Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 29/09/1978

 • Número de control 6778-78

 • Organisme emissor Presidència de la Generalitat

Dades del DOGC
 • Número 7

 • Data 02/10/1978

 • Pàgina 65

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET de 29 de setembre de 1978, traspassant la titularitat de les competències a què es refereix el Reial Decret 1383/1978, de 23 de juny, al Departament d'Agricultura.


                            
                               
                               
  Vist l'article 5è. del Reial Decret-llei 41/1977, de 29 
 de setembre;                        
                               
  Vist l'article 7è. del Reglament de Règim Interior de la 
 Generalitat;                        
                               
  Atès el que disposen la disposició final segona i la
 disposició transitòria tercera del Reial Decret 1383/1978,
 de 23 de juny,                       
                               
 Decreto:                          
                               
  Article primer.- Correspon al Departament d'Agricultura,
 Ramaderia i Pesca, la titularitat de les competències a
 què es refereix el Reial Decret 1383/1978, de 23 de juny,
 i que començaran a exercir-se per la Generalitat de
 Catalunya a partir del dia u d'octubre de l'any que som.  
                               
  Article segon.- El Departament d'Agricultura, Ramaderia i
 Pesca exercirà en aquestes competències la facultat que li
 correspon segons els articles 13 i 15 del Reglament de
 Règim Interior.                      
                               
  Article tercer.- El Secretari general tècnic de l'esmentat
 Departament formalitzarà les  corresponents  actes  de
 transferència, d'acord amb el que disposa la disposició
 transitòria segona del Reial Decret 1383/1978, de 23 de
 juny.                           
                               
 Disposició final                      
  Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva
 publicació al Diari Oficial de la Generalitat.       
                               
 Barcelona, 29 de setembre de 1978             
                               
 Josep Tarradellas                     
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
                               
Amunt