectes imputables al projecte.

Sistema de justificació: a banda del sistema de justificació de cada despesa específica, factura interna detallada segons el sistema de comptabilitat analítica de la institució. La factura ha de detallar les categories de cost que s'imputen (hores de consum de l'equip, components d'un sol ús de l'equip), les quals han de correspondre a costos directament imputables a la prestació del servei.

Justificació documental: a banda del sistema de justificació de cada despesa específica:

Factura interna on consti el detall dels recursos directes imputables a la utilització de l'equip o a la prestació del servei.

Prova de l'existència d'un registre d'utilització dels equips implicats que permeti una mesura directa de l'ús de l'acció i n'asseguri la traçabilitat.

 

V Recomanacions per a l'acord de xarxa d'R+D+I: principals aspectes organitzatius que han de desenvolupar les parts, tal com estableix la base 2.5 d'aquestes bases reguladores

 

1. Objecte de l'acord

- Constitució d'una xarxa d'R+D+I i regulació de la relació entre els membres. Cal fer-hi constar expressament la data d'inici de la vigència de l'acord de creació de la xarxa, que en cap cas no pot ser anterior a la data d'inici del termini d'execució de les activitats que prevegi la convocatòria.

- Dades de l'entitat coordinadora, persona responsable i persona de contacte.

- Dades de les entitats que hi participen i persona responsable de cadascuna de les entitats.

- Autorització a l'entitat coordinadora per representar la xarxa i a l'efecte d'aquesta convocatòria.

- Procediment de modificació de la composició de la xarxa.

- Procediment de dissolució i liquidació de la xarxa.

 

2. Àmbit d'actuació i finalitats de la xarxa

Determinar principis i finalitats de la xarxa.

 

3. Membres de la xarxa

- Cadascuna de les entitats ha d'identificar de manera clara quin és el seu paper dintre de la xarxa d'R+D+I i establir la vinculació de cada entitat integrant.

- Establir un procediment per a l'acceptació de nous membres, si és el cas.

- Establir les causes per les quals un membre pot perdre la seva condició de membre.

- Determinar les conseqüències de la sortida del membre.

 

4. Drets i obligacions dels membres

Identificar els drets i les obligacions de cadascun dels membres, d'acord amb la seva vinculació.

 

5. Òrgans de governança

- Determinar quins són els òrgans de gestió de la xarxa.

- Determinar les facultats i les normes de funcionament de cada òrgan.

 

6. Gestió interna

L'entitat coordinadora realitzarà la gestió interna de la xarxa, per a la qual cosa disposarà del finançament corresponent.

 

7. Gestió dels conflictes d'interessos

Establir una política de gestió de conflictes d'interès que puguin sorgir.

 

8. Propietat industrial i intel·lectual

Identificar les normes que regularan l'ús de la propietat intel·lectual i industrial generada per les activitats de la xarxa, en cas que existeixi.

 

9. Confidencialitat

Determinar les normes de confidencialitat que han de regir l'accés i l'intercanvi d'informació dels membres de la xarxa, sens perjudici del que disposa el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell.

 

10. Durada de la xarxa d'R+D+I

En principi, i si no es disposa una altra cosa en l'acord de xarxa, l'acord no hauria de quedar extingit fins que s'hagin efectuat tots els informes i pagaments previstos, fins que s'hagin complert totes les obligacions amb l'Administració i fins que hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, en tot cas, ha de continuar vigent després de la data de la seva extinció tot allò compromès en les clàusules de confidencialitat, propietat i explotació de resultats.

 

11. Règim de resolució de conflictes

Establir un mecanisme intern, previ a sotmetre les desavinences a tercers externs a la xarxa. En aquest sentit, seria convenient establir qui actuaria de mediador i qui seria l'encarregat de proposar una solució al conflicte.

 

VI Descripció dels nivells TRL i SRL a l'efecte d'aquesta convocatòria

 

TRL

El nivell de maduresa tecnològica (TRL, technology readiness level) és una forma acceptada per mesurar el grau de maduresa d'una tecnologia.

TRL 1: principis bàsics observats i documentats.

TRL 2: concepte tecnològic o aplicació formulada.

TRL 3: funció analítica i funció experimental crítica o prova de concepte característica.

TRL 4: component o validació de la placa de proves en un laboratori.

TRL 5: component o validació de la placa de proves en un entorn rellevant.

TRL 6: model de sistema/subsistema o “demo” de prototip en un entorn rellevant.

TRL 7: demostració del sistema prototip en un entorn operacional.

TRL 8: sistema real completat i verificat a través de proves i demostracions.

TRL 9: sistema provat amb èxit en un entorn real.

 

SRL

El nivell de maduresa social (SLR, societal readiness level) és una manera d'avaluar el nivell d'adaptació social, per exemple, d'un projecte concret, una tecnologia, un coneixement, un procés, una invenció o una innovació (sigui social o bé tècnica) per ser integrada a la societat. Si s'espera que la maduresa social per a la solució social o tècnica sigui baixa, es necessiten suggeriments per a una transició realista per a l'adaptació social. Naturalment, com més baixa és l'adaptació social, millor ha de ser el pla per a la transició. SRL 1 és el nivell més baix i SRL 9 és el més alt.

Nivells SRL

SRL 1: s'identifiquen el problema i la maduresa de la societat.

SRL 2: es formula el problema i es proposen les solucions, l'impacte potencial i la maduresa de la societat esperada.

SRL 3: es fan les primeres proves de les solucions proposades juntament amb actors socials interessats.

SRL 4: es valida el problema per mitjà d'una prova pilot en ambient rellevant per corroborar l'impacte i la maduresa social proposats.

SRL 5: es validen les solucions proposades, aquest cop per actors socials interessats en l'àrea.

SRL 6: es demostren les solucions en ambient rellevant i en cooperació amb actors socials interessats per aconseguir feedback sobre l'impacte potencial.

SRL 7: es refina el projecte o la solució i, si és necessari, es repeteixen les proves en ambients rellevants amb actors socials interessats.

SRL 8: les solucions proposades i el pla per a l'adaptació social són complets i comprovats.

SRL 9: les solucions al projecte real s'han provat en un ambient rellevant.

Amunt