Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 22/11/2018

  • Número de control 18326077

  • Organisme emissor Departament de Salut

    CVE CVE-DOGC-A-18326077-2018

Dades del DOGC
  • Número 7756

  • Data 27/11/2018

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 22 de novembre de 2018, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es crea la Comissió Assessora en Teràpies Complementàries per Tractar el Càncer i Altres Malalties Greus.


El Departament de Salut ha elaborat el Projecte d'ordre per la qual es crea la Comissió Assessora en Teràpies Complementàries per Tractar el Càncer i Altres Malalties Greus.

Amb la finalitat de permetre la participació de la ciutadania en el procés d'elaboració del Projecte d'ordre esmentat, aquest se sotmet a informació pública d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, durant el termini de quinze dies hàbils comptats des de l'endemà de la data de publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L'expedient del Projecte d'ordre es pot examinar, durant el període esmentat, en hores d'oficina, i formular-hi les al·legacions que es considerin oportunes, a la seu del Departament de Salut (travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona). També es pot consultar a l'adreça web http://salutweb.gencat.cat, apartat Departament (Decisions i actuacions de rellevància jurídica, Normativa en curs d'elaboració).

Les observacions, suggeriments o al·legacions es poden presentar en la mateixa seu on es pot examinar el Projecte d'ordre o es poden presentar telemàticament mitjançant el formulari de petició genèrica de Tràmits gencat, al qual es pot accedir mitjançant l'enllaç gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica. Al motiu de la petició, s'ha d'indicar que l'assumpte és “Al·legacions al Projecte d'ordre per la qual es crea la Comissió Assessora en Teràpies Complementàries per Tractar el Càncer i Altres Malalties Greus” i que la petició s'adreça al Departament de Salut”.

Les observacions, suggeriments o al·legacions també es poden presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, o l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 22 de novembre de 2018

 

Laura Pelay i Bargalló

Secretària general

Amunt